Hel nut Waalwijkse en Langstraaise Courani van Kroesjef's reis DE GEPENSIONEERDE WEDUWE EN DE A.W W. W. TIMMERMANS ZONEN Kamer van Jaarverslag Koophandel over 1958 Assurantiën op alk gebied. IV (slot) W A A L W IJ K ONDESKUNDIGE OPGEPAST! BUITENLAND MAANDAG 5 OKTOBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoom drukker ij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week DE ECHO \M HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 80 ■■■■■■■KKrrrïBWsuBmrrïsrBeEMonaraBB Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Met een enorme belangstelling is in de gehele wereld de reis van de sovjet-premier Kroesjef in Ame rika gevolgd. Nu zij tot het verle- den behoort, kan men zich afvra gen, welk nut zij heeft gehad. Om trent de geheime besprekingen tus sen Eisenhower en zijn gast zal men wel lang in het onzekere blijven. Zeker is echter, dat geen enkele beslissing in die beslotenheid kan zijn genomen. Mochten er bepaalde voorstellen uit voortvloeien van in ternationale betekenis, dan zullen zij door Eisenhower worden voor gelegd aan zijn bondgenoten. Wel is het de vraag, welke indruk de Amerikaanse .president zal heb ben gekregen. Zeker zal hij zich niet in slaap laten wiegen, en we kunnen er van op aan, dat de af schrikwekkende kernwapens van beide zijden gehandhaafd zullen worden als stok achter de deur, om oorlog te voorkomen. Doch het zal toch niet zonder gevolgen blijven, als Eisenhower en Kroesjef per soonlijk tot andere conclusies zou den zijn gekomen dan voorheen. Straks gaat de Amerikaanse pre sident naar de Sowjet-Unie, waar hem zeker 'n hartelijker ontvangst zal wachten dan de sowjetpremier in Amerika vond. Want in de sow- jet-unie bevinden zich geen ge vluchte burgers uit Amerika, en ge voelens, welke afwijken van die van de regering kunnen zich niet uiten. In het algemeen is nu reeds de overtuiging gegroeid, dat de Russen inderdaad geen oorlog wen sen. Dat is redelijk: niemand ter wereld wil oorlog, want die zou iedereen verpletteren. Het komt er echter op aan, ongelukken te voor komen, wantrouwen weg te nemen, ontspanning te bevorderen. En over de methoden daarvoor kan men het niet in een vloek en zucht eens worden. ANDERE INZICHTEN Maar tot nu toe kunnen wij reeds bepaalde conclusies trekken. De Noordamerikanen zijn de Russische leiders met andere ogen gaan zien. Hoe gevaarlijk is het, steeds maar tendentieuze voorstellingen te ge ven van de realiteitMenigeen dacht, dat Kroesjef een soort van rode dronkenlap zou zijn. En ont dekte dat hij (zo dan al geen ge heelonthouder) veeleer een slimme, eenvoudige man scheen, volkomen zeker van zichzelf en van de macht van de sowjet-unie. Hij bleek een puritein, een voorstander van fat soenlijke zeden te zijn, toen hij zijn afschuw uitsprak over de Franse cancan, die men hem in een film studio had voorgespeeld U kent de Russische afkeer van rock 'n roll, van het kronkelen van het lichaam, van erotiek in het openbaar. Welnu, er zijn in Amerika miljoenen men sen, die het met hem eens zijn. Dan bleek hij grote belangstelling te hebben voor de menselijke kant van eten en drinken: voor land bouw en veeteelt, mais en koren, boter en eieren, en niet alleen voor raketten. En voor het wonen en kleden. Natuurlijk denkt hij in ter men van macht van grote mogend heden, doch dat toch niet alleen. Zijn vrouw Nina, zo eenvoudig als zij was, zo weinig opgemaakt en opgedirkt, bleek wel bestudeerd te zijn en intelligent. Zij won ieders sympathie, en niet het minst van de gewone huismoeders, al had zij zich zelf meer gewijd aan studie. Maar haar zorg voor haar man was veel eer „kleinburgerlijk". Kortom, de Noordamerikanen za gen een leider, die zij zich als een soort Hitier hadden gedacht, met zijn vrouw, en zij kregen een ande re indruk van iemand, die overigens zijn communisme en zijn geloof aan de sowjet-unie met hartstocht ver dedigde. EEN RUS ONTDEKT IETS Maar Kroesjef, van zijn kant, had ook heel wat te herzien. Hij ontdek te dat de leiders der Amerikaanse arbeiders hem veel vijandelijker ge zind waren dan de bourgeois. In zijn onstuimige onderhoud met de hoofdbestuurderen zijn harde woor den gevallen. Die vakbonden bleken verdedigers te zijn van het kapita lisme, zoals zij dat kenden, van een krachtige bewapening, en zijn bang voor het communisme. Zij stelden de vrijheid voorop, en waren even overtuigd van hun macht in de ka pitalistische maatschappij als Kroes jef van de sterke positie van zijn partij in de Sowjet-Unie. Daaruit vloeide voort, dat de Rus erkende, dat de Noordamerikaanse regering het volk vertegenwoordigt, en niet maar een groep kapitalisten. Hij zei nadrukkelijk, dat hij onder scheid maakt tussen de regering en het volk der V.S. Ten tweede er kende hij, dat beiden vrede wens ten, wat anders luidt dan de mar xistische bewering, dat de bourge oisie altijd op oorlog uit is. Ten derde gaf hij toe, dat men onder het kapitalisme zeer goed kan leven, al zei hij, dat de sowjet-unie weldra aan haar volk dezelfde voordelen zou kunnen bieden. Als de woorden van Kroesjef die voor de communisten buiten het sowjetblok wel harde noten om te kraken zullen zijn enig gevolg hebben, moeten zij wel leiden tot de conclusie, dat de Russen er van af zullen zien, te hopen door ver breiding van het communisme van buiten af iets te winnen. Zij blijven overtuigd, dat eens het kapitalisme zal overgaan tot communisme. Maar zij zullen wel niet veel vertrouwen meer hebben in de mogelijkheid, de Amerikaanse en Britse en andere westerse arbeiders te mobiliseren tegen hun regeringen. Het is nog te vroeg om enige gevolgtrekkingen te maken, maar de kans dat de ont moeting tussen Eisenhower en Kroesjef toch gevolgen zal hebben, bestaat. Nog steeds bestaat er geen over eenstemming tussen de regering en de organisaties welke de belangen behartigen van hen die ambtelijk pensioen genieten ingevolge de pen sioenwet 1922. Zoals ook bij de algemene ouder domswet het geval was, past de re gering thans korting toe op het pen sioen van de weduwen van ambte naren. Het gevolg is, dat de pensi oenwetten van volledige voorzie ningen tot aanvullende regelingen worden gemaakt. Ten opzichte van de algemene ouderdomswet verandert er prak tisch niets. De aftrek van het amb telijk pensioen blijft volgens het in gediende wetsontwerp gehandhaafd op 2% van het AOW-bedrag voor ieder jaar, dat in het ambtelijk pen sioen is verwerkt met een maxi mumkorting van 80% van de uitke ring volgens de A.O.W, Wat krijgt deze weduwe De „aanpassing" van het ambte lijk weduwen- en weduwenpensi- oen aan de pensioenen krachtens de Algemene Weduwen- en Wezen wet (A.W.W.) zal in dezelfde geest worden geregeld, als het wetsont werp tenminste onveranderd wordt aangenomen. De korting is dus ook bij deze uit kering afhankelijk van de uitkering volgens de A.W.W. en van het aan tal jaren, dat in het ambtelijk pen sioen is verwerkt. Nemen we als voorbeeld een al leenstaande weduwe welke 'n amb telijk weduwenpensioen geniet, dat gebaseerd is op 38 voor pensioen geldige jaren en b.v. f 2000— be draagt, dan komt het totaal inko men van die weduwe sinds 1 okto ber als volgt te staan: 800.- per jaar, zodat dit bedrag te ruggebracht wordt tot 229.-. Hier komt dan weer bij het AWW pen sioen ad 660.-, zodat het totaal pensioeninkomen van beide wetten komt te staan op 959.-. Aan de hand van d'e pensioenbrief kunnen weduwen nu zelf een bere kening maken van het' bedrag, dat zij bij de invoering der nieuwe wet zullen ontvangen. Het AWW-pensioen voor een al leenstaande weduwe bedraagt f 1326.- en voor een weduwe met kin deren 1968.-, zoals u uit boven staande berekening zult hebben ge zien. Donderdag zijn door de staats secretaris van sociale zaken de eer ste uitkeringen in deze verzekering gedaan, symbolisch aan vijf wedu wen, voor de 100 000 weduwen die aanspraak maken op het A.W.W.- pensioen. Zij varieerden van f 140.- tot f 210.- per maand. Ambtelijk weduwenpensioen 2000.- per jara korting (38 x 2%) 76% v. 1326.- 1007.- per jaar Blijft over: 993.- per jaar Komt bij het AWW-pensioen groot 1326.- per jaar De aldus gepensioneerde kan re kenen op 2319.- per jaar Dat is een vooruitgang van f 319.- per jaar, of ruim f 26.- per maand. Weduwe met kinderen Voor een weduwe met kinderen, verkerende in dezelfde omstandig heden wat dienstjaren betreft, ziet de berekening er als volgt uit: Weduwen- en wezenpensioen 2800.- per jaar Korting 76% v. f 1968- 1495.- per jaar over: 1305.- per jaar Komt bij het AWW-pensioen 1968.- per jaar Het totaal inkomen van het ambtelijk pensioen en de AWW- uitkering bedraagt 3273.- per jaar Vooruitgang 473.- per jaar of bij na 39.- per maand. Volle wees Ook op de uitkering van de volle wees zal de wet invloed hebben. Zo zal een volle wees, die 660.- per jaar algemeen wezenpensioen zou ontvangen, dit pensioen ver minderd zien met 76% van 660.- (ook hier weer wordt 38 jaar in het pensioen verwerkt) 501.-. Het ambtelijk wezenpensioen bedraagt II. HANDEL 1. De Lederhandel. De in 1957 uitgesproken verwach ting, dat de eerste maanden van 1958 voor sommige bedrijven enige ople ving te zien zouden geven, is tot op zekere hoogte waarheid geworden. De vraag naar verschillende overle- dersoorten, speciaal voor dames schoenen, was groter. Opvallend was het zich handhaven van hunting voor het sportieve genre. Voor het overige damesschoeisel kwamen de gladde le dersoorten meer in trek, welke in di verse nieuwe mode-tinten op de markt werden gebracht. Het zoeken naar kleuren manifes teerde zich ook in de overledersoor- ten voor jongens- en herenschoenen. Hiermede hoopt men in de hierin werkzame bedrijven meer beweging in de verkoop van de produkten ie krijgen, die - zoals reeds bij de schoenindustrie werd vermeld - zeer traag op gang komt. Het laatste kwartaal van 1958 trokken de huidenprijzen steeds meer aan, terwijl men voor kalfsvellen zelfs tot een zeer drastische stijging over ging, waardoor ook de overederfa- brikanten tot aanzienlijke prijsverho gingen werden genoodzaakt. In het algemeen bleven de omzet ten in de lederhandel gelijk aan die in 1957 of beven zij hierbij iets ach ter. De afzetmogelijkheden voor ge- importeerd leder zijn iets minder ge worden. Dit is een gevolg van de toe genomen verwerking van gekleurd leder, waarvan de schoenfabrikanten gen grote voorraden kunnen aanhou den en dus bij herbevoorrading veel al korte levertijden - welke voor binnenlands leder beter bereikbaar zijn - vragen. De verhoging van de weeldebelas ting op auto's, die voor de handel even noodzakelijk zijn als machines voor een fabrikant, verhoogden het kostenpeil en beïnvloedden de winst marges in ongunstige zin. Moeilijkheden worden ondervon den bij het medenemen van monsters naar België, waar nog steeds de nor male invoerformaliteiten ook voor monsters worden toegepast. Uitbreiding van de regeling inzake de Carnets E.C.S., waarbij de in- en uitvoer van monsters aanzienlijk wordt vergemakkelijkt, met België is dan ook zeer gewenst. 2. De Looistoffenhandel. In het algemeen kan door de looi- stoffenhandel worden teruggezien op een bevredigende gang van zaken in 1958. Met de aanvoer deden zich geen III. DE MIDDENSTAND. a. Algemeen. moeilijkheden voor, terwijl de export en transitohandel zich in 1958 op een behoorlijk niveau wisten te hand haven. In de loop van 1958 onderging de prijs van quebracho een flinke daling, zodat het verbruik hiervan steeg ten koste van extracten die geen prijsda ling kenden, zoals b.v. eikenextract. Tegen het einde van 1958 werd de prijs van het quebracho-extract weer verhoogd, doch daar de lederfabri kanten zich in het algemeen vrij ruim gedekt hadden tegen de lage prijs kan het nog wel enige tijd duren voordat de hogere quebracho-prijzen hun invloed op de binnenlandse markt gaan uitoefenen. Hoe de prijs zich in de naaste toekomst zal ont wikkelen, hangt ten nauwste samen met de monetaire ontwikkelingen in Argentinië. Ook de prijzen van enige andere extracten (b.v. mimosa en myrabola- nen) kwamen op een iets lager ni veau. Valonea-extract bleef te duur voor de Nederlandse markt en wordt dan ook vrijwel niet meer verwerkt. Eind december 1958 vertoonde de looistoffenmarkt in het algemeen een vrij vaste tendens, zodat in de naaste toekomst geen prijsdalingen te ver wachten zijn. Verder kan nog worden opgemerkt, dat de vraag van de lederfabrikanten zich steeds meer richt op extracten, die licht van kleur zijn en geleverd kunnen worden in spraydried poeder- vorm. Geleidelijk aan zal dit leiden tot een vermindering van het verbruik van vaste looistoffen, temeer nu het prijsverschil tusen deze laatste en de spraydried poeders kleiner wordt. In verband met de gang van za ken bij de lederindustrie in 1958, verleende de extracthandel in dat jaar meer opslag- en krediet-faciliteiten. Dit laatste speelt ook bij de export transacties een belangrijke rol, daai de buitenlandse concurrentie dikwijls zeer ver-gaande kredietfaciliteiten geeft. 3. Handel in dierlijk haar. De prijzen van varkenshaar daal den in 1958 aanzienlijk. Deze prijs daling werd, naar men mededeelde, mede beïnvloed door de inportbeper- kingen in Frankrijk, welke inmiddels echter weer zijn opgeheven Produktie en afzet van haar namen in het alge meen in 1958 enigszins af, terwijl voorts de afzet bij de afbrokkelende prijzen moeilijker was dan voorheen. Het afgelopen jaar was dan ook niet zeer gunstig, al wordt niet van een uitgesproken slecht jaar gerept. Liet de toestand in het begin van het jaar, mede als gevolg van ver korte werktijden in tal van bedrijven, zich minder gunstig aanzien en waren, de verwachtingen voor 1958 dan ook niet hoopvol, in de loop van het jaar is hierin enige verbetering ingetreden. Zo zelfs, dat, over het geheel geno men, kan worden vastgesteld dat het geen slecht jaar is geweest voor de middenstand. In enkele bedrijfstakken in de am bachtelijke sector hebben de gevolgen van de bestedingsbeperking zich in sterkere mate doen gevoelen. Toch is ook hier enige opleving te constate ren, mede als gevolg van de particu liere bouw, al kan ook daar niet ge zegd worden dat er overvloed van werk is. Was, zoals gemeld, in het eerste kwartaal in de handelsbedrijven in consumptiegoederen enige teruggang ontstaan, in de volgende periode trad herstel in, zodat over het geheel ge steld kan worden, dat de gang van zaken bevredigend is geweest. De moeilijkheden in de midden- standsbedrijven liggen in hoofdzaak op het terrein van de financiering. Enerzijds als gevolg van de hoge per soneels- en exploitatiekosten, ander zijds bij gebrek aan liquide middelen, welk gebrek concurrerend inkopen bemoeilijkt. Het zal derhalve nodig zijn, dat de Overheid bij haar kredietverlening aan de middenstand een ruimer stand punt gaat innemen. In de in 1959 te verwachten middenstandsnota van de Minister van Economische Zaken ware hiermede, alsook met de fiscale problemen voor het klein- en midden groot bedrijf, rekening te houden. Ook een spoedige regeling van de kinderbijslag voor kleine zelfstandi gen, zou voor vele middenstanders een belangrijke verlichting vau de zware lasten betekenen. Met belangstelling heeft men in middenstandskringen kennis geno men van het wetsontwerp tot regeling van de schadeloosstelling van huur ders van bedrijfspanden bij onteige ning en ontruiming, welke aangele genheid ook voor de middenstand van groot belang is. b. Middenstandsborgstellings- fonds voor de Langstraat en het Land van Heusden en Altena. Het lot, dat vier middelbare scho lieren van 14 en 15 jaar in Vlaar-* dingen heeft getroffen, moge velen ten voorbeeld strekken. Deze jon gelui namen in een weiland buiten de plaats proeven met chemicaliën. De ontploffing, die hierop volgde, heeft zeer ernstige gevolgen gehad. Alle vier werden gewond, van wie twee zeer ernstig, met kwetsuren aan^ armen, benen, borst en ogen. Kort na het gebeuren stelde de bemanning van een politie-surveil- lancewagen op het terrein een on derzoek in. De beide agenten von den een zakje met nog ongebruikte chemicaliën. De hoofdagent nam het in de handen mee naar de auto. Nauwelijks waren zij gezeten, of ook de inhoud van het zakje ont- plofteen verwondde de agenten ernstig. De hoofdagent zal een hand moeten missen. Het gebeurde is een van die af schrikwekkende voorbeelden, die aantonen, hoe voorzichtig men moet zijn met ontplofbare stoffen. Ouders en opvoeders hebben de zeer belangrijke taak, de overmoe dige jeugdigen met nadruk op de gevaren te wijzen. De beide politiemannen hebben echter als volwassenen eveneens 'n domheid begaan. Nadat zij wisten wat er in het weiland was gebeurd, hadden zij er verstandiger aan ge daan het zakje met chemicaliën te laten liggen en er post bij te vat ten, opdat geen ondeskundigen er bij zouden komen. Zij hadden het risico niet mogen nemen, het mee te nemen, met de wetenschap dat het zou kunnen ontploffen. Zij had den deskundigen moeten waarschu wen. Wanneer er ergens gevaarlijke projectielen worden gevonden, die risico's opleveren, gaat de politie dit tuig toch ook niet meenemen in een politic-auto. Dan worden be voegde instanties gewaarschuwd. De ondeskundig e agenten namen een onverantwoord risico, toen zij het zakje meenamen. Ook volwas senen dienen uiterst voorzichtig te zijn wanneer zij met ontplofbare stoffen te maken krijgen De 11 geweigerde aanvragen wer den op de volgende gronden afgewe zen ongunstige informaties 1; onvol doende levensvatbaarheid 6; onvol doende boekhoudgegevens 2; ontbre ken van zekerheid en te groot risico 2. Het Middenstands-Borgstellings fonds voor de Langstraat en het Land van Heusden en Altena is gevestigd te Waalwijk, Hertog Janpark 17, te lefoon 04160 - 2454, van 9-12 en 14 - 17 uur ook 04160 - 2600. In 1958 werden verleend 3 Borgstellingsfondskredieten tot een totaal bedrag van f 4.750.- 9 Bijzondere kredieten tot een to- aal bedrag van f 22.850. - 7 Bedrijfsuitrustingskredieten tot een totaal bedrag van f 17.300. - Totaal 19'kredieten tot een totaal bedrag van f 44.900.-. Per 31 december 1958 waren in omloop: 25 Borgstellingsfondskredieten no minaal bedrag f 30.580. - afgelost f 11.503.08, uitstaand f 19.076.92. 26 Bijzondere kredieten nominaal bedrag f 67.100.-, afgel. f 21.329.51. uitstaand f 46.270.49. 35 Bedrijfsuitrustingskredieten no minaal bedrag f 81.450.-, afgelost f 32.578.96, uitstaand f 48.871.04. Totale kredieten nominaal bedrag f 179.130.-, afgelost f 65.411.55, uitstaand f 114.218.45. In 1958 werden in totaal 41 nieu we aanvragen ingediend tot een to taalbedrag van f 110.800.-. Het totaal der sinds de oprichting inge diende aanvragen steeg daardoor tot 931. Per 1 januari 1958 waren nog in behandeling 8 aanvragen, terwijl per 31 december 1958 nog 3 aanvra gen niet waren afgewerkt. Het aantal afgehandelde aanvra gen bedroeg dus in 1958: 46. Op deze 46 aanvragen werd als volgt beslist ingetrokken 15; geweigerd 11; rapport, sanering, bemiddeling zonder krediet 1; kredietverlening zonder sanering en bemiddeling 17; krediet verlening met sanering 2. NIEUW-GUINEA IN V.N.- ASSEMBLÉE TER SPRAKE. De leider van de Indonesische de legatie bij de VN, dr. Ali Sastroa- midjojo, heeft donderdag in een rede in de Algemene Vergadering slechts korte tijd gesproken over de kwestie Nieuw-Guinea. Hij zei dat zijn volk en regering vastbesloten zijn dit overblijfsel van het koloni alisme op te ruimen en het gebied met de rest van Indonesië te vereni gen. De Nederlandse afgevaardigde mr. W. A. Schürmann, gebruikma kend van het recht van repliek, zei dat de leden die de debatten in de Assemblée over deze kwestie heb ben beluisterd, weten dat het geen koloniale kwestie is. „Wij blijven er bij", zei hij, dat de bevolking zelf over haar toekomst moet beslis sen". Nederland zal zich bij elke beslis sing neerleggen, aldus mr. Schür mann. ■'.tori «i^ö'nr'IT PH-M r-n AANTAL DODEN BIJ WERVEL STORM „VERA" TOT 5000 GESTEGEN Gevreesd moet worden, dat de wervelstorm „Vera", die Japan het afgelopen weekeinde heeft getrof fen, meer dan vijfduizend doden heeft geëist. Officieel werd door de autoriteiten in Tokio bevestigd, dat het aantal doden reeds tot 3750 is gestegen en dat nog steeds 1741 per sonen worden vermist, voor wie in feite geen hoop meer bestaat. Bij geen enkele wervelstorm in de Ja panse geschiedenis is het dodencij fer zo hoog geweest. i-jMlfc'/J Mav tit .H I Ci TB;1 I BI 'J' DOOD GEWAANDE PILOOT REDDE ZICHZELF. De 39-jarige testpiloot der Engelse Electric vliegtuigfabrieken, J. W. C. Squire, die donderdag na een ongeluk boven zee door alle deskundigen werd opgegeven, is de hoofdrolspeler ge worden in het meest verbijsterende reddingsdrame van de moderne lucht vaart. Na zich op ruim 12 km hoogte uit een met een snelheid van 1600 km per uur voortrazende P 1 „Lightning" straaljager te hebben geschoten, heeft hij na 30 uur roeiend in een rubber bootje onder zeer slechte weersom standigheden de Schotse kust bereikt.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1