Jan de Coek (etalac Waalwijkse en Langstraatse Courant GEERTRUIDENBERG OPENDE ZEER FRAAIE LAGERE TECHNISCHE SCHOOL eXv<^r itl VAN LANSCHOT BANKBOEKJES I REGENJASSEN voor Dames en Heren TAPIJTKEVERS BEDREIGEN UW GARDEROBE Verf met glans en met gemak Verf het zelf met 'de superieure plasticverf van CETA-BEVER VRIJDAG 9 OKTOBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen 82e JAARGANG No. 80 Abonnement: 22 cent Der wee*: per kwartaal ƒ2.83 3.10 frauco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Provinciaal bestuur streeft naar uitbreiding van U.T.S.-onderwijs „Er moet haast worden gemaakt met de industrialisatie en ont sluiting van West-Brabant. Voor wat de provincie betreft, zouden we mogen stellen dat we tevreden en voldaan mogen zijn over de op dit gebied bereikte resultaten, ofschoon er nog veel moet ge beuren. Ten aanzien van West-Brabant zou onze mening echter anders moeten luiden, namelijk: we zijn niet ontevreden en niet volledig voldaan." Aldus de heer P. H. Coppes, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bü de officiële opening van de lagere technische school in Geertruidenberg, welke maandag j.l. onder zeer grote belangstelling plaats had. In dit verband wees de heer Coppes er op, dat het lager nijver heidsonderwijs in het West-Brabantse gebied rond Geertruiden berg en Oosterhout beneden het landelijk en provinciaal gemid delde ligt. In dit gebied volgden namelijk in 1948 294 leerlingen het lager nijverheidsonderwijs tien jaar later, in 1958, waren het er 367. Voor de provincie Noord-Brabant bedroegen deze cijfers resp. 6696 en 12.461 en voor het gehele land 47.470 en 80.000. De achterstand in West-Brabant moet, aldus de heer Coppes, voor een deel worden geweten aan het plaatsgebrek op de scholen. Het is dan ook het streven van het provinciaal bestuur om naast Eindhoven, Den Bosch en Breda ook in Tilburg en in Roosendaal of Bergen op Zoom tot de oprichting van een U.T.S. te komen. De heer Coppes meende dan ook dat er alle reden was om de prach tige nieuwe lagere technische school in Geertruidenberg, die reeds 700 jongens afleverde, met grote vreugde te begroeten en hij achtte de opening van deze school zowel voor de streek als voor geheel Brabant van grote betekenis. REEDS 700 JONGENS DOORLIEPEN GEERTRUI- DENBERGSE L.T.S. Deze plechtige openingsbijeen komst werd bijgewoond door de leden van Gedeputeerde Staten de heren P. H. Coppes en mr. Th. H. A. M. Heere, door de inspecteur van het Nijverheidsonderwijs, ir. W. J. L. Bloem, door een aantal burgemeesters uit omliggende ge meenten en door een groot aan tal genodigden. In zijn openingsrede schetste de voorzitter van het schoolbe stuur, ir. F. C. A. M. Oomes, de historie van de school, waarhij bleek dat er reeds geruime tijd nijverheidsonderwijs in de ge meente Geertruidenberg gegeven wordt. In 1900 is er namelijk sprake van het weder oprichten van een bouwkundige en recht lijnige tekenschool. Er bleken toen 21 leerlingen te zijn, terwijl er maar plaats was voor 14. Men is toen direct verhuisd naar het schoollokaal van de voormalige kostschool aan de Haven, eigen dom der Stedelijke Godshuizen. Na aanvankelijk bestaan te heb ben als „Geertruidenbergse Te kenschool", werd er in de na-oor- logse jaren door de Geertruiden bergse industrie en door de Ver. Geertruidenbergse Tekenschool geijverd voor een Dag-Ambachts school. In 1946 werd de Stichting Ambachtsschool Geertruidenberg en Omstreken een feit en op 14 sept, van dat jaar kon de erste cursus met totaal 32 leerlingen voor een klas smeden en bank werkers beginnen in een gedeelte van de Havenkazerne, dat van de Inspecteur der Domeinen was ge huurd. In oktober van dat jaar begon de avondschool met 65 God's rijke zegen er op zou mo gen rusten, waarna hij 't school gebouw voor geopend verklaarde. NIEUWSTE INZICHTEN leerlingen en op 31 dec. 1958 be droeg het aantal leerlingen op de dagschool 250 en op de avond school 215. Op het ogenblik telt de school 17 leerkrachten, terwijl het aantal leerlingen voor de bei de cursussen de 500 heeft over schreden. In 1954 werd goedkeuring ver kregen voor de bouw van een nieuwe school, waarvan de aan besteding in 1957 plaats had. De bouw werd gegund aan de firma Goesten uit Kerkdriel. GEDURFD De officiële opening werd ver volgens verricht door de heer P. H. Coppes, die namens het pro vinciaal bestuur uiting gaf aan zijn dank voor de bijzondere toe wijding en inspanning voor de bouw van deze school. Hij had grote waardering voor het fraaie bouwplan van de Architectenbu reaus Maaskant te Rotterdam en ir. Bouman te Den Bosch en noemde de nieuwe school een van de meest gedurfde en modernste scholen van het gewest. De heer Coppes wenste schoolbestuur, le raren en leerlingen van harte ge luk met dit prachtige schoolge bouw en sprak de hoop uit dat Namens de architecten werd 't woord gevoerd door ir. K. Bou man, die uiting gaf aan zijn grote bewondering voor het doorzet tingsvermogen en inzicht van het schoolbestuur en van burgemees ter Faure. Ook had hij alle lof voor het voortreffelijke werk van de aannemer en onderaannemers. Deze moderne school is gelegen in het uitbreidingsplan ten N.W. Van de oude kern van Geertrui denberg en vormt de noordelijke afsluiting van een sportvelden- complex, wat op zichzelf een unieke situatie is: de leslokalen liggen op het zuiden en kijken uit over de sportvelden. De architec tenbureaus Maaskant te Rotter dam en ir. K. Bouman te 's-Hcrto- genbosch, o.a. ontwerpers van de Nicholson File Fabriek te 's-Her- 'logenhosch ontwierpen de school volgens de nieuwste in zichten op onderwijsgebied en in haar plattegrond vertoont zij een functiesplitsing in 3 delen, n.l. praktijkgedeelte, theoriegedeelte en avondgedeelte, hetgeen uiter aard in de architectuur sterk tot uiting komt. Aan de noordzijde van de school ligt de betegelde pauze plaats met de diverse ingangen. In deze betegeling is als het ware opgenomen een abstract bronzen platstiek in zwarte sok kel, een creatie van de beeldhou wer Leo Geurtjens te Berlicum. Met dit spel van reële- en ab stracte techniek speelt mee de tuinaanleg van tuinarchitect Meijers uit Tilburg tot een har monie van kleuren, materialen en ruimten, wat zijn hoogtepunt vindt via de hoofdingang in de hal van het theoriegedeelte, het hart van de school. In de lokalen is veel zorg be steed aan het interieur, getracht is sfeer te brengen met materiaal en kleur, e.e.a. volgens de nieuw ste opvattingen der moderne bin nenhuisarchitectuur. Het geheel is opgezet voor 360 leerlingen over drie leerjaren en omvat de cursussen: timmeren, bankwer- ken, eleclrotechniek en metselen en diverse avondnijverheidscur- sussen. Het bevat 8 praktijklokalen, 2 tekenlokalen, 2 handvaardig heidslokalen, gymnastieklokaal, overblijflokaal, stelloods metse len en rijwielstalling met bijbe horende ruimten. De totale leng te bedraagt ca. 120 in., de groot ste breedte ca. 42 m. JEUGDVORMING Burgemeester mr. Faure bracht de trots en de dankbaarheid van het gemeentebestuur onder woor den. In het bijzonder dankte hij het schoolbestuur en de directeur die de hitte van de dag heeft ge dragen. „Wij zijn verheugd", aldus bur gemeester Faure, „niet slechts omdat Geertruidenberg verrijkt is met een gebouw, maar omdat het aan het gemeentebestuur en naar ik aanneem ook aan de ou ders voldoening geeft, dat de op leiding van hun kinderen effectie ver kan geschieden dan voorheen maar OOK omdat deze opleiding nu gebeurt in een frisse en zonni ge omgeving, die beslist op de werklust en de vorming van de leerlingen een uitstekende in vloed zal uitoefenen." Het overblijflokaal, waarin de officiële opening plaats vond, noemde de burgemeester veruit de beste en mooiste zaal in de kom van de gemeente en het ge meentebestuur was dan ook gcar- ne bereid geweest 'n som gelds beschikbaar te stellen om deze zaal dusdanig in te richten, dat zij voor het gebruik als ontspan ningszaal zowel voor de jongens als voor de gemeenschap meer ge- schiktheid krijgt. De burgemeester deed een be roep on de leraren om hun taak niet slechts te willen beperken tot de vakopleiding van de leer lingen, maar ook mede te werken aan de algemene vorming tot ka raktervolle persoonlijkheden. Ten slotte sprak mr. Faure de wens uit, dat het prachtige ge bouw een waardevol hulpmiddel zal blijken te zijn bij de gemeen schappelijke taak, de vorming van de jeugd. woord van waardering richtte tot de directeur van de school, de heer Teunissen, die steeds een open oog heeft voor de mentale zorg van de leerlingen, opdat zij meue als mens in de organisatie kunnen slagen. Hij bood de di recteur een geschenk aan. De heer Teunissen roemde ver volgens de uitstekende samen werking en de goede geest tijdens de bouw van de school en bijzon der grote waardering toonde de direkteur voor de aktiviteiten van het schoolbestuur, dat door twee leerlingen een bloemenhul de in de vorm van een prachtige bloemenmand aangeboden kreeg. Namens het personeel bood de di recteur sportkleding aan voor twee elftallen. DANK De rij- van sprekers werd ge sloten door de voorzitter van het schoolbestuur, die hartelijk dank bracht aan allen die op enigerlei wiize bii de bouw van de nieuwe school betrokken zijn geweest, alsmede aan alle personen en be drijven, die hun medewerking bij de cursussen hebben gegeven, en vooral aan de hr. Coppes voor de welwillendheid de nieuwe school te willen openen. In het bijzonder dank ook aan de directeur van de school, die zo enorm veel voor school, leraren en leerlingen ge daan heeft, in welke dank hij le vens mevr. Teunissen betrok. Dank ook aan de leraren voor hun toewijding en de leerlingen voor 't maken van de vele proef stukken voor de nieuwe school. Ten slotte dankte ir. Oomes de genen, die de school met een ge schenk hebben bedacht en de PNEM en de gemeente Geertrui- rente Geen koersrisico Gemakkelijk beschikbaar - Geen kosten Storten en opnemen kunt U aan onze kas, maar ook zeer eenvoudig via de giro. Vraag - telefonisch, schriftelijk of aan onze kas - de folder „Bankboekjes" BANKIERS W- Nu het kouder wordt, nodigen wii U uit om zeker onze WINTER-COLLECTIE te komen bekijken. Gaarne willen wii U adviseren. U staat te zien van onze GROTE SORTERING in alle mo gelijke dessins en modellen. Prijzen vanaf 48 in diverse modellen, dessins en kwaliteiten. Komt vrij even binnen om U te overtuigen en denk er om DE COCK heeft het BETER en GOEDKOPER OOK VOOR UW JONGENSKLEDING ALLE SOORTEN WINTERJASJES Koestraat 151 TILBURG IN GOEDE HANDEN Namens de gemeentebesturen van Dussen, Hoge en Lage Zwa- luwe, Made, Raamsdonk, Terheij- den en Waspik werd het woord gevoerd door burgemeester Prins- sen van Raamsdonk, die zich bij zonder verheugd toonde over de totstandkoming van de school en er verder van overtuigd was dat de opleiding van de kinderen op deze school in goede handen was. De gezamenlijke gelukwensen van bovengenoemde gemeenten liet burgemeester Prinssen verge zeld gaan van een geschenk, dat zal bestaan in het aanbieden in overleg met het schoolbestuur van een aantal werken voor de schoolbibliotheek. Namens de industrie werd het woord gevoerd door ir. J. H. Rij- kes, die wees op het grote belang van een goede technische oplei ding en 'in het bijzonder een denberg voor haar steun in de meubilering. Na de officiële openingsplech tigheid werd een rondgang door het zeer fraaie nieuwe schoolge bouw gemaakt. U KUNT NIET ALLES WETEN Vlekken van punch kunt u met heet water verwijderen. Vlekken van rode wijn bestrooit men met wat zout. Even er op laten liggen en daarna uitwas sen. Druiven blijven langer goed, als u ze niet op de fruitschaal legt, maar ophangt. Schenkt u een glas port of sherry denkt u er dan om, dat deze dranken het lekkerste zijn op een temperatuur van ongeveer ijn moeten eên temperatuur heb- 12 •mpt C. Rijn- en Woezelwijnen :en tei ben van 10° C. Verse limonadevlekken kan men verwijderen met alcohol (69%) na eerst de vlek afgenomen te hebben met warm water. Be werken met een watje. Bosbessenvlekken verwijdert u met zure melk; daarna uitwas sen in lauwwarm water. In de Mijnstreek is de tapijtkever- plaag uitgebroken. Op een kwade dag ontdekten daar diverse huisvrouwen harige rupsen, die bezig waren zich te goed te doen aan winterjassen, de kens, vloerkleden en allerlei ander eetbaar spul. Steeds meer van deze vraatzuchtige diertjes werden er ge vonden, zodat binnen enkele dagen de plaatsen Sittard, Hoensbroek, Heer len en Geleen geteisterd bleken door een insectenplaag, die trouwens niet tot de Mijnstreek beperkt bleef, maar intussen ook naar oostelijk Neder land is overgeslagen. Het is dus zeker niet denkbeeldig, dat, wanneer het droge, warme weer aanhoudt, ook in andere delen van ons land de larven van de tapijtkever hun vernielend werk in groten getale zullen verrich- tenl Hoe ziet zo'n tapijtkevertje eruit? Het heeft wat de vorm betreft iets weg van een lievenheersbeestje is evenwel iets kleiner en heeft beige- bruine schilden, waarop kleine zwarte vlekken voorkomen. Het kevertje zelf is niet schadelijk. Het leeft op bloe men en de ellende begint eigenlijk pas in dit jaargetijde. Dan zijn de wijfjes bevrucht en deze zoeken het donker en de warmte van de menselijke wo ning, om op een geschikte voedings bodem eitjes te leggen. Die voedings bodem vinden ze in de kieren der houten vloeren, stofnesten tussen ge binte en ook deponeren zij hun eitjes in de bekleding van stoelen, op gordijnen, en op het kostbare goed dat in de garderobe hangt, tot in de bedden toe dringen zij door. Een enkel kevertje, dat in Uw huis weet binnen te dringen - wat op de ze zonnige dagen wanneer overal de ramen wijd open staan geen moeite is - kan een onplezierig groot aan tal eitjes leggen waaruit dan de vraatzuchtige larven komen kruipen, die zich dwars door alles heen een mooi rond gat vreten. Het vliegen van de kevers heeft over het algemeen na de middag plaats, zodat een eerste bestrijding gezocht moet worden in het na 't middaguur gesloten houden van deuren en ramen, of door daarin horren te plaatsen. De larve van de tapijtkever heeft niets gemeen met die van de mot. Mottenlarven zijn trouwens veel ge makkelijker uit te roeien dan de ste kelharige sneleters, die nu in zo gro ten getale in de wintergarderobe huis houden. Met een eenvoudige schoon maak blijven nog te veel larven le vend, zodat inderdaad een volledige grote schoonmaak moet worden be- gonen, zodra men enige larven heeft gesignaleerd. Niet vergeten mag worden de vloerbedekking op te nemen, daar juist in de vloernaden zeer dikwijls concentraties van deze onprettige commensalen worden aangetroffen. Het is reeds gebleken dat niet alle insectenbestrijdingsmiddelen het ge wenste resultaat hebben. Door wetenschapsmensen, die zich de laatste dagen met de bestrijdings- methode hebben beziggehouden, wordt evenwel algemeen een spuit- vloeistof als bijv. Nourycid-extra als effectief bestijdingsmiddel aangewe zen. Bij de toepassing hiervan moeten de ramen en deuren van het behandel de vertrek enige uren gesloten blij ven, zodat de fijne nevel de gelegen heid heeft om in kieren en reten door te dringen. Bij het bespuiten van kle ding en gordijnen, dient men een af stand van ten minste een halve meter in acht te nemen, daar er zich anders vlekken kunnen vormen. Ook de bin nenzijde der revers, de binnenkant van de mouwen, de voering dient te worden bespoten. Als aanvulling op de bespuiting verdient het nog aan beveling om een laagje poeder onder de vloerbedekking te verstuiven, zo dat eventueel nog binnenvliegende kevertjes niet opnieuw de grondslag voor een plaag kunnen leggen. Als er iets verkeerd bij U valt - en zuurbrand laait op uit uw maag... Eén of twee Rennies nemen en alle leed is geleden. Hoe snel de kevers zich voortplan ten blijkt wel uit het feit, dat uit de in mei gelegde eitjes reeds in okto ber - via het eitje, lave, volwassen insekt-cyclus - ,en volwassen gene ratie tapijtkevertjes is voortgekomen, die op haar beurt in december al weer voor nieuwe eitjes weet te zorgen. De larven van de tapijtkever vreten zich niet slechts dik en rond aan wollen stoffen, ook kunstzijde blijkt voor hen niet veilig te zijn, evenmin als veren, bont, borstels en zelfs zijn ze in meel gezond en wel aangetroffen. Een andere bedreiging van onze stoffering en garderobe vormen de bruine larven van de pelskever, die heel dikwijls samen met hun neefjes opereren. Zij dragen aan het achter einde een donker gekleurd bosje haar, waardoor ze o.m. te onderscheiden zijn van de tapijtkever-larve, die te vens langer is. Op het menu van bei de komen dezelfde kostbare goede ren voor, zodat de bestrijding van deze larven en de zwartblauwe vaders en moeders, die twee witte stippen op de dekschilden dragen, in huis een eerste vereiste is, wil men geen grote schade ondervinden. DE ECHO WHEÏ ZUIDEN FIRMA 's-HERTOGENBOSCH, H. Steenweg 27-31, Tel.8851 EINDHOVEN. Keizersgracht 17.Telefoon 27442 TILBURG, Stationstraat 17, Telefoon 30300 ;-"W. En dat is dan eigenlijk het hele verhaal - verhaal met 'n blij slot voor iedere lijder aan brandend maagzuur. Neem óók Ren nies. Tienduizenden gingen U voor en zege nen de dag waarop ze Rennies leerden ken nen - en waarderen. Het kleine tapijtkevertje links boven brengt de zo vraatzuchtige larven voort, die het op onze garderobe en dergelijke voorzien heb ben. Daaronder het iets grotere bont- of pelskevertje, wier larven eveneens grote schade kunnen aanrichten. De streepjes naast elk diertje geven de werkelijke grootte aan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1