BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraaise Courant Gemeenteraad WAALWIJK Hoe ontwikkelt zich de conjuctuur? Beslissing over instelling week markt uitgesteld LANGZAME PRIJSSTIJGING PAST IN WERELDBEELD Ons depot ie Breda, Stationsemplacement, tel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. MAANDAG 12 OKTOBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHO W HEI ZUIDEH 82e JAARGANG No. 82 Abonnement: 22 cent per wee*: per kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 203. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Het meest opmerkelijke nieuws op economisch terrein is onge twijfeld de op gang geraakte prijsstijging. Van half juli tot half augustus steeg het prijs-indexcijfer inet 2 punten van 124 tot 126. In de sector voedingsmiddelen steeg het cijfer van 125 tot 129. Binnen dit laatste gebied vinden wc de groenten, fruit en aardappelen als gangmakers. Daar zien we een opgang van 156 tot 183. Binnen twee maanden noteerde deze sector een stij ging van... 50 procent. De stijging van prijzen in ons land komt niet als een verrassing. De op gang komende loonsverho gingen variëren van 4 tot 6% met een meerderheid in. de richting van het hoogste percentage. De droogte deed schade aan de groen- tenoogst en al werd de tarwe prachtig door de zomerzon rijp gestoofa, een voldoende tegen wicht mocht deze meevaller niet bieden. Prystechnisch betekent een grote Nederlandse tarwe-oogst helemaal geen voordeel, want die tarwe moet in ons brood worden verwerkt, dat grotendeels samen gesteld is uit buitenlands koren. Dit laatste is in doorsnee goedko per dan het Nederlandse en beter van kwaliteit voor het brood. Verwerking van een grotere oogst Nederlandse tarwe in het volks- voedsel betekent dus in feite de verwerking van duurdere grond stoffen met een tendens tot prijs stijging. Er zijn meer factoren die in de richting van prijsverhoging gaan. Kort na het bekend worden van de huurverhoging in het komen de jaar kwamen de margarine-fa brieken met een prijsverhoging. De prijzen op de grondstoffen- markt zouden hen daartoe heb ben genoopt. De schoenfabrikan ten zien de leerprijzen naar boven gaan en wij kopen duurdere schoenen. Samenloop van nadelen. Het vermelde proces is niet te stuiten, al zullen de incirentele prijssstijgingen als die veroor zaakt door grote droogte, weer grotendeels tot het verleden gaan behoren. Voor het overige behoe ven de consumenten beslist niet optimistisch te zijn. De welvaart van de werkne mers in het bedrijfsleven moet vergroot worden. Dat is een prijs- nadeel. Men streeft naar werk tijdverkorting. Dat is ook een prijsnadeel. Een aantal subsi dies zal verminderen. Dat gaat ten koste van de prijs. De huur- voor ollehoordea petroleum DE HAARDOLIE met het hoogste reodememt nioij - geea roet - mm «ara* toenemen. Om die laatste reden wil de Nederlandse staat in het komende jaar ook slechts een be perkt beroep doen op de kapitaal markt. Overigens wordt er buiten de vraag van de staat al een enor me begeerte naar besparingen verwacht voor het volgende jaar, zo druk zelfs dat er een tekort aan middelen zal zijn. Dat kan een druk op de koer sen betekenen, omdat er dan een hoger dividend wordt geëist voor koershandhaving. Vanzelfspre kend kan die koersdruk worden opgeheven door een tegendruk, die bijvoorbeeld veroorzaakt kan worden wanneer er inderdaad ho ge dividenden beschikbaar wor den gesteld. Gezien de economi sche toestand is dit niet onwaar schijnlijk. Het is een gelukkige omstan digheid dat de prijsverhogende factoren in de gehele westerse economie niet worden versterkt door een stijging van de grond- stoffenprijzen op de wereldmarkt. Deze vertonen zelfs een neiging tot dalen. De produktie in de min der ontwikkelde gebieden stijgt in verhouding meer dan de vraag. Ook grondstoffen duurder verhoging eist looncompensatie. Ook dit gaat de prijs ongunstig beïnvloeden. Er is sprake van een gunstige conjunctuur met een vlotte handel. In meer dan één geval worden er levertijden ge- eist van vrij lange duur. Dat be tekent een schaarser wordend aanbod bij toenemende vraag en derhalve de kans op hogere op brengsten. Hoe is het prijzenbeeld inter nationaal? Daar heeft de rente de neiging te stiigen, waarbij de Amerikanen momenteel voorop gaan. De staatskas van de V. S. worstelt n.l. met tekorten en er moet een dam worden opgewor pen tegen de steeds voortdurende politiek van financiering met Kortlopende kredieten. President Eisenhower heeft dit een ernstig vraagstuk genoemd. Die kprtlo- pende kredieten werken n.l. infla toir en als de geldhoeveelheid toeneemt, gaan de prijzen onmid dellijk stijgen. Om nu aan deze beweging een einde te maken, moeten er langlopende leningen worden gesloten. Staat krijgt geldgebrek. Als er geweldige vraag komt naar geld, stijgt de rente, omdat bij prijsstijging de investeringen Bij een gunstige conjunctuur als thans vragen de grondstoffen- verwerkende landen weliswaar grotere hoeveelheden, doch de waarde van de grondstoffen vormt in verhouding een steeds geringer deel van de kostprijs. Bovendien wordt het aanbod van grondstoffen vergroot door de steeds ruimer voorhanden zijnde kunstmatige vervangingsmidde len. Van de toenemende stroom van eindprodukten, die over de we reld spoelt, ontvangen echter de grondstoffenlanden in verhou ding een geringer deel en dit be- invloedt (Ie welvaart van de laat- sten nadelig. De opbrengst van de grondstoffen wordt in de minder ontwikkelde landen aangewend voor de aankoop van eindproduk ten in het^westen. De export van de westelijke landen hangt weer gedeeltelijk af van de vraag der minder gecultiveerde landen. Hun middelentekort moet dan worden aangevuld uit leningen of giften uit bevoorrechte landen. Zodra in deze kringloop een bepaalde stroom wordt afgedamd kan in betrekkelijk korte tijd het gehele optimistische toekomst beeld van het zakenleven in pes simisme verkeren. Daarom wor den we voortgedreven op de weg van internationale kredietverle ning en prijsstijging. Afgrond of paradijs Bij deze opsomming is nog geen aandacht besteed aan de kwestie van de werkgelegenheid, die in dit systeem van prijsbeweging al leen'op peil kan worden gehou den wanneer de gunstige wind blijft waaien op economisch ge bied. En deze wind moet men dus wel aanwakkeren om de sociale rust te handhaven. Het verbreken van die rust zou ernstige politie ke gevolgen kunnen hebben. De westelijke (dus ook de Ne derlandse) economie wordt thans voortgedreven op een weg waar van niemand weet of er aan het einde een afgrond ligt dan wel een parad'js. Overal wordt de voorkeur gegeven aan een poli tiek van langzame geldontwaar ding. Daar worden bepaalde be volkingsgroepen steeds weer door getroffen. Achteraf probeert men die dan weer schadeloos te stellen door aanvullende sociale maatre gelen, die op zichzelf weer nieu we impulsen brengen van koop kracht, waar geen produktieve opbrengst tegenover staat. In de economische wedren om zelfbehoud probeert elke staat de omhoog cirkelende prijzenspiraal in toom te houden. Geen natie slaagt daar volkomen in. Het is alleen zaak om in de vloed van prijsstijging zoveel mogelijk ach ter te blijven. Er moet voor ge zorgd worden dat in ons land minder inflatie optreedt dan el ders. In dit geval slaagt een land er in zijn positie tegenover de concurrenten of bondgenoten re latief te versterken en dan is er sprake van 'n „economisch won der", dat eigenlijk... helemaal geen wonder is. Prijsstijging niet te voorkomen Voor ons land wordt de positie in de inflatie-race versterkt door het afremmen van bestedingen en investeringen. Als de investe ringen sterk worden geremd en de gegeven loonsverbetering ge heel wordt verteerd, stijgt de vraag zo sterk dat het prijspeil op hol slaat. Worden de investe ringen sterk uitgebreid, dan lok ken deze ook een hoge consump tie uit en loopt het eveneens vast. De verbruikers moeten dus toi sparen worden verlokt om de consumptie in toom te houden. De producenten zullen zich moeten matigen in de expansie en hun likwide reserves zien ver meerderen. De kredietverlening zal aan banden moeten worden gelegd. Laten wij aannemen dat alle partyen loyaal meewerken, dan nog zal een zeker percentage van de welvaartswinst voor con sumptie worden aangewend. De daarmee veroorzaakte vermeer derde vraag zal zich allereerst richten on de gebieden waar de behoeften het sterkst zijn: de wo ningen en de duurzame gebruiks goederen. Op die vermeerderde vraag is het aanbod niet afge stemd, zodat zelfs bij de meest gunstige ontwikkeling van de welvaartsvermeerdering 'n prijs stijging niet kan worden voorko men. Twee opmerkingen kunnen over deze onafwendbare bewe ging worden gemaakt. In de eer ste plaats past deze gang van za ken in het wereldbeeld van thans en kunnen wij als kleine natie niet tegen de stroom oproeien. Vervolgens gaat elke gunstige conjunctuur met een zekere prijsverhoging gepaard, zodat er bij een beheerste ontwikkeling niets verontrustends in schuilt. Drs. M. MINDER SCHOENREPARATIES DOOR WEINIG-SLIJTEND SCHOEISEL. De afgelopen zomer met zijn schitterend weer heeft zich, wat de schoenreparaties betreft, ge kenmerkt door een vermindering van werk. Een der oorzaken is het soort schoeisel dat dames en kinderen dit jaar zijn gaan dra gen, een soort dat weinig aan slij tage onderhevig is en zeTden voor herstelling in aanmerking komt. Zo ongeveers prak de voorzitter van het bedrijfschap voor het schoenherstcllers-, het maat schoenmakers- en het orthopae- disch schoenmakersbedrijf in z'n kort openingswoord van de be stuursvergadering van 't bedrijf schap, die in het gebouw van de sociaal-economische raad te Den Haag is gehouden. De voorzitter, de heer H. Snie- der uit Bussuin, merkte verder onder meer op dat het ook voor het bestuur van het bedrijfschap van belang is kennis te nemen van een zich blijkbaar voordoen de tendens op het gebied van de schoenreparatie. Wanneer de ont wikkeling in deze richting zou doorgaan, wordt het leder op den duur een luxe artikel. De prijzen van het leder zijn zeer gestegen. Als men er zich rekenschap van geeft, dat het leder gemaakt wordt van een bijprodukt en men verder in aanmerking neemt dat er een ongunstige verhouding is ontstaan tussen de produktie en de consumptie van vlees, dan is het, bij een iiog ongunstiger wor den van die verhouding, niet on denkbaar, dat men moet omzien naar vervangingsmiddelen van leder, heigeen het op zijn beurt weer niet onwaarschijnlijk doet zijn dat er dan nog minder werk voor de schoenherstellers te doen zal zijn. Bij de rondvraag kwam de heer M. J. Ek.elschot op deze woorden van de voorzitter terug. Het was hem opgevallen dat de door het economische instituut voor de middenstand gepubliceerde om- zetstatistiok over het eerste half jaar van 1959 een ander beeld doet vermoeden. De heer Ekel- schot had in eigen kring te Am sterdam een kleine enquête ge houden omdat hem de cijfers van het EIM onwaarschijnlijk voor kwamen. Van de dertien schoen- herstellers die aan deze rond vraag deelnamen, hadden naar 't bleek, slechts twee een grotere omzet dan het vorige jaar over dezelfde periode (waarvan één met een vergroting van niet meer dan een procent) en de overige elf laadden alle een geringere om zet. De heer Ekelschot zeideniet te weten op welke wijze de cijfers van het EIM worden vastgesteld, maar hij ried het dagelijks be stuur van het bedrijfschap aan zich eens te verstaan met de lei ding van het instituut, omdat in de praktijk blijkt dat er v$n een omzetstijging in het geheel geen sprake is. De voorzitter zegde toe deze zaak nader te bezien. HET NIEUWE RIJBEWIJS. Rijschoolhouders, die aan be paalde eisen voldoen, krijgen in de loop van het volgend jaar ge legenheid om de rij-examens van hun klanten bij te wonen. Met in gang van het nieuwe jaar wordt de examentijd drie kwartier (nu een half uur). Van deze 45 minu ien moeten 25 minuten aan de praktijk en 29 minuten aan de theorie besteed worden. Het exa mengeld, dat nu 7 gulden is, zal als gevolg daarvan worden ver hoogd. Een volledig examen gaat 9.59 gulden kosten, een praktisch her-examen 7 gulden en een the oretisch herexamen 6 gulden. LOONGRENS W. en W. OP 10.099 GULDEN De staatssecretaris van Sociale Zaken, de heer B. Roolvink, heeft de Sociale Verzekeringsraad ge vraagd of er zijns inziens bezwaar zou zijn tegen een verhoging van de loongrens van de wachtgeld en werkloosheidswet (nu 6.999 gulden) tot 19.999 gulden. R.K. HOGERE LANDBOUW SCHOOL UIT ROERMOND NAAR DEN BOSCH. De Hogere Landbouwschool te Roermond zal in de toekomst worden overgebracht naar Den Bosch. Dit besluit is onlangs ge nomen door het hoofdbestuur van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, welk bestuur stichter en beheerder is van deze enige katholieke hogere landbouwschool in ons land. TELEVISIEPRIJS 1959 VOOR ANNIE SCHMIDT. De televisieprijs 1959 van het Prins Bernhard Fonds is toeg- kend aan mevrouw Annie M. G. Schmidt uit Berkel voor haar werk als tekstschrijfster van de uitzending „Pension Hommeles". De prijs is donderdagavond aan mevrouw Schmidt uitgereikt tij dens een plechtigheid, waarvan de NTS een reportage heeft ver zorgd in een extra-uitzending. De jury heeft „Pension Hom meles' als de beste uitzending in het afgelopen seizoen aangewe zen, mede omdat dit programma specifiek alleen voor televisie was ontstaan. PARATYFUS NEEMT STERK TOE. Het aantal paratyfusgevallen bij mensen neemt de laatste jaren sterk toe. In 1952 werden 599 ge vallen geregistreerd, maar in 1959 zijn tot 26 september reeds 5219 gevallen geconstateerd. Volgens deskundigen moet het werkelijke aantal veel hoger zijn, omdat niet alle gevallen worden opgegeven. Vaak wordt diarree, gepaard gaande met koorts, door de pa tiënt verwaarloosd en als zomer- t griep aangemerkt. Wanneer alle gevallen die op paratyfus zouden duiden, bacteriologisch getoetst werden, zou men op de laborato riums handen te kort komen. ULTIMATUM VAN PAUL KRiiGER OORZAAK TWEEDE „BOERENOORLOG" NU 60 JAAR GELEDEN. Op 9 oktober 1899, nu zestig jaar geleden, zond president Paul Krüger van Transvaal een ulti matum naar Engeland, waarin hij onder meer het staken van troepenzendingen naar Zuid-Af- rika eiste en 't terugtrekken van de Engelse troepen langs de gren zen van de boerenrepublieken Transvaal en Oranje-Vrij staat. Misschien vermoedde Krüger niet, dat hij hiermee het einde van de republieken inleidde. Twee dagen later werd het ul timatum verworpen en brak de oorlo" uit, de tweede z.g. „Boe renoorlog", die na aanvankelijk groot succes voor de Zuidafrika ners door een geweldige Engelse troepenovermacht in 1992 op de annexatie van beide republieken moest uitlopen. HAVENSTAKING IN AMERIKA GEËINDIGD. Het federale gerechtshof te New York heeft een verzoek van de Amerikaanse regering ingewil ligd om met een gerechtelijk be vel een einde te maken aan de staking van 85.000 arbeiders in de havens aan de oostkust. Op grond van de uitspraak hebben de vak bondsleiders onmiddellijke her vatting van het werk gelast. Ver wacht wordt, dat weer normaal zal worden gewerkt. In zjjn vergadering van j.l. donderdag heeft de Waalwijkse gemeenteraad uitvoerig gediscussieerd over de omzetting van de veertiendaagse vrydagavondmarkt in een wekelijkse avond- markt met ingang van 1 april 1960. Het frapperende b(j de breed uitgesponnen beschouwingen was, dat niemand der raadsleden zich niet met het voorstel van b. en w. kon vereni gen. Het ging er alleen maar om of de raad al dan niet tege moet zou komen aan het voorstel van de heer Meijs om de be slissing over de instelling van een weekmarkt uit te stellen tot de volgende vergadering. En tenslotte maakte de raad dan een sympathiek gebaar tegenover de plaatselijke middenstand door met het voorstel van de heer Meijs akkoord te gaan. Al leen de beide wethouders, de heren Smolders en v. Heeswük, verzetten zich tegen uitstel van behandeling van het b. en w.- voorstel. De heer Meijs, voorzitter van de plaatselijke r.k. middenstands vereniging, deed zijn voorstel om dat de middenstand onvoldoende gelegenheid had gehad zich over liet voorstel van b. en w. te bera den. Spr. wist dan ook niet of hij voor of tegen het voorstel van 1). en w. moest zijn en vroeg daarom de beslissing over het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering. Wel vroeg de heer Meijs zich af waarom er wel met de organisatie van marktkooplie den overleg was gepleegd, maar niet met de plaatselijke midden stand. De heer Pullens deelde de ziens wijze van de heer Meijs en achtte het voorstel van deze alleszins redelijk, temeer omdat er tot 1 april 1960 nog voldoende gelegen- beid is om over deze zaak te be slissen. De heer van Oss merkte op, dat het voorstel van b. en w. nogal wat deining onder de midden stand had veroorzaakt en hij steunde daarom het voorstel van de heer Meijs. De heer Brouwer wilde zowel het een als het ander. Hij ver klaarde zich akkoord met het voorstel van b. en (v., maar wilde aan de andere kant toch ook wel overleg met de middenstand. De heer v. Seters, die geen be zwaar had tegen overleg met de middenstand, betwijfelde of het plegen van overleg wel op de weg van b. en w. lag. De instelling van een weekmarkt is een algemeen belang en dit moet prevaleren bo ven het groepsbelang, zo meende hij. Bovendien wilde spr. dan toch wel gefundeerde bezwaren van de zijde van de middenstand op tafel zien. De heer Kemperman zei begrip te hebben voor het verzoek van de middenstand, maar daarnaast staat toch ook weer het belang van de consument. Spr. achtte de raad volledig bevoegd om thans, in vergadering, over het voorlig gende voorstel te beslissen. In zijn antwoord wees de voor zitter, burgemeester Teijssen, er op, dat het wel frappant was, dat het voorstel van b. en w. in de kern niet was aangetast, maar dat er alleen sprake was van ver schil van mening over de te vol gen procedure. De voorzitter zet te vervolgens uiteen, dat het ge meentebestuur de ontwikkeling van de zaak nauwlettend heeft gevolgd, waarbij is komen vast te staan dat de markt sinds de ver plaatsing naar het Vredesplein aan betekenis heeft gewonnen. Deze ontwikkeling wordt wel heel duidelijk geïllustreerd door het aantal bezette kramen. Vóór de verplaatsing van de markt is nog nooit de bij verordening gestelde limiet van 159 bereikt, thans ech ter komt het aantal bezette kra men telkenmale boven dit getal uit en heeft men zelfs eenmaal een piek bereikt van 183. Hieruit mag worden geconcludeerd dat ook het bezoek aan de markt groeit, want er is nu eenmaal een wisselwerking tussen vraag en aanbod. De behoefte aan een gro tere frequentie van marktdagen heeft zich duidelijk gemanifes teerd, aldus de voorzitter, en het is een zaak van algemeen belang dat het gemeentebestuur maatre gelen treft om aan deze behoefte tegemoet te komen. Het algemeen belang vraagt en vergt een week markt, zo meende de voorzitter, die er verder op wees dat het niet op de weg van b. en w. ligt om contact op te nemen met de mid denstandsorganisatie. Wel is tij dens het overleg met de organi satie van marktkooplieden ook het middenstandsbelang ter spra ke gekomen, welk belang door de instelling van een weekmarkt geenszins wordt geschaad; inte gendeel, de markt trekt vele be zoekers van buiten naar Waal wijk en tijdens de vrijdagavond- markten is er telkenmale een ge zellig vertier in de gemeente van kooplustige mensen, waarvan toch ook de middenstand de vruchten plukt. Het bezoek aan de gemeente tijdens de marktda gen komt niet alleen de markt ten goede, zo meende de voorzit ter. In tweede instantie wees de heer Meijs er op, dat hij zich niet uitgesproken had tegen liet voor stel van b. en w., maar dat hij al leen meer tijd had gevraagd om het voorstel in de kringen van de middenstandsorganisatie nader te bespreken. Overigens meende spr. dat de voorzitter de markt te veel als alleenzaligmakend zag. Zelf zag spr. meer heil in een bloeiende middenstand dan in een druk bezochte markt. De heer Brouwer verklaarde nogmaals, dat hij het voorstel van b. en w. steunde, maar het anderzijds onredelijk zou vinden indien er geen overleg met de middenstand werd gepleegd, het geen de heer v. Seters deed op merken, dat de heer Brouwer kennelijk van twee walletjes trachtte te eten, waaruit de voor zitter zeer geestig concludeerde, dat hier dan sprake was van een dubbele consument. De heer v. Seters vond het con- currentie-argument van de mid denstand overigens maar heel zwak. Spr. beklemtoonde nog maals dat het groepsbelang moet wijken voor het algemeen belang. Overigens meende spr. dat de middenstand zich zonder reden bang en ongerust maakt, want er blijft op marktdagen voor de mid denstand nog heel wat hangen, zo meende hij. De heer v. Oss verklaarde dat het grootste bezwaar van de mid denstand is gericht tegen de om standigheid dat de markt op de vrijdagse koopavond wordt ge houden. De voorzitter zag dit samen gaan geenszins als een nadeel voor de middenstand. Hij was daarentegen juist van mening dat indien markt en koopavond ge splitst zouden worden, dit nadeel zou opleveren voor de koop avond. Met klem waarschuwde hij dan ook tegen een dergelijke splitsing. De heer v. d. Hoven vroeg of bij èen eventuele verdaging van de beslissing over het voorstel tot de volgende vergadering het college van b. en w. en de raad dan een uitvoerig rapport van de middenstandsorganisatie ter in zage zullen krijgen, waarin haar bezwaren worden uiteengezet; hetgeen dan tevens impliceert, zo merkte de voorzitter op, dat er van de zijde van b. en w. geen overleg zal worden gepleegd met de middenstandsorganisatie. De heer Meijs ontwoordde dat een dergelijk rapport inderdaad tege moet kan worden gezien. De heer Brouwer meende ver volgens nog iets over de demo cratie te moeten zeggen. De mid denstand moet de gelegenheid krijgen haar bezwaren in 't mid den te brengen, zo verklaarde hij. De voorzitter: „Er wordt hier aan de democratie niets tekort gedaan." Lid Brouwer: „Jawel, want het gaat niet aan dat b. en w. zeggen: het moet zus of zo." De voorzitter: „Ik begrijp niet wat u bedoelt, maar ik zal er over nadenken." Na deze vrolijke noot bleek de raad op de beide wethouders na bereid de middenstandsorganisa tie ter wille te zijn. De rest van de agenda werd in snel tempo afgewerkt. Besloten werd tot het verlenen van mede werking aan het bestuur van de r.k. meisjesschool aan de Loeff- straat t.b.v. de aanleg van een nieuwe speelplaats. Aan de harmonie St. Crispijn werd een eenmalige subsidie van 590.toegekend t.b.v. het uni formenfonds. Dit subsidie moet worden gezien als een blijk van waardering van de zijde van het gemeentebestuur voor de uitste kende prestatie van St. Crispijn op het concours te Delft in de af gelopen maand. Voor het treffen van enkele voorzieningen aan het zwembad voteerde de raad een bedrag van 3905.Ook werd besloten tot het toekennen van een aanvul lend subsidie van 15.000.aan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1