BINNEN- EN BUITENLAND Zestig jaar geleden kreeg Alfred Dreyfus gratie I'Waalwijkse en Langstraatse Courant GROOTSTE RUILVERKAVELING VAN EUROPA BEGONNEN ctwc VAN LANSCHOT BANKBOEKJES In één nacht Uw handen gaaf en zacht VRIJDAG 16 OKTOBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Au toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 83 Abonnement: Z2 cent per wee*: per kwartaal ƒ2.83 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: ..ECHO" Commissaris der Koningin startte werkzaamheden te Meeuwen Maandagmiddag is onder de gemeente Eethen nabij Meeuwen een begin gemaakt met de grootste ruilverkaveling in Euro pa, namelijk die in het Land van Heusden en Altena, welke een oppervlakte van circa 14.000 ha. omvat en waarmee on geveer 52 miljoen gulden gemoeid zullen zijn. Het was de Commissaris der Koningin in de provincie Noord- Brabant, dr. dr. C. Kortmann, die maandagmiddag om hall vijf met een hamer een pin uit een rood-wit-blauw geverfd paaltje sloeg, waardoor een dragline in werking kwam die de eerste grote hap kleigrond nam van de zeer vele die m het kader van de ruilverkavelingswerkzaamheden nog zullen D^ze^tart van de grootste Europese ruilverkaveling was te vens de eerste officiële daad van mr. dr. Kortmann, die in de ze daad dan ook een zekere symboliek zag voor zijn deze maand aangevangen ambtsperiode. EERSTE STAP De betekenisvolle plechtigheid werd bijgewoond door de leden van Gedeputeerde Staten, mr. Heere en ir. van Haaren, die bei den een belangrijk aandeel heb ben gehad in de voorbereiding van deze ruilverkaveling; verder door ir. S. Herwijen, directeur van de Centrale Cultuur Technische Dienst, door tal van burgemees ters uit de streekgemeenten, door de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling onder leiding van burgemeester mr. G. Box, door vertegenwoordigers van de CCD en de provinciale CTD en uiter aard ook door vele boeren uit het Land van Heusden en Altena. die zo nauw bij deze ruilverkaveling zijn betrokken. In het dorpshuis van Meeuwen wees burgemeester Bax op de grote betekenis van dit ogenblik, dat hij een mijlpaal noemde, waarvan het Land van Heusden en Altena enkele jaren geleden nog geen vermoeden had dat het zo nabij was. „Vandaag kan de eerste stap worden gezet naar de opheffing van dit gebied uit een status van in velerlei opzichten achtergebleven streek naar die van modern landbouwgebied" al dus mr. Bax. die er verder op wees dat er naast een technische verkaveling ook een verkaveling naar de geest zal moeten plaats hebben. BRUG Ir. Herwijen ging nader in op de waterstaatkundige toestand en de ontsluiting, waaraan bij deze ruilverkaveling speciale aandacht zal worden besteed en hij wees daarbij op de grote betekenis van de brug bij Gorinchem. Hij noem de het bijzonder gunstig wanneer er terstond na het gereed komen van deze brug ook terstond door dit gebied van zou kunnen wor den geprofiteerd. Voor het ver richten van de start der ruilver kavelingswerkzaamheden bood hii mr. "dr. Kortmann een hamer aan. Ir. C. Lambregts, hoofdingeni eur-directeur van de CTD, gaf nog een korte toelichting op deze grootse ruilverkaveling, die een gebied van ca. 14.000 ha. omvat en waarvan de kosten worden ge raamd op 52 miljoen gulden, waarin de eigenaren voor 33 pro cent zullen bijdragen. Onder meer komen bij deze ruilverkaveling aan de orde: grondverbetering, verbetering van de waterbeheer sing en verkaveling, herindeling van het grondbezit, boerderijver plaatsing (70 stuks), aanleg en verharding van landbouwwegen, aansluiting op utiliteitsnetten, krotopruiming en landschapsver zorging. Men hoopt het gehele project in 1968 te hebben vol tooid. VOORBEELD De Commissaris der Koningin noemde deze ruilverkaveling in het Land van Heusden en Altena een voorbeeld van samenwerking in streekverband en zei vol ver wachting te zijn naar de moderne verbeteringen welke dit gebied zal ondergaan. Toch liet mr. dr. Kortmann ook een waarschuwing horen. „Blijf ook een beetje aan dacht geven aan de schoonheid van uw landschap." Mr. dr. Kort mann gaf uiting aan zijn dank en respect voor het vele voorberei dende werk dat reeds met zoveel energie en vasthoudendheid is verzet. _r Ten slotte maakte mr. dr. Kort mann een rondrit door de streek rond Meeuwen. Samen met deze beide commis sies zal de Hoge Autoriteit de ad viezen inwinnen van de voor naamste producenten, verbrui kers en werknemersvertegen woordigers van de olie-, gas-, ko len-, elektricitiets- en kernindus trie. „OFFER-VRIJDAG". Opwekking van Nederlands Episcopaat voor Missie. In de katholieke kerken is zon dag een schrijven van het Ned. Episcopaat voorgelezen. De aanstaande zondag wordt internationaal gevierd als de jaar lijkse Wereld-Missiedag. Bewo gen door de enorme en steeds stij gende geestelijke en materiële no den in de missiegebieden, willen wij deze Wereld-Missiedag in het bewustzijn van alle gelovigen verlevendigen. Angstwekkend groot zijn de ge bieden, waaruit de missie is ver dwenen. Benauwend groeit 't aan tal landen waar de missie in haar heilzame werkzaamheid is ver lamd, omdat geen hulp van bui ten meer wordt toegelaten. Alleen Gods hulp, die niet is buiten te sluiten, kan hier nog redding brengen. Daarom moeten wij dan ook inecr dan ooit de he mel een heilig geweld aan doen in ons gezamenlijk en vurig ge bed voor de missie, die in zo gro te nood verkeert. Maar er zijn andere missiege bieden. tot wélke wij nog wèl toe gang hebben. Toch wordt ook daar honger en gebrek geleden. Niet minder dan zestig procent van het mensdom loopt gevaar om te komen van gebrek. Hoe kunnen onze missionarissen met vrucht de liefde Gods prediken voor deze ongelukkigen. Weinig zal het baten wanneer zij daarbij niet de stoffelijke bewijzen van onze christelijke naastenliefde kunnen aandragen. Daarom moet Wereld-Missiedag worden geken merkt door ons gebed èn door ons offer. Het is daarom, dat wij gaarne voortaan ieder jaar de vrijdag, voorafgaande dus aan Wereld- Missiedag, gekenmerkt willen zien als „Offer-Vrijdag". Wij sporen ailen en ieder aan om op die dag vrijwillig de sober heid te betrachten in de keuze van spijs en drank en zich te ont houden van de genoegens van ro ken en andere genotmiddelen. Wie zich aldus iets ontzegt, spare 't voor de missie en voege het bij de gave, die hij ook vorige 'aren reeds bestemde voor de col- ecte op Wereld-Missiedag. Wij moeten onze inspanningen ver groten. De toenemende nood vergt het. LEDENTAL PENSIOENFONDS LEDERINDUSTRIE VERMINDERDE. Het aantal premiebetalende deelnemers in het Pensioenfonds van de Nederlandse Lederindus trie verminderde in 1958 met 273 ofwel 9 Dit blijkt uit het jaar verslag over 1958 van dit fonds, dat dezer dagen is verschenen. Overigens kan het fonds op een gunstig jaar terugzien. Ook in 't afgelopen jaar kon weer 25 back-service worden toegekend aan de verzekerden van het ge boortejaar 1893. De extra-reserve kon na dit jaarverslag verhoogd worden met 35.500.51. De heer J. Schepers trad af als plaatsvervangend bestuurslid, in wiens plaats de Algemene Be drijfsgroepencentrale tot plaats vervangend bestuurslid benoem de de heer F. Drabbe uit Breda. De heren mr. W. Brak en C. Bras penning werden door de Christe lijke Bedrijfsgroepencentrale als bestuurslid en plaatsvervangend bestuurslid herbenoemd voor de jaren 1959-1963. De heren A. Pelckmans (Rijen) en F. Termeer (Oirschot) werden door de federatie van Verenigin- ten van Nederlandse Lederfabri- anten als bestuurslid en plaats vervangend bestuurslid herbe noemd voor de jaren 1959-1963. In de loop van 1959 blijft het aantal deelnemers in het fonds vrijwel constant. Uit het volgende staatje van de jaren 1951 tot en met 1958 kan men heel duidelijk de op en neer gaande lijn bespeu ren in het aantal deelnemers. Bij de verplichtstelling van het fonds was het aantal deelnemers 2898. In 1951: 2581; in 31 december 1952: 2847; op 31 december 1953: 3015; op 31 december 1954: 3218; op 3i december 1955: 3183; op 31 december 1956 en hier komt de kentering was het aantal deel nemers plotseling gezakt tot 3160; op 31 dec. 1957: 3022 en ul timo 1958: 2785, met een totaal gekweekt recht van 186.530.14. Verheugend wordt genoemd dat 't aantal arbeiders van 14 jaar in 1958 belangrijk is toegenomen. Hieruit zou men kunnen conclu deren dat er meer belangstelling bij de jongelui is ontstaan. Toch loopt het aantal arbeiders blij kens de jaartotalen sterk af. VOOR 150.000 MIJNWERKERS IN ZES KSG-LANDEN ANDER WERK NODIG. asodojng puazinp 091 lu!nH mijnwerkers zullen, naar de Hoge Autoriteit van de Kolen- en Staal gemeenschap verwacht, in de ko mende vijf jaar de mijnarbeid moeten verlaten door de groeien de concurrentie van de olie en de daling van het Europese kolen- verbruik. In de zes landen van de Gemeenschap liggen thans reeds 52 miljoen ton ongebruikte ko- lenvoorraden opgeslagen; vijf maal zoveel als de hele Neder landse jaarlijkse produktie. De Hoge Autoriteit diende daarom bij de ministerraad van de gemeenschap in Luxemburg haar eerste voorstellen in voor de oplossing van het hele energie probleem. Tevens vroeg zij steun maatregelen voor de mijnwerkers die door pogingen om bij toene mende mechanisatie de kolenpro- duktie niet verder te doen stijgen, hun werk definitief verliezen. Voornamelijk besprak de Hoge Autoriteit met de ministerraad de mogelijkheid deze mijnwerkers financiële hulp te verlenen voor hun herscholing. In september vorig jaar telde de zes bij de KSG aangesloten landen in totaal 890 duizend munwerkers. Voor het energiebeleid stelde de Hoge Autoriteit voor: inlei dende besprekingen met de rege ring der zes landen, spoedige voorlegging van de meest nood zakelijke maatregelen aan de mi nisterraad van de gemeenschap in aanwezigheid van de Euro- markt- en Euratoom-commissies. COLLECTE VOOR VLUCH TELINGEN. Om een bijdrage te kunnen le veren ter oplossing van 't vluch telingenprobleem, zal er in 'de week van 25 tot 31 oktober een grote collecte worden georgani seerd, die wordt uitgevoerd door de Provinciale Noordbrabantse Federatie voor vrijwillige vrou welijke hulpverlening en, zo no dig met de hulp van organisaties die aangesloten zijn bij de provin ciale Jeugdraad Noordbrabant. De actie wordt geleid door een provinciaal comité, dat werd Zuiver Uw bloed met Kruschen. Om Uw rheumatiek te verdrijven. - 'fa'ïfafafafafc. 'fa/W' geven rente Geen koersrisico Gemakkelijk beschikbaar - Geen kosten Storten en opnemen kunt U aan onze kas, maar ook zeer eenvoudig via de giro. Vraag - telefonisch, schriftelijk of aan onze kas - de folder „Bankboekjes" WÊm mWm de missie te vertrekken in de meest uiteenlopende gebieden der aarde. Na de H. Mis te hebben gelezen zegende de H. Vader de missie- kruisen om ze vervolgens uit te reiken aan de vertrekkenden, die in optocht langs zijn troon gin gen. VIER JUWELIERSZAKEN IN LONDEN LEEGGEROOFD VOOR 2,5 MILJOEN. rentie gesproken over de samen werking tussen de gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Noord- Brabant en Zeeland. „Aan die sa menwerking bestaat behoelte en er zullen dan ook verdere bespre kingen plaats hebben. Binnen zeer korte tijd zal het gelegde con tact opnieuw worden opgevat en uitgebouwd omdat het noodzake lijk is dat die drie provincies eikaar op verschillende punten vinden", aldus de commissaris. NEDERLAND HELPT JAPAN. Anderhalf miljoen yen voor ram pslachtoffers. De regering heeft de Neder landse ambassadeur te Tokio ge machtigd anderhalf miljoen yen ter beschikking van de Japanse regering te stellen, ter leniging van nood, ontstaan door de wer velstorm „Vera", waarbij duizen den mensenlevens verloren gin gen. een door de AVRO uitgegeven communiqué. Het bestuur van de VARA heeft in een communiqué medegedeeld dat de VARA de kwestie rond het AVRO-televisiesectiehoofd Siebe van der Zee en door hem privé gemaakte opmerkingen, als alge- daan beschouwt. DE PAUS REIKTE 500 MISSIE KRUISEN UIT. Z. H. Paus Joannes heeft zon dag tijdens een plechtigheid zon der weerga in de geschiedenis van de Kerk in de St. Pieter het missiekruis uitgereikt aan vijf honderd personen uit 23 nationa liteiten, die op 't punt staan naar tijdens liet weekend uit vier Lon- dense filialen van een groot Rrits goudzilversmidconcern voor ruim 2,5 miljoen gulden aan goud edelstenen en kostbare sieraden gestolen. Scotland Yard heeft el ke beschikbare man gemobili seerd om te voorkomen, dat de enorme buit het land wordt uit gesmokkeld of verkocht wordt aan helers in de Britse hoofdstad, die de sieraden sommige stuk ken zijn dertigduizend gulden waard zonder enige scrupules tot goudklompjes en losse stenen zouden reduceren in hun illegale smeltovens. Op vliegvelden en in de havens zijn extra patrouilles gestationeerd. Via Interpol zijn de politieorganisaties in West- Europa en de Verenigde Staten gewaarschuwd. OUD-SS'ERS VERDACHT VAN MOORD OP 208 MENSEN. Voor het gerechtshof te Ha^en is gisteren een proces begonnen tegen drie Duitse oud-officieren, die zien moeten verantwoorden wegens het neerschieten van 208 Russische en Poolse mannen, vrouwen en kinderen. De vroege re SS-kolonel Wolfgang Wetzling wordt moord ten laste gelegd met als medeplichtigen de vroegere kapitein Ernst Kloenne en de vroegere SS-majoor Johannes Miesel. Het trio heeft zich reeds eerder wegens doodslag moeten verant woorden en zowel Wetzling als Kloenne werden schuldig bevon den. Wetzling werd tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld, Kloen ne tot anderhalf jaar gevangenis straf. Miesel werd in vrijheid ge steld ingevolge de amnestiewet uit 1949. Het Westduitse Opperste Ge rechtshof besloot echter tot cas satie van het vonnis, omdat de mannen vervolgd hadden moeten worden wegens moord en samen zwering tot moord in plaats van voor het minder grote vergrijp van doodslag. gevormd op instigatie van de wnd. commissaris der Koningin in Noordbrabant, en waarin de volgende personen zitting heb ben: erevoorzitter: G. P. Philip- part, wnd. commissaris der Ko ningin in Noordbrabant; voorzit ter: mgr. J. C. v. Overbeek, voor zitter van het Nederlands R.K. Huisvestingscomité, St. Michiels gestel; vice-voorzitster: mevr. M. Dubois-Raupp, voorzitster Pro vinciale Federatie voor V.V.H. te Eindhoven; secretaris: drs. A. Verdijk, directeur Provinciaal Opbouworgaan te Tilburg, en de leden mevr. P. B. Verhage-Schip- pers, secretaresse Prov. Federa tie voor V.V.H. te 's-Bosch; A. C. M. Schampers, bestuurslid Ned. R.K. Huisvestingscomité en Kath. Stichting voor Vluchtelingen en Ontheemden te 's-Bosch en drs. A. J. van der Made voorzitter van de Prov. Jeugdraad te Breda. SAMENWERKING VAN GED. STATEN VAN Z.-HOLLAND, N.-BRABANT EN ZEELAND. De commissaris van de konin gin in Zuid-Holland, mr. J. Klaa- sesz, heeft tijdens een persconfe- BURGEMEESTER VAN VUGHT PLOTSELING OVERLEDEN. Onwel geworden tijdens jacht. De burgemeester van Vught, jhr. mr. F. J. C. M. van Rijckevor- sel, is zaterdagmiddag plotseling overleden. De burgemeester voelde zich, toen hij op een landgoed te St. Michielsgestel aan het jagen was in gezelschap van zijn oudste zoon en een jachtmeester, plotse ling onwel worden en overleed enkele ogenblikken later. Jhr. mr. F. J. C. M. van Rijcke- vorsel werd op 10 februari 1907 te Den Dungen geboren waar ook zijn vader 't burgemeestersambt uitoefende. Hij studeerde rechten in Utrecht, waar hij in 1934 het doctoraal examen aflegde. In dat zelfde jaar werd hij benoemd tot ambtenaar ter gemeentesecreta rie te Vught en in 1938 tot burge meester van Lisse. In 1946 werd hij benoemd tot burgemeester van Vught. Jhr. van Rijckevorsel bekleed de daarnaast nog tal van functies in 't openbare leven. SIEBE VAN DER ZEE IN FUNCTIE HERSTELD. Het algemeen bestuur van de AVRO heeft in zijn zaterdag te Hilversum gehouden vergadering een uitspraak gedaan inzake de kwestie Siebe van der Zee. Hierbij werd vastgesteld dat de heer van der Zee door het bezigen van de gewraakte woorden over de socialisten „onverantwoorde lijk" heeft gehandeld, de gedeelte lijke schorsingsmaatregel door de AVRO-voorzitter terecht werd ge nomen, er geen noodzaak bestaat de maatregel te bestendigen en dat de heer van der Zee derhalve, met ingang van de dag der uit spraak, in de volle uitoefening van zijn functie hersteld wordt. Aldus de beknopte inhoud van Na meest sensationele affaire van de eeuw Anti-semietisme leidde tot verbanning naar Duivelseiland Het is nog maar 24 jaar gele den, dat in Parijs in alle stilte de begrafenis plaats vond van Alfred Dreyfus, voormalig luitenant-ko lonel, die op 76-jarige leeftijd in de Franse hoofdstad overleed. Maar omstreeks 1900 heeft de naam van deze militair jarenlang de gemoederen in Frankrijk en eigenlijk in geheel Europa bezig geliouden. Niet vanwege zijn mi litaire verdiensten, doch in ver band met een spionage-affaire, waarvan hij ten onrechte werd beschuldigd. Van 1894 tot 1906 was de zaak- Dreyf-us de belangrijkste, welke de publieke opinie bezig hield. Twaalf jaren waren er voor no dig om net Franse volk de ogen te openen en het te overtuigen van de verregaande corruptie en politieke zwendel, welke rond het Elysée en de „Chambres des Dé- putées" plaats grepen. De 21ste september 1899 bete kende een keerpunt. President Loubet verleende aan Dreyfus gratie, toen hii ten tweede male het slachtoffer dreigde te worden van anti-semietische machinaties en tegen beter weten in uitgeoe fende druk op de jury door hoge officieren. Het begon heel eenvoudig. De militaire attaché van de Duitse ambassade, kolonel von Schwarz- kopfen, liet een briefje slingeren waarop een Frans stafofficier 'n specificatie gaf van door hem verstrekte inlichtingen. De werk ster van de ambassade viste het „borderau", zoals het sindsdien werd aangeduid, uit de prulle- mand en bezorgde het aan de „Section Statistique", de inlich tingendienst der Franse generale staf. Zij verrichtte dus goed werk voor haar maandelijkse toelage van 250 francs. Slechts een beperkt aantal staf officieren kwam als verdachte in aanmerking. Het handschrift van het „borderau" werd vergeleken met het hunne. De keuze viel op Alfred Dreyfus, een Joods kapi tein, die zeer snelle promoties had gemaakt en bij zijn collega's niet zeer getapt was. „Ik ben onschuldig'verklaar de Dreyfus van de eerste dag af, dat hif werd aangeklaagd, doch zijn superieuren en met name de overste Henry, geloofden hem niet. De laatste ging zelfs zo ver om een vals bewijsstuk te produ ceren om de rechtbank te dwin gen tot een positieve uitspraak. Alfred Dreyfus werd veroordeeld tot levenslange verbanning naar het Duivelseiland, enkele dagen later in 't openbaar gedegradeerd en kort daarop gedeporteerd. A bas les juifs Men dient bij deze snelle ver oordeling van Dreyfus rekening te houden met voorafgaande ge beurtenissen die in Frankrijk een sterk anti-semietisme hadden wakker geroepen. Op de dag van de arrestatie van de Joodse kapitein lag de Franse burger het z.g. „Panama schandaal" nog vers in 't geheu gen. Bij deze grootscheepse zwen del waren verschillende Joodse financiers betrokken, die, tenein de een fiasco van de Panama- maatschappij te vermijden, een staatsobligatielening forceerden. Daarbij werden vrijwel alle dag bladen en een deel der kamer leden omgekocht. Toen de maat- schappij tenslotte toch failliet ging, barstte 't geweld los. Tien duizenden spaarders zagen zich bedrogen en beroofd en al spoe dig werd duidelijk welke rol door Joodse politici en zakenlieden ge speeld was. Toen enkele jaren la ter de zaak-Dreyfus aanhangig werd gemaakt, ging opnieuw de kreet door Parijs: A bas les juifs (Weg met de Joden). DE ECHO m HEI ZUIDEN Want naarmate Kruschen's aansporende werking onzuiverheden uit Uw bloed ver drijft, verdwijnen Uw pijnen vanzelf. Kruschen's vijf minerale zouten brengen Uw bloedzuiverende organen weer op gang. Uw bloed gaat sneller stromen en de pijn- verwekkende onzuiverheden verdwijnen 17)7 4% FIRMA BANKIERS 'a-HERTOGENBOSCH. H. Steenweg 27-31, Tel.8851 EINDHOVEN, Keizersgracht 17,Telefoon 27442 TILBURG, Stationstraat 17, Telefoon 30300 r&

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1