Crisis in de K.S.G. BINNEN- EN BUITENLAND Autorijden Ongevallen Gemeenteraad Drunen Waalwijkse en Langstraatse Courani Gemeenteraad VLIJMEN GRONDAANKOPEN IN DE .VLIEDBERG" Raad gaat vaker bijeenkomen EEN INTERESSANT ONDERZOEK MAANDAG 19 OKTOBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waahvijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Europese Stromingen In het begin van vorige week zijn ministers en deskundigen omtrent Europese economische samenwerking hijeen geweest om een aantal problemen te bespre ken. De regeringen van de zes landen die de Kolen- en Staal- Gemeenschap vormen hebben ge weigerd na 1 oktober nog steun te betalen aan Belgische mijnwer kers, die werkloos zijn geworden door de overproduktie aan kolen. Al vijf jaar is aan de Belgen subsidie verleend om hun verou derde mijnen te sluiten en mijn werkers te herscholen. Maar het geld is gebruikt om onrendabele mijnen in stand te houden en te subsidiëren. Des te harder komt de slag nu aan. Maar het is be grijpelijk dat de partners niet be reid zijn, nog verder over de brug te komen. Daarbij komt dat Bel gië zijn invoer van kolen uit le- den-staten beperkt, hoewel de handel en het vervoer binnen de gemeenschap vrij zouden moeten zijn, behalve in noodgevallen. De Duitsers doen echter hetzelfde. Daar olie, electriciteit en gas steeds meer de kolen voor huis brand en fabrieken verdringen, verkeert de K.S-G. in een crisis. Zij heeft steeds maar aangedron gen op meer investeringen, uit breiding van de productie, en gunstige toekomstverwachtingen uitgesproken. Nu komt de kater. Vreemd plan De rol van de Hoge Autoriteit van de K.S.G. is dus sterk ver minderd. Daarom heeft de nieu we voorzitter, de Italiaan Malves- titi, een plan ontworpen, om aan dit hoge gezagscollege nieuw bloed toe te voeren. Het zou de controle moeten krijgen over alle energiebronnen (kolen, olie, gas, electriciteit) en het gebruik daar van moeten coördineren. Er zou dus een soort superre gering ontstaan voor dit belang rijke gebied. Gevreesd wordt ook dat dan het gebruik van steen kool kunstmatig zal worden be vorderd ten koste van goedkope re brandstoffen. Alleen de Fran sen zagen er wel iets in. Zij zul len straks olie uit de Sahara op de markt brengen die waarschijn lijk duur zal zijn, maar hopen dat de zes landen van het kleine Eu ropa bewogen zullen worden uit sluitend deze olie te kopen, met uitschakeling van olie uit het nabije Oosten en van de nu in Europa werkende importerende maatschappijen. Maar ook zover zal het wel niet komen. Versnelling Er zijn verder verschillende plannen van Franse en Italiaanse kant om de economische integra tie binnen de Europese Economi sche Gemeenschap te verhaasten, behalve voor landbouwproduc ten. Wat dit betreft wensen de meeste deelnemers hun eigen boeren te beschermen tegen con currentie. Wat echter te denken van een plan, dat de deling van West-Europa overhaast zou be werken, nu zeven staten onder leiding van Engeland bezig zijn met het scheppen van een eigen vrijhandelszone? In Benelux en in West-Duits- land is het politieke gevaar van zo'n deling duidelijker tot het be wustzijn doorgedrongen. En van Duitse kant heeft Adenauer die weldra Londen hoopt te bezoeken gepleit voor meer samenwer king tussen de twee groepen, dus ook tussen Engeland en Duits land. Vooral de Westduitse za kenwereld heeft daar op aange drongen. Zij is niet erg geïnte resseerd bij Frans west-Afrika en wenst zich niet op te sluiten in een klein Europa. De Engelsen hebben doen weten, dat zij bereid zijn weer ernst te maken met het zoeken van contakten met het Europese vasteland, vooral met Frankrijk en west-Duitsland. Zo is de verwachting herleefd, dat toch nog een noodlottige deling van Europa in twee economische blokken valt te voorkomen. Rede van Debré In Parijs heeft premier Debré voor een koel parlement over Al gerije en de buitenlandse politiek gesproken. Wat Algerije betreft, is de rechterzijde tegen de voor stellen van De Gaulle en Debré eigenlijk ook. Om rebellie in de regeringsgroepen te voorkomen, heeft hij zich beijverd, er de na druk op te leggen dat ook De Gaulle eigenlijk een Frans Alge rije wil. Verder heeft hij solidari teit verlangd van bondgenoten met de oorlog in dit gewest, al is de Franse politiek altijd als een binnenlandse kwestie getekend. De huivering, zich te nauw aan Frankrijk te binden wat dit be treft, zal wel niet vreemd zijn aan het verlangen ook banden met Engeland te behouden. Dr. A. C. RECORD TARWE OOGST VERWACHT. De Nederlandse tarwe-oogst 1959 wordt niettegenstaande de droogte geraamd op ruim 500.000 ton, een grotere produktie dan tot dusver in ons land is voorgeko men. Door dit resultaat wordt het maximum van oogst 1934, zijnde 495.000 ton, overschreden. Aldus werd woensdag medegedeeld op de openbare bestuursvergadering van het Landbouwschap. Ook de zuivelsector meldt een hogere produktie; in de eerste ze ven maanden van dit jaar werd ruim 73.000 ton melk meer ont vangen dan in de overeenkomsti ge periode van 1958?" HALVE EEUW BESTRIJDING T.B.C. IN NOORD-BRABANT. Ter herdenking van het feit, dat de „Noordbrabantse vereni ging tot bestrijding van de tuber culose" een halve eeuw bestaat, is woensdag een feestvergadering behouden in Tilburg. Een groot aantal autoriteiten woonden de zitting bij. In zijn openingswoord deed de voorzitter, dr. J. Beintema, een beroep op al degenen, die er van overtuigd zijn, dat de tuberculose nog steeds, ondanks een gelukki ge afneming, moet beschouwd worden als een ernstige volks kwaal, waarvan men de bestrij ding met kracht dient voort te zetten. Burgemeester mr. C. J. G. Becht bracht het bestuur hulde voor de verbetenheid waarmede zij het nodige werk verricht en speldde de voorzitter het ridderkruis in de orde van Oranje Nassau op. Dr. J. M. Beyerman, geneeskun dig inspecteur van de Volksge zondheid in Noord-Brabant, die de herdenkingsrede uitsprak con stateerde met voldoening dat Ne derland kan bogen op het laagste t.b.c.-sterftecijfer van de gehele wereld. Hij spoorde aan tot een nieuwe aanpak en andere bestrij dingsmiddelen. KIPPENSTAPEL EN EIERPRO- DUKTIE IN HEEL EUROPA TOEGENOMEN. In de meeste Europese staten zijn de pluimveestapel en de eie- renproduktie sinds de oorlog aan zienlijk toegenomen. De waarde van de export der Nederlandse pluimveehouderij is in de laatste vijf jaar bijvoorbeeld bijna ver dubbeld, zodat hij die van kaas, boter, bacon, varkensvlees en reuzel tesamen thans overtreft. Groot-Brittannië, tot voor twee jaar een grote eieren importeren de natie, kan thans vrijwel geheel in eigen behoeften voorzien. Ook België, Denemarken en Zweden zijn landen, die op het gebied van de pluimveehouderij en eierenproduktie een aanzien lijke vooruitgang hebben weten te boeken. Goede vorderingen op dit gebied zijn gemaakt in Oos tenrijk, Finland, Frankrijk, Grie kenland. Italië, Noorwegen, Po len, Spanje, Zwitserland, Zuid Slavië en Turkije. In Nederland bedroeg de totale waarde van de pluimvee- en eie- renexporten vijf jaar geleden 273 miljoen gulden per jaar. In 1958 hadden deze Nederlandse expor ten een waarde van 525 miljoen gulden. In laatstgenoemd jaar was de exportwaarde van Neder landse kaas 200 miljoen gulden, van boter 105 miljoen gulden, van bacon 63 miljoen gulden en van varkensvlees en reuzel 62 miljoen gulden. De Nederlandse kippenfokke rijen exporteren reusachtig grote aantallen piepkuikens naar an dere, meestal Europese landen. In de eerste zes maanden van '59 importeerde Italië bijv. alleen 20 miljoen uit Nederland afkomsti ge kuikens. Er is nog steeds ruimte voor een aanzienlijke opvoering van de produktie. Het verbruik van pluimvee en eieren beweegt zich in Europa over het algemeen nog steeds ver beneden het niveau van de Verenigde Staten. Deze verklaringen zijn afgelegd door dr. Hans Engler, hoofd van de afdeling pluimvee van de Voedsel- en Landbouworganisa tie der Verenigde Naties, de FAO. RELLETJES IN DE KONGO. Reeds 20 doden geteld. Minstens 20 doden en ruim 100 gewonden, honderden ver brande negerhutten en honder den ontvoerde mannen, vrouwen en kinderen, zo ziet een voorlo pig beeld er uit van de gevechten tussen de Kongolese stammen Ba- loeba en Loeloea in de omstreken van Loeloeaburg. Onder de ge wonden bevindt zich het opper hoofd van de Loeloea's, Kalamba, die in een hinderlaag viel. Een Baloeba verbrijzelde zijn arm met een knuppel. Politietroepen, die onophoudelijk door het on rustige gebied kruisen, hebben meer dan 200 arrestaties verricht. Onder de negerbevolking is een paniek uitgebroken. Zij zoeken in groepen een goed heenkomen in Loeloeaburg, hoofdstad van het district Kasai, of in de dichtstbij zijnde missieposten. ENGELAND GAAT 200 MIJNEN SLUITEN. Volgens een herzien vijfjaren plan zal de Engelse nationale ko- lenraad circa 200 kolenmijnen sluiten, waardoor een groot aan tal mijnwerkers overbodig zal worden en de Engelse stcenko- lenproductie in 1965 niet 240 mil joen ton zal bedragen, zoals in 't oude plan was voorzien, maar lussen de 200 miljoen en 215 mil joen ton. De sluiting van mijnen zal slecht renderende of uitgeput te mijnen betreffen, maar daar naast zal de dagbouwproductie grotendeels eveneens worden ge staakt. Slechts enkele grote groe ven, die thans ongeveer 2 miljoen ton per jaar produceren, zullen blijven werken. Het aantal arbeidskrachten der Engelse steenkolenindustrie, dat thans 650.000 bedraagt, zal door de te nemen maatregelen dalen tot 587.000 a 626.000. De kapitaal uitgaven zullen in de periode van 1956 tot 1965 175 miljoen pond sterling minder bedragen dan oorspronkelijk het plan was. FRANKRIJK EN ALGERIJE. De Franse Nationale Vergade ring heeft donderdag kort na middernacht in grote meerder heid haar instemming betuigd met de Algerijnse politiek van president De Gaulle. Premier De bré heeft alvorens de beraadsla gingen werden beëindigd, 'n nieu we poging gedaan om de rechtse oppositie in het regeringsblok gerust te stellen door te verkla ren, dat zijn kabinet de blijvende unie van Frankrijk en Algerije nastreeft. De eerste minister heeft echter in het midden gelaten of die unie langs de weg van associatie of langs de weg van integratie zou moeten worden bereikt. In dit op zicht is hij er niet in geslaagd de oppositie van de Algerijnse afge vaardigden en de dissidente leden van de Unie voor de Nieuwe Re publiek gerust te stellen. Onder voorzitterschap van bur gemeester Hoefnagel kwam de raad der gemeente Vlijmen vrij dagavond in openbare vergade ring bijeen. Bij de ingekomen stukken be vond zich een verzoek van een 14- tal bewoners van de Molenhoek, waarin wordt aangedrongen op spoedige verbetering van 't weg dek aldaar, dat zich in bijzonder slechte toestand bevindt. De voorzitter deelde mee, dat door b. en w. reeds op dit ver zoekschrift is geantwoord, dat op dit ogenblik aan het verzoek geen gevolg kan worden gegeven, om dat er geen materialen vrijkomen om de verhardingswerkzaamhe- den uit te voeren. Met vrijkomen de materialen zouden de kosten op ca. 10.000.komen, zo deel de de voorzitter mede. Verhar ding met geheel nieuw materiaal zou onvermijdelijk een beteke nende baatbelasting met zich brengen. Bovendien, zo zei de voorzitter, indien er in de nabije toekomst materialen vrijkomen, zal nog eerst moeten worden be zien waar de urgentie het grootst is. De heer van Helyoirt onder streepte naar aanleiding hiervan nog eens de behoefte aan wegver- betering aan de Molenhoek. Het gemeentebestuur heeft hiervoor alle aandacht zo zei de voorzitter. Ten behoeve van de bouw van een r.k. v.g.l.o.-school te Vlijmen ging de raad akkoord met een geldlening van 204.000.bij de n.v. Bank voor Nederlandse Ge meenten. Het belang van deze school, die een streekschool zal worden, werd door de voorzitter nog eens extra onderstreept. Ook ging de raad akkoord met het voorstel tot het verstrekken van een geldlening van 2500. aan de parochiële Kath. Stichting Jeugdzorg Vlijmen ten behoeve van een verbouwing en aanschaf fing van inventaris. De stichting Jeugdzorg heeft in Vlijmen een I voortvarende start gehad, zo zei de voorzitter, en heeft reeds vele deelnemers gevonden. Het ligt in de bedoeling om het gebouw op 24 nov. a.s. in te zegenen. De voorzitter vertrouwde er op dat het volgend jaar rijkssubsidie zal worden ontvangen. Ten behoeve van het lager land- en tuinbouwonderwijs ging de raad akkoord met de huur van een lokaliteit van het r.k. patro naat in Nieuwkuijk voor een to taalbedrag van 780. Vastgesteld werden de exploi tatievergoedingen over 1958 voor het gewoon en voortgezet lager onderwijs. Voor een onderzoek van het buizennet van het gasbedrijf vo teerde de raad een bedrag van 4000.Dit onderzoek is nodig gebleken, omdat het gasverlies de laatste tijd stijgende is en 13 a 14 procent bedraagt. De heer van Oyen wees in (lit verband op een feval van gasverlies bij de heer Beekmans, Mommersteeg 5. Ten gevolge van een lek tussen gastoevoer en gastoestel was hier Rij-ervaring is uiterst belangrijke factor Het vraagstuk van de verkeers veiligheid is met de toeneming van de verkeersintensiteit lang zamerhand tot een interessante wetenschap uitgegroeid. De be heersing van bepaalde situaties, die vroeger door elke politieman met enige ervaring gemakkelijk konden worden opgelost, vraagt thanS vaak een uitgebreide studie die de specialisten uit vele landen van de wereld voor de moeilijkste problemen plaatst. Op het gebied van de beveili ging van het wegverkeer zijn in de loop van de tijd honderden suggesties naar voren gebracht, deels onuitvoerbaar, maar deels ook wel degelijk de moeite van een ernstige proefneming waard. Bij de bestudering van de ver- keersvraagstukken speelt het sta tistische onderzoek een voorna me rol. Aan de hand van cijfers immers kan men vaak tot con clusies komen, die langs andere weg niet bereikbaar zijn, terwijl het ook voorkomt dat de statisti sche uitkomsten het bewijs en de bevestiging leveren voor hetgeen langs andere weg reeds berede neerd is, doch waarvan 't bewijs ontbrak. Zeg mij hoe lang gij rjjdt veel hoger, n.l. 11,4%. En de ver klaring hiervoor is niet moeilijk te vinden. Wie pas als automobi list aan het verkeer begint deel te nemen, is nu eenmaal altijd voor zichtiger dan de meestpn, die al een jaar lang gereden hebben. De cijfers tonen de juistheid van de ze bewering onomstotelijk aan. ik zeg u hoeveel brok- het verbruik plotseling gestegen van 74 m3 tot 2U0 m3 per maand. Op een verzoek van Ijetrokkene om restitutie van het te veel be taalde was afwijzend beschikt. En terecht, zoals de voorzitterop- inerkte, omdat het nu eenmaal zo is dat het gasverlies dat achter de meter plaats heeft, altijd voor re kening vah de bewoner is. Vastgesteld werd een spaarver- ordening voor het gemeenteper- soneel. Ook besloot de raad tot het garanderen van de tijdige be taling van rente en aflossing van door een 5-tal bouwers aan te ga- ne geldleningen t.b.v. de financie ring van 4 middenstandswonin gen en 1 woon-winkelpand; een zelfde besluit werd genomen ten aanzien van 3 bouwers t.b.v. de financiering van 3 woon-winkel- panden in het uitbreidingsplan „De Vliedberg". De minimum verkoopprijs van gronden, bestemd voor de reali sering van plan II van het uit breidingsplan „De Vliedberg", werd vastgesteld op 8.70 per m2. Ten behoeve van de aanleg van de persleiding voor de riolering werd besloten tot de aankoop van een perceeltje grond van de heer v. d. Sterre. Voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de woonkern op ..De Vliedberg" en het kerkdorp Vlijmen besloot de raad tot aankoop van een zestal percelen grond, op één waarvan zich een landbouwerswoning be vindt. Deze woning zal voorlopig blijven staan, zo deelde de voor zitter mee. Eveneens werd beslo ten tot de aankoop van een vier tal percelen grond t.b.v. de reali sering van het uitbreidingsplan „De Vliedberg" en van het uit breidingsplan in hoofdzaak voor de gemeente Vlijmen. De leden van de adviescommis sie ingevolge de Woonruimtewet 1947 werden allen herkozen, te weten: mevr. Mosterdmans-Peij- nenborgh, en de heren A. v. d. Hout, M. J. Pulles, C- Eekels en J. van Helvoirt. In de rondvraag informeerde de heer v. d. Meerendonk naar de stand van zaken ten aanzien van het sportpark. Het plan maakt op het ogenblik zijn weg langs de di verse instanties, zo zei de voor zitter, maar hij hoopte dat het volgend jaar met de uitvoering een begin gemaakt zal kunnen worden. Mevrouw Martens pleitte voor de verbetering van de Venkant, die er nog veel slechter bij ligt dan de Molenhoek. In het bijzon der drong zij aan op het jeggen van ijzeren platen op het binnen pad. Dit binnenpad bespaart de mensen die daar wonen, een om weg van een kwartier naar bet dorp, zo betoogde zij. De voorzit ter zegde toe dat bezien zal wor- dén wat er gedaan kan worden. De heer Broere ten slotte laak te de houding van het lid v. Oven, die zich in Haarsteeg laatdun kend uitgelaten zou hebben over de activiteiten van het gemeente bestuur inzake de woningbouw Een duidelijk voorbeeld hier van werd onlangs in Duitsland gepubliceerd. In Baden-Würtem- burg n.l. heeft men gedurende een jaar van alle verkeersonge^ vallen waarbij een auto betrok ken was, bijgehouden hoe lang de bestuurder daarvan reeds in het bezit was van een rijbewijs. De cijfers, die hierbij konden wor den vastgesteld, vormen het be wijs dat de ervaring achter het stuur een belangrijke factor is, die eigenlijk nog met het jaar aan betekenis toeneemt. Merkwaardig is het te zien, dat zij die voor het eerste jaar in het bezit van een rijbewijs zijn, maar weinig ongevallen veroorzaken. Bij bedoeld onderzoek kwam aan het licht dat 7,1% van de bij een auto-ongeval betrokken bestuur ders nog geen jaar zijn rijbewijs bezat. Bij de chauffeurs met twee jarige ervaring lag dit percentage ken gij maakt. Het verdere verloop van deze statistische reeks toont aan, dat het aantal automobilisten dat bij een ongeval betrokken raakt, af neemt naarmate de ervaring ach ter het stuur groeit. Autobestuur ders die drie jaar in het bezit zijn van een rijbewijs, waren slechts in 9,4% van de voorkomende ge vallen bij een verkeersongeluk betrokken, terwijl voor de „vier jarigen" een cijfer van 8,2% uit de gegevens kon worden bere kend. Bij de bestuurders met een vijf- en zesiarige ervaring bleken de cijfers nog gunstiger te liggen n.l. respectievelijk 7% en 6,7%. Het is merkwaardig te zien, welk verloop uit deze gegevens valt af te leiden. Vast staat dus, dat naarmate de ervaring toe neemt, het aantal ongevallen af neemt, terwijl tevens blijkt dat hoe groter de ervaring, hoe klei ner het verschil wordt tussen de ze ongevallen-percentages. Materiaal als dit levert voor de verkeersdeskundigen een belang rijke bron van studie op en is ook voor de verkeersdeelnemers zelf interessant omdat men er uit kan afleiden hoe belangrijk 't is over enige ervaring in het verkeer te beschikken. Velen die nog slechts kort in het bezit zijn van een rij bewijs en vooral vele jongeren leggen, zodra ze achter 't stuur zitten^ een zekere mate van over moedigheid aan de dag, die zeer gevaarlijk kan zijn. De cijfers wij zen dit uit, zoals ze ook aantonen dat ervaring en oplettendheid ge combineerd de meeste waarbor gen voor een veilig weggebruik inhouden. aldaar. De heer v. Oyen zou ge zegd hebben dat er door het ge meentebestuur in dit vlak niets wordt gedaan. De heer Broere achtte zich hierdoor beledigd en bovendien vond hij het vreemd dat de heer v. Oyen er als lid van de Bouwcommissie niet in is ge slaagd om de grond van de Wed. Klerks aan te kopen, ofschoon hij hiertoe door de voorzitter i.e. de burgemeester was gemachtigd. De heer v. Oyen moet zijn eigen falen niet afschuiven naar 't ge- meentebestur, zo meende de heer Broere. De heer v. Oyen ontkende de door de heer Broere bedoelde uit latingen te hebben gedaan, maar verklaarde nu wel dat er door het gemeentebestuur in het verleden inderdaad niets is gedaan. Als Haarsteeg zichzelf niet had ge roerd, zou er helemaal niets ge beurd zijn, zo zei hij. Wat de aan koop van de grond van de Wed. Klerks betreft, wees de heer van Oyen er op, dat de te hoge prijs hier een belemmering vormt. De voorzitter tikte de heer v. Oyen op de vingers door er op te wijzen dat er door het gemeente bestuur in het verleden wel de gelijk iets is gedaan voor de wo ningbouw in Haarsteeg. Zo is het gemeentebestuur in het verleden altijd doende geweest om te trach ten in Haarsteeg gronden aan te kopen. o.m. ook de grond van de Wed. Klerks, waarvan de prijs in derdaad veel te hoog ligt. Zolang echter het uitbreidingsplan niet is goedgekeurd, kan niet tot ont eigening van deze grond worden overgegaan. DE ECHO \M HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 84 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' It Blijkens mededeling van de voorzitter, Burgemeester Snels, zal de raad van Dru nen in de komende maanden nog verschil lende belangrijke beslissingen moeten ne men en zeker meer gaan vergaderen dan de laatste maanden het geval is geweest. De raad kwam sinds juli niet meer bijeen. De heer Rijpert was van mening dar de raad meermalen bijeen moest komen, waar door er een beter contact zou blijven. De voorzitter stelde de heer Rijpert ge rust met bovenstaande mededeling. Het gaat cr blijkbaar op lijken dat Bur gemeester Snels voor het aflopen van zijn ambtsperiode op 1 maart 1960 nog ver schillende plannen rond wil hebben. Dat Burgemeester Snels wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 maart zijn ambt neerlegt is donder dagavond officieel geworden toen hij de raadsleden mededeelde, dat hij zijn ont slagaanvrage heeft ingediend. De raad had donderdagavond een be hoorlijke agenda af te werken, waaronder besluiten i.v.m. de uitbreidingsplannen, het verlenen van credieten voor de meest uit eenlopende zaken en het vaststellen van de jaarrekeningen van het gemeentelijk kam- peercentrum. Garanties voor eigenbouwers. Aan de orde was o.a. het voorstel tot het verlenen van garantie als bedoeld in het besluit bevordering eigenwoningbezit i.v.m. de bouw van 31 woningen volgens het ge meentelijk plan voor eigenbouwers. Hierover zegt het prac-advies Destijds hebben zich voor het door de gemeente ontworpen bouwplan in uitbrei-. dingsplan West, 34 gegadigden gemeld. De premies zijn inmiddels toegekend en met de bouw kan thans worden begonnen. Via de Stichting „de Eigen Woning"' te Eindhoven zijn thans van 19 eigenbouwers aanvragen ontvangen om garantie te ver lenen krachtens het Besluit Bevordering Eigen Woningbezit, voor door de Boeren leenbank alhier aan hen te verstrekken hy pothecaire leningen. De garantie houdt in, dat de gemeente de tijdige betaling van rente en aflossing van de hypothecaire geldlening garandeert. Deze lening mag niet hoger zijn dan ma ximaal 90 van de stichtingskosten Bo vendien blijft de gemeente slechts garant voor een bedrag dat neerkomt op plm. 1/3 van de geldlening, terwijl het Rijk op ver zoek hierin nog voor 50 participeert. Het overige risico is voor rekening van de geld gever. De heer de Veer merkte op dat het in dertijd 34 eigenbouwers waren voor dit plan en vroeg waarom er maar 31 garanties wer den gegeven. Blijkens mededeling van de voorzitter zijn er drie deelnemers die geen garantie nodig hebben. Onderwijs. Aan de orde was verder Voorstel tot vaststelling van de vergoe dingen als bedoeld bij art. 101, lid 1 t.rn. 8 der L.O. wet 1920, alsmede van de be dragen van de voor vergoeding in aanmer king komende uitgaven voor de bijzondere lagere scholen over het jaar 1958. Voor 1958 werd de vergoeding per leer-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1