SOCIALE VERWORVENHEDEN NU OOK KINDERBIJSLAG Wie BINNEN- EN BUITENLAND ZWITSAL Waalwijkse en Langstraaise Courani HOEDER WORDEN... voor A.O.W.-genieters JldJ77PS^ere ^uid? MEER FINANCIËLE ZEKERHEID VOOR DE STUDENT GEWENST Provinciaal Nieuws In één nacht Uw handen gaaf en zacht VRIJDAG 23 OKTOBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week- Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 85 Abonnement: 22 cent per week: Der kwartaal 2.83 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 De grote overwinning der conser vatieven bij de verkiezingen in En geland is zowel voor hen zelf als voor Labour een grote verrassing ge weest, zij het dan voor de socialisten uiteraard een onaangename. Door het Engelse districtenstelsel lijkt de con servatieve overwinning wel groter dan ze volgens haar stemverhouding eigenlijk is, maar ook in stemmen- aantal zijn de socialisten iets achter uit gegaan vergeleken bij de vorige verkiezing. Juist omdat het een unicum in de Engelse verkiezingsstrijd is, dat de zelfde partij in drie achtereenvolgen de stemmingen de overwinning be haalt en dan nu nog wel zo'n over tuigende, is de verrassing des te gro- Aan dat gemartel met brandend maagzuur moet U een einde maken. Bennies nemen. ter. Juist daardoor ook toont deze uitslag meer aan dan de toevallig gunstige omstandigheden, die de re gering van MacMillan zich had we ten te scheppen door haar compromis volle houding ten opzichte van zowel de buitenlandse- als de binnenlandse politiek. Deze nederlaag der Labour partij staat namelijk niet alleen. De socia listen boekten de laatste één k ander half jaar ook in andere Westeuropese landen als Frankrijk, Duitsland, Ne derland, België enz. soortgelijke te leurstellingen. De oorzaak schuilt dus niet zozeer in de Labour partij of in de Tories, maar de teruggang der socialistische stemmen is een in west- Europa meer voorkomend verschijn sel. En in zekere zin is dit een be grijpelijk verschijnsel. - o - Het socialisme heeft in de laatste decennia en vooral sinds de laatste oorlog veel van haar doelstellingen geheel of gedeeltelijk verzenlijkt zien worden. De sociale zorgen zijn lang zamerhand zo uitgebreid, dat van het werkende deel van het volk vrijwel niemand meer in nood behoefde te verkeren; het belastingstelsel zorgde reeds voor een belangrijke nivellering der inkomens en ook de uitingen der cultuur zijn voor ieder bereikbaar ge worden. En wat wel het belangrijkste is, ook de werkgevers zijn over het al gemeen overtuigd van de noodzaak der sociale zorgen en geven zich, naast de wettelijke verplichtingen, vaak de moeite om de sfeer voor de werknemers in het bedrijf zo aange naam mogelijk te doen zijn en om hen in bijzondere gevallen de helpende hand te bieden, maar ook andere par tijen waren even, misschien meer pro gressief dan zij. De klasseverschillen zijn in het maatschappelijk verkeer door een en ander vrijwel weggevaagd. Dat is een verheugende ontwikkeling, waartoe natuurlijk ook de socialistische par tijen hebben bijgedragen. - o - Maar waar het bereikbare al zo ver bereikt is en een verdere ontwikkeling in deze geest automatisch doorwerkt of afhankelijk is van de economische omstandigheden van een bepaald land, ontvalt de socialistische partij en daarmede de voor de meeste men sen vaak belangrijkste doelstelling, n.l. de materiële verbetering der eigen positie. Met de verworvenheden vermin dert automatisch het aanvankelijk zo fel strijdbare en agiterende karak ter dier partijen en daarmede onbe wust ook het strijdbare élan. De nood zaak zowel als de felle behoefte tot strijdbaarheid voelen deze mensen niet meer zo aan. Naar nieuwe, pakkende leuzen wordt naarstig gezocht, maar behalve dat deze de mensen minder boeien doordat zij er minder direct bij be trokken zijn, is ook de vechtlust der strijdenden hiervoor minder hevig. - o - De onderscheidene in hun grote massa burgerlijk geworden volken der Westeuropese landen zijn in wezen dus meer uit op behoud van het ver worvene, hetgeen het overal voorko mend en logisch gevolg is van de ver worvenheid. En het behoud van deze zaken durft men langzamerhand ook wel aan de andere burgerlijke partijen toe te vertrouwen, nu deze de sociale zorgen evenzeer erkennen en ervoor opkomen. Dit alles verklaart een stil stand of achteruitgang in de socia listische stemmencijfers in vele lan den. Er zijn uit de verschijnselen ze ker meer conclusies te trekken; wel licht komt de tijd dat ook daarover eens geschreven kan worden. H. v. W. Niet alle personen, die een uitke ring ingevolge de algemene ouder domswet genieten, ontvingen kinder bijslag. Dit was alleen weggelegd voor die A.O.W.-trekkers, die naast deze uit kering in het genot waren van een rente krachtens de invaliditeits- or andere sociale verzekeringswet. Maar er zijn ook genieters van het ouder domspensioen die géén rente ont vangen en juist zij waren het, die niet voor kinderbijslag in aanmerking konden komen. Dat nu is sedert 1 oktober 1959 anders geworden; sedert deze datum krijgt iedereen die uitkering geniet Babyderm-zeejï ingevolge de algemene ouderdomswet kinderbijslag. De bedragen zijn gelijk aan die welke gelden krachtens de re geling voor rentetrekkers. Wat krijgen zij? Natuurlijk geldt voor deze kinder bijslag ook de bepaling dat de kinde ren beneden de leeftijd van 16 jaar moeten zijn, of boven deze leeftijd en beneden de 27, indien zij studerend of invalide zijn. Voor het eerste kind bedraagt de bijslag dus f 15.30 per maand, voor het tweede en derde f 17.15 per maand per kind, voor het vierde en vijfde kind f 24. - per maand per kind en voor het zesde en volgende bedraagt de uitkering f 26.90 per maand. Al deze genoemde bedragen worden voor 1959 verhoogd met f 2.60 per maand per kind. Als algemene regel geldt, dat voor hetzelfde kind nimmer een dubbele uitkering kan worden verkregen. Eventueel kan wel op de uit andere hoofde ontvangen kinderbijslag een aanvullende bijdrage worden verkre gen. U moet er om vragen! Zij, die alleen in het genot zijn van uitkering algemene ouderdomswet (A. O.W.), dienen er rekening mede te houden, dat de uitbetaling van kin derbijslag slechts dan kan plaats heb ben, als er om wordt gevraagd. Dat wil dus zeggen, dat bij de Raad van Arbeid (of bij de Sociale Verzekeringsbank als deze bank de uitkering verzorgt) een aanvraag moet worden ingediend. De bepaling, dat de kinderbijslag moet worden aangevraagd, geldt niet alleen voor hen die boven de 65 jaar zijn en rente genieten, maar ook in dien de kinderbijslag bestemd is voor studerende kinderen van 16 tot 26 jaar en voor zieke en gebrekkige kinderen van 16 tot 20 jaar. Kinderbijslag voor loontrekkenden. Wij kregen de vraag voorgelegd of een in loondienst werkend persoon, wiens dochter in de tweede helft der maand september examen had gedaan voor de hoofdakte en daarvoor ge slaagd was, nog recht op uitkering kinderbijslag behoudt over het 4de kwartaal 1959, als hij deze dochter per 5 oktober 1959 een haar aange boden benoeming liet aanvaarden. Hij was van mening dat hij in dat geval nog wel recht op uitkering had, aan gezien zijn dochter op 1 oktober nog niet werkte. Wij zijn het niet eens met deze vader, want hij vergeet dat zijn doch ter vanaf de dag van het afleggen van het examen niet meer studerende was, hoewel zij toen nog niet werkte. Afgezien van de vraag of deze vader eerlijk handelt door de benoeming te negeren en de dag van indiensttre ding met opzet zo te kiezen, mag hij toch niet opgeven, dat zijn dochter op 1 oktober j.l. nog studerende was. Dat is op zichzelf al in strijd met de waarheid en al is nu 1 oktober 1959 de peildatum waarop men recht op kinderbijslag over het vierde kwartaal 1959 blijft behouden, hier is het zo, dat zijn dochter wegens haar sollici tatie en de benoeming al niet meei valt te rangschikken onder „studeren de dochter". Het zal die vader trou wens niet gelukken een studieverkla ring van het hoofd van een studie-in richting te verkrijgen, waaruit blijkt, dat zijn dochter op 1 oktober 1959 nog studerende was. Het recht op kinderbijslag eindigt hier dus terecht op 30 september 1959. (Nadruk verboden). zijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last Ouders dienen tijdig maatregelen te treffen De Rijksuniversiteit te Utrecht heeft onlangs in haar uitgave „Stu die-inlichtingen" het licht laten schij nen op de materiële zijde van de stu die en het student zijn. Volgens con servatieve ramingen komt een acade mische opleiding de ouders zeker op f 2400. - per jaar te staan, als de student(e) in de universiteitsstad op kamers moet gaan wonen. Deze schat ting is aan de voorzichtige kant, want een student(e) die tenvolle aan het studentenleven deel wil hebben, zal het met een bedrag van f 2400. - per jaar heel kalmpjes aan moeten doen. In deze uitgave wordt er voorts op gewezen, dat wie aan een universiteit gaat studeren, de zekerheid zal moe ten hebben dat hij of zij de studie tot het einde zal kunnen bekostigen. W erkstudenten De ervaring leert, dat als deze ze kerheid ontbreekt en de student door het vervullen van een bijbetrekking aan de nodige middelen ter betaling van de studie moet komen, het wel heel moeilijk wordt het einddoel te bereiken. Het lijkt romantisch zijn eigen studiekosten (mede) te kunnen betalen, maar volgens „Studie-in lichtingen" gelukt het slechts aan zeer weinigen de studie dan tot een goed einde te brengen. Men make zich overigens geen overdreven voorstellingen van de in komsten van een werkstudent. Een onderzoek, dat onder Amsterdamse werkstudenten (studiejaar 1956/'57) werd gehouden, leverde het volgende interessante cijfermateriaal op 36 van de werkstudenten ver diende minder dan f 2000. - per jaar; 33 had een inkomen tussen de f 2000.- en f 2500.- en 12 tussen f 2500.- en f 3000.-. Slechts 19 verdiende meer dan f 3000. - per jaar. Geen vakschool „Studie-inlichtingen" wijst er ook op, dat een academische opleiding niet als een vakscholing mag worden beschouwd. Hiermede wordt bedoeld, dat de universiteit naast de weten schappelijke vorming een algemene vorming kan bieden, die de student de noodzakelijke „background" ver schaft voor de leidende functie, die hem als academicus in de samenle ving veelal wacht. De student zal dan ook in de uni versitaire gemeenschap moeten kun nen integreren en tenvolle deel moe ten kunnen hebben aan het universi taire leven in al zijn schakeringen. Dit houdt in, dat hij financieel in staat moet zijn lid te worden van stu die- en gezelligheidsverenigingen, disputen, sportclubs, etc., schouw burgen, concerten, musea moet kun nen bezoeken, kortom zich de con tacten moet kunnen verschaffen, die voor zijn wetenschappelijke en alge mene vorming noodzakelijk zijn. Tijdig voorbereiden Dit alles kost geld, veel geld zelfs, veel meer dan de becijferde minimum- kosten van f 2400. - per jaar. Het is daarom goed, dat „Studie-inrich tingen" dit kostenvraagstuk nog eens aan de orde heeft gesteld, opdat ouders die hun kinderen naar de uni versiteit willen zenden, weten waar zij straks aan toe zullen zijn. Tijdige bezinning op het kosten- probleem kan veel onheil en teleur stellingen voorkomen. Daarom maken vele ouders reeds lang voordat het kind gaat studeren reserveringen uit hun inkomen en sparen zodoende de kosten vooraf bijeen. Zij smeren als het ware de studiekosten over een reeks van jaren uit, waardoor zij ge makkelijker te dragen zijn. Een dergelijke spaarmethode heeft echter het zwakke punt, dat als de vader vroegtijdig overlijdt, van ver dere reserveringen in de regel niet veel meer terecht komt en van de stu die moet worden afgezien. Vandaar dat meer en meer wordt overgegaan tot een financieringsmethode, die deze onzekerheid in het spaarplan uitsluit, de studieverzekering. Bij de ze wijze van sparen wordt geconditio neerd, dat als de spaarder tussen tijds overlijdt, de verzekerde studie gelden toch op tafel zullen komen zonder dat verder nog premie behoeft te worden betaald. De door „Studie-inlichtingen" ge geven raad, eerst dan een studie aan te vangen, als er redelijke zekerheid bestaat dat de kosten tot het einde toe zullen kunnen worden betaald, verdient alle aandacht. Want één ding staat wel vast het welslagen van een studie hangt voor een goed deel af van de mate, waarin de ouders haar financieel hebben voorbereid. VOORNAME GEBEURTENISSEN. Plaatsruimte verhinderde ons in ons vorig nummer enige aan dacht te schenken aan het over lijden van een groot militair en staatsman, generaal Marchal, aan wie het gehele westen, maar ook ons land zo enorm veel heeft te danken. Hij was in de oorlog staf chef van 't Amerikaanse leger en heeft de krijgsplannen ontworpen en doorgevoerd en later doen uit voeren, waardoor de overwinning tenslotte werd bevochten. Na de oorlog, als minister van buiten landse zaken der Verenigde Sta ten, zag hij in, dat gezien de enor me verwoestingen op elk terrein in Europa, direct moest worden geholpen, wilde het niet aan een chaos of 't communisme ten of fer vallen. Hij wist zijn doel te bereiken en zo gingen in de eer ste jaren na de oorlog meer dm 20 miljard aan steun naar 23 lan den, waarvan alleen Nederland 4 miljard gulden voor herstel ontving en zo redde hij Europa en ook ons land van de onder gang. Europa en ook Nederland zullen en mogen deze grote gene raal en staatsman, maar niet minder erote weldoener nooit vergeten. In ons land heeft een felle brand de nieuwbouw der R.K. Universiteit, die nog in de stei gers stond, voor een groot deel verwoest en lange tijd ook 't zie kenhuis bedreigd. De schade wordt geraamd op pl.m. een mil joen en de achterstand in de af werking op 8 tot 9 maanden. Het is de grootste ramp die de Sint Radboudstichting ooit heeft ge troffen. Op vier plaatsen, op twee in Brabant zijn bos- en veenbranden uitgebroken, die honderden en honderden hectaren bos en hei hebben verwoest. Vooral de om geving van Geldrop, Leende wer den zeer geteisterd en bij Haaks bergen gingen 500 ha. verloren. PRINS BERNHARD NAAR ZUID-AMERIKA. Prins Bernhard is maandag met met een lijntoestel van de KLM, de DC-7c „Caribbian Sea", naar Zuid-Amerika vertrokken voor 'n bezoek aan Nederlandse neder zettingen in Brazilië en Peru. In een miezerige regen was de DC-7c voor de intercontinentale hal op Schiphol weggetaxied. Prins Bernhard zat voor een der raampjes en koningin Julia na stond, zonder mantel, maar te gen de regen beschut in een KLM platformbus haar gemaal na te wuiven. De prins wordt op zijn reis vergezeld door zijn particu lier secretaris dr. F. A. de Graaff, zijn adjudant, luitenant ter zee W. Kuyck en de heer C. Sesink, 't hoofd van de veiligheidsdienst van het Koninklijk Huis. Maan dagavond maakte de „Caribbian Sea" een tussenlanding in Lissa bon. Na een ojxmahoud van een uur werd de reis naar Zuid-Ame rika voortgezet. Het eerste reis doel van prins Bernhard is Brazi lië, waar de prins enige land bouwnederzettingen zal bezoe ken. Daarna wordt de reis voort gezet naar Peru. waar hij op ver zoek van de Peruviaanse regering een naar haar mening voor emi granten geschikt landbouwgebied zal bekijken en vervolgens zal prins Bernhard nog een bezoek brengen aan Cuczo, de hoofdstad van het rijk der Inca's. In Los Angeles houdt de'prins een voordracht over het onder werp „De rol van Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten". Op 4 november keert prins Bernhard in Nederland te rug. EISENHOWER GELAST EINDE STAALSTAKING. President Eisenhower heeft maandag op grond van de Taft- Hartley wet het Amerikaanse de partement van justitie opdracht gegeven stappen te doen tot uit vaardiging van een gerechtelijk bevel, waarbij de arbeiders in de staalindustrie worden gelast de staking voor tachtig dagen op te schorten. Het Witte Huis maakte bekend, dat het departement van justitie dinsdagmiddag het ver zoek zal doen om het bevel uit te vaardigen. De staalstaking is maandag zijn 97ste dag ingegaan. De presi dent heeft een verklaring uitge- BABYSET DE LUXE geven, waarin hij zegt, dat de i hoop op een vrijwillige, verant woorde regeling van het arbeids conflict niet werd vervuld en dat daarmee een ciroeve dag voor het land is aangebroken. GE EN GRATIE YOOR I CHESSMAN. De gouverneur van Californië is niet bereid gratie te verlenen aan Caryl Chessman, die ter dood is veroordeeld. Zijn terechtstel ling in de gaskamer is op vrijdag a.s. bepaald. Chessman heeft meer dan elf jaar in een dodencel van de ge vangenis doorgebracht. Hij slaag de er steeds in de terechtstelling te doen uitstellen. Zijn terdood veroordeling wegens ontvoe ring en aanranding geschiedde in 1948. RUIM 2500 TON VEEVOER VOOR BOEREN IN ZUIDEN. Voor de Oosthrabantse en Noord limburgse boeren zijn tot nog toe ruim 2500 ton veevoeder, waaron der 1600 ton bietekoppen en 300 Ion stro aangeboden. Ruim 900 ton bieteloof werd naar de ge troffen bedrijven vervoerd. Er zijn echter nog geen 1000 van de 17000 zuidelijke zandboeren-zon der-voer voor enkele weken ge holpen. Opmerkelijk is de enor me steun van de Westbrabantse boeren voor de droge gronden in het oosten van de provincie. Dr. KORTMANN INGELUID ALS COMMISSARIS. Provinciale Staten van Noord- Brabant hebben maandag in een informele vergadering officieel kennis gemaakt met de nieuwe commissaris der koningin in de ze provincie, mr. dr. C. N. M. Kortmann. Nadat de commissaris de fees telijk met bloemen getooide sta tenzaal was binnengeleid, gaf de waarnemend commissaris, de heer G. Philippart, uiting aan de voldoening en de vreugde van provinciale staten over deze be noeming. Degelijkheid, integriteit en nauwgezetheid hebben zijn carrière als bewindsman steil doen oplopen, aldus Philippart. De heer Philippart sprak het petroleum DE HAARDOLIE alei) - |êsa reet - ewr wemli Ons depot te Breda, Stationsemplacement, tel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. vertrouwen uit, dat dr. Kortmann de Brabantse problematiek gron dig zou bestuderen en tot een synthese zou komen. Uitdrukke lijk stelde hij, dat Brabant na de waarlijk grote voorganger in deze nieuwe commissaris geen nieuwe editie De Quay verwacht, doch wel vertrouwt dat hij diens ener gie en voortvarendheid zal eve naren. Namens de statenleden dankte de nestor, de heer C. van Lienden onder krachtig applaus de heer Philippart voor de uitstekende wijze, waarop hij het commissari aat heeft waargenomen. Dr. Kortmann gaf vervolgens een beeld van zijn visie op de veelzijdige problematiek van Bra bant. Ilij vestigde onder meer de aandacht op de taak van de ge meenten b:; de uitvoering van de plannen voor West-Brabant, en op de noodzaak van samenspraak met de omliggende provincies en met België. Als aanvulling op 't welvaarts plan 1959 achtte hij wellicht een „zwakke plekkenplan" in de naaste toekomst nodig. GESLAAGD. Bij het door de Stichting Raad van Bestuur Bouwbedrijf gehouden exa men voor het Vakdiploma Aannemer Burgerlijke- en Utiliteitsbouw slaag den o.m. de volgende leerlingen van de Aannemerscursus te 's-Hertogen- bosch P. A. van Bergeijk te Wijk en Aal burg; C. J. J. de Bonth te Nieuw- kuijk; N. M. C. Boons te Boxtel; A. H. A. van Boven te St. Michiels gestel; J. J. van Boxmeer te Maria- heide; J. A. van Boxtel te Alem; J. F. J. Brekelmans en J. W. A. J. v. d. Hoven te Kaatsheuvel; M. P. Drijvers te 's-Hertogenbosch; J. A. M. van Erven en L. A. C. M. van Huijge- voort te Tilburg; P. H. M. Fitters te Herpt; P. G. J. Fooien en J. Th. La thouwers te St. Oedenrode; J. C. L. v. d. Heijden en J. H. v. d. Heijden te Schaijk; J. G. Hoevenaars en P. C. J. M. v. d. Wittenboer te Vught; P. G. Honcoop te Babiloniënbroek; A. P. van Lieshout te Den Dungen; L. G. Merkx te Drunen; H. M. Muller te Heesch; E. M. Meerenboom te Uden; A. J. Reuvers te Oss; J. v. d. Schans te Sprang; P. A. M. Smol ders te Hilvarenbeek; H. P. Spuij- broek te Waalwijk; J. J. van Tart wijk te Schijndel; M. de Visser en H. A. H. v. d. Voort te Heeswijk. DE ECHO Wi HET ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" 'T| r i En er vandaag mee beginnen. Dan nooit meer zorg en pijnen door overtollig maag zuur.'U blust die brand prompt met één of twee Rennies. Makkelijk in te nemen en nog smakelijk ook. Uw apotheker of dro gist verkoopt Rennies. En veel. Vl-8hlne la een Keheel nieuwe onge ëvenaarde shampoo die meer véól meer doet dan U elgenlUk van een haarwaa- middel zoudt verwachten Na het wassen geen „dorre ragebol" maar heerlUk soepel, mooi glanzend, zacht en fris haar. PrUs per tube voor vele wassingen f. 1.60 CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntree N.V. Amsterdam Dit Is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's In fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een met het hoogste rtrnHnmid

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1