Nachtmerries voor de bakkers BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langsiraaise Courani LjL I^bacjloeL Stimulans bouw door particulieren Veel „ZWARThuiswerk in schoenindustrie TEL, 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 DE WERELD ROND MAANDAG 26 OKTOBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO W HET ZUIDEN 82e JAARGANG No. 86 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal ƒ2.35 3.10 franco p.p. AdvertentieDrijs: 10 cent Der m m. Contract-advertenties: SDeciaal tarief Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205. WAALWIJK OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" De middenstandsbakker moet dan maar verdwijnen ten koste van de grote broodfabrieken, tenzij hij alle nachten wil doorwerken. Dit is de enige donkere conclusie, die men kan trekken uit het advies van de meerderheid van de Sociaal Econo mische Raad aan de Staatssecreta ris van Sociale Zaken. Let wel: het is een sociale kwestie, waarom het gaat: de vraag rond de arbeidstijden in de bakkerij. De meerderheid van de SER heeft gekozen voor de be langen van de kleine minderheid in de bakkerij: de grote bedrijven, waar een ploegenstelsel mogelijk is. De sociale belangen van het mid den- en kleinbedrijf (ruim 99 pro cent van het aantal bedrijven en 87,6 procent van de broodproduktie) zijn hier eenvoudig opzij geschoven. Met de bakkers is hier een krachtig protest tegen dit advies van de ge hele Nederlandse Middenstand op zijn plaats. De katholieke Midden standsbond heeft zich in deze vol ledig achter de middenstandsbakker geplaatst. De werktijden in de bakkerij zijn reeds jarenlang een moeilijk strijd punt. In 1919 werd in hoofdstuk IV van de Arbeidswet de zogenaamde Bakkerij-paragraaf (punt 4) neer gelegd. Hier werd de grondslag ge legd voor meer normale arbeidstij den in dit vak. Deze paragraaf werd al meermalen gewijzigd. De huidige situatie is kort samengevat, dat de bakker en zijn gezel om 5 uur des morgens (op zaterdag en enkele an dere dagen om 4 uur, de patroon zelfs om 3 uur) mogen beginnen. Voor de zogenaamde voorarbeid mag in de week om 3 uur en op za terdag om 1 uur begonnen worden. Heel belangrijk hierbij is dat vers brood niet voor 9 uur mag worden vervoerd en niet voor 10 uur ver kocht. Dit zijn arbeidstijden week in week uit waarnaar niemand zal verlangen, terwijl bovendien de broodproduktie wordt samenge drongen in de vroege morgenuren en de bezorging vooral in de grote steden tussen 10 en half één. Nie mand zal beweren dat hierin geen verbetering aangebracht dient te worden. Maar hoe? De „meerderheid" van de SER heeft zich in een besloten verga dering thahs uitgesproken voor we derinvoering van nachtarbeid, maar dan in de vorm van ploegenarbeid, waarbij de werknemersorganisaties een drieploegenstelsel voorstaan (zodat de gezel één van de drie we ken in de nacht werkt), maar een tweeploegenstelsel als overgangs maatregel zou aanvaarden. De broodverkoop zou hierdoor op 8 uur gesteld kunnen worden, maar men wil hiertoe geleidelijk over gaan door de eerste vijf jaren de verkoop op 9 uur of half tien te stellen. Eén van de klappen op de vuurpijl is dat de meerderheid aan het kleinbedrijf, dat in moelij khe- den zou komen, adviseert het grote brood maar van de fabriek te be trekken en zich te bepalen tot de vervaardiging van klein brood! Deze SER-leden, die onvoldoen de inzicht blijken te hebben in de verhoudingen in de bakkerij, heb ben dus gekozen voor nachtarbeid in de bakkerij, die in ploegenstel sel alleen verantwoord te verwe zenlijken is in de grote broodfa briek. Voor de middenstandsbak ker is de enige conclusie die wij in de eerste zin van dit artikel ver meldden. In het advies van de SER -meerderheid zijn inderdaad „op lossingen" gegeven voor enkele problemen: de bakkersgezellen zouden hierdoor betere werktijden krijgen, het publiek zou eerder vers brood kunnen krijgen (op zijn vroegst echter om 8 uur, wat voor de meeste arbeiders nog te laat is), de produktie-tijden worden langer, waardoor een efficiënt gebruik van de dure machines mogelijk is. Deze oplossingen gaan echter ten koste van de middenstandsbakker en ten voordele van het super grootbedrijf. En daarom is dit géén oplossing, maar een duidelijk on recht. Want in dit grootbedrijf werkt slechts 10 procent van het toteal aantal in de bakkerij werkende mensen. Zij bereiken een omzet van 12,4 procent van de totale produk- tie; 60 procent is werkzaam in het kleine bedrijf met een gemiddelde bezetting van \Vz man (die dan in drie ploegen moeten gaan werken!); 30 procent in de middelgrote bedrij ven met een gemiddelde bezetting van 5 man Deze cijfers illustreren de enorme grootte van het onrecht. De minderheid van de SER stelt zich achter het standpunt van de overgrote meerderheid in de bak kerswereld en acht het invoeren van ploegenarbeid niet aanvaard baar. Er zal naar gestreeft moeten worden dat in het bakkersbedrijf uiteindelijk dagarbeid regel wordt. Het huidige begintijdstip voor de verkoop van vers brood zal gehand haafd moeten blijven. Voorts zal de begintijd van de werkzaamheden op zes uur moeten worden.gesteld met enkele uitzonderingen van voorarbeid. Ook deze oplossing zal aanpassingsmoeilijkheden meebren gen zowel voor het klein- als voor het grootbedrijf. Maar deze oplos sing is voor alle bedrijven gelijke lijk te verwezenlijken, zonder schoksgewijze aantasting van de huidige concurrentiepositie Een langere produktie-tijd zal allereerst op de dag verwezenlijkt moeten worden, mede door ontwikkeling van de verpakkingstechniek. Hier voor zouden in dagarbeid ploegenstelsels ingevoerd kunnen worden, waartegen niet het 'minste bezwaar bestaat. Het is duidelijk welk standpunt de middenstand hierin moet inne men: het gaat om het voortbestaan van een deel van de groep. Een flo rerende middenstand ook in de bakkerij is voor het economisch welzijn van ons land van het groot ste belang. Ook voor de consument is deze van belang, omdat dit een overmatige concentratie van groot bedrijven tegengaat, hetgeen in strijd is met het maatschappelijk belang, omdat elke concurrentiemo- gelijkheid op de duur wegvalt. AMBTENAREN SPAREN MET RIJKSPREMIE. De ambtenaren zijn het met staats secretaris Schmelzer (Bezitsvorming en PBO) eens geworden over een premie-spaarregeling voor rijksamb tenaren. De overeenstemming is be reikt tijdens een vergadering van de centrale overleg-commissie, die de staatssecretaris bijwoonde. Het is de bedoeling, dat de rege- i ling vóór het einde van het jaar in het Staatsblad komt, zodat ze op 1 ja nuari 1960 kan ingaan. Deze bezitsvormende maatregel komt op het volgende neer 1. elke rijksambtenaar mag on der deze regeling ten hoogste 5 pet. van zijn loon sparen met een maxi mum van 600 gulden per jaar. 2. voor ambtenaren, die een pen sioengrondslag hebben tot 7200 gul den geeft het Rijk een premie van 25 pet. van het gespaarde bedrag, als de pensioengrondslag boven de 7200 gulden ligt, bedraagt de premie 15 pet. 3. het spaarbedrag zal in het al gemeen minstens vier volle jaren moeten blijven staan, alvorens aan- spraak gemaakt kan worden op het bedrag van de spaarpremie. 4. wil de ambtenaar binnen de vier jaren aanspraak maken op het bedrag van de premie, dan kan dat, wanneer het gespaarde bedrag be steed wordt aan goederen of doel einden, die in de lijst van „duurza me bestedingen" zijn opgenomen. INKOMEN DETAILHANDEL NA 1952 FORS OMHOOG. Het Economisch Instituut voor de Middenstand (EIM) heeft over de periode 1953 - 1958 een aantal ge gevens gepubliceerd, waaruit blijkt dat tussen 1952 en 1957 ongeveer dertien percent van de zelfstandige ondernemers in ambacht en detail handel het bedrijf heeft opgeheven. Voorts konden in dezelfde perio de ongeveer vijf percent nieuwe ves tigingen worden geregistreerd, ter wijl het inkomen in dezelfde periode gemiddeld met ruim tachtig percent is gestegen. De opgeheven bedrijven behoor den grotendeels tot de kleinere. Het gemiddeld inkomen van de onderne mers, die hun bedrijf ophieven, lag niet onaanzienlijk beneden het alge meen gemiddelde. In vele gevallen bleken ouderdom, ziekte of overlijden de directe oorzaak van de opheffing te zijn. TWEE NIEUWE STUDIO'S NODIG. Meer geld - meer tijd voor t.v. Het kijkgeld zal kunnen worden verhoogd tot maximaal f 40. -als de Staten-Generaal het wetsontwerp aanvaarden, dat donderdag door staatssecretaris Scholten, van O. K. en W. is ingediend. Het kijkgeld, dat thans f 30. - per jaar bedraagt, zal waarschijnlijk per 1 jan. a.s. worden verhoogd tot f 36.-. Door de be palingen van het nieuwe wetsont werp is dus nog een verdere verho ging mogelijk. Tegenover deze meerdere kosten voor de t.v.-kijkers staat een verho ging van het aantal zenduren en wel tot 18 uur in 1960, 22 uur in 1961, 26 uur in 1962 en 30 uur in 1963. Voor deze uitbreiding van de zend tijd zijn belangrijke investeringen no dig. Tegen 1963 zullen naar de me ning van de staatssecretaris twee nieuwe studio's gereed moeten zijn. Verder zullen ook de normale pro grammakosten moeten worden ver hoogd. Niettemin zal de geraamde opbrengst van het kijkgeld ad f 36,- per jaar belangrijk hoger zijn dan de geraamde kosten. DRIEKWART MILJOEN UIT K.N.V.B.-TOTO VOOR SPORTBONDEN. u« c e.-» - *- Nadat de bestedingscommissie van de KNVB-toto reeds eerder in inci dentele gevallen bedragen uit de op brengst van de toto aan Ned. sport bonden ter beschikking had gesteld, is thans het punt bereikt, waarop aan alle Ned. sportbonden een deel van de opbrengst ter beschikking kan worden gesteld. Een bedrag van 771.625 gulden wordt thans onder de bonden ver deeld. Binnen enkele weken zal nog een bedrag van 73.105 gulden ter beschikking komen. De tot nu toe verstrekte subsidies bedragen een to taal van f 307.627. Voor een sportcentrum is reeds f 2.702.000 gespaard. Een bedrag van f 771.625 zal onder de Ned. Sportbonden worden verdeeld. Uit zending naar de Olympische spelen krijgt f 100.000; Ned. Kath. Sport bond f 50.000; Athletiek Unie f 55.000; Zwembond f 62.0000; enz. enz. Sedert 't begin van de toto is f 24.990.104.95 ingelegd. Van deze kleine 25 miljoen gal den aan inleggelden heeft de KNVB al ruim negen en een half miljoen of 36.16 procent aan prijzefi uitge keerd. De KNVB-verenigingen ont vingen f 9.831.173.- of 39.44 pet, de afdelingen f 610.035 of 2.44 p:t. PASSEN IN BENELUX 1 JULI AFGESCHAFT. Het comité van Benelux-ministers, dat donderdag onder voorzitterschap van minister Lunr in Brussel iufft vergaderd, heeft bekend gemaakt dat het in de bedoeling ligt om met in gang van 1 juli 1960 de passencon- trole tussen de Benelux-landen onder ling af te schaffen. De personen controle wordt vanaf die datum nog slechts toegepast aan de buitengren zen van de Benelux, zodat eenieder zich zonder pas vrij in Nederland, België en Luxemburg kan bewegen. BELGIË VERLAAGT DEFENSIE-UITGAVEN. België zal in verband met de fi nanciële steun, welke het aan Kon go verstrekt, zijn militaire uitgaven verlagen. De minister van landsver dediging heeft verklaard, dat de be groting van zijn ministerie door de kabinetsraad met een bedrag van 27 miljoen 500 duizend gulden is be snoeid. KONGOLEZEN VERWERPEN BELGISCHE VOORSTELLEN. ..Liever sterven dan aanvaar den". Met deze felle woorden heeft Kongo's sterkste partij, de Abako, vrijdag in een manifest de Kongolese zelfstandigheidsplannen afgewezen, die de Belgische minister voor Kon go, August de Schrijver, in een radio boodschap aan de Kongolezen heeft voorgesteld. Precies één week na de ze radio-boodschap heeft de Abako - en de met haar verwante Kongo lese Solidaire Partij - de Belgische voorstellen venvorpen tot oprichting van een Kongolese regering en een Kongolees parlement in 1960, met volstrekte onafhankelijkheid over vier jaar. ERNSTIG GRENS-INCIDENT TUSSEN INDIA EN CHINA. Zeventien Indiase soldaten zijn bij een nieuw grensincident met commu nistisch Chinese troepen, gesneuveld. India heeft een scherp protest inge diend. Vrijwel tegelijkertijd komen berichten binnen van uitgebreide mi litaire werken, die de Chinezen thans in Tibet uitvoeren en welke door pre sident Ajoeb Khan van Pakistan als een bedreiging worden gezien van India en Pakistan. Bij deze veront rustende berichten komt als gun stige ontwikkeling het feit, dat tussen India en Pakistan een akkoord is be reikt over de grensgeschillen tussen beide landen, en dat hierdoor de sfeer in het algemeen is verbeterd. Lagere huren mogelijk door premie en jaarbijdrage. Het ministerie van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid is ge reed gekomen met de subsidie-re geling voor de particuliere bouw van „eigen woningen" en „huur woningen" voor arbeiders en kleine middenstanders. Het ont werp, dat onder de belanghebben de instanties circuleert, kan nog wijzigingen ondergaan. De bedoeling van de nieuwe re geling is, een tussenvorm te ma ken tussen het subsidiesysteem vooT de woningwetbouw en dat voor de premiebouw. Daardoor moet het voor de bouwer van par ticuliere woningen aantrekkelij ker worden, zich met de bouw van goedkopere woningen te gaan bezig houden. Het kopen van een buis voor zelfbewoning zal zo is de bedoeling ook binnen het bereik komen van de krappere beurs. De regeling zoals die nu ont worpen is, behelst volgens de Volkskrant: Voor huurwoningen: een jaar lijkse büdrage (gedurende 9 jaar) die het verschil moet overbrug gen tussen de „kostprijshuur" en de normaal te vragen huur (de zogenaamde „vraaghuur"). Voor „eigen woningen" zal de premie gemiddeld 3000 gulden be dragen, als de stiebtingskosten ten hoog.de 26 duizend gulden be dragen in groen I (de grote ge meenten), 24.000 gulden in groep II (de middelgrote gemeenten) en 22.000 gulden in groep III (de kleine gemeenten). Zijn de stiebtingskosten in deze drie groepen van gemeenten respectievelijk 30.000, 27.500 of 25.000 gulden groot, dan be draagt de premie gemiddeld niet meer dan 2.000 gulden. De bijslag, die vroeger altijd ge geven werd op grond van het „Be sluit bevordering eigen-woning- bezit" blijft gehandhaafd, maar zal worden losgekoppeld van de hoogte van de premie, en voort aan worden bepaald naar groot te van de woning en van het ge zin, dat de woning gaat betrek ken. Voor de particuliere bouw van woningen, die door de arbeiders en kleine middenstanders niet ge kocht worden maar gehuurd geldt een systeem van aflopende jaar lijkse bijdragen. Er wordt even wel een premie bij verstrekt, waarmee de bouwondernemers eventuele risico's, die niet door deze bijdragen worden gedekt, kunnen onvangen. Deze premie, die betrekkelijk van beperkte om vang is, wordt uitgekeerd aan de eigenaar-woningexploitant. Dit geldt trouwens ook voor de jaar lijkse bijdrage. De regeling is gebaseerd op het principe: hoe duurder gebouwd en hoe hoger de huur, des te la ger de subsidie. Er zuljen in de „huur-sector" drie subsidie-groepen zijn: A. waarvoor de premie gemid deld 2.000 gulden bedraagt, en de jaarlijkse bijdrage 440 gulden. B. 1600 gulden premie en 340 gulden bijdrage; C. 1200 gulden premie en 240 gulden bijdrage. Een door het bedrijfschap voor de schoenindustrie ingestelde commissie acht het wenselijk om door indirecte maatregelen huis arbeid yi deze branche tot meer normale proporties terug te bren gen, uitgaande van het standpunt dat deze abeid niet onder alle om standigheden is te voorkomen. In elk geval moet men huisarbeid niet benzolhoudende plakmidde len verbieden. Huisarbeid door mensen die in schoenfabrieken werken en dat gebeurt veel is zonder meer in strijd met de bestaande wetgeving en moet der- Terwijl de Amerikaanse justi tie rustig doorgaat met het mis dadig sollen met een mensenle ven, n.l. met dat van Caryl Chess man, die dezer dagen voor de tiende maal op het nippertje aan de dood in de gaskamer ontsnap te, maakt het Engelse ministerie van landbouw zicli gereed 0111 een doodvonnis te voltrekken. De Engelse bewindsman voor landbouwzaken heeft namelijk bepaald dat de stier Brook Man- dore moet sterven. Dit vonnis üeeit deze veertien maanden ou de Ayrshire volbloed niet te dan ken aan het feit dat hij een koe heelt aangerand en beroofd, maar aan de biologische grilligheid dat inj uitgerust is met een koeiekop. De Engelse landbouwminister is nu nameli|k maar bang dat een stier met zo'n kop de klad in het geslacht zal brengen. De eigenaar van het beest, boer William Tit- cumb, hoopt inmiddels uitstel van executie te krijgen, totdat hij de stier aan een Ierse boer heeft verkocht, die blijkbaar geen en kel bezwaar heelt tegen een stier met een koeiekop. 'lot zolang moet Titcumb een boete van drie pond (ca. J 30.betalen voor het feit dat hij een stier heeft met een koeiekop. Intussen zijn ook de Engelse dierenliefhebbers in actie geko men en een grote campagne voor stier Brook Mandore begonnen. En zo kon het dan ook gebeuren dat het stierbeest dezer dagen op het beeldscherm van de Engelse televisiekijkers verscheen. Het beest zei d'r overigens geeneen en keek met z'n goeikop somber de keek met z'n koeiekop somber de Naar aanleiding van dit fijne brokje staatsbemoeiing, waar van we zo zoetjesaan ook hier de buik vol hebben, zijn ons enkele vragen uit het medelijden de hart geweld, te weten: Wat gaat het de minister van landbouw aan dat een stier met een koeiekop rondloopt Mag een stier alstublieft leven met hetgeen hij van Onze Lieve Heer gekregen heeft, ook wan neer dit een koeiekop is? Wat zou de Engelse landbouw minister doen indien hij met een vrouwehoofd geboren was en des wege werd veroordeeld tot het hakblok? Is de Engelse landbouwminis ter er wel zeker van dat hijzelf geen hoofd heeft dat een bedrei ging vormt voor het Angelsaksi sche mensenras? Weet de Engelse bewindsman dat hij door deze maatregel blijk geeft van de mentaliteit van een landbouwnozem, die tegen arge loos vee zegt: „Je bek staat me niet aan, dus sla ik je in elkaar!" Weet de Engelse landbouwmi nister dat dikwijls de vreemdste hoofden op de beste mensen staan en dat er geen reden is om aan te nemen dat dit bij de dieren anders zou zijn? Wat heeft de landbouwminis ter met het eigendom let wel: eigendom! van boer Titcumb te maken? Ai heeft boer Titcumb een stier met het hoofd van een minister, dan gaat hem dat nog niets aan! Toen wij een koe in de Waal wijkse polder naar haar mening vroegen, gaf zij ten antwoord: „Een stier is toch zeker een stier, met de kop heb ik niets te ma ken. Ha, ha!üjeetje, mag ik dat wel zeggen in uw krant!?" Ze lnef haar kop op en riep: „Broooooook Leve de stier Brook Mandore met de koeiekop Uit Keulen vernemen wij dat men overweegt om de bekende Keulse inmaakpotten in de toe komst een oranje kleur te geven. Verder zijn de textielzaken daar begonnen met de verkoop van „Hollandische Löwenhemd- chen". HL halve als clandestien worden be schouwd. Bij vele vrouwen bestaat een positieve afkeer van het werk in de fabrieken. Opleiding van man nelijke stikkers beoordeelt de commissie als een der middelen om het klemmende probleem tus sen vraag en aanbod van vrouwe lijke arbeidskrachten in belang rijke mate op te heffen. De com missie wil mede een vergroting van het aantal vrouwelijke ar beidskrachten in de fabrieken sti muleren en dit door het inrich ten van goede opleidingsinstitu- Het is misschien een wat rustver- storende vraag op deze stille en vre dige oktoberse maandag, maar „Bent u wel eens vluchteling ge weest?" Nee, niet de moppentrommel- vluchteling voor een ijverige politie agent met bonboekje of voor een ver stoorde echtgenote met deegrol, en ook nog niet de vluchteling die voor korte tijd een goed heenkomen heeft moeten zoeken voor 't naderende oor logsgeweld. Ik bedoeltotale vluch teling, totaal ontheemde en ontwor telde, losgescheurd van alles wat u dierbaar was cn uw leven uitmaakte, geboortegrond, vaderland, woning, familieleden, vrienden en kennissen, werk en geestelijk milieu, totaal ont redderd en in nameloze eenzaamheid, bezitloos. En dat niet een week, een maand of een jaar, maar veertien jaar lang! Bent u wel eens zo'n weggewor pen mens geweest, een afvalprodukt van onze hedendaagse samenleving, uit mededogen als goddelijk vuil bij een geveegd in vluchtelingenkampen, niet meer levend, alleen nog maar vegeterend, ademend, functionerend? Ik geloof, dat we ons geen van allen kunnen voorstellen wat het is zó en zo'n mens te moeten zijn. Mis schien wisten we niet eens, dat er in het hart van het christendom nog ten, die niet alleen gericht zijn op het werken in de fabriek, doch evenzeer zijn afgestemd op de la- j tere levenstaak van het meisje of I de vrouw. Een zorgvuldige intro- ductie van de meisjes in het fa- I brieksmilieu dient daarop aan te sluiten, terwijl een gocde'sfeer in het bedrijf moet voorkomen dat 1 het meisje het stempel van „fa brieksmeid" meedraagt. Van een regeling van de lonen en arbeids tijden voor de huisarbeid ver wacht de commissie weinig heil. Het werk meegeven aan perso nen, die een normale dagtaak in de fabriek vervullen, acht de commissie uit den boze, afgezien nog van het bestaande verbod. Niettemin wordt hiervan een in tens gebruik gemaakt. Zij acht het een gebiedende noodzaak dat de werkgevers- en werknemersor ganisaties zich tot taak stellen hun leden op het ongeoorloofde van deze praktijken te wijzen. mensen zijn wie geen enkele droom meer gebleven is. De oorlog ligt im mers al weer ruim veertien jaar ach ter ons en wat is er in die tijd al niet gedaan voor de wederopbouw van het geteisterde Europa! Er is in die veer tien jaar inderdaad veel gedaan, uiter lijk dragen stad en land alleen nog maar de littekens van de voorbije oorlog. Honderdduizenden wonin gen zijn er gebouwd, kerken, scholen, bankgebouwen en paleizen van hotels en theaters. Maar één open wonde is er toch nog gebleven de 240 vluch telingenkampen in Europa. Honderd dertigduizend vluchtelingen telt Eu ropa nog, waarvan er 30.000 in kam pen leven. Als u zich van deze kam pen de meest trieste voorstelling maakt welke er mogelijk is, dan bent u nog aan de zonnige kant. Het zijn verzamelplaatsen van onvoorstelbaar leed, hier zijn alle dromen en ver wachtingen verzand en alle schepen in de vaart naar het geluk onwrik baar en reddeloos vastgelopen. Deze kampen zijn nog altijd de oorlog in zijn meest verschrikkelijke gedaante de levend dode mens. We hebben in de afgelopen week allemaal de vluchtelingenkrant in de bus gehad. Hij plofte daar plotseling als een bom van leed en ellende mid den in de vrede, de rust, het geluk en het comfort van ons bestaan. Bij de haard en onder het lamplicht heb ben we de foto's bekeken en de tekst gelezen en ieder van ons zal over de ze schande van Europa hebben ge dacht verschrikkelijk! En ieder van ons zal op dat ogenblik één ding heel zeker geweten hebben er moet iets voor deze mensen gedaan worden, want ook zij hebben recht op wat wij bezitten, vrede, geluk en een toe komst. En als er op dat ogenblik iemand met een collectebus voor ons had gestaan, dan zouden we met ro yale hand en een warm hart gegeven hebben. Die kans krijgen we in de loop van deze week nog eens, u hebt dat in de krant kunnen lezen. De leden van het plaatselijk comité vluchtelingen- jaar 1959 - 1960 komen deze week de bijdrage van elk van ons ophalen om aan de nood en de ellende van de vluchtelingen een einde te maken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1