KAATSHEUVEL ''j/UaaLM <=2Xi 7 FILMJOURNAAL (etalac Waalwijkse en Langstraatse Courant Musis Sacrum Luxor K. A .B. Opende winterseizoen met Toneeluitvoering Loon op Zand Verf met glans en met gemak Verf het zelf met 'de superieure plasticverf van CETA-BEVER VRIJDAG 30 OKTOBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK 18 *°N OMVOHYVf Abonnement: Z2 cent per wee* per kwartaal 2.85 3.10 fraxico p.p. \dvertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO" Zaterdagavond startte de KAB i St. Joseph in de R.K. Gildenhond met haar winterprogramma in de vorm van een toneeluitvoering door haar eigen toneelvereniging „Kunst naar Kracht". De voorzitter van de KAB, de heer Jac. Stokkermans, opende deze avond met een welkomst woord tot de aanwezigen, die de grote zaal tot in de uiterste hoe ken vulden. Hij ontvouwde daar bij in het kort het amusements programma, dat het bestuur van de KAB voor 't komende seizoen heeft samengesteld, waaruit wij konden opmaken, dat de leden enkele zeer genotvolle en amu sante avonden van uiteenlopende aard te wachten staan. Hij wens te de aanwezigen een pretitge avond toe en gaf daarna 't woord aan de geestelijk adviseur, pas toor Sim kens, voor wie deze bij eenkomst de eerste kennisma king vormde met de leden van de KAB. In zijn toespraak spoorde pastoor Sin kens o.a. aan tot meer saamhorigheid, omdat er de laat ste tijd tekenen zijn welke op ver vlakking wijzen. Ook hij besloot zijn toespraak met iedereen een genotvolle avond toe te wensen, welke hij jammer genoeg niet verder kon hij wonen, aangezien zijn aanwezigheid elders vereist werd. Da.rna was het de beurt aan de toneelvereniging „Kunst naar Kracht", die onder regie van de heer Jos. van den Assem voor 't voetlicht oracht het dramatisch spel in 7 taferelen „Truuske" van de auteur Ad Klijssen. Het verhaal gaat over een rijke, vrekkige en woekerende hoer, die reeds vroeg z'n vrouw verloor. Zijn ongetrouwde zuster doet de huishouding. Beiden zijn bezeten van het geld. Zijn enig kind, een zoon, kan hieraan niets verande ren. Totdat hij kennis krijgt met een meisje uit de stad. De verke niet konden nalaten om op de meest ongelegen momenten, wanneer daartoe geen enkele re den was, te lachen, niet wetend hoezeer zij daarmee afbreuk de- deden aan het spel. Een verdienste voor de spelers dat het niet zo ver kwam. Klaas van Miers, de hoer, kreeg gestalte door de goede vertolking van K. Wartenberg. Gaarne had- Bureau Jan Tuerlings Dr. v. Beurdenstraat KAATSHEUVEL 8 den we echter wat stérker spel gezien tijdens de ontmaskering. Vooral de samenspraak met de z.g. geest der vermoorde vrouw was wat vlak en leidde niet tot de climax, welke hieruit toch fei telijk moest voortvloeien, zodat wij niet bepaald in de ban kon den geraken van dit als luguber bedoeld gedeelte. Mie, z'n zuster, die de gang van zaken mede diri geerde, kreeg de nodige kleur door het constante spel van Riet van Laarhoven. Teun, de zoon, werd hijzonder goed vertolkt door Jac. van den Assem, terwijl Truus z'n vrouw, in de, persoon van Jo van Laarhoven zich goed bij hem aanpaste. Hetzelfde kan gezegd worden van Leendert, de neef van Klaas de Miers, gepresenteerd door H. Darncn. Ook aan de bij rollen was de nodige zorg be steed. Nol, de voddenkoopman en geheimzinnige figuur \M. van den Assem), Marie, meid bij Klaas (C. van der Mierden), Go- vert Zwanenberg, de rechercheur (.los van den Assem) en Nel van Amstel, zuster van Truus (Truus Molenschot) werden goed gety peerd en sloten zich goed aan hij net spel van de anderen, waar door het geheel nog beter tot zijn recht kwam. Het eenvoudige boereninteri- eur, dat in alle taferelen gehand haafd kon blijven, was goed weer gegeven en verzorgd. Ook de gri me van de fa. Wijngaard uit Til burg mocht er zijn en droeg veel bn lot de juiste typering. Resumerend kunnen wij zeggen dat „Kunst en Kracht" een goede uitvoering bracht, waarop zij met voldoening kan terugzien. Gemeenteraad vergadert. De raad van deze gemeente zal hedenavond om 7 uur in openba re vergadering bijeenkomen in het gebouw gemeentewerken te Kaatsheuvel. De agenda bevat een viertal geldleningen met de n.v. Bank voor Nederlandse Gemeenten tot een totaal bedrag van 4(57.(505.-. Deze gelden zullen worden aan gewend voor de consolidatie van ile vlottende schuld, voor de uit breiding van het gasbedrijf, voor de aanschaffing van leermidde len, de aankoop van grond en voor de uitvoering van diverse werkzaamheden. Verder bevat de agenda een voorstel tot het verlenen van me dewerking aan de r.k. meisjes school H. Maria te Kaatsheuvel t.b.v. de aanschaffing van leer- lingensets, alsmede voor de in richting van het nieuwe gymnas tieklokaal. Voor de verbetering van het Galgeneind wordt door b. en w. een krediet gevraagd van 91.(530.Ten slotte bevat de agenda nog enkele voorstellen tot het verkopen van bouwterrein. Het is er dus niet van geko- DRUKKERIJ VAN BOJi'TEL ring leidt tot een huwelijk en dan ontstaan, doordat het paar hij de vader inwoont, de eerste conflic ten. Gesteund door z'n vrouw durft de zoon langzamerhand te gen z'n vader in opstand te ko men en ten slotte besluiten zij met van een neef geleend geld een eigen kamer in te richten. Aange zien de zoon voor z'n werk slechts kost en inwoning ontvangt, wekt deze inrichting het wantrouwen van de vader op. De zuster buit dit handig uit, door gemerkt geld van haar broer in het geheim in het tasje van de jonge vrouw te smokkelen, alzo een diefstal en scenerend, waarna zij deze zelt „ontdekt". In z'n woede hakt de boer de inboedel van het paar ka pot, hetwelk een heftige scène te weeg brengt. De zoon, die in zijn vrouw gelooft, begint het spel te doorzien. Geen andere uitweg ziende, wurgt de boer z'n schoon dochter in haar slaap en zet een zelfmoord door verhanging in el kaar. Z'n zoon geraakt door dit alles aan de drank, neemt eerst geld en eist het tenslotte op. Tij dens een ruzie verspreekt de va der zich even, hetgeen de achter docht van de zoon over de dood van z'n vrouw opwekt. Ongewild laat hij zich hierover tegen een vriend, een zich als boerenknecht uitgevend rechercheur van poli tie," iets ontvallen, waarop deze met de hulp van een zuster der vermoorde vrouw een val opstelt waar de niets vermoedende boer inloopt, hetgeen tot z'n ontmas kering leidt. Al met al een draina in de wa re zin des woords, o.i. wat al te dramatisch, waardoor 't verloop soms iets moeizaams kreeg en van de actrices en acteurs het ui terste werd gevergd om het spel de nodige vaart te geven en de toehoorders als het ware gevan gen te houden. Dat wdit niet altijd lukte, lag gelukkig niet steeds aan hen, maar jammer genoeg aan de toehoorders zelf, die, wij moeten het steeds weer herhalen, „JACHT OP ONTVOERDE VROUWEN". Daar is-ie dan weer, onze „good old" Eddie Constantine, die met forse vuisten en een op het gelaat vastgebakken glimlach alle moei lijkheden des levens overwint. En in Eddie's grinnekende kielzog natuurlijk een divisie min of meer domme, maar altijd mooie joffers, die Eddie deels verder in de purée trachten te helpen, deels door het nodige stoffelijke en geestelijke exhibitionisme in de netten van het huwelijk trachten te verstrikken, waar hij dan zijn uiteindelijk Waterloo wel zal vin den. Het nieuwe aan deze film is, dat er in de plaats van Franse mademoiselles Duitse Madels op het witte doek verschijnen, het geen u overigens alleen aan de namen in de „cast" merkt, want deze Rhein-Töchter zijn van het zelfde laken geen jurk. De twee voornaamste dames luisteren in de filmwereld naar de namen Maria Sebaldt en Margit Saad. Het verhaal zit ook nu weer te ingewikkeld in elkaar om het u allemaal uit de doeken te doen. Bovendien is het leuker om de ontwikkeling zelf te volgen. Als klein voorproefje willen we u verklappen, dat Eddie aanvanke lijk dienst doet als gids van drie huiverachtig knappe iniljonaires. Het is dan ook zeer tegen zijn zin dat hij op een gegeven ogenblik onvrijwillig in een wijnkelder op en wordt. Na hier te heb- „DE ZINGENDE HERTOG". En dan hebben we hier iets voor de teenagers: Tommy Steele himself. Je moet er wel van hou den, maar als je dat eenmaal doet dan is er ook geen houden meer aan. Tomimy Steele als de zingen de hertog met een stroom van de allernieuwste en allerbeste top hits. Overigens is Tommy in deze film maar een psendo-hertog, die voor een echter hertog op ver kenning uit moet in het hart van een prinses, aan wie men de ech te hertog „op zicht" had willen sturen. Ook met een minimum aan fantasie kan men zich voor stellen hoe dat afloopt: Tommy trouwt met de prinses. Een vrolijk, amusant en muzi kaal geval en het neusje van de zalm voor alle Tommy Steele- fans. In de vrouwelijke hoofdrol June Laverick. Maandag en woensdag. Toegang alle leeftijden. men. De door Waalwijks Belang uit geschreven vergaderingdie was bedoeld als een peiling van de behoefte aan en de mogelijkhe den tot een gemeenschappelijke Waalwijkse carnavalviering, heeft wegens gebrek aan belang stelling geen doorgang gevonden. Van de veertig uitgenodigde plaatselijke verenigingen heeft maar een handvol het de moeite waard gevonden om de bij de uit nodiging ingesloten antwoord kaart te retourneren. Dat 't be stuur van Waalwijks Belang er hartelijk voor heeft bedankt om met zes of zeven man te gaan vergaderen over een feestviering waarbij de gehele gemeente be trokken is, ligt voor de hand en is volkomen begrijpelijk. En hiermee is de kous dan fei telijk af, want uit deze onder maatse belangstelling voor het initiatief van Waalwijks Belang mag men concluderen, dat er bij verreweg het merendeel van de Waalwijkse verenigingen geen interesse bestaat voor een geza menlijke carnavalviering en dat men veel liever op de oude voet doorgaat, hetgeen dan wil zeg gen: helemaal geen carnavalvie ring, want wat er tot nu toe op dit gebied in onze gemeente te zien is geweest, mag geen enkele naam hebben. Het groeps- of verenigingsgewijs bijeen gaan zitten in café's met hier en daar een verdwaalde feestneus en een schuw en schichtig gelanceerd costuum, is niet de carnavalvie ring waarvoor het zuiden van ons land terecht die prettige be kendheid geniet. Het Waalwijkse carnaval zou men eigenlijk een hardnekkig en ernstig streven kunnen noemen om toch vooral geen echt carnaval te vieren. En met die toestand zullen we, ge loof ik, in de toekomst vrede moeten hebben, waarbij we ons dan maar moeten troosten met de gedachte dat die carnavalvie ring nu ook weer niet zo vrese lijk belangrijk is en dat men ook zonder een massale en georgani seerde feestviering plezier kan hebben. Een andere vraag is of we in Waalwijk ooit tot een gemeen schappelijke carnavalviering van betekenis zouden kunnen ko men, zoals dat in zovele plaatsen in het zuiden van het land het geval is. Een carnavalviering is op de eerste plaats een kwestie van traditie en historie en niet iets dat men zo maar even opzet. Het karakter en de sfeer van het carnavalsfeest worden door veel meer factoren bepaald dan alleen maar de opzet en de goede wil, is een feest dat op de eerste plaats gegroeid moet zijn en dat rijker naar inhoud en betekenis is naarmate 't in zijn oorsprong verder in de geschiedenis terug ligt. Persoonlijk geloof ik, dat 't klimaat in Waalwijk zodanig is, dat de carnavalviering hier wel enige tijd nodig zou hebben om uit te groeien tot een gemeen schapsfeest, omdat er nogal wat weerstanden overwonnen en schuttinkjes geslecht zouden moeten worden. Zo in de wandel hoort men zelfs wel eens zeggen: voor een echte carnaval is Waal wijk niet de juiste plaats, omdat er zoveel groeperingen zijn die hun zelfstandigheid niet zullen en willen prijsgeven. In hoeverre dit juist is zou de praktijk moe ten uitwijzen, een praktijk waar aan we overigens maar heel moeilijk toe zullen komen, getui ge de reactie op het initiatief van Waalwijks Belang. En dit gebrek aan belangstelling is voor mij nu juist het meest spijtige, want men had toch minstens wel op die eerste stap van W.B. kunnen reageren, waarbij het dan verder onbelangrijk zou zijn geweest of er al dan niet iets positiefs uit de bus gekomen zou zijn. Het gebrek aan belangstelling voor het voorstel van een vereni ging om te trachten tot een ge zamenlijke activiteit te komen of dit nu de carnavalviering of iets anders betreft is altijd een bijzonder veeg teken, omdat het getuigt van een tekort aan gemeenschapszin en gemeen schapsgeest. En dat zijn, in het bijzonder in de kleinere gemeenten, nu juist de voorwaarden voor een pretti ge en geslaagde gemeenschappe lijke carnavalviering. Soms twijfel je er echt wel 'ns aan of het huidige Waalwijk in Brabant ligt, want, naar ik hoor, heeft men ten deze hier andere tijden gekend! ,DE WREKER". ben huisgehouden als een regi ment muizen in een kaaspakhuis, gaat Eddie op onderzoek uit en ervaart dat een stikvreemde me neer zich om de drie dames heeft bekommerd. Eddie heeft overi gens bij de steenrijke dames Gon zales en attractieve Juanita Perez niet over succes te klagen, maar wijzer wordt hij niet van hen, hetgeen een man bij een knappe vrouw overigens nooit wordt. Enfin, ten slotte blijkt dat al die mooie joffers een soep op het vuur hebben gezet, die voor Ed die veel te heet zou zijn geweest, als hij het niet bijtijds door had gehad... Snapt u Al met al toch wel leuk en amusant en onderhoudend. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. De liefhebbers van de echte keiharde thriller komen in deze naar een boek van Graham Gree ne vervaardigde film voor hon derd procent aan hun trekken. Het is de boeiende story van een jongeman, die door een ver waarloosde jeugd op het pad, der misdaad is terecht gekomen en wel in die mate dat hij een be roepsmoordenaar is geworden. Hij moordt voor geld zoals een ander werkt voor geld. Op zekere dag krijgt hij van het hoofd van een misdadigersbende, een zekere Bahrwell, opdracht om twee men sen te vermoorden die te veel we ten. Kyle, zo heet de jongeman, verricht zijn opdracht en ont vangt daarvoor 1000 dollar. Bahr well wil echter een gemeen spel letje spelen. Hij heeft alle num mers van de bankbiljetten geno teerd, die hii aan de politie door- teeft, tegelijk met de aangifte dat [yle hem bestolen heeft. Kyle ruikt echter lont en besluit Bahr well te vermoorden. Na een ver beten jacht en in een sensatione le climax doet hij dat ook, hoewel een meisje, dat genegenheid voor hem heeft opgevat, hem smeekt de misdaad vaarwel te zeggen. Ten slotte valt ook Kyle onder de schoten van de achtervolgende politie. De hoofdrollen in deze knappe thriller worden vertolkt door Ro- Overigens zijn er toch ook wel verheugende dingen uit 't Lang straatse Haagje te melden en een daarvan is de bouw van maar liefst 7 industriehallen aan de leZeine, waarvoor de raad van avond de grond gaat verkopen. Het is een verkoop waarbij bur gemeester Teijssen echt wel een glaasje zou mogen schenken, het welk we dan zouden kunnen le digen op de bloei en de veelzijdi ge uitbouw van onze industrie, die met deze hallen weer voor treffelijke mogelijkheden gebo den krijgt; een tweede glas zouden we kun nen omkiepen op het welzijn van ons gemeentebestuur, dat op zo eminente wijze zijn industria- lisatie-beleid weet te realiseren; een derde glas op de bouwcom binatie fa. Gebr. v. d. Merwe en de fa. P. Kramer, die met deze industriebouw in de particuliere sector aan het industrialisatie beleid een nieuw facet heeft ge schonken; een vierde glas op on ze gemeenteraad, die zich telken male zo krachtig en doeltreffend achter het beleid van b. w. schaart; en dan ten slotte een vijfde glas op alle goede mensen in Waalwijk, waartoe toch ook echt wel onze middenstand be hoort, die mij er overigens ten onrechte van verdenkt dat ik een vermomd marktkoopman ben. (Heeft misschien iemand een goeie handel voor me?) Waarna we carnaval zouden kunnen gaan vieren. Ten gemeentehuize. In de raadzaal. Maar helaas zal ook deze sug gestie wel weer op niets uitlo pen. P.S. In ons schik mogen we ook echt wel zijn met ons nieu we sportpark, waar ik j.l. zondag de wonderploeg RKC op een ove rigens teleurstellende wijze aan het werk zag. Bij zo'n riante en voorname sportspeeltuin behoort natuurlijk ook wel enige netheid en ik zou dan ook willen advise ren om met straffe hand op te treden tegen de wedstrijdbezoe kers, die hun rijwielen noncha lant tegen de hekken bij de in gang smijten. Dat is natuurlijk wel de goedkoopste manier, maar niet de netste. Gewoon opladen die fietsen en ergens in de hei neerzetten, dan is het voor eens en voor altijd afgelopen. Ook blijkt de gang naar de be kende zekere plaats voor de meesten te ver, want tijdens de rust kan men de vertrouwde rij tjes tegen de rietmatten-terrein- afscheiding zien staan in de zo bekende vaderlandse houding. Die matten gaan zo kwalijk rie ken, dunkt me, en voor de be planting kan het ook niet te best zijn. Misschien is er ergens rond de terreinen nog plaats voor een bescheiden stenen gebouwtje. En dan zijn er ten slotte nog „belangstellenden" die hebben ontdekt, dat je de rietmatten heel gemakkelijk uit elkaar kunt trekken en door het aldus ont stane gat de wedstrijd voor niets en niemendal kunt volgen, ten nadele van de betreffende ver eniging en deze prachtige acco- modatie overigens. Mooi houden is dikwijls moei lijker dan mooi maken. bert Ivers en Georgann Johnson. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang 18 jaar. „DE KLOKKEN VAN ST. MARY" Ofschoon Bing Crosby ons als pater maar matig kan bekoren, mag de film „The bells of St. Ma ry" een sympathieke film worden genoemd, in het bijzonder dan door het meespelen van de be roemde actrice Ingrid Bergman. Het geheel ademt misschien wat te veel het Amerikaanse senti ment, dat ons Europeanen niet hijzonder aanspreekt, maar dat nemen we dan graag op de koop toe. Het verhaal behandelt de ge schiedenis van de parochieschool van St. Mary. Het is een nonnen school, waar de brave zusterkes met zuster Benedict (Ingrid Berg man) aan het hoofd de kinderen volgens echt vrouwelijke begrip pen opvoeden. Dat gaat 'n beetje anders worden, wanneer de jonge pater O'Malley pastoor van de parochie wordt. De pastoor is echt een modern baasje en hij weet ook hoe hij met zusters om moet springen, in het bijzonder met de wel wat erg mooie moe der-overste. Temidden van de beslomme ringen met betrekking tot de op voeding van de kinderen, hebben pastoor en zuster vooral veel zor gen over de dreiging die boven de school zweeft, namelijk het feit dat een steenrijke industrieel be slag kan laten leggen op de bouw vallige school om die te laten af breken en er een modern par keerterrein van te maken. En zo rolt dan het hele lief en leed van de school op het film doek voorbij, maar ten slotte weet de pastoor het zo ver te krij gen dat de industrieel de school een spiksplinternieuw gebouw schenkt, waarbij menige echte pastoor zal verzuchten: het is te mooi om waar te zijn. Maandag en woensdag. Toegang alle leeftijden. Wy dringen nogmaals aan op TIJDIGE inzending van verslagen en berichten en verzoeken vooral de verslagen NIET TE UITGE BREID te maken, willen w(j in staat zyn ze alle in de Maandag editie op te nemen. Red. DE ECHO WHEIZU Voor advertenties en abonne menten blijft ons adres te KAATSHEUVEL Dr. v. Beurdenstr. 8, Tel. 2002 KAATSHEUVEL Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opgenomen. Klachten c aanmelden ver bezorging en nieuwe abonne's aan ons bureau KAATSHEUVEL - TEL. K 4167-2121,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1