Nog geen beslissing over Waalwijkse markt DE DRIME KERK Waalwijkse en Langstraatse Courani Gemeenteraad WAALWIJK MIDDENSTAND IS NIET TEGEN MARKT W. TIMMERMANS ZONEN Gemeenteraad Loon op Zand Assurantiën op elk gebied. Mogelijkheid tot wekelijkse markt - maar niet op vrijdag - zal worden onderzocht 12 WONINGEN AAN JUL. v. STOLBERGSTRAAT W A A L W IJ K MAANDAG 2 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO W HEI ZD 82e JAARGANG No. 88 Abonnement: 22 cent oer week: oer kwartaal ƒ2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" Bijzonder uitvoerig zijn de debatten geweest welke de Waalwijkse gemeenteraad in zijn vergadering van j.l. vrijdag aan het voorstel van b. w. tot instelling van een weekmarkt, heeft gewijd. Zoals bekend, was de beslissing over dit voorstel in de vergadering van 8 okt. j.l. aangehouden om de plaatselijke middenstandsorganisatie in de gelegenheid te stellen een en ander nader te bestuderen. Hetzelfde voorstel kwam dus vrijdagavond opnieuw aan de orde met een kleine wijziging in die zin, dat b. w. voorstelden de we kelijkse markt te beperken tot de maanden maart tot en met nov. en in de overige maanden de 14-daagse markt te handhaven. Ook bij deze tweede behandeling is de Waalwijkse raad niet tot een beslissing gekomen, omdat de raad zich unaniem stelde achter de suggestie van de plaatselijke neringdoende middenstand: wel 'n weekmarkt, maar dan niet samenvallende met de vrijdagse koop avond. In verband hiermede verklaarden b. w. zich ten slotte bereid tot een voorstel, om zo mogelijk te komen tot het houden van een weekmarkt op een andere avond dan vrijdagavond. Al leen de heer v. Seters wenste in deze vergadering stemming over het eigenlijke voorstel van b. w., maar vond daarvoor geen steun bij de overige raadsleden. Omdat wij in ons nummer van jl. vrijdag uitvoerig aandacht hebben gewijd aan het schrijven dat door de neringdoende middenstand aan de raadsleden was gericht, menen wij thans aan de inhoud daarvan te mogen voorbijgaan. De heer v. d. Hoven opende het debat over de marktaangelegenheid en vroeg nadere cijfers met betrek king tot de door b. w. aangevoer de lagere opbrengst van de markt- geldeu in de maanden december, januari en februari. Spr. betreurde het verder dat in het rapport van de middenstand dat z.i. eigenlijk geen rapport was geen cijfers waren gehanteerd ter staving van de bewering, dat de maikt op vrij dagavond eeiï ongunstige invloed op de koopavond uitoefent. Het moest z.i. mogelijk zijn geweest om cijfer materiaal bijeen te brengen met be trekking tot een vrijdagavond, waarop wel een markt is gehouden, en een koopavond zonder markt. Overigens had spr. zelf kunnen na gaan dat de markt inderdaad een nadelige invloed heeft op de koop avond van de middenstand. Hierop antwoordde de heer v. Oss, dat het zeer moeilijk was cijfers hieromtrent te vergaren, omdat de ze al te globaal hadden moeten zijn. Bovendien is er een verschil tussen de le en de 2e vrijdag van de maand. Spr. sloot zich geheel aan bij de mening van de heer Van den Hoven, dat de markt een nadelige invloed heeft op de koopavond. ATTRACTIE. De heer Pullens, die zich volko men achter 't rapport van de mid denstand schaarde, zag de markt al leen maar als een centrum van ver maak. De attractie vormt voor het publiek een grotere aantrekkings kracht dan de markt zelf, zo meen de hij, en de bloei van de markt was z.i. dan ook alleen te danken geweest aan het mooie weer. Bij slecht weer blijven de meeste men sen thuis en daaruit meende spr. te mogen opmaken dat niet de markt zelf het voornaamste doel van het drukke bezoek is. Overigens achtte spr. de markt wel van belang voor het trekken van publiek naar Waal wijk en voor het aandacht vestigen op de neringdoende middenstand. Dit laatste doel wordt echter volko men voorbijgestreefd door de on gunstige ligging van de markt en door het late avonduur waarop de markt gehouden wordt, zo meende spreker. Het Vredesplein zal aan de markt nooit de juiste waarde en be tekenis kunnen geven. De heer Pullens besloot zijn be toog met op te merken dat o.m. in het verslag van „De Echo van het Zuiden" zeer onvriendelijke woor den waren geuit aan het adres van de gemeenteraad en de midden stand. De heer Kemperman achtte geen reden aanwezig om op het voorstel van 8 okt. j.l. terug te komen en hij achtte het gewijzigde voorstel van b. w. dan ook niet juist, omdat het in de wintermaanden ook goed weer kan zijn. De heer Dercksen onderstreepte dat de markt zowel de gemeen te als het publiek financiële belan gen bij de markt heeft. Overigens was hij ook geneigd toe te geven, dat de koopavond van de midden stand nadelig wordt beïnvloed door de markt. Spr. stelde dan ook voor om de beslissing over deze materie enige maanden op te schorten, om de middenstand gelegenheid te ge ven in haar bezwaren meer besla gen ten ijs te komen De heer v. Seters deelde de visie van de heer Kemperman en had lie ver het voorstel van 8 okt. gehand haafd gezien. Het schrijven van de middenstand noemde spr. een keu rig en leerzaam rapport, maar het had z.i. weinig licht in de zaak ge bracht en het had hem er niet van kunnen overtuigen dat de midden stand door de markt wordt bena deeld. Spr. betoogde dat de midden stand toch in staat moet zijn op te tornen tegen de markt, waar z.i. niet veel bijzonders te koop is. Spr. meende dat de middenstand meer activiteit met betrekking tot de koopavond moet ontwikkelen en deze avond voor het publiek aan trekkelijk moet maken door werke lijk koopjes te brengen. Als de mid denstand werkelijk schade lijdt door de markt, dan moet van deze kwes tie een gewetensvraag worden ge maakt, zo meende de heer v. Seters. KOOPAVOND BESCHERMEN. De heer Meijs meende, dat de zaak heel wat minder dramatisch bekeken moet worden dan de heer v. Seters suggereerde. Het deed hem overigens genoegen, dat niemand van de raadsleden het rapport van de middenstand had kunnen aanval len. Het is overigens ook niet de bedoeling van de middenstand ge weest een aanval uit te lokken, al dus de heer Meijs. Het rapport is op zuiver zakelijke gronden opge steld en er wordt in feite maar één ding in gevraagd, namelijk: aanpas sing van de markt aan de economi sche belangen van de middenstand. Het middenstandsbelang is even goed en zelfs nog meer te bevorde ren dan het marktbelang, aldus de heer Meijs, die verder van mening was dat het algemeen belang van de markt wel wat al te sterk wordt aangedikt. Het rapport van de middenstand heeft verder niet de bedoeling ge had om lichtpunten te brengen, het geeft alleen op rustige en duidelijke wijze een uiteenzetting, waaraan de raad zich bij zijn beslissing zou kun nen oriënteren. Ten slotte gaf de heer Meijs als zijn mening te kennen, dat de koop avond voor de middenstand behou den moet blijven en dat de markt afbreuk doet aan de intentie waar mee deze avond destijds werd inge steld. Overigens is het niet zo, dat de middenstand tegen de markt in het algemeen is. Hij heeft geen en kel bezwaar tegen de markt, mits deze niet op vrijdagavond valt. De heer v. Oss noemde het tijd stip van de markt het grootste be zwaar. De huisvrouwen, die zich dan weer in een gevulde beurs mogen verheugen, zijn dan een maar al te dankbaar object voor de markt koopman en zij gaan dan ook veelal met onnodige zaken naar huis, al dus spr. Het gevolg is, dat rekenin gen van bakker, slager, kruidenier, etc. blijven staan en met een weke lijkse markt zal daarop ook veel moeilijker correctie mogelijk zijn, zo meende de heer v. Oss. De heer Eibers deelde de mening van de heer Dercksen. De heer v. Seters vroeg nog aan dacht voor de consument en in het bijzonder voor het arbeidersgezin, dat toch al krap zit en daarom wel eens een koopje wil halen. CIJFERS. De voorzitter, burgemeester Teijs- sen, begon met er op te wijzen, dat de begrippen „groepsbelang" en „al gemeen belang" door b. w. niet gebezigd zijn om een tegenstelling te scheppen. Het college van b. w. heeft de middenstand altijd be schouwd als maatschappelijk van grote betekenis .dit moet vooral niet uit het oog worden verloren, aldus de voorzitter, die er verder op wees dat met tegenstellingen bovendien geen enkel belang gediend zou zijn. De voorzitter achtte 't niet meer nodig om het voorstel van b. w. opnieuw te motiveren, omdat dit bij de eerste behandeling reeds uitvoe rig was geschied. Eén ding vroeg de voorzitter zich echter wel af, name lijk of ook zonder markt hetzelfde aantal mensen van buiten naar Waalwijk zou komen voor de koopavond. De voorzitter meende dit te mogen betwijfelen. Verder wees de voorzitter er op, dat toch ook de marktkooplieden wel enig geld in Waalwijk besteden, zoals hem uit het schrijven van een der marktkoonlieden was gebleken. In het kader van de vraag of en in hoeverre het mogelijk zou zijn om naast de koopavond op een andere J avond markt te houden, wees de voorzitter er op dat bij splitsing van j koopavond en markt, de markt in gevolge de winkelsluitingswet slechts tot 7 uur zal mogen duren. Naar aanleiding van de vraag van de heer v. d. Hoven met betrekking tot de mindere opbrengst van de marktgelden in de maanden decem ber, januari en februari, gaf de voorzitter de volgende cijfers: ov<y 1958 was de opbrengst der marki- gelden: jan. 96.febr. 150. maart 184.april 244.mei 273.—; juni 253.—; juli 267.—; aug. 252.sept. 274.oktober ƒ358.nov. ƒ274.en dec. ƒ74.-; over 1959 waren deze cijfers: jan. 107.—; febr. 307.—; maart 394.-; april 483.mei ƒ701.juni ƒ447.—; juli ƒ463.—; aug. 397.—; sept. 447. In het bijzonder wees de voorzit ter er op, dat b. w. met het ge wijzigde voorstel niet de bedoeling VRIJE KOOPAVOND. In tweede instantie verklaarde de heer v. d. Hoven zich tegen 't voor stel van b. w. Spr. voelde er meer voor om in de maanden november tot en met februari de 14-daagse markt te handhaven en in de maan den maart tot en met oktober om de 14 dagen markt op vrijdag en in de twee overige weken markt op donderdagmorgen. De heer Meijs voelde er veel voor om de markt op een andere dag dan vrijdag te houden en dan van bijv. 2 tot 7 uur. Verder wees spr. op de ongunstige ligging van het Vredes plein als marktplaats. De verplaat sing was destijds alleen maar ge schied vanuit verkeerstechnisch oog punt, zo meende hij. Naar aanlei ding van de opmerking van de heer v. Seters, merkte de heer Meijs op, dat de middenstand altijd bereid is om het arbeidersgezin te helpen door bijv. krediet te verlenen, waar voor men op de markt niet behoeft te komen. De heer v. Seters bleef bij zijn standpunt en wilde graag het voor stel van b. w. van 8 okt. gehand haafd zien, dus het gehele jaar door avondmarkt op vrijdag. De heer v. Mosselveld voelde het meest voor elke week markt, mam- niet op vrijdag. De heer Pullens verklaarde zich tegen het voorstel van b. w. en hoopte op een ander voorstel van b. w. Uit de reacties van de diverse sprekers meende de voorzitter de conclusie te mogen trekken, dat in de raad de gedachte leeft: geen be zwaar tegen een weekmarkt, mits deze niet samenvalt met de koop avond. In dat geval zijn b. w. be reid tot het voorstel om zo mogelijk te komen tot het houden van een weekmarkt op een andere avond dan vrijdagavond. Mochten b. w. daarin niet slagen, omdat een ande re dag niet zou passen in 't schema der marktkooplieden, dan zullen b. w. 't huidige voorstel opnieuw ter behandeling voorleggen. Op de uitlatingen t.a.v. het Vredesplein als marktplaats, wilde de voorzitter niet ingaan, omdat dit punt niet aan de orde was. Overigens wees hij er op dat dë raad zelf nog pas een jaar geleden tot verplaatsing van de markt had besloten. Met uitzondering van de heer v. Seters, verklaarde de raad zich hiermee akkoord. De heer v. Seters hebben gehad een andere weg met betrekking tot de markt te gaan bewandelen. Het is alleen zo, dat b. w. bij het doen van het eerste voorstel geen aandacht hebben ge schonken aan de mindere opbrengst der marktgelden in de drie bedoelde maanden. Met betrekking tot de structuur van de markt ging de voorzitter na der in op de vraag: Geeft de markt een beeld op verkleinde schaal van de middenstandsbedrijven, of geeft zij een geheel ander beeld? Een on derzoek heeft uitgewezen dat zij een geheel ander beeld geeft. Op 2 okt j.l. namelijk omvatte de markt 186 kramen in de volgende samenstel ling: 123 kramen voor textiel en aanverwante artikelen, 12 kramen voor bloemen en planten, 8 kramen voor suikerwerk, gebak etc., 8 kra men voor aardewerk, emaille etc., 7 kramen voor groente en fruit, 4 kramen voor byjouterieën, 4 kramen voor vis en vis-artikelen, 3 kramen voor kaas en vleeswaren, 3 kramen voor rijwielonderdelen, 9 kramen voor ongeregelde goederen. Met betrekking tot het karakter van de markt, merkte de voorzitter op, dat het attractieve element van ondergeschikte betekenis is, want de kooplieden zouden al spoedig weg blijven indien het er alleen maar om ging in Waalwijk amusement en vertier te brengen. Naar aanleiding van het voorstel van de heer v. Mosselveld om elke week een markt te houden op don derdagavond, merkte de voorzitter op, dat hiertoe niet zonder meer be sloten zou kunnen worden, omdat eerst zal moeten worden bezien of het schema van de marktkooplieden daartoe nog ruimte overlaat. kon voor zijn voorstel om nu over het voorstel van b. w. te stemmen niet de vereiste steun van twee raadsleden krijgen. SPORT EN INDUSTRIE. De overige agendapunten gingen snel onder de hamer door. Goedgekeurd werd de jaarreke ning van het r.k. Burgerlijk Gast huis over 1958. Voor het oprichten van een cen trale televisiemast t.b.v. de tweede tranche van de continubouw in Baardwijk, voteerde de raad een bedrag van 19.000. Voor de verlichting van de beweg wijzering aan de nieuwe provinciale weg, stelde de raad 1173.be schikbaar. Goedgekeurd werd verder 't voor stel tot overdracht van de r.k. kleu terschool met grond in Besoijen aan het r.k. kerkbestuur van Besoijen. Verder werd besloten tot de onder handse verhuur voor de tijd van één jaar van drie hockeyterreinen met kleedgelegenheid aan de K.M.H.C. Waalwijk, voor de prijs van 800. Voor de aanleg van het sportpark „Elzenhoven" voteerde de raad het benodigde krediet. De totale aanleg- kosten van dit complex zullen ƒ347.663.bedragen, waarvan ten laste van de gemeente 125.490. komen. Afwijzend werd beschikt op een subsidie-aanvrage van de Matig heids-Missie onder militairen. Met grote instemming werd het voorstel begroet tot verkoop van grond t b.v. de bouw van zeven in dustriehallen aan de le Zeine, door de bouwcombinatie fa. Gebr. v. d. Merwe en de fa. P. Kramer. De heer Brouwer vroeg waar deze industriehallen zullen komen te lig gen en de heer v. Seters informeer de of er reeds mogelijkheden tot vestiging waren. De heer v. d. Ho ven wilde weten of de hallen alle dezelfde grootte zullen hebben, of dat er ook mogelijkheden tot diffe rentiatie zullen zijn, en dit laatste dan met het oog op de vestiging van de klein-nijverheid. De heer Meijs tenslotte vroeg of het ook mogelijk zal zijn de hallen met elkaar te ver binden tot een groter geheel. In zijn antwoord gaf de voorzitter allereerst uiting aan zijn voldoening over het particulier initiatief m.b.t. deze industriebouw en verklaarde dat het gemeentebestuur zeer geluk kig is dit voorstel te kunnen doen. De hallen zullen komen te liggen nabij de opslagplaats van gemeente materialen aan de le Zeine. De hal len zullen groter of kleiner kunnen worden gemaakt, al naar gelang de wens van de gegadigde. Ook zal het mogelijk zijn twee hallen met elkaar te verbinden tot een groter object. De voorzitter was er van overtuigd dat het gemeentebestuur i.v.m. de vele verzoeken tot industrievesti ging nu meer in de gelegenheid zal zijn om ook die industrieën te huis vesten die zelf niet in staat zijn in vesteringen in gebouwen te doen. Ten slotte hechtte de raad zijn goedkeuring aan een voorstel tot verkoop van 2250 ma industrieter rein aan de nieuwe binnenhaven aan de fa. A. Coppens, groothandel in olieën te Waalwijk, tegen de prijs van 6.per ma. HAVENPLAN. Op een desbetreffende vraag van de heer v. d. Hoven, deelde de voor zitter mee dat er in de loop van no vember een bijzondere raadsverga dering zal plaats hebben, waarbij de raad het voorstel zal worden voor gelegd tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de verdere af bouw van het gehele havenproject. De ontwerpers van het plan zullen in deze vergadering de nodige toe lichting op het plan geven. Naschrift redactie: Omdat wij er van overtuigd zijn in onze raadsver- slagen altijd de grootst mogelijke objectiviteit te betrachten, kunnen wij niet zonder meer de onjuiste en ongepaste opmerking van het raads lid Pullens laten passeren, dat ons blad in zijn verslag met betrekking tot de raadsvergadering van 8 okt. j.l. zeer onvriendelijke woorden aan het adres van de gemeenteraad en de middenstand zou hebben geuit. Wij geven het raadslid Pullens in overweging dit verslag alsnog eens goed door te lezen, wellicht dat hij dan zij het dan ook wat laat tot een andere bevinding komt. Er is in dit verslag geen onvriendelijk woord tegen wie dan ook gebruikt Misschien bedoelt het lid Pullens iets anders, maar men mag toch minstens van een raadslid verwach ten dat hij weet waarover hij spreekt in een openbare raadsver gadering. En laat het lid Pullens nu niet beweren het woord „verslag" niet te hebben gebruikt! Er is over de marktkwestie tot j.l. vrijdag maar één verslag in ons blad verschenen en dat is het hierboven bedoelde. Daarin is aan niemand ook maar iets tekort gedaan. Nergens in de feestdagen van Jet kerkelijk jaar komen de ver bondenheid in Christus' Kerk in de zin en de betekenis van ons aardse bestaan zo sterk tot uit drukking als in de eerste dagen van november. Op Allerheiligen en Allerzielen immers verenigt zich de Strijdende Kerk met de Zegepralende en Lijdende Kerk; met de eerste in vreugde en blijde triomf om de velen die ons zijn voorgegaan en de goede strijd ge streden hebben, waarvoor hun de eeuwige vreugde en het volmaak te geluk is ten deel gevallen. Tot hen richt de Strijdende Kerk zich op Allerheiligen, met een geluk wens mogen we wel zeggen, maar ook met een vurige bede om hulp en voorspraak. Heel sterk en tel kens weer opnieuw ervaren we op deze dag, dat we niet alleen staan in de strijd en dat we niet zonder bescherming en beschut ting de weg naar onze eeuwige bestemming gaan. Als een schild worden wc omgeven door de voorspraak van,hen, aan wie God niets vermag te weigeren en we mogen het dan ook zo zien dat ons gebed en hun voorspraak de basis zijn voor ook onze over winning. Vandaag verenigt de Strijden de Kerk zich met de Lijdende Kerk. Allerzielen wordt ook wel tot de kerkelijke feestdagen gere kend, maar een feestdag zoals wij die verstaan is 't natuurlijk niet. De liturgie heeft vandaag niets feestelijks, maar wordt geken merkt do r een sfeer van droef heid en bezinning, door de don kere rouw van het requiem. Toch mag er ook blijdschap zijn in de ontmoeting van vandaag, want het is een samenzijn in het stralende licht van God's eeuwig heid, waarin de vreugde om de schoonste voleinding in de toe komst groter moet zijn dan het heengaan van deze wereld. Zoals de Zegepralende Kerk gisteren ons de hand reikte, zo doen wij dat vandaag aan de Lij dende Kerk, die door ons gebed eerder aan de vreugde en het ge luk zonder einde deelachtig zal kunnen worden. Wij zijn van daag het heel van de Kerk dat de hemel moet bestormen om God's goedertierenheid af te smeken over de broeders en zusters die ons zijn voorgegaan, maar nog niet hun bestemming hebben be reikt en uit zichzelf niets meer vermogen. Naast een vurig gebed voor de afgestorvenen past ons vandaag ook een ernstige bezinning op de tijdelijkheid van het eigen aardse bestaan. Een bezinning die ons zal moe ten voeren tot een dieper geloof en een grotere liefde. Geloof en liefde zijn de godde lijke sterrenbeelden die de drie- eenheid in Christus' Kerk beheer sen. De diverse voorstellen, welke vrijdagavond in de gemeente raadsvergadering aan de orde kwamen, hebben in het algemeen weinig tegenstand ontmoet. Alle agendapunten gingen betrekke lijk snel onder de hamer door, zo dat we met een globaal overzicht kunnen volstaan. Adsjpirant-kopers zullen voor de prijs van 1U.25 per ni2 grond kunnen kopen aan de Juliana v. Stolbergstraat, waarop door de fa. Pepping 12 woningen zullen worden gebouwd. Een perceel bouwterrein aan de v. Heeswijkstraat werd voor 5.per m2 verkocht aan de heer C. Steenbergen. Van H. J. Dekkers werd een strook grond aangekocht in verband met de uitvoering van het uitbreidings plan. Het voorstel tot verkoop aan 't Rijk van een perceel bouwterrein aan het P. Mauritsplein, waarop een groepspostbureau met twee dienstwoningen ten behoeve van de rijkspolitie zal gebouwd wor den, voor de prijs van 9.50 per m2, ontmoette van de zijde van de heer Beerens aanvankelijk be zwaar. Hij merkte op, dat de prijs van de bouwgrond der in de na bijheid nieuw aangelegde straten 9.05 per m2 was, terwijl deze voor het bedoelde perceel, dat aanmerkelijk gunstiger gelegen is slechts 9.50 bedroeg. Hij was van oordeel dat het Rijk hiervoor best wat meer betalen kon. De voorzitter toonde aan dat de grondprijs van 9.65 verband hield met de kosten van riolering, bestrating en trottoirs, terwijl de grondprijs voor de woningen rondom het plein, dat deze naam wel draagt, maar het in wezen niet is, aansluit bij die voor wo ningwetwoningen, welke 9.25 per m2 bedraagt. Hierna werd tot verkoop besloten. Voor de uitvoering van het uitbreidingsplan te Loonopzand werd van G. Wijlvliet een perceel grond aangekocht, alsmede van M. van Beers een strook grond voor het hoofdriool in de Huy- gensstraat. Vaste geldleningen werden met de Bank voor Nederlandse Ge meenten aangegaan t.w. 102.000 voor uitbreiding van het gasbe drijf, 173.000 voor consolidatie van vlottende schuld, 130.505 voor aanschaffing van school- ineubelen en leermiddelen,' kos- ten schadevergoeding en aanleg sportterrein, alsmede verstrek king geldlening ten behoeve van de voetbalver. Uno Animo, aan leg SDeelterrein Loonopzand en aankoop rentegevend goed; ver der 02.100 voor aankoop van grond en voorzieniiigen aan de St. Jansschool. Voor het plaatsen van een rc- ^ulateurgcbouw in de gemeente Sprang-Capelle ten behoeve van de gasvoorziening aldaar, werd grond gehuurd van de Stichting tot instandhouding van Protes tants Christelijke kleuterscholen. Medewerking werd verleend in gevolge art. 72 der Lager Onder wijswet voor de aanschaffing van leerlingensets ten behoeve der R.K. Meisjesschool H. Maria aan

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1