KLAPROOSDAG 1959 n Wie was Alfred Nobel Wie x-< Waalwijkse en Langstraatso Courant mm mm wk BABYDERM de Vrxftaeschfa/üen Ba by verzorging VAN LANSCHOT BANKBOEKJES Pleidooi voor vrijheid van vervoer VRIJDAG 6 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 89 Abonnement: 22 cent Der week Der kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. AdvertentieDrijs: 10 cent Der m.m. Contract-advertenties: SDeciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO- 68.000 nabestaanden wachten op U Volgend jaar mei zal het vijftien j Meer dan 25.000 vaders en moe jaar geleden zijn dat we werden be- ders, vrouwen en kinderen, zijn op vrijd. Wie hierbij in deze drukke en deze wijze - dank zij de Klaproos- jachtende tijd even stilstaat, vraagt collecte - in de afgelopen jaren in zich verwonderd af „Zó lang al j ons land geweest. weer?" En het zijn nog maar de ouderen die het zeggen. Want sedert die ge denkwaardige 5e mei van 1945, toen over heel Nederland weer de rood- wit-blauwe vlag uitwaaide, is er een nieuw geslacht opgegroeid dat de ge beurtenissen uit de jaren 1940 tot 1945 alleen maar kent van horen zeggen. Is het daarom nu nog nodig om elk jaar opnieuw te worden gecon fronteerd met de ellende die in 1945 werd afgesloten? Dit alles is toch voorbij? Maar ondanks de emotievolle ja ren tussen toen en nu, waarin de ene gebeurtenis zich in razendsnel tempo op de andere stapelde en de herinne ringen steeds meer vervlakten en ver vaagden, zijn in de bodem van ons land de littekens van de oorlogsjaren onuitwisbaar diep ingekerfd. Steden zijn weer opgebouwd. Wat eens werd verwoest is bijna overal hersteld en herrezen. Maar de oorlogsgraven in onze bodem spreken nog hun taal van smart en verlies. En in het woorden boek van deze taal komt het woord „voorbij" niet voor 30.000 GRAVEN Maar vele tienduizenden anderen wachten nog. Het Nederlands Oor logsgraven Comité, dat de Klaproos inzameling organiseert en de bezoe ken van de nabestaanden regelt, weet dat niet minder dan 68.000 nabe staanden nog vol verlangen uitzien naar het moment, waarop ook zij de uitnodiging ontvangen om naar Ne derland te komen. 14 NOVEMBER IS BESLISSEND! Of en wanneer deze uitnodigingen worden verzonden, hangt af van het bedrag dat de Klaprooscollecten in de toekomst zullen opbrengen. Dit jaar konden veel nabestaanden worden uitgenodigd, omdat verleden jaar veel werd ingezameld. Hoe het 't volgend jaar zal gaan, zal op 14 november worden beslist. Want dan is het Klaproosdag 1959, de enige dag per jaar waarop het Ne derlands Oorlogsgraven Comité een beroep op het Nederlandse volk doet om dit werk te kunnen voortzetten. Daarom wordt op 14 november door 68.000 personen in het buiten land met spanning gewacht op het geen U doet. Want van Uw gift als U de Klaprooscollectebus wordt voor gehouden en van de paar uur die U van Uw vrije tijd wilt geven om te collecteren hangt de vervulling van hun liefste wens af. DANKBAARHEID Ontroerend is de dankbaarheid in de geallieerde landen voor het werk van het Nederlands Oorlogsgraven Comité. Hoogwaardigheidsbekleders hebben hun erkentelijkheid betuigd in welgekozen bewoordingen. Kranten en tijdschriften publiceer den hierover grote artikelen, omdat Nederland het enige land is, dat een dergelijke organisatie heeft. Maar het meest ontroerend zijn de brieven, die na elk bezoek worden geschreven en waarin - vaak in on beholpen zinnen - wordt verteld hoe het verblijf in Nederland niet de smart om het verlies wegnam, maar het wel dragelijk maakte. En om hun dank daadwerkelijk te tonen, zullen de gezamenlijke nabe staanden - via hun organisatie The British Legion - ook dit jaar weer 22 collectanten van Klaproosdag '59 (door loting aan te wijzen) uitnodi gen om gratis naar Engeland te ko men en daar hun gast te zijn. Uit dank voor wat het Nederlandse volk op 14 november doet. Op meer dan vijfhonderd begraaf plaatsen werden in de vijf jaar van 1940 tot 1945 meer dan 30.000 gra ven gedolven, waarin een geallieerde militair - ver van zijn familie en 7'jr> ouderlijk huis - te ruste werd gelegd. Vijftien jaar staan die zerken daar nu al. We zijn er aan gewoon geraakt. Ze zijn een deel van het landschap geworden. Maarde lege plaatsen in de gezinnen, waaruit zij vertrokken om er niet meer terug te keren, zijn ge bleven. Het verdriet is er nog. Want volwassen kinderen missen vader evenzeer als toen zij nog kleine jochies waren. Voor mensen op leef tijd is het verlies van een zoon, nu vijftien jaar geleden, soms nog moei lijker te dragen dan toen ze in de kracht van hun leven waren Dan kan het zo moeilijk zijn om als enige herinnering slechts twee foto's te hebben: vader, zoon of mtm, lachend, gekleed in uniform, zoals hij ging. En een stenen zerk met een naam en een datum, gefotografeerd ergens in Nederland, waar hij bleef. Want in al die gezinnen leeft het ver langen om eens te mogen staan op dat kerkhof in Nederland, bij dat graf dat de laatste aardse herinnering is aan hem 68.000 WACHTEN NOG... Het overgrote deel van de nabe staanden behoort tot de groep, die we in de wandeling met „gewone men sen" plegen aan te duiden. Dit be tekent dat zij nooit het geld bij elkaar kunnen krijgen om de reis naar en het verblijf in Nederland te betalen. En daarom is het nu - ook al ligt de bevrijding al weer bijna vijftien jaar achter ons - nog nodig dat er een Klaproosdag is, waarop wordt teruggedacht aan hen, die in de oor Wmmm geven Geen koersrisico Gemakkelijk beschikbaar - Geen kosten Storten en opnemen kunt U aan onze kas, maar ook zeer eenvoudig via de giro. Vraag - telefonisch, schriftelijk of aan onze kas - de folder „Bankboekjes" FIRMA p :v^wv rente De nobelprijzen uitgereikt Alleen op de wereld Alfred zag zijn bedrijf in rook en vlammen opgaan maar niet zijn plan nen. Kort na het ongeluk stond hij geheel alleen. De pers zette een ge weldige campagne tegen de uitvinder in, zijn geldgevers onttrokken hem zijn steun, vrienden keerden zich van hem af, geen arbeider wenste hem meer als werkgever, en elke Zweedse stad weigerde een vergunning af te geven tot het bouwen van een nieuwe fabriek. Nobel versaagde echter niet en ging Nobel, Bertha von Suttner, de Duit se pacifiste en schrijfster, die een tijdlang zijn huishouding beheerd heeft, schreef het bekende boek „De wapens neer" en ijverde onvermoeid voor de wereldvrede. Zij was een der weinigen die in Nobels vredelievende bedoelingen geloofde en... hem trouw bleef, ook toen hij zich van allen ver laten voelde. In San Remo heeft Nobel zijn laat ste levensdagen gesleten, eenzaam als later Zaharoff, de grote wapenko ning... Nog eenmaal, bij zijn ver scheiden, heeft hij de wereld in op- enz. DR9NKSERV3EZEN in ,,'t geschenkenhuis" Alle vooraanstaande merken voorradig!! „kristalunie" - „Leerdam." - „Dur O Bor Wij geven enkele voorbeelden en prijzen uit onze werkelijk ongelofelijke collecties: 30-delig SERVIES; Gladde kelk geslepen been Apart model chique geslepen Fraai geslepen bloemmotief Modern, smaakvol slijpsel Nieuwe vorm, fijn geslepen enz. Ook voor een drinkservies 't ALLERBESTE ADRES. ,,'t GESCHEMKENHUIS" GROTE STRAAT 220 WAALWIJK schudding gebracht door zijn grote 19.95 26.25 32.25 34.70 34.95 er toe over een schip tot fabriek in te richten, dat hij in een der Zweed se meren voor anker legde. Voordat zich nieuwe arbeiders bij hem aan melden, moest hij eerst beloven dat hij zijn dynamiet voortaan minder sterk explosief zou maken. De fabri cage werd voortgezet en ondanks al le verzet van transportondernemingen en scheepvaartmaatschappijen dook het gevaarlijke goedje weldra op tal van plaatsen in de wereld op, o.a. in Panama, waar een heel schip in de lucht vloog. Op de kade van Sjanghai wierpen bootwerkers de kisten met dynamiet zonder meer in het water, toen zij hoorden hoe gevaarlijk de inhoud was! Cynische grap Kooit meer angst voor brandend maagzuur als U maar Rennies hij de hand hebt. log hun leven offerden voor de be vrijding van Nederland, voor al het geen wij nu hebben en genieten. Want op deze dag wordt de Klap rooscollecte gehouden. De opbrengst hiervan wordt besteed om die „ge wone mensen", die dit zelf niet kun nen bekostigen, in staat te stellen tóch naar Nederland te komen om te kunnen staan op de begraafplaats, bij de zerk met de zo geliefde naam. Dienaar van dynamiet en wereldvrede De geest van de man, die de mensheid een der gevaarlijkste pro ducten schonk, was even explosief als die gevaarlijke stof het dynamiet. Hoe moeten wij staan tegenover een mens als Alfred Nobel, die verlaten van allen, de laatste adem uitblies, teleurge steld in zichzelf en de wereld, die hij wilde opbouwen, doch tot welker afbraak hij zelf zoveel heeft bijgedragen met zijn duivel se uitvindingen? Nobels werkkracht was ongeloof lijk. Hij stichtte fabrieken in alle de len van de wereld en reisde van land tot land om zijn artikel ingang te doen vinden. In Frankrijk vertoonde hij het dynamiet aan een aantal finan ciers, waarbij hij de „grap" lanceer de, dat hij met deze stof heel de we reld in de lucht kon laten vliegen. Napoleon III verschafte hem een subsidie van 100.000 francs, omdat hij inzag dat Nobel's uitvinding een ommekeer zou teweeg brengen in de oorlogvoering. Alfred's vermogen nam dagelijks toe, evenals zijn onrust. Want het ge luk heeft hij nooit gekend. Hij was een typisch voorbeeld van de 19e eeuwse mens. Elke ontdekking bete kende voor hem vooruitgang, maar naarmate hij ouder werd zag hij meer en meer in dat zijn uitvinding mis kend werd. Toen een oudere broer van Alfred te Cannes overleed, meende het Franse blad „de Figaro" dat de grote uitvinder zelf was over leden en schreef in een artikel over hem, dat Nobel geenszins als wel doener der mensheid kon worden be schouwd. Ontdaan kwam Nobel bij zijn vriend Fischhof, een bekend im- gaven. Zijn testament was de recht vaardiging voor een teleurgesteld leven, een leven in dienst van de ver nietiging. Met zijn nalatenschap heeft hij het goede willen dienen. Of wilde hij lang na zijn dood nog hen geden ken, die even eenzaam leven als de uitvinder? De diepste roerselen van Alfred Nobel's ziel zullen altijd een geheim blijven, maar zeker is dat hij door zijn stichting een grote daad voor weten schap en wereldvrede heeft verricht. Een grote rol heeft zijn eigen opvat ting over zijn levenswerk daarbij ge speeld. Hij zeide steeds de vrede te dienen, ook door zijn lugubere uit vindingen. Hij beweerde immers, dat op de dag, waarop twee legers elkaar in een seconde kunen vernietigen, al le beschaafde landen voor de konse- kwesties daarvan zouden terugschrik ken. De prijs Nobel, die in 1833 werd geboren, bracht zijn jeugd door in Rusland, waar zijn vader hoogovenbedrijven had gesticht. Op 27-jarige leeftijd waren zijn studies voltooid en richtte hij, spoedig nadat hij de gevaarlijke nitroglycerine had ontdekt, een fa briek in voor ontploffingsmiddelen, die aanvankelijk alleen voor vredes doeleinden waren bestemd. Nitroglycerine kon moeilijk ver voerd worden en Nobel bleef zoeken naar een stof, die even explosief was, doch meer geschikt voor transport. Hij vond het dynamiet uit in 1863, maar zijn laboratoriumwerkzaamhe den waren niet van gevaar ontbloot. Dat bleek in 1864, toen een geweldi ge ontploffing geheel Zweden en de wereld deed opschrikken. Nobel's fa briek was in de lucht gevlogen en naast 40 arbeiders moest ook Alfreds jongste broer zijn leven offeren op het altaar van zijn levenswerk. Het is niet waarschijnlijk dat de familie Nobel slechts de vrede wilde dienen. Immers, allen hielden zich bezig met transacties, die vooral in de oorlog hun twijfelachtig nut en grote winsten opleverden. rijn haar met Vi-Shine wast heeft beslist van roos geen last pressario uit die dagen, oplopen en verzekerde hem, dat hij een groot ka pitaal zou reserveren voor een stich ting, die de vrede zou dienen. Testament als Zijn kapitaal werd belegd in solide papieren en wordt als fonds beheerd. De rente wordt in vijf delen gesplitst en geschonken aan hen, die in het af gelopen jaar de mensheid de grootste diensten hebben bewezen. Eén deel is bestemd voor hem, die op gebied van natuurkunde de belangrijkste uitvin ding tot stand bracht, één deel voor hem, die de belangrijkste ontdekking op het gebied van de geneeskunde heeft gedaan. Een derde part gaat naar degene, die in de literatuur het voortreffelijkste in idealistische rich ting presteerde. Het vierde gedeelte Prins breekt lans voor de K.L.M. in Amerika. Prins Bernhard heeft maandag in een rede te Los Angeles over de „rol van Nederland als bondgenoot van de Verenigde Staten" gezegd dat de vrijheid van handel en van vervoer ter zee en in de lucht van het hoogste belang is voor Nederland. ,Wij geloven dat de zo vrij moge lijke beweging van goederen, perso nen, diensten en kapitaal de beste waarborg is voor verdere ontwikke ling van het welzijn van de wereld en in het bijzonder van de Westelijke wereld", aldus de Prins na afloop van een diner dat hem werd aangebo den door het bestuur van de „Bank of America" te Los Angeles. „Wij moeten ons dit doel, grotere vrijheid van handel en van vervoer, voortdurend voor ogen houden", zei de Prins. O pen-deur politiek Het is voor Nederland, dat de grootste bevolkingsdichtheid ter we reld heeft, noodzakelijk, wil het zijn levensstandaard verbeteren, zijn in dustriële activiteit - voor het meren deel verwerkende industrie die af hangt van de invoer van grondstof fen voor zo laag mogelijke prijzen - te vergroten en zijn dienstverrichting in de vorm van overzeese handel en vervoer te handhaven en uit te brei den. „En om de dollars te verdienen, die ons in staat zullen stellen onze open-deurpolitiek te handhaven, moe ten wij vasthouden aan een maximaal gebruik van de werktuigen die ons ten dienste staan", aldus de Prins. De KLM, een zuiver commerciële maatschappij, is, zei de Prins, één van de belangrijkste werktuigen van Nederland. Deze maatschappij is van groot belang voor de nationale eco nomie en de nationale kracht van Nederland. „Zij is de grootste civiele buitenlandse koper van Amerikaanse vliegtuigen en de totale uitgaven van de KLM in Amerikaanse valuta zijn aanzienlijk hoger dan de inkomsten uit Amerikaanse bronnen". De nationale kracht van Neder land en daardoor zijn waarde als bondgenoot hangt thans meer dan ooit af van de vrijheid van handel en vervoer. De Prins wees er in zijn rede op dat reeds één van de pioniers van het volkenrecht, de Nederlander Hugo de Groot, zich in het bijzonder heeft beziggehouden met het pro bleem van de vrijheid van vervoer. Zijn belangrijkste werken gaan over de „Mare liberum", de vrije zee. Banden Behalve algemene belangen, be staan er ook zeer specifieke econo mische banden tussen de Verenigde Staten en Nederland. Meer dan hon derd Amerikaanse ondernemingen hebben sedert de Tweede Wereld- rechtvaardiging Een bekende vriendin van Alfred krijgt hij, die de belangrijkste chemi sche uitvinding deed, en het laatste, vijfde deel wordt hem toebedacht die het meeste of het beste tot stand heeft gebracht voor de verbroedering der volken en voor de afschaffing of de vermindering der staande legers, zo wel als voor het tot stand komen van vredescongressen. Bij de toekenning der prijzen wordt geen rekening ge houden met de nationaliteit. Nobel's gedachte was een waan idee, de nobelprijs een schepping van de geest van een man met zeer grote gaven, die men zelden aantreft. Grote geesten zijn steeds eenzaam. Alfred Nobel stond alleen in de we reld, die hem verguisde tot zijn dood. Nadien is hij verheerlijkt om zijn gift, die waarlijk vorstelijk kan worden genoemd. Onsterfelijk blijft zijn naam verbonden aan twee uitersten, die hij gediend heeft het dynamiet en de vrede. Worde zijn levensdroom verwezen lijkt een wereld, beheerst door vrede en eenheid. drs. A. G. H. (Nadruk verboden). oorlog dochterondernemingen in Ne derland gevestigd met een totale in vestering van 250 miljoen dollar. Alleen al door te wijzen op de on langs gehouden Henry-Hudson-her- denkingen komt men tot de conclusie dat de Nederlanders en de Ameri kanen al eeuwenlang nauw samen gaan. „Ik kan u verzekeren", aldus de Prins, „dat mijn oudste dochter, Beatrix, die de herdenkingen heeft bijgewoond, zich bewust is van de oude banden tussen ons en zeer dank baar voor en enthousiast over de war me ontvangst was die haar in de Ver enigde Staten deelachtig is gewor den". VERLOPEN PASPOORT ALS GELDIG GRENSDOCUMENT. Nederlanders die een paspoort be zitten dat nog geen vijf jaar verlopen is, kunnen voortaan op dit paspoort in Italië en Monaco, België, Frank rijk, Luxemburg, Zwitserland en de bondsrepubliek Duitsland (met uit zondering van West-Berlijn) toegela ten worden. Dit blijkt uit een be schikking van de minister van Justi tie, gepubliceert in de Staatscourant. □EECHCmHEI ZUIDEN 17)7 BANKIERS 's-HERTOGENBOSCH. H. Steenweg 27-31, Tel.8851 EINDHOVEN. Keizersgracht 17,Telefoon 27442 TILBURG, Stationstraat 17, Telefoon 30300 ST. NICOLAAS BRACHT EEN ONGEKENDE EN SMAAKVOLLE COLLECTIE 'n Wonder, wat Rennies voor U doen. En dadelijk! De snerpenste pijnen worden on middellijk gedoofd, hoe hardnekkig Uw kwaal ook is. Een zegen, dat er zo'n af doend middel bestaat. Als beproefd erkend en geroemd door duizenden zuurbrand-lij- ders. Vl-Shlne ls een geheel nieuwe onge ëvenaarde shampoo, die meer véél meer doet dan U eigenlijk van een haarwas middel zoudt verwachten. Na het wassen geen „dorre ragebol" maar heerlijk soepel, mooi glanzend, zacht en fris haar. Prijs per tube voor vele wassingen f. 1.50 CRYSTAL-JELLY SHAMPOO Rowntree N.V. Amsterdam ..1.1. D.U..W..M O.è mé mm Uo—L. IWCV Complete Babyderm-Set met Doktersboek en voor navulling der Set: Poodor-Zalf-Olie-Zeep

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1