(0) BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraaise Courant wordt voorbereid Russische specialisten bezochten Timtur schoenfabriek belastingverlaging GROTE WAARDERING VOOR BEDRIJF EN PRODUKT Russische Schoenindustrie op andere leest geschoeid MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 90 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal ƒ2.35 3.10 franco, d.d. Advertentieprü s10 cent Der m.m. Contract-advertenties: SDeciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" voor de miljoenennota van 1961 (Van onze belastingdeskundige). Bij de algemene financiële beschou wingen in de Tweede Kamer heeft Prof. Romme opgemerkt dat bepaal de wensen, die worden geuit, meestal geen gevolgen hebben voor de in behandeling zijnde begroting, maar meer verlangens zijn voor de toe komst. In dit licht moeten wij ook de waarde zien van het financieel debat, zoals dit in onze volksvertegenwoor diging is gevoerd. Minister Zijlstra, die in het ver leden een en andermaal heeft be toogd, dat de belastingen in ons land te hoog zijn, heeft nu met enig voor behoud aangekondigd dat hij bij het opstellen van de volgende begroting een fiscale verlichting zal overwe gen. Hierbij moet worden opgemerkt dat uit het betoog van deze bewinds man en ook uit opmerkingen van an dere excellenties duidelijk is geble ken, hoezeer deze regering streeft naar koerswijziging in het landsbe- leid, vooral in het financiëel-econo- mische vlak. De nu ingediende be groting is nog erfelijk belast met de gedragslijn van het vorige kabinet. Die van het volgende jaar zal daar om meer het accent leggen op ver mindering van staatsuitgaven, zodat er ruimte komt voor geringere staats inkomsten. Welke schroef wordt losgedraaid? Fiscaal gezien zijn wij nieuwsgierig naar de wijze waarop een belasting verlichting tot stand zal worden ge bracht. Op dit punt hebben de ka merleden hun wensen laten horen en de minister heeft vrij duidelijk ge antwoord, voor zover een bewinds man duidelijk mag zijn. Er bestaat geen twijfel over de vraag of een belastingverlichting zal worden gezocht in de direkte of in de indirekte belastingen. De eerste heffing geschiedt rechtstreeks bij de genen, die er door getroffen moeten worden, terwijl de laatste plaats vindt gebonden aan leverantie of het ver lenen van een dienst. De laatste soort heffing, waaron der de accijns en de omzetbelasting, staat veel meer in dienst van de con- junctuurbeheersing dan de eerste, omdat alle consumenten er door be last worden en het psychologisch ef fect van de door deze belasting ver hoogde prijzen veel sterker door werkt. Het argument tegen indirekte belastingen is van sociale aard. De grootverbruikers, dus de grote gezin nen, betalen op deze wijze het meest. Dit effect kan worden opgevangen door b.v. kinderbijslag. Naar het indirecte systeem. Het is opmerkelijk dat in bijna alle landen in Europa de indirekte belas ting veel hoger is dan in Nederland. Dit is deels een kwestie van systeem, maar ook van noodzaak, omdat de controle op deze heffing eenvoudiger is en ontduiking moeilijker. In lan den waar op grote schaal belasting wordt ontdoken, legt men het accent van de heffing altijd meer op indi rekte heffing. Omdat wij met die an dere Europese landen via de Bene lux en de E.E.G. nauwer zullen wor den verbonden, zal ook in ons land de belastingheffing meer naar het indirekte systeem moeten overhellen, wil er ooit sprake zijn van coördina tie van belastingsystemen. Staats secretaris Van den Berge liet op dit punt over de te volgen lijn aan de Ka mer geen twijfel. Minister Zijlstra heeft er daarnaast op gewezen dat bij een progressieve heffing, die in ons land tot 75 van het inkomen gaat, de kans op ontduiking zoveel groter wordt, dat de goede werking van de progressie niet meer realiseren is. Er is een der de argument dat pleit voor een verla ging in de hoek der inkomstenbelas ting. De heer Van den Berge erkende dat door de stijging van het loonpeil in de achter ons liggende jaren de progressie in de I.B. veel steiler is geworden dan bij het ontwerpen van de progressie is voorzien. Al deze factoren zulen er toe bijdragen dat aan verlichting van inkomsten- en loonbelasting voorrang zal worden gegeven. Hebben wij het goed begrepen, dan zullen hiervan de inkomensklassen van f 10.000 tot f 15.000 het mees te profiteren. Dit wil dus niet zeggen dat andere groepen geen verlichting zullen krijgen, maar wel dat dit in geringere mate het geval zal zijn. Waar is verlichting mogelijk? Het zou dunkt ons niet verstandig zijn een steeds groter aantal lagere inkomens geheel vrij te stellen van belasting betalen naar het inkomen, omdat ook de lager gesalariëerden en loontrekkers financiëel mede verant woordelijk moeten blijven voor de fi nanciële gang van zaken, al is dit dan in geringe mate. Dit principe zou door vrijdom van belasting worden onder mijnd. Wil men tenslotte de zeer hoge in- petroleum DE HAARDOLIE Ml het hoogste r< aUf - §m Ons depot te Breda, Stationsemplacement, tel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. komens een extra verlichting bezor gen, dan vinde men die in de eerste plaats in een matiging of afschaffing van de vermogensbelasting, die al leen al om de daaraan verbonden ad ministratieve rompslomp een onding is. Uit de kamerdebatten is ook ge bleken dat vele volksvertegenwoordi gers voorstander zijn van het geven van verlichting aan de gezamenlijke inkomens van man en vrouw. De ge huwde vrouwen, die deelnemen aan het produktieproces, worden oneven redig zwaar belast. Bezwaren daarte gen klonken zowel op van liberale als van socialistische zijde. Zodra deze twee tegengestelde polen elkaar gaan aantrekken mag men resultaten ver wachten en wij verwachten dan ook dat met ingang van 1961 de gehuwde vrouw meer netto-opbrengst van haar arbeid zal kunnen tegemoet zien. Reeds minister Hofstra had daar toe het voorstel gedaan om op be paalde voorwaarden de gehuwde vrouw een aftrek te geven van f 624 per jaar. Minister Zijlstra overweegt dit voorstel nog te wijzigen. In gun stige zin? Sparen en bezitsvorming. In het algemeen kon men in de Tweede Kamer voorkeur horen uit spreken voor een anti-cyclische poli tiek. Gelukkig zijn vele volksverte genwoordigers aanhangers van het aanmoedigen van besparingen en be zitsvorming. Jammer is dat er niet meer suggesties naar de regeringsta fel zijn geslingerd naar fiscale con cessies voor besparingen. Gelukkig denkt de regering niet aan het toestaan van conjunctuurre serves bij het bedrijfsleven, waarvan alleen de n.v.'s zouden profiteren. Even geruststellend klonk de ver klaring van minister Zijlstra dat niet zal worden getracht een vermogens winstbelasting in te voeren. Langs die weg zou immers door de overheid van de inflatiebevordering een bron van inkomsten kunnen worden gemaakt. Al met al bestaat er in grote trek ken wel eensgezindheid in ons land over de wenselijkheid van en de mo gelijkheid tot invoering van lagere belastingen. De moeilijkheden ver bonden aan het omlaag brengen van het uitgavenpeil van de overheid zijn niet zo gemakkelijk op te lossen. drs. H. (Nadruk verboden). BINNENLAND ECONOMISCHE ZAKEN IN DE KAMER. De regionale industrialisatie „een stuk beleid van nationale importantie" heeft in sterke mate de aandacht van het kabi net-de Quay. Over deze belang stelling, die ook in belangrijke (67 miljoen) financiële steun tot uitdrukking komt, toonde de Tweede Kamer zich donderdag bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken voldaan. Ge heel tevreden was de Kamer ech ter niet. De heren Assmann van de KVP, Anne Vermeer (PvdA) en Hazeribosch (AR) bepleitten met name voor de drie noordelij ke provincies ruimere steun. De twee laatstgenoemden dachten daarbij aan een extra industriali satieprikkel in de vorm van een tijdefijke loontoeslag. De KVP-er Assmann was voorts van oordeel dat de rijksoverheid op dit gebied te veel bedisselt. Namens de KVP-fractie drong hij er bij minister De Pous op aan bij de regionale industrialisatie over te schakelen op een meer gedecentraliseerd beleid. Ook op de rijkssteun bij de in dustrialisatie van West-Brabant had de heer Assmann het een en ander aan te merken. In dit vroe gere probleemgebied is slechts eén ontwikkelingskern aangewe zen en dit ondanks een „schrik barend hoge" werkeloosheid, dat het pendelen wel enigszins ca moufleert maar niet verantwoord oplost. „De behandeling van West Brabant is beneden de maat ge bleven", constateerde dan ook de Westbrabantse afgevaardigde. Hij adviseerde de bewindsman terzake opnieuw in overleg te tre den met het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. In de Tweede Kamer dat is bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken opnieuw ge bleken heerst bepaald geen priesterstudenten in de missie. Het St. Petrus Liefdewerk draagt thans jaarlijks ongeveer 500.UU0 bij in de onkosten der opleiding van bijna 170U seminaristen in de missielanden. Verwacht wordt dat na ont vangst der gelden uit de parochies die nog niet hebben afgerekend, bet totaal der opbrengst zal ge stegen zijn tot ongeveer 1,5 mil joen gulden, ruim 2y2 maal zo veel als vorig jaar. TELEVISIE EN VOETBAL. Het is wel typisch: de inter landvoetbalwedstrijd uit Rotter dam kon door de TV niet worden uitgezonden, omdat de Belgische voetbalbond dit niet toestond vanwege de competitiewedstrij den daar te lande en daar is heel wat over gemopperd en er werd gevraagd of de KNVB nu niet eens een einde kon maken aan dit optreden van de Belgische bond. Nu is er een wedstrijd Neder- land-Noorwegen des avonds om 8 uur in Rotterdam en nu kon de KNVB zelf beslissen, maar ook deze werd niet uitgezonden, hoe wel het stadion geheel was uit verkocht... 65.000 mensen. Wat wil men nog meer SPEELCLUB „SLOTANIA" GESLOTEN. De heer M. Gustavus, de uit vinder van het op roulette lijken de „24-behendigheidsspel" en promotor van de casinoclub „Slo- tania" in Amsterdam-W., staakt zijn werkzaamheden. De officier van justitie, mr. J. F. Hartsuiker, heeft de Duitser vrijdagochtend ontboden en hem de keus gelaten de activiteiten te staken of een vervolging wegens hazardspel te riskeren. De heer Gustavus koos het eerste. Hii vertrekt binnen kort naar Berlijn. RECHTSZAKEN. Voor de rechtbank te 's-Bosch stond terecht W. V. uit Drunen, verdacht op 13 juli 1959 z'n eigen huis in brand te hebben gestoken, dat met inboedel verzekerd was voor 20.000.terwijl de waar de o]) slechts enige duizenden ge schat werd. De officier eiste twee jaar met aftrek van voorarrest. De verdediger bepleitte veroorde ling tot de tijd van 't voorarrest, waar de man thans een betrek king heeft gekregen, en vroeg de grootste clementie. Directe invrij heidstelling werd geweigerd. N. P., die in Mariënkroon te Nieuwkuijk een gastvrij onder dak had gekregen, nam die gele genheid te baat om enkele portc- monnaie's te stelen, benevens 600 b. francs. Waar hij al nicer veroordeeld was, luidde de cis 6 maanden met aftrek. De verdediger vroeg een gedeeltelijk voorwaardelijke straf en oiider toezichtstelling. M. R. uit Sprang-Capelle had uit de gevangenis te Middelburg aan zijn verloofde een dreigbrief geschreven. De officier meende dat hier werkelijk sprake was van dreiging en gevaar en eiste eveneens 6 maanden met aftrek. Verdachte zei dat bier geen sprake was van gewelddreiging, hoewel hij voor de rechtercom missaris anders had verklaard. De verdediger vroeg voorwaarde lijke beschikbaarstelling en in vrijheidstelling, welk laatste ge weigerd werd. 30.000 ZEESCHEPEN IN NED. HAVENS. Ondanks de depressie in de we reldscheepvaart, waarin pas de laatste lijd een lichte opleving merkbaar is, zijn in de eerste drie kwartalen meer schepen in Ne derland aangekomen dan in de zelfde periode van 1958. Uit gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat van januari tot oktober 30.053 zee schepen de Nederlandse havens zijn binnengekomen. Dit was 4,7 percent méér dan het vorig jaar. De 30.000 schepen hadden samen een bruto inhoud van ruim 87,4 miljoen ton, ofwel 3,1 percent meer dan in 1958. BUITENLAND BRIT NOËL-BAKER KRIJGT NOBELPRIJS VOOR DE VREDE De Nobelprijs voor de vrede is dit jaar toegekend aan de Britse politicus en schrijver, Philip Noël-Baker. De prijs bedraagt 220.678.14 Zweedse kronen (ruim 160.000 gulden). De commissie voor de Nobelprijs voor de vrede besloot de prijs toe te kennen aan Xocl-Baker voor diens werk in 't belang van de vrede en ontwape ning. PRESIDENT EISENHOWER BEZOEKT NEGEN LANDEN. President Eisenhower heeft op zijn i wekelijkse persconferentie meegedeeld, dat hij op 4 decem ber uit Washington zal vertrek ken voor bezoeken aan negen landen. Op deze reis, die twee en een halve week zal duren, zullen achtereenvolgens Italië, Turkije, Pakistan, Afghanistan. India, Perzië, Griekenland, Frankrijk en Marokko worden bezocht. Tijdens zijn verblijf in Rome zal de president Paus Joannes be zoeken. Op 19 december zal hij te Parijs zijn voor de westelijke topconferentie. Op de terugweg naar Washington zal hii korte tijd te Rabat-Marokko verblijven. HIMALAYA-EXPEDITIE VAN 32 MAN VERMIST. In het door sneeuwstormen en lawines gegeselde Nepalesc deel van de Himalaya is een gehele expeditie, bestaande uit 32 man, naar alle waarschijnlijkheid om het leven gekomen. Sedert drie weken is niets meer van de man nen vernomen, deskundigen vre zen dat zij door een lawine be dolven zijn. De expeditie werd ge leid door drie Japanners en een verbindingsman van de Nepalese regering. Er is opdracht gege ven tot uitgebreide nasporingen, maar kenners van het hoogge bergte hebben weinig hoop meer. eenstemmigheid over de vraag of en welke maatregelen er genomen moeten worden met het oog op een dreigende nieuwe overspan ning. Op een punt was men het echter wel eens: als er iets moet gebeuren dient de rem niet alleen op de lonen te komen, maar ook op andere bestedingscategorieën. Drs Nederhorst (PvdA)) verweet de regering dat zij op het ogen blik alleen de loonrem hanteert, Drs Hazenbosch (AR) zei, zij het wat minder bruusk, hetzelfde. Mr. BOT ONDER-MINISTER VAN N.-GUINEA. De katholieke hoofdambtenaar van Buitenlandse Zaken, mr. Th. Bot, wordt binnenkort benoemd tot staatssecretaris voor Nieuw- Guinea onder de minister van Binnenlandse Zaken, mr. Toxo- pcus. Hij is nu chef van de direc tie westelijke samenwerking van Buitenlandse Zaken. DRS. VAN HELVOORT IN DE TWEEDE KAMER. De burgemeester van Boxtel, drs. Van Heivoort; is donderdag middag beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Dr. van Heivoort, die reeds eerder lid van de Twee de Kamer is geweest, neemt in de KVP-fractie de plaats in van ir. Witte. Deze heeft onlangs be dankt wegens zijn benoeming tot burgemeester van Eindhoven. MISSIECOLLECTE: 1. 119.000. Van de 1690 parochies in Ne derland hebben tot dusver 1250 de opnrengst der collecte op We reldmissiedag afgerekend en een bedrag van 1.119.000 op de giro rekening van het nationaal bu reau dér pauselijke missiewerken bijgeschreven. In dit bedrag zijn ook de bijdragen begrepen van particulieren, kloosters en ande re instellingen. Buiten dit bedrag om is het St. Petrus Liefdewerk in staat ge steld aanzienlijke bijdragen te le veren voor de opleiding van 45 „Wanneer wij a.s. zondag in het vliegtuig naar huis stappen, zul ten wij de indruk meenemen van een nobel volk." Dit verklaarde j.l. donderdagavond tijdens een diner in Hotel Verwiel Alexcj Moljako (47), vakbondsfunctionaris uit Kiew en leider van de goep van zeven Russische specialisten die 's middags een bezoek van twee uur aan de Timtur Schoenfabriek in Waalwijk had ge bracht. En de heer Moljako schreef deze noblesse toe aan de ar beidzaamheid van het Nederlandse volk, „want alleen iemand die zelf hard werkt, kan de arbeid van anderen waarderen"zo zei de Russische delegatieleider. Het bezoek aan de Timtur Schoenfabriek maakte deel uit van een veertiendaagse studiereis welke een groep van tien Oekraïnse ex perts onder auspiciën van de Unesco en in samenwerking met het departement van O. K. en W. en het N.V.V. door ons land heb ben gemaakt. Het contract met de schoenindustrie is bijzonder prettig en open geweest en de heer J. Verschure, directeur van Timtur n.v., mocht aan het slot van dit bezoek dan ook verklaren, dat hij blij was over dit eerste contact, waaruit, naar hij hoopte, nog meer uitwisselingen zouden mogen voortvloeien, ook van Nederlandse zijde uit. Vooral de uitwisseling van gespecialiseerde experts in de schoenindustrie achtte de heer Verschure van grote betekenis. Het Russische gezelschap, dat j.l. donderdag Waalwijk bezocht en aan wellicht enkelen is opgevallen door zijn ietwat ouderwetse kleding, be stond naast de heer Moljako uit 01- ga Kijach (22), arbeidster in de schoenindustrie te Lwow, Wladimir Zadiraka (32), economisch land bouwingenieur uit Kiew, Walerij Ly- senko (34), bankwerker uit Poltawa, Pjotr Pyzjewistj (46), veeteelt-des kundige uit Dnjepropetrowsk, Leonid Skotsjko (37), machinebouwkundig ingenieur uit Blagodatnoje, Roman Telisjko (58), landbouwdeskundige uit Tsjernigow. Als tolk fungeerde de heer H. ter Laan, (Jie in Waalwijk een bijzonder zware dag gehad moet hebben, omdat zijn perfect Neder lands sprekende Russische collega Jewgenij Sjoebin, leraar aan een kweekschool in Leningrad, niet aan wezig was om een deel van de stroom van vragen voor beide partijen mee te helpen verstaanbaar maken. Nadat het gezelschap onder leiding van de heren J. Verschure en E. Sluijmers, resp. directeur en adjunct directeur van Timtur n.v., door de fabriek waren rondgeleid, waarbij de Russische gasten zich geheel en al op de hoogte hebben kunnen stellen van het produktieproces en de kwaliteit van het produkt, werd er in de kan tine van het bedrijf onder het genot van een keur van dranken - waarte gen de gasten overigens vreemde ge zichten trokken - en rookgerei nog enige uren prettig en vruchtbaar na gepraat. Op de eerste plaats natuurlijk over de schoenindustrie. Nadat de Russen uitvoerig waren voorgelicht over het leerlingenstelsel en het loonsysteem in de Nederlandse schoenindustrie, vuurden de heren Verschure en Sluij mers de ene vraag na de andere op de Oekraïnse deskundigen af en de heer ter Laan had nauwelijks tijd om het door hem wel gewaardeerde ne- derlandse glas eer aan te doen. De balpennen vlogen over het papier, in romeins en cyrillisch schrift. Twee voor elkaar in taal en geschrift on verstaanbare werelden wisselden van gedachten, maar het begrip en de goede verstandhouding waren er on danks dat toch. En uit deze gedach- tenwisseling vormde zich tenslotte het beeld van tegenstellingen, over eenkomsten, verschillen en weder- z_i[dse waardering. Wat verdient een arbeider in de Nederlandse schoenindustrie? Wat kost hem gemiddeld een paar schoe nen in de winkel? Wat verdient een Russische arbeider in dezelfde in dustrie en hoeveel percent van zijn weekloon kost hem een paar schoe nen? Hoe iwerkt een Russische schoenfabriek? Vanuit welke landen importeert Rusland schoenen? Hoe en door wie wordt de mode bepaald in een enorm land als Rusland? Wat kost een fiets in de Sovjet-Unie? Tientallen vragen vlogen over en weer en het zou dan ook ondoenlijk zijn om op elk van deze vragen in te gaan. Het belangrijkste is immers dat deze Russen een beeld hebben gekre gen van onze schoenindustrie en wij een zeer globale indruk van de Rus sische. Maar misschien is het toch wel interessant om het antwoord op enkele vragen in een verslag vast te leggen. De Russische schoenindustrie is op een geheel andere leest geschoeid dan de onze. Men kent daar bijv. geen schoenfabrieken van de omvang van Timtur. De Russische schoenfabrie ken zijn welhaast allemaal mam- moethstaatsbedrijven die een voor ons enorme produktie hebben, waar mee ze overigens lang niet de be hoefte kunnen dekken. Een voorbeeld hiervan is de Moskouse schoenfa briek, die luistert naar de zinvolle naam van „Parijse Commune". Deze fabriek vervaardigt per dag 80.000 paar schoenen, waarbij echter opge merkt moet worden dat verreweg het merendeel van deze schoenen lang niet van de kwaliteit zijn als de Ne derlandse schoen. De Russische schoenfabriek omvat twee afdelin gen, namelijk een voor de massapro- duktie en een voor de vervaardiging van modelschoenen. Een paar schoe nen uit de massaproduktie kost de DE ECHO \M HEI ZUIDEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1