m 1 UW MENING woens Mgr. Bekkers consacreerde van Dr. nieuwe kapel Mollercollege BERRY KIEVITS GERARD WALDEN PANTOFFELS HP "Tbij SHOE-POST prijzen 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 3 1 190 DEN BOSCH TILBURG Bisschoppelijke lof voor moderator Stevens Cassette tafelzilver Waalwijk Athletiek K.R.O.-Revue 't ZIT IN DE LUCHT" TILBURG Voor ST. NICOLAAS DEN BOSCH S; ZIET ONZE^UITGEBREIDElCOLLECIIES Jan Hagel ALLEEN GELDIG WOENSDAG 11 NOV, Pracht kwaliteit brom fietslaarzen, in een solide uitvoering, met zware imitatie vacht voering en sterke lede ren zool. Verkrijgbaar In zwart en bruin. 40-46 16.90 A 390 36-39 I 5 Sierlijk ladenkastje, met prachtige creton ne bekleed. In vele des sins, ook abstract. 4 laden, dus handig voor het opbergen van uw sieraden en ^50 snuisterijen 3 Leuk wekkerklokje, met reliëfwijzerplaat, lichtgevende wijzers en punten. Verkrijgbaar In verschillende kleu ren met goudrand, in groot of klein model. Eén jaar schrift. 2S garantie O Huishoudduster, de gemakkelijke ochtend dracht. Met handige 3/4 mouw en 2 opge stikte zakken, in aar dige bloem- en ruit- dessins, verschillende mooie kleuren, ^95 maten 40-50 O Voor het nieuwe balletseizoen brengen wij onze bekende lederen balletschoen tjes, met chroom zooltje, prima pas vorm, verkrijgbaar in diverse kleuren. Maten 28 t/m 32 60 Maat 33 en hoger 2.9S A» Uni fantasie japonstof, in de moderne bouclé- en structuurdessins. Kies uit 'n grote collectie modekleuren. Italiaanse import. Voor het maken van dames- en kinderkleding. F 90 130 cm. breed, per meter 7.90 3 GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Stationcar, in 3 ver schillende uitvoeringen o.a. Rode-Kruis-, brood- en bloemen wagen. Met frictie, dus een echte attractie voor uw kleine boy. Deze 3 wagens A 50 voor I Deuren en ramen zijn prima afgesloten met dit zelf plakkend tochtband. Overal toe te passen (óók in de auto). Per lengte van 4 meter in een 79c dikke kwaliteit slechts Een pracht cadeau is dit metalen boeken- rek, 3 delig, 62 cm. breed, 65 cm. hoog en 17 cm. diep, in mooie kleurencombinatie, m. plaatsruimte voor zeer veel boeken. Passend In ieder interieur. Compleet Onmisbaar in ieder ge zin is deze zeer prakti sche huishoudspaar- doos, met 6 verschil lende vakjes. Degelijke kwaliteit metaal, in di verse kleuren. Een nuttig St. Nico- ^90 laascadeau Mm Banketstaafjes, een echte traktatie bij een kopje koffie. Vers. uit A f\c eigen bakkerij. 2 stuks voor Ti 100% wollen wevenit damesjaponnen. Warm, soepel en altijd prettig zittend. Grote keuze in modellen met wijde of strakke rok, vele warme modetin- ten. Ondanks stijgende wolprijzen brengen wij deze japonnen voor de verrassende lage prijs van Q75 Maten 38-52 Mm A Warm gevoerde herenhandschoenen, van zvJare kwaliteit nappa-peccarisé. Goe de pasvorm. Verkrijg baar in bruin Q75 en grijs O Moderne ontbijtla- kens, met Ingeweven ajour-en ruitmotleven. In fraaie pasteltinten op wit fond. ^95 115 x145 cm. 3 Cocktail worstjes, 14 stuks in een blik. Ook heerlijk voor de warme maaltijd. Per blik f W GO Complete servies combinatie, bestaan de uit tafel-, thee- en ontbijtservies van het fijnste 1ste keus Beiers porselein, met moder ne bloemdecoratie. Nu kunt U voor wel* nig geld bij alle maal tijden een mooi servies op tafel 4LQ50 brengen v7 Het was zaterdag een grote dag in de geschiedenis van het Waalwijkse Dr. Mollercollege, dat zich in een gestadige uitgroei van zijn gebouwencomplex mag verheugen. Met alle wijding en plechtigheid namelijk waarmee de liturgie van de Katholieke Kerk de kerkwijding omgeeft, had in de morgenuren de plechtige consecratie plaats van de nieu- p, we kapel van deze middelbare school, door de bisschop coadjutor van het Bossche bisdom, mgr. W. Bekkers. Een bijzondere en grote dag was het ook voor moderator P. Stevens, door wiens toewijding, zorg en onverzettelijke energie dit gebedshuis van de schoolgemeenschap is tot stand gekomen. Voor hem is deze kapel de schone kroon op vele jaren werk, waarvoor mgr. Bekkers hem terecht bijzondere dank betuigde, want deze kapel mag, zoals de voorzitter van het curatorium, de heer J. Timmermans, het uitdrukte, worden gezien als het sluitstuk van de school- opvoeding. De belangi-ijke bijdrage welke de ouders der leerlingen voor de totstandkoming van deze kapel hebben geleverd, krijgt daardoor wel een heel bijzondere betekenis. SLUITSTUK VAN DE SCHOOLOPVOEDING De plechtigheid van de consecra tie der kapel werd bijgewoond door het curatorium van de school, door de abt van de Cisterciënser-abdij Ma- riënkroon, Dom Johannes van Enge len, door de hoogeerw. deken v. d. Hurk, die met de secretaris van het bisdom, de zeereerw. heer Brouwers, assisteerde bij de consecratie en de plechtige H. Mis welke daarna werd opgedragen, door pastoor Verbiesen, pastoor Ras, de kapelaans Knaapen en v. Gastel, door 't college van bur gemeester en wethouders, gemeente secretaris Vlaar, de architect van de kapel, de heer Nijsten uit Vught, door de aannemers, de fa. Jac. Reijn- ders Zn. uit Hoeven, door de le raren van de school, genodigden en leerlingen. Voorafgegaan door priesters en koorknapen betrad Z.H. Exc. mgr. Bekkers te circa negen uur in vol bisschoppelijk ornaat de kapel, waar na monseigneur op uitnodiging van moderator Stevens overging tot de consecratie van de kapel. Daarna werden het tabernakel, 't kruisbeeld, het beeld van Maria - de kapel is aan Maria toegewijd - de ciborie en de liturgische gewaren en paramen ten gewijd. Aansluitend hierbij droeg mgr. Bek kers een pl. H. Mis op, waarbij werd gezongen door de schola cantorum van de school onder leiding van de heer Frans Wilmont. Onder de H. Mis reikte de bisschop aan tal van aanwezigen de H. Communie uit. Aan 't slot werd gezamenlijk een danklied gezongen (psalm 22) en bij 't verlaten der kapel psalm 112 (lau- date). Zowel de consecratie als de plech tige H. Mis maakten op alle aanwe zigen een diepe indruk. Een belang rijke bijdrage hiertoe leverde de in tieme en devote sfeer van de kapel. DANK AAN VELEN. Ter gelegenheid van deze inwij ding werd na de H. Mis in de aula van het college een bijeenkomst ge houden, waarbij de betekenis van de kapel nog eens duidelijk werd onder streept en waarbij dank werd ge bracht aan de velen die aan de tot standkoming en de inrichting van de kapel hebben meegewerkt. Deze bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van het curatori um, de heer J. Timmermans, die eerst alle aanwezigen en in het bijzonder mgr. Bekkers hartelijk welkom heet te. Hij noemde deze dag een bijzon dere dag voor de school, omdat met de kapel het sluitstuk van de nieuw bouw niet alleen, maar ook van de gehele schoolopvoeding was tot stand gekomen. „Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij vandaag mgr. Bekkers in ons midden mogen hebben om deze kapel in te wijden", aldus de heer Timmer mans. Ook voor moderator Stevens mocht het een belangrijke dag ge noemd worden, omdat hij vele jaren onvermoeid heef geijverd voor de tot standkoming van de kapel, waardoor de geestelijke verzorging van de schoolgemeenschap beter behartigd zal kunnen worden. „Want het is toch de taak van ons allen", aldus de heer Timmermans, „om niet alleen voor de wetenschappelijke vorming van de leerlingen te zorgen, maar ook /oor h?c geestelijk welzijn en de karakter vorming." Aan het slot van zijn toespraak richtte de heer Timmermans harte lijke gelukwensen tot allen die tot de bouw van de kapel hebben bijgedra gen, in het bijzonder tot architect Nijsten en de aannemer, de fa. Jac. Reijnders uit Hoeven. Met de wens dat dit nieuwe Godshuis rijke vruch ten zou mogen afwerpen voor de jeugd* besloot de heer Timmermans zijn toespraak. RIJK EN SPEELS Rijke en speelse gedachten had mo derator Stevens geput uit het Boek Esdras, waarbij hij de bouw van de kapel zette naast de bouw van de tempel door de Joden na hun terug keer uit de Babylonische gevangen schap. In deze voortreffelijke toe spraak bracht moderator Stevens op bijzondere wijze dank aan allen die hebben meegewerkt aan de totstand koming en de inrichting van de kapel. In de eerste plaats aan de bisschop en al zijn helpers. Hoewel de kapel niet kan worden gezien als een nood zaak, was moderator Stevens toch blij dat Z.H.Exc. toch ook het nut tige een kans heeft gegeven. Dank ook aan de bouwstichting van het O.M.O. voor het beschikbaar stellen van de nodige gelden. Ook het we reldlijk gezag heeft een belangrijke bijdrage geleverd en hiervoor dankte spr. het gemeentebestuur van Waal wijk bijzonder hartelijke. Zonder de ze steun zou er wellicht geen kapel gekomen zijn. Aan deken v. d. Hurk bracht mo derator Stevens dank voor zijn in zicht en morele steun, welke is voort gevloeid uit de visie van deken v. d. Hurk, namelijk dat de bouw van de kapel niet kan worden gezien als een schade voor de parochiële zielzorg. Veel dank ook aan architect Nijsten voor de vele moeite - deze kapel zich bij het ontwerpen van het plan was zijn 8ste ontwerp - welke hij getroost heeft. De opzichter, de heer Wijnveld, dankte spr., voor zijn uit stekend toezicht en de fa. Jac. Reijn ders Zn. voor de toewijding en de zorg bij de bouw en voor het prach tige missaal, dat deze firma geschon ken heeft. De docenten dankte spr. voor de prachtige ciborie. „Vandaar uit zal de Heer u leiden en steunen bij uw opvoedingswerk", aldus moderator Stevens. Dank ook aan de heer Wim Suermondt, die het kruisbeeld en het Mariabeeld ontwierp en vervaardig de en die tevens het ontwerp voor de ciborie maakte, alsmede aan mej. Verwiel voor haar leiding bij het vervaardigen van de paramenten door de meisjesleerlingen van de school. Woorden van dank richtte mode rator Stevens ook tot de rector en de conrector voor hun soepele houding ten opzichte van het schoolprogram ma in verband met de diensten in de kapel. Moderator Stevens dankte conrector Beunes, die wegens ziekte deze bijeenkomst niet kon bijwonen, verder voor de behartiging van de fi nanciën. Spr. dankte mevrouw Beu nes voor de bloemen voor de kapel. De leerlingen dankte moderator Stevens voor de stichting van een ouderfonds voor de stichting van de kapel. Hij vroeg de jongens om zijn dank over te brengen aan hun ouders voor hun grote en belangrijke steun. Ook tot de zusters van het There- siagesticht richtte spr. woorden van dank voor het gebruik van de kloos terkapel en spr. stelde voor om na mens de schoolgemeenschap een bloemstuk aan de zusters te zenden als blijk van waardering. Ten slotte bracht spr. dank aan de priesters van Waalwijk voor hun me deleven en sympathie. Tot besluit van zijn toespraak richtte moderator Stevens zich tot de leerlingen. „Deze kapel is er voor jullie en zij dient om gezamenlijk te vieren ons verlost zijn van de zon den en onze verrijzenis in Christus, om nog sterker met Christus verbon den te zijn. Grijp deze kans om uw leven in Christus te verdiepen", al dus moderator Stevens. „GEEFT U VOLKOMEN" „Wij brengen hulde aan deze ka pel, niet alleen om het feit dat zij er is, maar ook om de wijze waarop zij er is", aldus Z.H. Exc. mgr. Bek kers. En uit deze bisschoppelijke woorden bleek zowel de waardering voor het werk van moderator Ste vens als voor het ontwerp van archi tect Nijsten en het werk van de bouwers. Monseigneur bracht dank aan moderator Stevens, „die al zoveel jaren hier werkt met een rust en een wijsheid die weldadig aan- doen." Sn mgr. Bekkers voegde I daaraan glimlachend toe, dat mode rator Stevens zich voorlopig niet be zorgd hoeft te maken over een pastoorsbenoeming. Mgr. Bekkers ging in zijn toespraak nader in op de betekenis van het katholieke onderwijs, want hoewel kennis op zich de mens niet mooi of goed maakt, is het in ons milieu noodzakelijk dat wij ons die ontwik keling eigen maken die tot wijsheid voert, aldus mgr. Bekkers. En daar om zei monseigneur tot leraren en leerlingen „Geeft u volkomen met grote ijver van weerszijden om de no dige kennis te vergaren." Over het katholiek onderwijs in Brabant zei mgr. Bekkers: „Het is jammer dat in ons Brabant nog zo veel intellect ongebruikt blijft en daarom verheugen wij ons er over dat er in ons bisdom telkens weer nieu we scholen komen en verheugen wij ons ook over deze middelbare school." len die in ons bisdom in het r.k. on derwijs werkzaam zijn en geheel hun persoon inzetten, priesters zowel als leken. Sprekend over de begeleiding van de hedendaagse jeugd spoorde mgr. Bekkers de leerlingen aan om op de eerste plaats eerlijk te zijn en wees hij hen er op dat de waarde van het leven alleen afhangt van de vraag: „Heb ik mijn best gedaan?" Nadat de heer Timmermans mgr. Bekkers had gedankt voor zijn op wekkend en vaderlijk woord, onder streepte ook deken v. d. Hurk de be tekenis van deze dag voor de school gemeenschap, waarbij hij in het bij zonder wees op de verdiensten van moderator Stevens. „Deze kapel is een gevolg van het werk van mode rator Stevens op deze school", aldus deken van der Hurk, die verder uiting gaf aan zijn grote bewondering voor de wijze waarop moderator Stevens de godsdienstige en liturgische opvoe ding van de schooljeugd behartigde. Deken v. d. Hurk hoopte dat mo derator Stevens nog vele jaren van deze kapel gebruik zou mogen maken. Gistermiddag hebben talrijke inge zetenen van Waalwijk gebruik ge maakt van de gelegenheid om de ka pel te bezichtigen. Voor uw medeleven, betoond bij het overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader Adrianus van Erp betuigen wij u onze oprechte dank. G. J. v. Erp-Laurijsen Ansje Jantje Jacky Waalwijk, nov. 1959 Grotestraat 34. Pracht St. Nicolaas-cadeau te koop (pleet) zeer voordelig; met levenslan ge garantie. D. Verkuijl-de Roon Fred. Hendriklaan 11, 's-Hertogenbosch RUBIO maakt alles afdoende waterdicht. "RUBIO weerstaat alle bijtende zuren en zouten, houdt op steen, zink, ijzer, glas, asbest, beton, hout, enz. FENN. D maakt uw behang en niet afwasbaar schilder werk, volkomen ONZICHT BAAR afwasbaar. DISTO verwijdert oud behang in een wip. DISTO maakt vuil schilder werk nieuw, glanzend en schoon. Drie nieuwe Engelse uitvin dingen. Gratis prospectus bij alle goede zaken, (voor de handel levering via de groot handel en PIET W. J. ZOONTJENS, Stuijvesantpl. 13, Tilburg tel. 26623, imp.) MIJLPAAL MILJOEN Een klein regeltje in het vele nieuws op de volgetypte telexband meldde, dat Schiphol 5 november de miljoenste luchtreiziger begroette, en dat dit aantal nu voor het eerst werd bereikt. Een miljoen in tien maanden, daar heeft zelfs Albert Plesman niet van durven dromen. Dat miljoen op één vliegveld demonstreert de waarde van Schiphol als luchtstation op de inter nationale routes. Dat miljoen geeft gelijktijdig de positie van Amsterdam als knooppunt in de wereldlucht vaart aan en fluistert iets van de verplichtingen. Deze mijlpaal van één miljoen zal door andere mijlpalen worden ge volgd. Die mijlpalen zijn ook wegwij zers van onze toekomst de Neder landers mogen dan de vrachtvaarders zijn ter zee, wij zijn op weg de passa- giersvaarders te worden in de lucht. P. KON. ERK. R.K. GYMNASTIEKVER. O. W. S. In de juniorenwedstrijden voor de Bossche Kampioenschappen die dit jaar door de Gymnastiekver. Prins Hendrik te Vught ge organiseerd werden, is VWS wel bijzonder op de voorgrond getreden. Zowel de meis jes adsp. als junioren behaalden met grote voorsprong de meeste punten. Ook de jon gens adsp. en junioren veroverden de eerste plaatsen. De prijs voor orde en netheid ging dit jaar ook mee naar Waalwijk. Personele prijzen werden behaald door H. Oversberg le pr. meisjes 14- 17 jaar en le prijs Th. v. d. Griendt, meisjes 10-14 jaar; bij de jongens jun. le prijs Fr. Braat en 2e pr. A. Korthout; prijzen adsp. le pr. C. Hurkmans, 2e pr. P. Kelder, 3e B. Re- mie. Door deze prestaties kwam OWS in het bezit van de wisselbeker en heeft weer be wezen dat de turnsport in Waalwijk op een heel goed peil staat, mede dank zij de goede leiding van mej. Pulles den de heer R. Hurkmans. en in de ff Verder: An ja Godé - Bert Visser De Osmani's - Joe Andy - Harry Boda - Nol Kievits - Sylvia de Leur - Olivia en José - Capy's Trio de Luxe. K.R.O. Revue-Orkest o.Lv. André van Wattingen 's Werelds grootste reizende revue met internationale attracties een weelde aan decors en costuums. VRIJDAG 20 NOVEMBER WAALWIJK 8 uur „DE GECROONDE LEERSSE" Toegangsprijzen: 2.25 en 2.75 Kaartverkoop en plaatsbespreken: vanaf 6 november tot 16 november bij de agent van de K.R.O.: de heer Fr. A. Klerx-van Daelen, Poolsestraat 12 te Waalwijk. Verder op 18 november aan de zaal, tel. 3179. Heuvelstraat 9 Hinthamerstraat 28 Nergens mooier en voordeliger vanaf 3.25 fe DEZE WEEK: lekker en voordelig 'n heerlijk kruidig koekje voor 58 ct. per 250 gram

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3