Waalwijkse en Langsiraaise Courant Uit de Langstraat DRUNEN VLIJMEN Sprang-Capelle LAATSTE BERICHTEN Elshout Nieuwkuijk Heusden Sprang-Capelle Sprang Capelle Waspik Raamsdonksveer MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever VVaalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO W HET ZUIDEN II I. 82e JAARGANG No. 90 Abonnement: 22 cent per week: Der kwartaal 2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO Huishoudelijke voorlichting van de streekverbetering Oostelijk de Langstraat. A.s. dinsdag 10 november zal in de foyer van de Hoge Braken, onder auspiciën van de commissie streek- verbetering oostelijk de Langstraat, een zeer speciale voorlichtingsavond worden gehouden. Het geldt hier een voorlichtingsavond op huishou delijk gebied. Het onderwerp van deze avond is: De bad- en wasge legenheid in huis. Aanvang half 8. Voor iedereen toegankelijk. Jonge boerinnen bijeen. De jonge boerinnen van de Boe- rinnenbond Drunen-Elshout waren deze week bijeen in de foyer van de Hoge Braken. Deze eerste avond van dit seizoen was een zgn. ge- spreksavond. Er was een forum ge vormd met mej. Hormann als ge spreksleidster. Het onderwerp was: „Het meisje en haar beroep", een zeer «interessant onderwerp, dat die avond de tongen los deed komen. Op deze bijeenkomst werd tevens het winterprogramma besproken. Er zullen dan enkele cursussen wor den gehouden, waarvoor de belang stelling zeer groot blijkt; o.a. zal er een cursus worden gegeven over de verzorging van het uiterlijk. Deze cursus heeft als titel: „Van top tot teen". Verder wordt in samenwer king met de R.K.J.B. ook een so ciale cursus gehouden, die tot titel heeft „De hongerende wereld". Ook hiervoor bestaat veel belangstelling. Aan een cursus Ontspanningsleid ster welke in 's-Bosch zal worden gehouden, zullen uit Drunen en Els- hout twee leden deelnemen. Verder zal de gehele afdeling deelnemen aan de komende studie-avond voor de Kiring 's-Bosch, die binnenkort in Vught zal worden gehouden. De Kerstavond, die de gehele afdeling in december zal houden, zal geheel door de jonge boerinnen worden verzorgd. Naar het Wereldcongres, dat in 1960 in Lourdes wordt ge houden, zal de afd. Drunen-Elshout 4 leden afvaardigen. In de komende maanden zullen, om de nodige gel den hiervoor bijeen te brengen, de nodige acties worden gehouden. Voor januari staat er voor de jon ge boerinnen weer een praatavond op het programma, met als onder werp: „Op bezoek gaan en bezoek ontvangen". In februari staat de najaarsvergadering op het program ma, waarop dan tevens het pro gramma voor de maanden maart en april zal worden besproken. Bal-avond. A.s. zondag 15 november zal in de zaal van Gez. Elshout een bal-avond worden gehouden. Zoals altijd' zal deze bal-avond weer de nodige be langstelling trekken. De bal-avon den bij de Gez. Elshout staan be kend om hun sfeer en gezelligheid. E.H.B.O. De onlangs opgerichte RK EHBO- vereniging is kortgeleden gestart met haar oefenavonden. Deze wor den gehouden iedere laatste vrijdag van de maand. Voorlopig zijn deze oefenavonden in de Huishoudschool. Straks zal de EHBO-vereniging in het nieuwe wijkgebouw van 't Wit- Gele Kruis een oefenlokaal worden "toegewezen. Schoolbladpers in Drunen bijeen. Dinsdag j.I. was in de Hoge Era ken de schoolbladpers. waarbij 12 scholen uit oost-Brabant zijn aange sloten, bijeen. Het gold hier een van de eerste bijeenkomsten van deze nog jonge vereniging, die werd opgericht door scholieren van de middelbare scholen. Deze eerste bij eenkomst stond in het teken van de literatuur. Op deze zgn. literaire bijeenkomst werd het woord ge voerd door pater Wesseling, die een inleiding hield over Guardini, ter wijl Michel v. d. Pas en Lambert Tegenbosch een zeer interessante li teraire dialoog hielden. Hierna volg de "nog een uitvoerige gedachten- wisseling. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn. In de komende maanden zullen nog enkele van dergelijke bijeen komsten plaatsvinden. Er zal een bijeenkomst worden gewijd aan Eu ropa, een aan Zuid-Afrika en een aan west-Duitsland. Deze jonge ver eniging is verder zeer actief. Mo menteel is men o.a. bezig met het houden van een enquête op de di verse middelbare scholen over „wat leest de jeugd op de Brabantse scholen". Aan deze enquête nemen 17 scholen uit oost-Brabant deel. Tafeltennisnieuws. Zaterdag j.I. kwamen alle teams van T.T.V.D. uit in de competitie, om uit te maken wie het sterkste was achter de groene tafel. De uit slagen zijn: Dames 2e klas Dames TTVD 1Kat 1 9—1 Heren 2e klas Vise Versa 1—TTVD 1 2—8 Pieren 3e klas Kat 4—TTVD 2 Heren 4e klas Smashers 4TTVD 3 RKC 3—TTVD 4 Junioren: 4—6 4—6 10—0 overwinning. Het tweede team ontving Jeep 3 uit Vught en bracht het tot een ge lijk spel 5-5. Het derde team ging naar JCV 4 in Vught en behaalde een 7-3 over winning. Het tweede damesteam verloor echter van JCV 2 met 10-0. De heren-.tcams lieten zich ook niet on betuigd. Smashers 1 kreeg de koplopers van de heren-overgangsklasse op bezoek, Blue Star uit Venlo, en wist deze heren een onverwachte nederlaag te bezorgen. De 8-2 zege bewijst wel dat de gebr. Willems weer goed op dreef zijn. Het tweede team bracht aan Cor du Buy een nog grotere nederlaag toe. Het werd een 10-0 overwinning. Het derde team kreeg in Vught van Animo 3 'n 4-6 nederlaag te incasseren, terwijl - de wedstrijd Smahers 4 in het derde team van TTVD uit Drunen ook zijn meerdere moest erkennen. Uitslag 3-7. AGENDA. Woensdag en donderdag tuinbouwwinter- cursus in de jongensschool. Dinsdag repetitie gemengde zangvereni ging café Klerk9. Donderdag repetitie jeugdfanfare. Vrijdag les bedrijfseconomie in de jon gensschool. Zondag half 12 repetitie kerkel. fanfare, café Klerks. TTVD 1Victoria 1 55 Alleen TTVD 4 leed deze week een nederlaag. Agenda. Maandag 9 november: 7.30 uur: middenstandscursus r.k. jongensschool; 8 uur: clubavond „Steeds Hoger", café v. d. Geld; 3 uur: dansles, zaal Elshout. 8 uur: Toon Kortooms spreekt voor de K.A.B. in de foyer Hoge Braken; 9.45 uur: clubavond K.AJ., K.A.J.- gebouw. Dinsdag 10 november: 7 uur: trainen D.V.C.-junioren; 8 uur: najaarsvergadering zuivelfa briek, zaal café Elshout; 8 uur: clubavond „O.O.G.", café v. d. Geld; 7.30 uur: voorlichtingsavond streek- verbetering, foyer Hoge Braken. Woensdag 11 november: 7 uur: trainen D.V.C. 7 uur: trainen Volleybal-club; 8 uur: „Kermismeisjes", 14 j., Hoge Braken; 78 uur: Centrale Volksbank, Ma ria Stuartstraat; 7—8 uur: R.K. Bibliotheek, Hoge Braken; 8 uur clubavond D.V.P., café Klerks; 8 uur: clubavond O.O.O., café Els hout; 8 uur: clubavond Nooit Gedacht, café v. d. Geld; 8 uur: clubavond Prins Bernhard, hotel Royal. Donderdag 12 november: 7 uur: trainen D.V.C.; 7 uur: trainen T.T.V.D., Grotestr. 8; 7.30 uur: middenstandscursus, R.K. Jongensschool; 8 uur: repetitie „Cantabile", zaal Gez. Elshout; 9.45 uur: clubavond K.A.J., K.A.J.- gebouw. RIJVERENIGING DE ECHO. Door de landelijke rijvereniging De Echo werd een onderlinge wedstrijd gehouden om het kampioenschap '59 in springen en in dividuele dressuur. De uitslag was als volgt: A. v. d. Brand, Joh. van Dommelen, C. v. Rooy, M. Muskens, mej. Antoinet Klijn, Joh. Knippels, mej. Ad. van Huiten. De wisselprijs kwam dus voor een jaar terecht bij dhr. A. v. d. Brand. A.s. zondag zullen de leden een cross country houden in de Drunense duinen. Zondag 22 nov. zal de vereniging deelne men aan de cross-country die voor de kring 's-Bosch te Haarsteeg wordt gehouden. Dit zal de eerste wedstrijd zijn van het winter programma dat door de Bond van Lan delijke Rijverenigingen van de N.C.B. is uit geschreven. VOLLEYBAL. Voor de competitie van de NeVoBo speelde de Elshoutse volleybaclub SDO 'e 's-Bosch een wedstrijd tegen C. C. Dungen. Doordat SDO met een onvolledig eerste team moest spelen hadden zij nog al wat moeite om tot een goed resultaat te komen, maar door goed samenspel wisten zij het toch tot een succes te brengen. A.s. zondag speelt SDO tegen VJC uit Vught. Het zou een goede prestatie zijn indien ook deze wedstrijd gewonnen zou worden. Als iedereen dus a.s. zondag om 6 uur present is, kan ook deze wedstrijd tot een goed einde gebracht worden. ELSHOUT VOORUIT. Voor de leden van Elshout Vooruit werd de tweede ontspanningsavond van het sei zoen gehouden. Zoals gewoonlijk was de zaal weer druk bezet en de Serenado's, die de muziek verzorgden, wisten de stemming er goed in te houden. TAFELTENNIS. Voor de verschillende teams van de tafel tennisclub Smashers was het weer een goed weekend. Alle teams behalve het eerste van de dames, moesten voor de competitie spe len. De junioren begonnen zaterdagmiddag al met de successen. Het eerste team ont ving JCV Vught en behaalde een 10-0 KORFBAL NEVER DOWN. Zondag speelde de Vlijmense dames on derlinge wedstrijden. In de 4e klase A speelde Never Down A tegen Never Down B; uitslag 6 - 0; A blijft hierdoor de twee de plaats bezetten. In de 4e klas B: Never Down C - Never Down JD, 3-0. Door deze overwinning klom Never Down C naar de derde plaats. BILJARTEN DISTRICT DEN BOSCH. Wedstrijdprogramma voor deze week voor de Vlijmens verenigingen. Klasse B: Altijd Cadre - OBK. Klase C: W. v. Vught-NAO. Pater Noster - Poedelvrees. Klase D 1: Arendje 2-OBK 3; OBK 2 -H. v. Brabant; Klasse D II: DVK 2- Poedelvrees 2. VERGADERING VISCLUB DE HUT. In verband met de toneeluitvoering van Volharding, kon de maandvergadering van de Visclub De Hut geen doorgang vinden. De vergadering is nu vastgesteld op zon dag 15 november. SUPPORTERSCLUB VLIJM. BOYS. De supportersclub de Vlijmense Boys, gevestigd in café Ant. Pijnenburg-Boom houdt van zondag tot en met 29 november een groot Biljart, barak-, en kegelconcours. Hiervoor zijn prachtige prijzen beschikbaar gesteld. Tevens is er voor iedere 250ste deelnemer een extra verrassing; een goede regeling voor de minder goede biljarters. UITVOERING R.K. TONEELVER. VOLHARDING. Zaterdag en zondag presenteerde de R.K. Toneelvereniging Volharding haar eerste winteruitvoering in café H. Boom-van de Wiel. Opgevoerd werd: Uitgeschakeld, blij spel in drie bedrijven van Jan Grosveld; re gie C. van Engelen. Volharding heeft met dii stuk veel suc ces gehad, mede dank zij de nieuwe regis seur Corn, van Engelen. Het stuk werd goed weergegeven en de speelsters en spe lers komt hiervoor zeker een woord van lof toe. Er waren enkele debutanten die zich uitstekend weerden: W. v. d. Wisl gaf een goede vertolking van de blinde Has. Bij de dames waren ook nieuwe krachten, o.a. mej. L. v. d. Plas in de rol van Agncs van Engelen, huisdame; haar spel was, zeer goed. De overige spelers zijn allen oude bekenden van Volharding, zoals Martian van Engelen in de rol van Evert Maas, me dicus; A. v. d. Wiel, die voor cie derde maai op de planken stond en steedse beter wordt, in de rol van Hans, de zoon; G. Samuëls in de zware rol, Ad Smulders, Fons van Engelen in de rol van Hein Stalpers; J. B. Karsman mag een goede aanwinst voor Volharding worden genoemd. Goed spel ook van mej. L. v. d. Wiel en mej. W. van Vugt. JAARVERGADERING P.V. DE ZWALUW. Zaterdag werd de jaarvergadering gehou den van de postduivenvereniging De Zwa luw. Na het jaaroverzicht van de vi or- zitter volgden de notulen van de vorige ver gadering. Hierna volgde het jaarverslag van de secretaris. Hierna het jaarverslag van de penningmeester van de Vliegkas. De voorzitter vroeg voor het komend sei zoen weer de medewerking van de werkers, als rekenaars, klokken lichten, klokkm stel len en inmanden. Deze medewerking werd toegezegd. Daarna volgde uitreiking kam pioensdiploma's. Een extra woord voor de Kampioen-Generaal C. Diepstraten, die dit jaar buitengewoon heeft gepresteerd, zowel in BCC-verband als nationaal, vooral op fond en midfond en ook jonge duiven. Hierna volgde bestuursverkiezing; de voorzitter werd herkozen, evenals de secre taris en penningmeester, en als nieuw be stuurslid werd gekozen M. Nicols. PRIESTERFEEST. Op 1 december a.s. vieren de Eerw. P.P. G. Buijs, G. Janssen, R. Janssen en Th. Duyf van de Abdij Mariënkroon hun 12V£- jarig Priesterfeest. KADERVORMING OOSTELIJKE LANGSTRAAT. In de vergadering van de Streekverbe- teringskommissie werd besloten om in dit winterseizoen speciale aandacht te besteden aan de kadervorming. Hierbij is het vol gende voorstel uit de bus gekomen. Ten eerste zullen de te houden bijeenkomsten worden belegd op Mariënkroon „Onsen- oort". Ten tweede wordt gedacht aan een bijdrage door de afdeling van f 2.50 per persoon. De volgende onderwerpen zullen worden besproken: Vergader- en distributiemethoden in de ze tijd, door de consulent van de RKJB. Hoe is de landbouw georganiseerd, door Drs. J. Schouten. Welke instellingen en voorlichtingsmogelijkheden staan ter be schikking. 1 De betekenis van goed wonen en prac- tische mogelijkheden van woningverbete ring in de andere Langstraatse woning typen, door architect van Kculei» en Mej. Booymans.. De agrarische ontwikkeling in het eco nomische geheel van de Oostelijke Lang straat, door de heer Kamp, hoofd L.L.S., Nieuwkuijk. De houding van de boerengroep tegen over de sociale verandering op het platte land, door Drs. Janssen. Beroeps- en studiemogelijkheden, door de heer Krom, directeur Interdiocesane Stich ting Katholieke Beroepskeuze. Slotavond met cultureel onderwerp. Via plaatselijk overleg zullen personen kunnen worden aangewezen om aan deze cursus deel te nemen. KALVEROPFOKWEDSTRIJD. De uitslag van de kalveropfokwedstrijd is als volgt. Allereerst worden vermeld de na men der deelnemers, totaal aantal punten en totale opfokkosten. 1 A. van Beurden 77 124 02 2 P. v. d. Aa 75.5 157.60 3 H. v. d. Brandt 69 100.39 4 Th. v. Huiten 67.5 142.68 5 Th. van Son 67.5 216.87 6 Th. van Huiten 66 156.90 7 K. de Gouw 61.5 76.75 Onder de totale opfokkosten (in guldens) worden verstaan de opfokkosten gedurende 't eerste halfjaar. Voor de eerste prijs winnaar is een wis selbeker beschikbaar gesteld. Opgave voor deze volgende wedstrijd kan worden ge daan bij H. v. d. Brandt of A. v. Beurden. De belangstelling was maar matig of schoon bij deze wedstrijden weer eens ge bleken is dat er veel te verdienen is met een juiste opfok. VARKENSDEMONSTRATIE. Door de heer J. Vrijssen, hoofdinspec teur van het Nrd.-Brab. Varkensstamboek werd een bespreking en beoordeling gehou den over fokvarkens, voor Nieuwkuijk en Drunen, bij A. Pelders. HERDENKING STADHUISRAMP. Donderdag j.I. was het 15 jaar geleden dat Heusden werd getroffen door de ergste ramp sinds mensenheugenis. In de nacht van 4 op 5 november 1944 werd n.l. het Heusdense stadhuis door de terugtrekkende Duitse troepen opgeblazen, waarbij 134 burgers, waarvan veel vrouwen en kinderen, het leven lieten. Door het gemeentebestuur van Heusden werd donderdag 5 nov. j.I. een krans ge legd bij het epitaaf en de gedenksteen in de hal van het stadhuis. De hal van het stadhuis was de gehele dag en avond open gesteld zodat men bij het epitaaf welke de namen vermeld van de 134 slachtoffers een ogenblik in gedachten kon teruggaan naar hen die op zo'n gruwelijke wijze van het leven werden beroofd. Ten teken van rouw was het het stad huisplein de vlag halfstok gehesen en was het carillon het zwijgen opgelegd. GESLAAGD. Onze stadgenoten mevr. Verschuur-van Laarhoven en mej. B. Kramer, slaagden voor het examen schoonheidsspecialiste. Dit examen werd afgenomen onder aus piciën van het bekende instituut Cosmetica Dr. van der Hoog. COLLECTE-OPBRENGST. De collecte welke in de gemeente Heus den werd gehouden t.b.v. het wereld-vluch telmgenjaar heeft opgebracht de som van f 328.85. 3e WINTERSERIETOCHT ER OP UIT. Zaterdag 14 november a.s. kunnen Je wandelaars weer de mooie omgeving van Sprang-Capelle in herfsttooi bewonderen op de 3e wintertocht van de W.S.V. ,.Er op uit". Gezien de toenemende belangstelling van de wandelsport in het algemeen en de steeds grotere deelname ter plaacse, mag algemeen verwacht worden dat nog meer liefhebbers van de wandelsport van start zullen gaan dan bij de beide vorige tochten. De start van deze pl.m. 19 km-mars is dit keer om 2 uur bij café De Witte Brug aan de Nieuwevaart. DANKUUR VOOR GEWAS. In de Ned. Herv. Kerk zal a.s. woens dag 11 november, des avonds half 8, dank stond voor het gewas gehouden worden, waarin Ds. P. J. Bos hoopt voor tc gaan. OPENING TOONZALEN J. VAN SCHUPPEN. Er was j.I. vrijdag veel belangstelling bij gelegenheid van de opening van de nieuwe meubeltoonzaleil van de textiel- en woning inrichting J. van Schuppen aan de Kerk straat alhier. Deze belangstelling was er gedurende de vrijdag en ook zaterdag; ve len kwam de nieuwe moderne zaak, die op dit gebied voor Sprang een nieuwigheid is, bezichtigen en velen zullen met ons ver rast geweest zijn over het prachtige geheel dat hier werd verkregen en dat door het grote aantal mooie bloemstukken dat bij Je opening werd aangeboden, een feestelijk aanzien had gekregen. Door de aannemer Willemse alhier werd van het pand - een boerderij - op een-, voudige, doch doelmatige wijze, begane- gronds een expositieruimte gemaakt, waarin de ruime keuze moderne meubels - huis kamers, bankstellen, fauteuils en haard- stoeltjes, kapstokken en andere klcinmeu- belen, op overzichtige wijze worden ge toond, terwijl op de verdieping een even- grote ruimte op keurige wijze is ingericht voor de expositie van complete moderne slaapkamers, bedden, dekens enz. enz. De verlichting van de toonzalen is met TL-buizen uitstekend verzorgd door de heer Ophorst te Waawlijk. Het geheel geeft een verzorgde indruk en doet bij de bezoekers direct prettig aan. Door het aanbrengen van een grote etalage ruit geeft de nieuwe zaak ook van buitenaf een aantrekkelijke indruk. Wij wensen de voortvarende ondernemer veel succes. BAZAR. De Geref. Vrouwenvereniging organiseert a.s. woensdag en donderdag in de lokalen achter de kerk een bazar ten bate van de aankleding en meubilering van kerkeraads- kamer en vergaderzaal. Vele kruidenierswaren, textiel en hand werken, speelgoederen enz. zullen ten ver koop worden aangeboden, terwijl ook vér- schillende attracties als sjoelen, grabbelen enz. aanwezig zijn. Verder kan men er een kopje koffie of thee gebruiken. De bazar is zowel 's middags als 's avonds geopend. „GEZELLIGHEID". De toneelvereniging „Gezelligheid" al hier ontving de uitnodiging het komische spel: „De onbekende wereld", waarmede hier zoveel succes geoogst werd, in Heusden te komen opvoeren voor de Ouden van Dagen. UITVOERING MARIJKE. De jaarlijkse uitvoering voor donateurs door de Harmonie Marijke, is vastgesteld op de zaterdagen 12 en 19 december, in de zaal van de Chr. Volksbond. Medewer king zal worden verleend door de Boeren- kapel en door de humoristen Gebrs. Rarn- steijn. l'Jg] KUNST NA ARBEID. A-s. dinsdagavond zal de overdracht plaats vinden van de uniformen voor onze plaatselijke muziekvereniging Kunst na Arbeid. Deze plechtigheid zal plaats vinden in café De Witte Brug, aan de Nieuwe vaart alhier. Zo is dan Kunst na Abeid de laatste muziekvereniging in onze gemeente die zich in de toekomst ge-uniformeccd aan de inwoners zal presenteren. Dat het zover thans is gekomen heeft de veren:g:ng te danken aan het v.m. bazarcomité en last but not least aan het voor enkele maanden opgericht uniformencomité onder de actie-, ve leiding van mej. P. J. Rijken. Ook diverse particulieren hebben diep in de zak getast om de aanschaffing van uniformen voor Kunst na Arbeid mogelijk te maken. Het bestuur van K. n A. heeft al de acties voor hun vereniging zeer op prijs gesteld en dit zal a.s. dinsdagavond nog wel eens onderstreept worden door de voorzitter der vereniging de heer A. H. Kerst. Naar wij vernemen is het program ma voor a.s. dinsdagavond als volgt: 1 V/el- komstwoord van de voorzitter; 2 Muzikale inleiding door K.n.A.; 3 Overdracht der uniformen bij monde van mej. P. J. Rij ken, waarna K.n.A. wederom voor de mu zikale omlijsting zal zorg dragen; 4 Dank woord van de voorzitter en sluiting. Wij wensen K.n.A. in hun nieuwe uniformen in de toekomst alle succes toe. VLEESKEURINGSDIENST. Voor de vleeskeuringsdienst werden over de maand oktober 1959 aangegeven 42 varkens, w.o. 4 zgn. huisslachtingen en 17 runderen. SCHEEPVAARTBEWEGING. De scheepvaartbeweging had over de maand oktober het navolgende verloop. De Capelse haven werd aangedaan door 17 schepen met een totaal tonneninhoud van 2966 ton en de Labbegatse haven door 1 schip van 105 ton. 'T ROZEKNOPJE. De Gem. Zangver. 't Rozeknopje alhier hoopt a.s. donderdagavond een zanguitvoe ring te geven onder leiding van haar direc teur de heer J. van Gestel, in de zaal van de heer P. Pruijssers. Aan deze uitvoering zal medewerking worden verleend door een Tilburgse Ballet-groep en de alhier bekende zangeres mej. Corry Versteden, die o.m. enkele Catharina Valente liederen zal zin gen. De aanvang is bepaald op 8 uur. DANKSTOND VOOR HET GEWAS. A.s. woensdagavond 11 nov. 1959 des avonds te 7.30 uur zal de dankstond voor het gewas gehouden worden. In deze dienst hoopt voor te gaan Ds. L. Trouwborst. In de Ned. Herv. Kerk aan de Loonse- dijk zal eveneens op woensdag a.s. een dank stond voor het gewas worden gehouden. De diensten vangen aan om 10 uur en 7.30 uur. In beide diensten hoopt voor te gaan Ds. A. G. Haring. MUZIEKCONCOURS. De* muziekvereniging Kunst na Arbeid heeft j.I. zaterdag bericht ontvangen van het bestuur van de Kon. Ned. Fed. van Har monie- en fanfaregezelschappen, dat gunstig is beschikt op hun verzoek om in 1960 een federatief muziekconcours te organiseren. Dit concours wordt georganiseerd i.v.m. het 40-jarig bestaan der vereniging in 1960. Op de j.I. zaterdagmiddag te Tilburg ge houden vergadering van de afd. N.-Brabant van genoemde federatie, heeft de voorzitter de heer J. D. E. v. d. Heuvel uit Loonop- zand, een dringend beroep gedaan op de Brabantse verenigingen om deel te nemen aan dit concours. Ook het te houden con cours te Kaatsheuvel werd door hem aanbe volen. Het ligt in de bedoeling van Kunst na Arbeid, dit concours te doen houden op Hemelvaartsdag en de daarop volgende za terdag. OPENING BIJZ. KLEUTERSCHOOL. De bijzondere kleuterschool staande aan de Burg. Vermeulenstraat alhier, zal a.s. donderdagmiddag officieel geopend worden door de voorzitter van het bestuur der bijz. school de heer H. Kerst. WASPIKSE WINKELWEEK. In een vergadering van de Waspikse winkeliersvereniging werd besloten ook dit jaar weer een zgn. winkelweek te organi seren die voor de kopers voldoende aan trekkelijkheden biedt om hun Sinterklaas inkopen in eigen plaats te doen. Zo zal men in de periode van 24 november tot en met 5 december van dit jaar bij de deelnemen de winkeliers voor elke gulden die men besteedt een gratis lot veskrijgen van een grote loterij, waarin een totaal aan prijzen van f 500. De eerste prijs van deze verlo ting bedraagt f 200. ST. MAARTEN. Op woensdag 11 november a.s. vieren de rakkers en poorters van het St. jansgilde het feest van hun patroon St. Maarten. Na een H. Mis, welke waarschijnlijk in de gil- dehal zal worden opgedragen, is er een ge zamenlijk ontbijt. Öm half acht 's avonds trekt St. Maarten op zijn paard door de ge meente waarbij hij zal worden gevolgd door alle rakkers en poorters die dan elk een zelf gemaakte lampion meedragen. Naar aanleiding van dit feest bestaat bij Jong Nederland nog de gewoonte dat de jongens voor hun zieke vriendjes en voor de overige zieken van hun woonplaats fruit verzamelen. Daags voor het feest kunt U dus de rakkers en poorters hiervoor bij U verwachten om Uw bijdrage in fruit of in geld op te halen. Wanneer er voldoende bijeen wordt gebracht, zullen de jongens fruitmanden maken en deze persoonlijk bij hun zieke medemensen thuis of eventueel in het ziekenhuis bezorgen. VLUCHTELINGENHULP. De plaatselijke aktie welke in het kader van het vluchtelingenjaar werd gehouden, heeft in onze gemeente f 665.76 opge bracht. VOLLEYBAL. Het eerste team van Atak versloeg za terdag in de le klas afd. Tilburg van de Ned. Volleybalbond het sterke Tornado met 2-0. In de derde klas moest Atak 2 ge noegen nemen met een nederlaag. Het ver loor van Big Ben met 2-0. KORFBAL. De korfbalwedstrijd Amicitia 1 - Braban- tia 1 Hilvarenbcek is geëindigd in een 4-1 overwinning voor de dames uit Waspik. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Op woensdag 11 november hoopt het echtpaar Maton-.Vissers in de Koningstr. 42 zijn gouden huwelijksfeest te vieren. WINKELWEEK. De Veerse winkeliers zullen ook dit jaar weer een winkelweek op touw zetten. Be sloten werd om deze actie te houden van maandag 23 november tot zaterdag 5 dec. - De winst van de pool is deze week f 596.027. De eerste prijs is f 146.025, waarvoor tot dusverre slechts één gegadigde is. De tweede prijs is f 62.585, waarvoor 15 liefhebbers zijn. - Het verkeer op de weg heeft weer 4 doden geëist. - In Texas is een tankboot ontploft. Er zijn 13 doden. - In Ruanda (Belgisch mandaat) is weer een bloedige opstand uitgebroken. - De staalstaking in Amerika is voor 80 dagen opgeschort.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 5