WAALWIJK KAATSHEUVEL Vil MENING 't Geschenkenhuis Nog witter... stralend wit... DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 KLAPROOSDAG. DE WERELDFEDERATIE VAN OUDSTRIJDERS EN HAAR WERK. X St. Nicolaas zegtJ Bij aankoop van f 7.50 i Leuk bonbonmandje CADEAU Damestassen Weekendtassen Portemonnaies Koffers enz. enz. Bureau Jan Tuerlings Dr. v. Beurdenstraat 8 KAATSHEUVEL DRUKKERIJ VAN BOXTEL Loon op Zand duidelijk antwoord tegenover stellen. Toch zag het er 111 de be- giniase niet naar uit dat Haar steeg de buit binnen zou weten te halen, want de thuisclub trok di rect na de aftrap met fraai open spel ten aanval en het was maar goed dat de achterhoede van ons 111 uitstekende vorm verkeerde. Vooral inoI van der Heijden, die de geblesseerde stopper Loensen verving, debuteerde niet alleen uitstekend, maar ontpopte zich al spoedig als een der beste spelers van Haarsteeg. Aan zijn ingrij pen was het dan ook voor een groot gedeelte te danken dat de uenense aanvallers geen enkele goede scoringskans kregen. Zijn rustig en zen verzekerd optreden werkte inspirerend op de andere spelers, die steeds meer naar een betere vorm groeiden. De thuis club moest dat ook spoedig erva ren en toen het openingsoliensief enigszins was geluwd, nam Haar steeg vaak het initiatief over en werd de Geffense doelman op z'n hoedanigheden beproefd. Zijn ta lenten bleken niet zo denderend te zijn, want bij een hoge bal liep hij eenmaal veel te ver uit. Wel trachtte hij nog de bal te grijpen, maar nudvoor v. d. Heij- uen schoof hem listig naar Wim Walk, die met een prachtig boog schot zijn club de leiding gaf, 0-1. Gesteund door dit succes, streed Haarsteeg onvervaard verder en even later loste linksbuiten Jung- geburth vanaf de zijlijn 'n hoog schot op doel, de Geffen goalie wist er geen raad op en weer ver dween de bal in het net, 02. Dat inspireerde de thuisclub tot grotere activiteit en tot aan de rust kreeg de Haarsteeg ach terhoede het zwaar te verduren. Corner na corner moest worden genomen, maar geen daarvan le verde rcsu\iat op, zodat Haar steeg met een mooie voorsprong kon gaan rusten. Na de thee paste Haarsteeg het devies toe dat de aanval de beste verdediging is en aanvoerder Ni co Boelen dirigeerde zijn mannen naar voren. Maar omdat ook Gef fen alles in het werk stelde om 't getij te doen keren, werd het een strijd met vele wisselende kansen en die qua spel op een zeer be hoorlijk peil stond. Toch slaag den de gastheren er in om tot een tegenpunt te komen, want uit een goed genomen corner kopte een der voorwaartsen hard en zuiver in. 12. Met nog een kwartier te spelen was er nog van alles mo gelijk, maar de Haarsteegspelers tastten tot op de bodem van hun reservoir om de zo klein gewor den voorsprong te behouden. Door het invallen van Thé van Oijen, die de geblesseerde Kivits verving, kwam er nog meer vaart in de aanval van Haarsteeg en te zamen met linksbuiten Jungge- burth, die bijzonder uitblonk, bouwde deze linkervleugel nog menige gevaarlijke aanval op. Eenmaal schoot v. Oijen rake lings naast en even later loste v. d. Heijden een keihard schot, dat de doelman echter wist te keren. Vier minuten voor het einde lan ceerde Timmermans met 'n fraaie pass rechtsbuiten van Helvoirt. Ook ditmaal liep de doelman te ver uit, laatstgenoemde speler schoof de bal toen voor de oeten van v. d. Heijden en dat betekeu- de 13. Met nog enkele weder zijdse aanvallen kwam het einac van deze uiterst sportief gespeel de wedstrijd. Haarsteeg 2RKDVC 3 31. Ook de reserves van Haarsteeg volgden het voorbeeld van hun oudere broers en wonnen van RKDVC 3 eveneens met 3-1. Voor de rust en vooral in het begin deden de gasten voor de thuis club niet onder en wisten zelfs 't initiatief te nemen. Deze meer derheid werd na ongeveer een kwartier uitgedrukt in een doel punt, dat door de DCV midvoor uit een kopbal werd gescoord. Maar de gastheren slaagden er in om de bakens te ve'zetten en vooraleer de eerste drie kwartier waren verstreken, had van den Bosch met twee fraaie doelpun ten de achterstand weten oui te zetten in een 21 voorsprong. Na de hervatting waren beide partijen goed aan elkaar gewaagd maar 't terreinvoordeel gaf hier uiteindelijk de doorslag en Harry Beaard stelde reeds vroegtijdig de zege veilig door de stand op 3--1 te brengen. K.R.O.-REVUE NAAR WAALWIJK. -ttf £XOËW Op vrijdag 20 november a.s zal de K.R.O.-revue ,,'t Zit in de lucht" een bezoek aan Waalwijk brengen. Aan deze uitvoering, die zal plaats hebben in De Gecroonde Leersse, werken mede Berry Kievits en Ge rard Walden, An ja Godé, Bert Vis ser, de Osmani's, Joe Andy, Harry Boda, Nol Kievits, Sylvia de Leur, Olivia en José, Capy's trio de luxe en het K.R.O.-revue-orkest o.l.v. André van Wattingen, Voor nadere bijzonderheden en kaartverkoop verwijzen wij naar de advertentie in dit nummer. Gaarne willen wij de Waalwijkse ingezetenen nog even herinneren aan Klaproosdag op 14 november a.s., waarover wij in ons vorig num mer een uitvoerig artikel hebben gepubliceerd. In het bijzonder willen wij er op wijzen, dat collectantes welkom zijn en zich kunnen opgeven bij Th. Verwiel, Wilhelminastraat 59. t WILLEM VERHOEVEN t *r. ..SI» In de ouderdom van 54 jaar over leed 1.1. vrijdag in het St. Nicolaas- ziekenhuis te Waalwijk de heer W. Verhoeven, die vanaf 1 september 1923, dus 36 jaar concierge is ge weest en later amenuensis aan de R.K. HBS en Dr. Mollercollege. Te vens was hij sinds de oprichting concierge van de Middelbare Avondschool, waar zijn werk zeer werd geapprecieerd. n» De afdeling Waalwijk van de Ned. Bond van Oudstrijders en Dragers van 't Mobilisatiekruis, organiseert op donderdag 12 november een le zing, welke gehouden zal worden door de Nederlandse vertegenwoor diger in de bestuursraad van de Wereldfederatie Oudstrijders, Mr. Dr. W. K. J. J. v. Ommen-Kloeke. Ongetwijfeld zal het interessant wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww^ "Wat een fantastisch 4 leuke collecties, en dan Grotestraat 220, WAALWIJK i zijn in deze Wereldorganisatie eens even achter de schermen te kunnen kijken. Aanvang van de lezing om kwart voor 8 in de bovenzaal van de Gecroonde Leersse, GEEN VOORRANG: FORSE BOTSING. Op het onderhand gevreesde kruis punt Burg. Moonenlaan-Kerkstraat heeft vrijdagmiddag een ernstige botsing plaats gehad tussen 'n luxe personenwagen, bestuurd door L. v. d. B. uit Qss en een zandauto van de firma de R. uit Waalwijk. De aanrijding ontstond doordat v. d. B., die uit de Burg. Moonen- laan kwam, geen voorrang verleen de aan de van rechts uit de Kerk straat komende vrachtwagen. Door de botsing werd de personenauto naar links geslingerd en kwam te gen een boom tot stilstand. De vrachtwagen reed via het trottoir de voortuin van de woning van de fam. W. binnen. Door tijdig 't stuur om te gooien, wist de bestuurder van de vrachtwagen een botsing met de woning te vermijden. Beide wagens werden ernstig be schadigd, maar wonder boven won der deden zich geen persoonlijke on gelukken voor. Hopelijk gaat men de gevaarlijke situatie ter plaatse spoedig ophef fen door het plaatsen van knipper lichten. D.V.S.V. SPEELDE TE ETTEN. De Waalwijkse toneelvereniging D.V.S.V. heeft gisteren te Etten een Brabants toneelconcours geopend, dat aldaar wordt gehouden ter ge legenheid van het 40-jarig bestaan van de Ettense toneelver. „Geestes beschaving". D.V.S.V. kwam voor 't voetlicht met „Het witte schaap van de familie". Hoewel de opvoe ring wel iets meer vaart had kun nen hebben, mag worden gezegd dat het spel van D.V.S.V. uitstekend bij het publiek is aangeslagen. In de loop van de avond heeft D.V.S.V. dan ook reeds menig compliment van het Ettense toneelpubliek in ontvangst mogen nemen, zodat we mogen zeggen zonder uiteraard op de beslissing van de jury vooruit te lopen dat D.V.S.V. een uitste kende beurt heeft gemaakt. Het stuk werd gespeeld onder re gie van Harry Swinkels, met Frans Snels en Rietje Damen in de hoofd rollen. De jury bij dit concours bestaat uit: burgemeester mr. v. d. Meer van Steenbergen, pater C. v. Hape ren S.J. en de heer G. Lockeveer, directeur van de School voor Ama teuristische Kunst te Etten. De uitslag van dit concours mag in januari I960 worden verwacht. GEVONDEN en VERLOREN. Gevonden: div. handschoenen; damesparaplu; sigarenpijpje in etui. Verloren: tas met inhoud; regen broek; leren etui met sleutels; div. handschoenen; zaklantaarn; kinder schoentje; portemonnee; balpen; etui met vulpen en balpen. ORANJEVERENIGING „KONINGINNEDAG" Op de algemene jaarvergade ring van de Vereniging „Konin ginnedag" werden de aftredende bestuursleden de heren J. Swarts, M. Mandemakers en H. Zwart herkozen. In een bestuursvergadering werden de plannen voor de vie ring van het 40-jarig bestaan na der besproken. Als streefmaand werd aange nomen juni-juli 1960. Het bestuur beeft besloten een stijlvol feest te organiseren, dat voor alle inwo ners van Besoijen aantrekkelijk zal zijn. Een werkcomité zal een dezer dagen worden aangezocht. LEDER WATTEN Tel 2967 levens zullen twee vakante be- I stuursfuncties zo spoedig moge- lijk worden aangevuld. Op 19 nov. a.s. zal in café Bay- j ens een vergadering worden be legd ter verdere bespreking van de jubileumplannen. VERKIEZING AMBTSDRAGERS NED. HERV. GEM. BESOIJEN. Door de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Besoijen zijn voor de verkiezing van ambtsdragers de vol gende dubbeltallen gesteld: vacature oud. G. M. v. Zeist: P. Bezemer, W. de Braanker; vacature oud. J. v. Tilborg: J. v. Tilborg, C. Duister; vacature diaken J. Kuijsten: Joh. Mandemakers, W. Rijkers; vacature diaken D. A. de Rooij: D. A. de Rooij, M. Verhoeven. De gemeente-avond, waarop de verkiezingen zullen plaats hebben, zal worden gehouden op dinsdag 17 november a.s. 's avonds om 8 uur in gebouw Chr. Belangen. AGENDA. Maandag en woensdag Musis Sacrum 8 uur: „Jacht op een scherpschutter", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Het einde der des- perrado's", 14 jaar. Woensdag Cantine Timtur 8 uur: repetitie Waalwij ks Orkest met solist. 8 uur: repetitie dameskoor „Oefe ning en Vermaak" in De Twee Ko lommen. Zondag 12 uur: repetitie mannenkoor „Oe fening en Vermaak' in De Twee Kolommen. Donderdag 12 november a.s. tweede ledenvergadering van de Postzegelvereniging Waalwijk en omstreken in café-rest. Moonen, Burg. v. d. Klokkenlaan 55, des avonds om 8 uur. De bisschop zegent het tabernakel van de nieuwe kapel van het Dr. Mollercollege. TACHOS—JULIANA 4—1 Met de voor handbal merkwaardig lage uitslag 41, heeft Tachos Ju liana teruggewezen. Dat de anders zo schotvaardige Waalwijkse voorhoede (53 goals in 5 wedstrijden) slechts 4 maal wist te scoren, is te danken aan de tac tiek van Juliana, dat de gehele wed strijd angstvallig teruggetrokken speelde. Hierdoor had Tachos voor al voor de rust een groot veldover- wicht, doch het duurde ruim 20 mi nuten voordat v. Delft met 'n hard laag schot de score kon openen. Kort voor rust was het Nic. Rom- bouts die een pass van Krielaart op bijzonder fraaie wijze af ronde, 2-0. Na de thee ontketenden de Til- burgers een wanhopig offensief, maar toen toonde Tachos wat het waard is. Onder de zware Tilburgse druk kreunden spil Havelaar en de backs LeenheersRombouts hun ruggen. Op het middenveld vochten Laarakker en Franken voor iedere meter grond, gelijk prijsvechters uit vervlogen eeuwen. Het doelpunt viel echter aan de zijde waar 't niet verwacht werd, want toen midvoor v. Bladel bij een snelle uitval v. Amstel in schietpositie bracht, aar zelde het Tachos-kanon geen mo ment, maar dreef de bal met de kracht van een vliegende tomahawk tussen de paal en de wanhopig springende keeper in de touwen; 30. Nog in dezelfde minuut bracht v. Bladel met een beheerst schot de stand op 40. In de laatste minuten wist Julia na nog wel de eer te redden, doch verder liet de nu ook weer prachtig keepende v. Mierlo het niet komen. Door dit resultaat is Tachos met 11 punten uit 6 wedstrijden nog stevi ger aan de leiding gekomen. TENTOONSTELLING-SHOW IN EUPHONIA. Vanaf 6 tot en met 9 november werd in Euphonia een tentoonstel ling georganiseerd door enkele plaatselijke winkeliers, waarbij te vens een demonstratie werd gege ven met de tentoongestelde artike len. Gebr. v. Heesch deed dit met de vol-automatische electrische olieka- Voor advertenties en abonne menten blijft ons adres te KAATSHEUVEL Dr. v. Beurdenstr. 8, Tel. 2002 KAATSHEUVEL Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opgenomen. Klachten over bezorging en aanmelden nieuwe abonne's aan ons bureau chel, de heer J. S. Schagen, juwe lier, met prachtige gouden en zilve ren sieraden, enz-, de fa. F. Smits en Zn. met de „doet-het-zelf"-ma- chines, de Goedkope Bazar van de fa. L. Nieuwenhuysen met een uit gebreide verzameling speelgoederen en drogisterij W. Musters met huid verzorging, make-up. Het modehuis v. Loon-Schrauwers gaf eefl mode show met medewerking van J. Kroot, (schoenen) en W. Musters (bijouterieën), de heer Giel v. Box tel met boekwerken, enz. en ten slotte de fa. P. Heijda met zijn uit gebreide verzameling platen-spelers en de nieuwste grammofoonplaten voor een gezellig stukje muziek, zodat er een gezellige stemming heerste. Vooral zaterdag- en zon dagavond was het zaaltje te klein voor de overstelpende drukte. Over het algemeen werden er goede za ken gedaan. Tentoonstelling „Prenttechniek". Nadat in de afgelopen jaren reeds enkele tentoonstellingen van schilderwerken in 't Missie huis St. Antonius werden gehou den, zal daar nu van 7 tot en met 16 november een expositie van „prenttechniek" plaats vinden. Zoals in de kataloog door pa ter Dr. Chr. Brekelmans in z'n in leiding wordt te kennen gegeven, is deze tentoonstelling er een van een enigszins bijzondere aard, wélke geen werken van één be paalde kunstenaar biedt, ook geen beeld tracht te geven van een bepaalde periode van de kunst in Nederland of elders en ook geen werken wil brengen, die zonder meer representatief zijn in hun soort. Hoofddoel van deze expositie van nationale en internationale grafiek is, leren, instrueren. Tot dit doel was pater A. Duy- vensteijn m.s.f. uit Oudenbosch, die deze tentoonstelling met veel zorg voorbereidde, zaterdag avond in het Missiehuis aanwe zig, om in een lezing over de prenttechniek, vooral de werk wijze der kunstenaars en het daarbij door deze te gebruiken materiaal naar voren te brengen. Rector drs. F. v. d. Wiel ver welkomde de aanwezigen en in het bijzonder de spreker van deze avond, waarna hij, na een korte inleiding, aan deze het woord verleende. Pater Duyvensteijn, die een groot verzamelaar en kenner is van de prenttechniek, gaf vervol gens een heldere en voor ieder- 'n bevattelijke uiteenzetting over de verscheidenheid der technie ken, waarbij hij, zij het zeer sum mier, achtereenvolgens behan delde de hoogdruk, diepdruk en vlakdruk. KAATSHEUVEL - TEL. K 4167-2121 Voor het schilderij heelt amjd een veeil ruimere belangstelling bestaan dan voor de prent. De flonkerende kleur van het ge schilderde tafereel schijnt de meeste mensen gemakkelijker aan te spreken, dan het stemmige zwart-wit van de tekening, de houtsnede, de ets of de litho. Toch ver-. klaart die afwezigheid van kleur de geringe waardering voor de prentkunst niet geheel. Wat de doorsnee-beschouwer minder toe gankelijk maakt, is niet enkel het gemis aan kleur in de prent (hoewel er ook wel kleurprenten bestaan), maar ook de ver scheidenheid van technieken, waarin men niet zo gemakkelijk thuis raakt. In de prent kunst spreekt de aard van het gebruikte materiaal en de wijze waarop men dit ma teriaal wordt gewerkt nu eenmaal een veel grotere rol dan in de schilderkunst. Tenslotte maakt het weinig uit of een schilder zijn verven aanbrengt op hout of op linnen. Het eindresultaat van zijn werk wordt er weinig of niet door beïnvloed. Maar het verschil tussen hout, koper of steen betekent voor de prentkunstenaar bij na alles. Want de keuze van het materiaal bepaald meteen de aard van het te gebrui ken gereedschap, dat ook weer onderschei den werkwijzen noodzakelijk maakt. Een knap lithograaf behoeft nog helemaal geen goed graveur te zijn. Begrijpelijk is het, dat de resultaten van deze verschillende manie ren-van-werken ook geheel anders moeten uitvallen. Wat de houtsnede, de kopergra vure en de litho met elkadr gemeen hebben, is de mogelijkheid van vermenigvuldigen, dus tot het maken van afdrukken, welke door ons „prenten" worden genoemd. Veel verder gaat de overeenstemming echter niet. Een houtsnede wordt gedrukt, een gravure wordt gedrukt, een litho wordt gedrukt, maar naar verdere overeenkomsten moeten we niet te veel zoeken, want die zijn er niet. Uit deze situatie, waarin de prentkunst noodzakelijkerwijze verkeert ontstaat de moeilijkheid. Wat de argeloze toeschouwer als prentkunst wordt getoond, zijn produc ten van zover uiteenlopende aard en makelij, dat hij er niet meer uitkomt. Hij is mischien wel tot waardering ge neigd, maar het ontbreekt hem aan de juiste normen. Wie in schuldeloze onwe tendheid aan de houtsnede haar betrekke lijke primitiviteit verwijt, past onbewust de normen van de gravure toe op iets wat geen gravure is en het ook niet wil zijn. Aldus pater A. Duyvenstijn. Hierna dankte pater-rector de spreker voor diens boeiende en leerzame uiteenzet ting namens de aanwezigen, waarna hij de tentoonstelling voor geopend verklaarde. De expositie bevat een 58-tal scheppingen van binnen- en buitenlandse kunstenaars, waarvan sommigen een wereldnaam heb ben op dit gebied. Daaronder bevinden zich gravures, etsen, drogenaalden, houtsneden, houtgravures, linosneden, linogravures, li tho's en tekeningen, welke stuk voor stuk een bekoring voor het oog zijn. Wij zouden iedereen willen adviseren een bezoek aan deze tentoonstelling, welke tot 16 november blijft ingericht en voor ieder gratis toegankelijk, te brengen. ROTTERDAMSCHE BANKVERENIGING. Woensdag a.s. opent de Rotterdam- sche Bankvereniging N.V. een cor respondentschap in het pand Gast huisstraat 51. Het correspondent schap zal geopend zijn van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 15.00 uur en op zaterdag van 911.00 uur voor alle bankzaken als Assurantie zaken, huurkoop-financiering, han delsvoorlichting, aan- en verkoop effecten, beheer en administratie van vermogens, deskundige analyse van beleggingsportefeuilles, reisde- viezen, enz. CENTRAAL BUURTCOMITÉ. Gisteren is een aanvang gemaakt met de collecte voor St. Nicolaas in de verschillen- r de buurten. Uit deze collecte zal de tracta- tie worden bekostigd voor de schoolgaande i kinderen van de lagere school en de kleu terschool. Ook zal aan de zieke kinderen worden gedacht-. Dat de tocht van St. Ni colaas kosten met zich brengt is vanzelf sprekend. Dit jaar drukt het zwaarder dan ooit, want de H. Man krijgt een schitterend nieuw costuum, daar het oude totaal ver sleten is. We geloven wel dat de inwoners zich bij deze collecte niet onbetuigd zullen laten. HET PAASMAAL DES HEEREN. Als verlengstuk op de zo schitterend ge slaagde Misweek welke onlangs in onze pa rochie is gehouden, zal op woensdag- en vrijdagavond om 8 uur in de parochiekerk het liturgisch spel worden opgevoerd: „Het Paasmaal des Heeren", dat onder de be kwame leiding zal staan van de ons allen bekende pater Michaël. Het spel wordt ook zondg a.s. opgevoerd om 4 uur. Opdat iedereen hieraan kan deelnemen zal dit spel driemaal worden opgevoerd. Het speelt zich af in de gehele kerk, zodat iedereen 't kan zien als hij op de aangege ven plaatsen gaat zitten. Men wordt ver zocht tijdig aanwezig te zijn, en is 't de eerste of tweede keer te druk, verschuif dan naar een andere avond, opdat de deel name iets verdeeld zal zijn. Met 200 medewerkers en 90 costuums zal pater Melchior dit imposante liturgische spel opvoeren en 't kan niet anders of het zal voor eenieder een indruk achterlaten op het bijwonen van het H. Misoffer. ANDERE DADER ROOFMO( WESTMALLE. De dader van de roofmoord te West- malle is niet de schippersknecht, die te Tiel werd aangehouden en vandaar naar Arnhem is overgebracht. Een nader onderzoek heeft uitgewezen, dat de dader een buurman van de vermoorde vrouw is. De man, die een astmalijder is, had een medicijn ter verlichting van zijn ziekte in genomen en had zich toen naar zijn buur vrouw begeven. Hij keerde naar zijn wo ning terug, vertoefde daar een kwartier en begaf zich opnieuw naar het huis van zijn buurvrouw, waar hij haar wurgde. Roof was het motief voor zijn daad. Thuisbezorgen boodschappen. Met enige verwondering namen wij kennis van de bewering van de heer A. D: in het ingezonden stuk „Unieke kans voor de middenstan ders" in Uw blad van vrijdag j.l., dat een groot filiaalbedrijf in Waal wijk waarmee kennelijk ons be drijf is bedoeld het bezorgen van kruidenierswaren heeft afgeschaft als gevolg van de opening van een zelfbedieningszaak. De heer A. D. is wel heel onjuist ingelicht, want als speciale service voor onze klanten hebben wij ook in onze zelfbedieningszaak 't thuis bezorgen der boodschappen gehand haafd. Middels circulaires hebben wij met nadruk op deze service ge wezen. De enige verandering is, dat men niet meer per boodschappen boekje kan bestellen, maar zelf naar de winkel moet om de diverse ar tikelen uit te zoeken, hetgeen o.i. voor de klant veel aantrekkelijker is. Wij menen in het belang van het kopend publiek te handelen door op deze service te wijzen en daarmee de bewering van de heer A. D. te corrigeren. ALBERT HEIJN N.V. ri' i.1i» 41

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 7