ELECTRA Rotterdamsche Bank N.V AMANUENSIS A LET OPI GROTE NON-STOP PAARDENRACES VELE HONDERDEN WINNAARS t DR. MOLLERCOLLEGE WAALWIJK Bakkersknecht vrachtwagenchauffeur Zijt gij een huisvrouw? DEMONSTRATIE van ELAUL MIXERS en KOFFIEMOLENS ^0-abootta-kaattjas Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Ie Race 13-21 nov. tot 7 uur 2e Race 23 nov.-5 dec. KAATSHEUVEL Gasthuisstraat 51 ROTTERDAMSCHE BANK N.V, Feuilleton 8 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 9 NOVEMBER 1959 8 WILLEM VERHOEVEN Waalwijk BRYL-CREME VRIJDAG MARKT UHU-LIJM I I I I I I I I I I I I TE KAATSHEUVEL 'n Interessante KOOP-ATTRACTIE, aangeboden door de KAATSHEUVELSE WINKELIERS-VERENIGING Assurantie-zaken op elk gebied Huurkoop-financiering Handelsvoorlichting Aan- en verkoop van effecten Beheer en administratie van vermogens Een deskundige analyse van beleggingsporte feuilles wordt gaarne verstrekt Reisdeviezen Dagelijkse rekening-cou rant afschriften, DE LEUGENAARS Bestuur, Rector en Docenten van het Dr. Moller-colUge geven met leedwezen kennis, dat zijn amanuensis de heer na voorzien te zijn van de H H. Sacramenten der Stervenden in de ouderdom van 54 jaar in het St. Nicolaas-zlekenhuls is overleden, na dit onderwijs-instituut gedurende 36 jaren In verschillende functies met ere te hebben gediend. Waalwijk, 6 november 1959 Namens de docenten Namens het bestuur Dr. Ir. van Laarhoven Timmermans Rector Pre«- Cur" Bestuur, directeur en leraren van de „Dr. v. Beurden- school", R.K. Middelbare Handelsavondschool, Waal wiik eeven met groot leedwezen kennis van het over lijden van hun volijverige, vertrouwde, goede concierge de Heer WILLEM VERHOEVEN Na de 35 jaren, die hij onze school trouw en vol liefde diende, kunnen wij niet anders dan hem in dankbaic herinnering houden. Namens de leraren, H. v. Well, directeur. Namens het bestuur, A. Meijs, voorz. R.K. Lyceum en M M.S. Wegens overlijden van de amanuensis vaceert de betrekking van Vereisten: a. volledig amanuensis-diploma. of b. diploma instrumentmaker of fijn metaalbewerker van een lagere technische school of een instrumen- tenmakersschool, alsmede de ken nisvan de beginselen van glasblazen, of c. het gevolgd hebben van een cur sus van minstens 2 weken voor in strumentmaker alsmede voor glas blazen. Salariëring: f 308,32 tot I 415,07 per maand -f- huurcompensatie f 11,35 p.m. -f- ambtstoelage f 15.— p.m. Er bestaat mogelijkheid van bevordering tot technisch onder- wijs-assistent. Eigenhandig geschreven sollicitatie, te richten aan de Rector van het Dr. Mollercollege. BURG. MOONENLAAN 5 - WAALWIJK Wij hebben: Bij grote pot van f 3.75 kam spiegel gratis Drogisterij van Amelsvoort Aan de Markt Kaatsheuvel Tel. 2286 Biedt zich aan oud 22 jaar liefst gemengd bedrijf Brieven onder no. 1328 aan het bureau van dit blad Voor directe Indiensttreding gevraagd bekwaam Adres te bevragen bureau van dit blad. Vette of belegen 28. belegen volvet 32, paardenvlees of ham- punt 25, saucis 30, boerenham 40 per 100 gram, kinnebaksham om te koken of erwtensoep 75 ct 500 gram, een grote lekkere worst 1.25, bijna 1 kg. haché vlees 2.00 grote knakworsten 10 st. 2.25 een groot blik 25 stuks 4.50. de beste fabriek DE BEKROONDE KAASKEIZER Wij hebben: lijmt alle voorwerpen volkomen waterdicht. Bij grote tube bouwplaat gratis. Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt Kaatsheuvel Tel. 2286 Vrijdag a.s. doorlopende in onze zaalc. Aanvang 4 uur J. MEIJS Grotestraat 207 WAALWIJK Wij hebben een schitterende collectie Monsterboeken gaarne ter inzage Grotestraat 205 - WAALWIJK ten dienste van de zakenman Een waardevolle informatiebron bij het zoeken van nieuwe afzetgebieden Op woensdag 11 november 1959 wordt te een correspondentschap geopend van de waar gelegenheid zal bestaan voor het doen van alle bankzaken. Dit correspondentschap zal geopend zijn maandag tot en met vrijdag van 9-15 uur en zaterdags van 9-11 uur en is telefonisch bereikbaar onder 04167 - no. 2700 Door deze vestiging, de 314e in Nederland, zal onze instelling ook onder Uw onmiddellijke bereik komen. Hoogachtend, waardoor de cliënt voortdurend op de hoogte is van de juiste stand zijner rekening. Kantoor te Waö'wijk Mr. van Coothstraat 33, telefoon 2871 -2872 GEW. ARBEIDSBUREAU WAALWIJK. Worden gevraagd: BETONINDUSTRIE: Tegelpersers BOUWNIJVERHEID Schilders KLEDING-REINIGING Stiksters Naaisters SCHOEN EN LEDER Ovcrleersnijders Lederwarensnijder Chef Lederwaren fabricage Chef stikkerij Biituigers Stiksters - stikkers L.l. handschoenstiksters Machinezwikker Aanklopper Zoolleerstanzers Diverse geoefende en onge schoolde krachten voor routi newerkzaamheden onderwerk- afdeling. Schaver Slijpers Snoeiers Looierijsjouwers METAALNIJVERHEID Vrouwelijk personeel. Metaalsmelters Machine-Bankwerkers Ongeschoolde metaalarbeiders Gereedschapsmaker Automonteur Jeugdige metaalbewerkers Metaaldraaier Slijpers Kotteraars Walsers CARTONNAGE Vrouwelijpersoneel HANDEL Winkelbediende 18 jaar (vrl.) VRIJE BEROEPEN Magazijnpersoneel voor Min. v. Oorlog HUISHOUDEL. PERSONEEL: Meisje dag en nacht Werkster 3 maal een halve dag per week Werkster 48 uur per week Werkster 1 dag p.w. Dagmeisje hele dagen Bieden zich aan: BOUWNIJVERHEID: Opperlieden metselwerk Grondwerkers KLED ING-REINIGING Grootwerker maatkleding Kleermaker SCHOEN EN LEDER Modeleur Thuisstikster Snij meester Werkmeester onderwerkafd. Bedrijfsleider schoenfabriek METAALINDUSTRIE 1.1. Electromonteur HANDEL: L.l. verkoopster VERKEER Schippersknecht HOTEL-REST.-CAFÉ Café-kellners Cher de Rang Serveerster Afwasvrouw VRIJE BEROEPEN Jeugdig mann. kantoorperso neel. Jeugdig vr. kantoorpersoneel Boekhouder Magazijnbediende Aanmciden dagelijks tussen 9 en 12 uur op het Gcw. Arbeids bureau Waalwijk, Grotestr. 339, Tel. 2131. Deze opgave is geldig vanaf maandag 9 november t.m. zater dag 14 november 1959. Emigratievoorlichting Spreekuur elke dinsdag n.m. van 2 uur tot 5 uur op het Gew. Arbeidsbureau Waalwijk, Grote straat 339, Tel. 2131. van „De Echo van het Zuiden' door Gerard A. J. van ,Schooten. 11). HOOFDSTUK 9. EEN NIEUWE VRIEND. Het sloeg juist één uur, toen Abel en ik de zwaar met perzen belegde hal van restaurant De Kroon binnenslenterden. Een kraaizwarte oberkellner heette het uitgehongerd publiek met een nauwelijks merkbaar trekje om zijn inhalige mond wel kom. Wij keurden de arrogante vent geen blik waardig. In de eet zaal zaten slechts weinig gasten, doch de meesten onder hen telden kwantitatief beschouwd, onge twijfeld voor een kwart dozijn simpeler geconstrueerde mensen. Met de zelfverzekerde gelaatstuit- drukking van iemand die 't goed kan doen, keek Abel de ruimte rond. „Een welgedaan gezelschap hier!" snoof hij opgewekt. Hij knikte naar links en naar rechts, alsof hij een gewichtig man voorstelde. Niemand knikte terug en dat was wel enigszins te rechtvaardigen, want ik ben er van overtuigd, dat op een enkele uitzondering na, geen der aanwe zigen Abel ooit had ontmoet. Die ene uitzondering was een lange, schrale man, met een Mephisto- lijf en een ovaal hoofd. Hij zat verscholen in een hoek en onder hield intens contact met enige vette spijzen, waarvan de geurige damp in zijn wijdgeopende neus gaten drong. De Paling had ons niet opgemerkt. Ik waagde het Abel van terzij de aan te zien. Zijn blik hing ge fascineerd aan de spijzende Pa ling en zijn gezicht had de kleur van een schoongewassen onder broek. „Ook dat nog!" stamelde mijn vriend toonloos. Ik trok 'm snel mee in een eetnis, duwde hem in een ruimbemeten stoel en frommelde de menukaart in zijn bevende handen. „Stel je menu samen!" commandeerde ik, blij ook eens het heft in handen te kunnen nemen. Mijn leiderschap was echter van korte duur, want als gewoonlijk was Abel er met een paar minuten weer bovenop. Hij scheen ergens diep over na te denken. Iets te willen zeggen, maar niet te weten wat! „Gerard",-zei hij plotseling op zachte toon, „d'r is iets met de Paling... Ik weet niet wat, maar d'r is iets..." „Hoor es' vriend", onderbrak ik hem fier. „Laat die Paling z'n bord leeg eten en naar de bliksem lopen „Nee, heus, d'r is iets!" zanik te Abel. Ik besloot 't eigenzinnige ke reltje niet langer tegen te spre ken en girste hem de menukaart af. Op dat moment kwam er een hautaine kellner van een abso luut onzijdig geslacht op ons toe. Ik vond, dat hij op een wandelen de tak leek, die op zijn achterste pootjes liep, met een zondags pak aan. Abel scheen weer wat op te leven. Met iets meer kleur op zijn wangen keek hij de man diepzinnig in diens onpersoonlij ke ogen en somde met zichtbaar welbehagen enige gerechten op „Garbonaadjes... doperwten... en poinmes frites... pisang..." De dienaar zag m'n vriend deel nemend aan. „Bordeaux..." voltooide Abel zijn order. De kellner bleef onbewogen, als iemand, die gewend is met goed publiek om te gaan. „Moet ik het nog 'es zeggen?" vroeg Abel uit de hoogte. „Ik heb het begrepen meneer!" sprak de man waardig. Hij boog en wendde zich om. Nauwelijks echter had hij ons zijn smakeloze rug toegekeerd, of Abel begon weer: :„En toch was d'r iets met de Paling..." „Barst met je Paling!" schold ik regelrecht uit het hart. „En toch..." Abel stond op. „Abel!" riep ik gesmoord. Hij negeerde mijn waarschu wing en ging zo staan, dat hij de Paling aan het werk kon zien. Ik zag zijn gelaatsuitdrukking een wezenlijke verandering onder gaan. Ik zag hem met de ogen knipperen als een debuterend filmacteurtje, dat voor het eerst in de Jupiter-lampen probeert te kijken. Strompelend vond hij ons ta feltje terug en hijgde met nauwe lijks bewogen lippen: „Ik weet het..." „Wat?" vroeg ik aangedaan. „Hij is kaal", zei Abel. Ik kreeg een schok, u weet wel, zo'n bevoel, dat je eventjes hele maal overmeestert, wanneer zich eensklaps iets aan je bewustzijn opdringt, dat voor het bewuste in je al geen geheim meer was. Mijn vriend had gelijk. De Paling was kaal. „En hij keek me aan ook", zei Abel hulpeloos, glazig voor zich heen starend. „Het was een ande re Paling, Gerard... ik bedoel... 't was wel onze... maar toch een andere..." Zijn helder betoog was verder aan mij verspild, want ik luister de niet langer naar mijn vriend. Ik luisterde naar een andere stem vlak naast ons. Het was die van de Paling en zij klonk heel be schaafd. „De heren schijnen be langstelling voor mij te hebben?" vroeg de stem en het hoofd, waar de stem uitkwam, glimlachte. „Mijn naam is Peetrius." „Da's geen nieuwtje!" vond Abel, snel zijn innerlijke moei lijkheden overwinnend. „U kent mijn naam?" huichel de de Paling. Abel legde zijn ellebogen op de tafel en bekte: „Hoor es, kame raad. Je wou zeker weten, hoe we aan de centen kwam, hè? Nou, dat zal ik es gauw vertellen. Wij hebben de gebroeders Ruigbold een beste poot uitgetrokken. En een hele beste ook. En nou ver oorloven wij ons in De Kroon te eten en het gaat je geen bliksem aan „Ruigbold, Ruigbold..." her haalde de Paling in gedachten, de orchideeënkwekers?" (Wordt vervolgd)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 8