Plan van regering voor BEZITSVORMING „Opmars naar de galg" ZWITSAL BINNEN- EN BUITENLAND PROSIT r Waalwijkse en Langsiraaise Courani 3ames? ^*,^1 HOEST UW KIND...? I Het Proces-Neurenberg als waarschuwing PRISMA VRIJDAG 13 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 91 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent Der m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO" De regering heeft de Tweede Hamer in een nota meegedeeld, welke maatregelen in de eerstko mende jaren genomen zullen worden om te bevorderen, dat zo veel mogelijk Nederlanders een stuk eigen bezit krijgen. Hoofd doel is te komen tot een door het Kijk gepremieerde spaarregeling, waaraan alle meerderjarigen kun nen deelnemen (van een echtpaar de man óf de vrouw). De nota aan de Tweede Kamer is onderte kend door minister-president I)e Quay, de onderminister voor de Bezitsvorming drs. Schmelzer en de minister van Financiën, prof. Zijlstra. De maatregelen, die de rege ring thans aankondigt zullen nog niet direct ingevoerd kunnen worden. Het parlement zal nog over de nota moeten spreken en daarna zullen de verschillende maatregelen nog in concrete vorm aan de beide Kamers der Staten-üeneraal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Met een en ander zal nog wel enige tijd gemoeid zijn. Bij de volks-spaarregeling, zo als de regering zich die voorstelt, krijgt degene die vijf jaar lang op een speciale rekening zijn spaar geld stort, van het Rijk een be lastingvrije premie van twintig percent. Deze premie wordt ver leend op spaarbedragen tot ten hoogste vierhonderd gulden per jaar. Iemand die dus het maxi mum (krachtens de regeling) spaart, ziet zich in vijf jaar be loond met een premietotaal van vierhonderd gulden. Hierbij komt dan nog de normale rente van de spaarbank. Geldbelegging in effecten zal na vijf jaar eveneens met deze premie worden beloond. De rege ring gaat nog na of een soortge lijke regeling kan worden getrof fen als gespaard wordt voor een eigen huis. Ook overweegt de re gering nog op welke manier langs de weg van belastingmaatregelen 't sparen kan worden bevorderd. Uitkeringen, die werkgevers aan hun werknemers doen, als aandeel in de winst, en die wor den omgezet in een spaar-tegoed, zullen onder de komende regeling vrijgesteld worden van belasting en sociale verzekeringspremies. Ook wordt voor dat geval niet de eis gesteld, dat de werknemer van zijn kant een spaar-bijdrage le vert. De regering bevestigt haar voornemen om de al voorgestelde vrijstelling van werkgeversbij dragen in bouwspaarfondsen van hun werknemers te verruimen tot alle bedrijfsspaarfondsen. Die fondsen zullen straks ook gericht kunnen zijn op andere mogelijk heden voor duurzaam bezit zoals huwelijksuitzet-, kapitaal- en lijf renteverzekeringen, studie voor beroeps- of vakopleiding en ef fecten. Wil straks de kleine spaarder zijn geld in een effect kunnen be leggen, dan is nodig, dat zijn risi co zo klein mogelijk wordt. Hier voor zijn speciale beleggings maatschappijen nodig, die het ri sico voor hem spreiden. De rege ring wil de moeilijkheden voor 't oprichten van dergelijke beleg gingsmaatschappijen wegnemen door deze vrij te stellen van het betalen van vennootschapsbelas ting. Ook wordt overwogen om deze instituten vrij te stellen van registratie- en zegelrecht. De vrij stellingen worden enkel gegeven aan beleggingsmaatschappijen, die door de minister van Finan ciën zijn aangewezen. Om de kleine spaarder gemak kelijker een effect te laten kopen, moeten de „stukjes" klein zijn. Tot nu toe zijn aan het uitgeven van kleine stukjes echter hogere kosten verbonden. Ook die be lemmering wil de regering weg nemen door het effectenzegel van percent te laten vervallen voor coupures van niet meer dan 100 mr ild gulden. De kosten, die voor het rijk aan de aangekondigde maatrege len vernonden zijn, zullen eerst over enkele jaren blijken. De jeugdspaarwet is al in werking en de ambtenaren-spaarregeling zal 1 januari 1900 worden door gevoerd. Op de langere duur komt de regering voor al deze maatregelen tot de volgende kos tenraming. Zij gaat er van uit dat er, in het kader van de jeugd spaarwet, na negen jaar 75.000 deelnemers zullen zijn, die recht hebben op een premie, hetgeen per jaar 8,5 miljoen gulden kost. De ambtenarenspaarregeling zou na vijf jaar 200.000 premiegerech- tigde deelnemers kunnen hebben, waarbij het om een bedrag van zeven en een half miljoen gulden zal gaan. De nieuwe spaarrege ling voor het gehele volk zou na vijl jaar 100.000 tot 200.000 deel nemers kunnen hebben, hetgeen het rijk op 20 a -10 miljoen gulden aan premieverstrekking komt te staan. De vrijstelling van werk geversbijdragen aan spaarfond sen kost de schatkist IVi tot 10 miljoen gulden. De vrijstelling van zegelrecht kan 2 miljoen gul den vergen. Als de regering zich voorstelt, dat zij de bezitsvorming ook met belastingmaatregelen kan bevor deren, zou daarin een vrijstelling van inkomstenbelasting uit bezit kunnen passen tot een bedrag van 300 gulden. Hiermee zou voor de overheid een bedrag gemoeid zijn van 20 a 25 miljoen gulden. De oorzaak van de Tweede We reldoorlog: De waanzin van het Duitse nationaal-socialisme, de dictatuur van Hitier en de figu ren die hem omringden, raakt in het boek der vergetelheid. Onder zoekingen, in Duitsland en ook in Nederland gehouden, hebben aan getoond, dat de jeugd voor een groot gedeelte niet meer weet wie Hitler was. Daarom hebben de Duitse jour nalisten Heydecker en Leeb hun boek „Opmars naar de galg" ge schreven, een beklemmend relaas over de leidende figuren uit Nazi- Duitsland. Daarom is de film die op dit boek is gebaseerd en bestaat uit journaarfragmenten, onlangs in de grote steden van ons land in première gebracht. Binnenkort zal zij door het gehele land rou leren. Ruim anderhalf uur lang blijft de toeschouwer gevangen door de beklemmende beelden uit een jong, maar weerzinwekkend ver leden. De film volgt het proces- Neurenberg op de voet. Geen en kele scène is gespeeld. Journaal fragmenten tonen ons de arro gante Goering, Hess, Keitel, Seyss lnquart, Krupp en nog vijftien andere oorlogsmisdadigers tij dens hun verdediging, het aanho ren van het vonnis, maar ook op het moment dat hun macht de hoogste top had bereikt. Uit geheime geallieerde archie ven en Duitse bronnen kwamen opnamen uit het Duitsland van Hitier, toen de oorlog nog niet ten gunste van de geallieerden was gekeerd. Maar hoe langer het proces duurt, de verklaringen van verdachten dramatischer en melodramatischer worden, des te meer zien wij de neergang van Hitiers rijk. De verdwazing van een miljoenenvolk en de strijd die moest worden gevoerd omdat volk te beteugelen, worden rea listisch weergegeven in de opna men van strijd in en bij Stalin grad, de platgebombardeerde ste den en ae straatgevechten in Keu len, aan de voet van de Dom. Is er een doeltreffender manier denkbaar om de jeugd te tonen tot welk een afschrikwekkend re giem een dictatuur kan leiden De herinnering aan het verleden, die „Opmars naar de galg" brengt is dan ook een waarschuwing voor de toekomst. Wie kan zich in zijn geinakke- el goe wanneer op het scherm de con- lijke bioscoopstoel goe< li centratiekampen verschijnen Toen de geallieerden deze kam pen bereikten, hebben zij opna men gemaakt van de toestanden zoals zij die daar aantroffen. Hierdoor zijn voor de geschiede nis de gruwelen vastgelegd, die erger waren dan alles wat mense lijke haat en waanzin ooit tevo ren hadden veroorzaakt. Niet ie der zal de tot op het been verma gerde gestalten kunnen aanzien of de „resultaten" van door kampartsen uitgedachte experi menten op levende gevangenen of de opening van de gasovens... Om deze beelden moest de leef tijdsgrens op 18 jaar worden ge steld. Helaas kan hierdoor een grote groep jongeren, juist die groep die zo bijzonder weinig af weet van het leeü en de ellende in deze tragische periode van Euro pa's geschiedenis, niet in staat worden gesteld de film te gaan zien. Groot is in deze film de tegen stelling tussen leiders en volk van Duitsland. Een tegenstelling welke niet vertekend is maar ook in werkelijkheid moet hebben be staan. Terwijl in de Duitse steden duizenden omkwamen onder de inedogenloze bommenregens, vierden Hjtler en zijn getrouwen feest in Hitiers privé-verblijven. Wij zien Eva Braun lachen, luis terend naar de verhalen van Hit- Ier en Goering. Even later zien wij de overgebleven ruïnes van wat eens het trotse centrum van een Duitse stad was. Onbegrijpelijk is de hypnose, de suggestie, waaronder de Duit sers moeten hebben geleefd. Ter wijl de Russen in een niet te stui ten tempo het Oostfront oprol den, de geallieerden in 't Westen de Rijn overschreden, schreeuw de een van Hitiers naaste mede werkers in het Berlijnse stadion de mensenmasa toe dat de kracht van Duitsland ongebroken was. Nieuwe wapens, beter dan de V-l en de V-2, zouden de vijand ver nietigen. (Hij doelde hierbij op een nieuwe V-raket, welke wel beproefd maar nooit gebruikt is. Dit projectiel zou één van Hitiers wensen in vervulling doen gaan een bombardement van New York). De propagandamecster schreeuw de en het volk geloofde. En ging ten onder. De zwart-wit-beelden van de journaalfragmenten vormen een verbijsterend geheel. Zij leren ons echter onze vrijheid op de juiste waarde schatten. De oude ren zullen zich nog veel uit de oorlogsdagen herinneren en be schikken daardoor over vergelij kingsmateriaal. Maar de jeugd Weet zij welke drama's zich heb ben afgespeeld toen onze vrijheid eens verloren ging Nu, in een tijd waarin onze sa menleving opnieuw bedreigd wordt door eenzelfde ramp, geeft een film als „Opmars naar de galg" een extra kracht om vast te houden aan eigen beginselen. Al was het alleen al uit de simpele reactie: „Dat nooit meer". MEER SNELTREINEN IN DE AANSTAANDE ZOMER. De Nederlandse Spoorwegen zullen met ingang van de zomer dienst 1960 de dienstregeling op de belangrijkste trajecten ingrij pend wijzigen. Er zullen zoge naamde versnelde treinen worden ingelegd, waardoor een aanzien lijke tijdwinst en een grotere fre quentie wordt verkregen. De ver beteringen hebben betrekking op onder meer de diverse lijnen die van Amsterdam naar het Zuiden gaan, de lijn Zwolle-Maastricht, Arnhem-Roosendaal, de Betuwe lijn en Enschede-Zutfen. De tijdwinst wordt niet verkre gen door verhoging van de maxi mumsnelheid van de treinen (120 km. per uur) maar door op min der stations te stoppen en snel lere aansluitingen mogelijk te maken. Zo zullen op de drukke reisuren sneldelen worden inge zet op de lijn Rotterdam-Vlissin- gen en Rotterdam-Venlo. Hier door krijgt de zogenaamde „oude lijn" gedurende deze drukke uren ieder half uur een verbinding zo wel naar Zeeland als naar Bra bant-Limburg. Tussen Amster dam en Maastricht zal elk uur een sneltrein gaan ifjden, waar door de reis 20 minuten korter wordt. Ook tussen Zwolle en Nij megen komt eens per uur een sneltrein (23 minuten tijdwinst) met in Zwolle aansluitingen in alle richtingen. Voorts zullen de overstaptijden verkort worden in Rotterdam van noord en oost op de Beneluxdienst met 33 mi nuten, in Geldermalsen tussen beide delen van de Betuwelijn met 20 minuten en in Dordrecht van de Betuwe naar Zeeland met 21 minuten. HOOGSTE PRIJS TOTO MAAR 25.000— Naar men uit Den Haag ver neemt, ligt het in de bedoeling van de regering bij de Tweede Kamer een voorstel in te dienen om voor prijzen uit de voetbal pool een maximum van j 25.000.- te stellen, wat betekent, dat de eerste prijs niet hoger dan dit be drag mag zijn. In een rapport van de commis sie Wiarda over deze materie werden destijds bedragen van 50.000 gulden en 10.000 gulden voorgesteld, respectievelijk door de meerderheid en de minderheid der commissie. Die jaren kunt U nooit van U afschudden... Rheumatische Pijnen wel! Regelmatig Kruschen nemen. De kleine dagelijkse dosis Kruschen doet wonderen. Door de aansporende werking van de vijf minerale zouten op de bloed zuiverende organen gaan deze weer krach tiger werken en zo worden alle onzuiver heden in Uw bloed - oorzaak van Uw lijden en pijn - vanzelf afgevoerd langs natuurlijke weg. Neem eens een proef met Kruschen. Al gauw zult U de weldadige werking ondervinden. De vraag of dc voetbaltoto zal blijven bestaan, is eigenlijk geen vraag meer. Het is wel duidelijk geworden, dat hiervoor in de Ka mer een meerderheid gevonden wordt. Voor de toto in een of an der vorm zijn zowel de KVP, de PvdA als de liberalen. Alleen de Ned. Herv. Kerk heeft de toto to taal afgewezen. In de kringen van de C. H. bestaat een streven om de uit te keren bedragen te be perken. Zoals intussen reeds is gemeld, zal het bestuur van de KNVB bin nenkort beslissen over een voor stel om naast de bestaande eerste en tweede prijs nog een derde prijs in te stellen. K.A.B. BOSSCHE BOND STELT STREEKRADEN IN. Op zaterdag 19 december ver gadert in Eindhoven de Centrale Raad van de Bossche diocesane K.A.B. Op deze vergadering komt een belangrijk voorstel van het bondsbestuur aan de orde, name lijk het instellen van z.g. streek- raden. Het bisdom wordt opge deeld in streken, op basis van de indeling der streekrapporten, zo als die zijn uitgebracht door het provinciaal ophouworgaan. De raad wordt gevormd door een vertegenwoordiger van elk KAB- afdelingsbestuur uit de streek, de kringbestuurder en dc kringaal moezenier van de Bossche Bond, onder wie de betrokken streek ressorteert. De in de streek woon achtige ongesalarieerde bondsbe- stuursleden hebben een advise rende stem. De taak van de streekraad zal zijn het bestuderen van de problemen in het district, het geven van adviezen aan de afdelingen, idem aan de diocesa ne bond en het uitvoeren van ta ken van belang voor de streek, in opdracht van de bond. De streek raad zal 2 maal per jaar vergade ren. VERKEERSDRAMA ONDER DEURNE. 3 zusjes gredood. Dader gegrepen. Omstreeks half tien zondag avond zijn drie zusjes uit het ge zin Kuyten uit Deurne bij een verkeersongeval op de Vlierden- seweg tussen Vlierden en Deurne op slag gedood. De drie zusjes (17, 18 en 21 jaar) liepen met hun verloofden achter elkaar op het linkergedeelte van de weg, toen zij plotseling door een aan de verkeerde kant van de weg voort razende auto van achteren wer den gegrepen. Door de geweldige kracht werden de meisjes van de armen van hun verloofden gerukt en op slag gedood. Van de drie jongemannen werd alleen de mi litair licht gewond, terwijl de an dere twee met de schrik vrij kwa men. De auto, die bestuurd werd door de 25-jarige J. B. uit Deurne en die later in de nacht kon wor den aangehouden, is na het on geval met onverminderde vaart doorgereden. REISPLAN VAN EISENHOWER President Eisenhower heeft za terdag zijn reisplan bekend ge maakt. Op 3 december zal lke uit Washington vertrekken en 23 december hoopt hij er weer terug te zijn. In de tussenliggende twin tig dagen zal hij een bezoek bren gen aan Italië, Turkije, Pakistan, India, Iran, Griekenland, Frank rijk en Marokko. Het reisplan ziet er als volgt uit: Eisenhower vertrekt op 3 de cember tegen middernacht met zijn straalvliegtuig van de basis Andrews bij Washington. Vrijdag 4 december zal hij in Rome aan komen. Hij blijft er tot zondag 6 december, dan vertrekt de presi dent na een bezoek aan de Paus naar Ankara. Op 7 december vliegt hij van Ankara naar Ka- ratsji, vanwaar hij op 9 december via Kaboel doorreist naar Nieuw Delhi. In de hoofdstad van India en met 14 december; 14 december verblijft de president van 10 tot vliegt hij via Teheran (waar hij slecnts enige dagen zal vertoe ven) naar Athene. Daar gaat hij op 15 december 's middags aan boord van de „Des Moines". In Toulon gaat Ike van boord, om van daaruit met de trein naar Parijs te reizen. Van Parijs vliegt president Eisenhower op 22 de cember naar Rabat. Hij blijft er slechts vijf uur en reist dan door naar Washington. EXPEDITIE VEILIG IN HIMALAYA. Alle 32 leden in goede welstand. De uit 32 man bestaande door Japanners geleide expeditie, die sinds drie weken in het Nepalse deel van de Himalaya werd ver mist, blijkt veilig te zijn. In een radio-boodschap van een buiten post aan de regering in de hoofd stad Katmandoe wordt gemeld dat de expeditie gezond en wel in een dorpje is gevonden zich ge reed maakt om naar de hoofdstad terug te gaan, een voetreis van twee weken. RECHTSTREEKS PER TREIN NAAR MOSKOU Er is een kans dat ingaande met de zomerdienstregeling van het volgend jaar in de trein verbinding Hoed van Holland Oostelijk Europa een rijtuig zal meegaan met rechtstreekse be stemming Moskou. Deze directe verbinding met de Russische hootdstad zal dan enkele keren per week worden onderhouden. Rusland heeft voor de dienst Hoek van HollandMoskou een rijtuig van eigen fabrikaat aan- gebouen. Onderzocht wordt of dit materieel aan de internationale voorwaarden voldoet. Indien dit het geval blijkt, zou er van de kant van de Nederlandse Spoor wegen geen bezwaar zijn tegen deze nieuwe rechtstreekse ver binding. BLOEDIGE GEVECHTEN IN ROEANDA 50 DODEN. In de bloedige burgeroorlog, die in het Belgische mandaatge bied Roeanda in Midden-Alrika, stijgt het aantal slachtoffers met de dag. Bij één enkele botsing tussen Watoetsi's en hun vroege re „slaven", de Bahoeties, in de buurt van Kiboeje, verloren 50 Afrikanen het leven. Bahoetoes trekken in groepen van 100 tot 200 man door het land om slag te leveren tegen het aristocratische reuzen-ras der Watoetsi's, die ver in de minderheid zijn. De po- litietroepen, samengesteld uit Kongolezen en Belgische officie ren, die naar Roeanda zijn gezon den, verliezen hoe langer hoe meer hun greep op de wanorde lijkheden en slagen er niet in ge vechten te voorkomen, die overal in het land uitbreken in de val leien en op de flanken van de bergen. Volgens onbevestigde ge ruchten zouden er in werkelijk heid al honderden doden gevallen zón. Meer dan 150 hutten en hui zen van de Watoetsi's zijn door Bahoetoes in brand gestoken. Vanaf Beigisch Kongolees gebied, in Oeganda, kan men rookkolom men zien opstijgen in het gebied der oorlogvoerende stammen in Roeanda. De Belgische regering heeft de Verenigde Naties gevraagd troe pen te zenden naar dit mandaat gebied. VOOR 80.000.— AAN AUTO'S VERDUISTERD. Handelaar te Boxtel onder verdenking aangehouden. De gemeentepolitie te Boxtel heeft een plaatselijke handelaar in tweedehands auto's aangehou den wegens vermoedelijke ver duistering ter waarde van om streeks 80.000.De benadeel den zijn een Limburgse autohan del, waarvoor de handelaar auto's in consignatie had en een drie tal financieringsmaatschappijen, waarmee hij huurovereenkom sten had gesloten. De Limburgse gedupeerde had nog een bedrag van een halve ton te goed voor afgeleverde wagens. De verdachte die een vrij grote handel in twee dehands auto's had," genoot in handelskringen groot vertrou- Waar hij het geld gelaten aads Als wij dc berichten in Duitse bladen mogen geloven, ziet het er met dc onderhandelingen tussen Den Haag en Bonn niet zo roos kleurig uit als tijdens de rozen- bloeitijd werd gesuggereerd. Om te beginnen heeft de Ne derlandse regering de grenscor recties als beloning in uitzicht gesteld voor een ruime schade loosstelling van onze oorlogs slachtoffers of hun nabestaan den, vermeerderd met een grens verlegging in de Dollart, zodat inpoldering mogelijk zou worden en Delfzijl een behoorlijke vaar geul voor grotere zeeschepen kon graven. Bovendien eiste ons land een vrije vaart op de Rijn volgens het internationaal verdrag van Mannheim. Volkomen afwijzend stond Den Haag tegenover even tuele vrijlating van de hier nog aanwezige Duitse oorlogsmisda digers. De Duitse pers weet nu te mel den. dat de inpoldering van de Dollart niet doorgaat. Een vaar geul voor Delfzijl mag de route naar Embden niet raken; het is de vraag of zo'n vaargeul nog valt te verwezenlijken, want dat gaat nieuwe dijken en sluizen kosten. Dan zou Delfzijl nooit aan overslag van erts voor het Roergebied mogen beginnen Dat maakt het verbeteren van de vaargeul welhaast weer overbo dig Voeg daarbij de ahrdnekkig- hcid, waarmede Bonn de regeling van de Rijnvaart builen de be sprekingen houdt en tel daarbij de tendens om alle oorlogsmisda digers nu maar eens vrij te laten (de n.s.b.'ers zijn reeds allen naar huis gezonden!), dan geven wij onze grensgebieden (met alle kosten daaraan besteed) straks gratis aan de beleefd danken de Duitsers terug met als toegift je er bij een Duitse zeggenschap over onze haven Delfzijl. Ein Prosit. wen. heeft, is nog eên raadsel. 53 - mmm PLAN VAN 42 MILJOEN VOOR HOGER ONDERWIJS. Geef Deventer in 1962 een nieu we universiteit de zevende in het land; vestig bij het Noordzee kanaal in 1964 een derde techni sche hogeschool. Dit zijn de twee opzienbarendste aanbevelingen aan minister Cals van commissies die in zijn opdracht de toekomst van het hoger onderwijs in ons land tot 1970 hebben bestudeerd. Naar schatting zal het geheel van de voprgestelde plannen aan in vesteringen 412 miljoen gaan kosten. Andere ver-strekkende adviezen zijn: een tandartsenopleiding aan de universiteit te Nijmegen (1966); een juridische faculteit, gelei delijk opgebouwd, aan de hoge school van Tilburg; theoretische opleidingen toe voegen aan de T II van Eindho ven (1960— 61); verdubbelde tandartsenoplei ding te Groningen (1961); gelendel ijk een economische faculteit aan de universiteit van Leiden; aan de hogeschool van Rotter dam geleidelijk een juridische fa culteit en een opleiding sociolo gie. AMSTERDAMSE GEKOZEN TOT „MISS WERELD". De 21-jarige Amsterdamse me juffrouw Corinne Rottschaefer is op een schoonheidswedstrijd in Londen tot „Miss Wereld" geko zen. Er waren 27 candidaten voor de titel, allemaal meisjes die in hun landen variërend van Ko rea tot IJsland reeds tot de nationaal mooiste waren uitge roepen. Mej. Rottschaefer was in 1957 Miss Holland en Miss Euro pa. Ditmaal viel ze in voor Miss Holland 1959, die in Amerika is gebleven en dus niet dingen. mee kon BELGIË BIEDT ZELFBESTUUR AAN ROEANDA-OEROENDI. De Belgische minister voor Kongo, August de Schrijver, heeft in het parlement z'n plannen uit eengezet voor zelfbestuur in het Belgisch mandaatgebied van Roe- amfa-oeroendi. Mwami Mwam- boetsa, koning van het nog rusti ge Oeroendi, woonde de parlc- mentszitting bij. Ook aan heide landen van het voogdijgebied bood België evenals aan Kon go een gekozen parlement aan en een regering in de tweede helft van volgend jaar. DE ECHO \RH HEI ZUIDEN Talm niet langer, grijp dadelijk in! Bestrijd kinderhoest met het goede anker-horloge (let op het rode V driehoekje) J' ka

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1