0J*,, BINNEN- EN BUITENLAND ZWITSAL 'J.k Waalwijkse en Langstraaise Courant Sieraad en weldaad NU DË ZIEKENFONDSPREMIE OMHOOG GAAT MOEDER WORDEN... Brief uit Australië STATENKRING HEUSDEN K.V.P. Vergaderde VRIJDAG 20 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 93 Abonnement: 22 cent Der weeic: Der kwartaal 2.35 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 De regering waakt over de prijs verhogingen, ze zullen zoveel mo gelijk moeten worden tegenge gaan, desnoods met dwang van boven af, maar de prijzen liggen de in het overheidsvlak blijven voortdurend stijgen. Zo komen ook nu de bejaarden weer voor hogere premiebetaling in aanmerking, dus juist de groep medebewoners, die het op en kele uitzonderingen na toch al niet zo breed heeft. Betaalden deze bejaarden, in dien hun inkomen niet meer be droeg dan 2580.tot nu toe 0.82 per weck, binnenkort zal hiervoor 0.93 moeten worden afgedragen. Ligt 't inkomen tus sen 2580.en 3590.dan be taalden zij tot nu toe 1.04 en zal dat bedrag worden verhoogd tot 1.80 per week (man en vrouw). Het inkomen wordt vastgesteld door tussenkomst van de dienst van sociale zaken ter plaatse en omdat de bejaarde bij aanmel ding direct, in afwachting van de vastastelling van zijn inkomen, wordt aangeslagen in de hóógste inkomenklasse, ongeacht het feit dat het er dik bovenop ligt dat de betrokkene van een karig bedrag moet rondkomen, ligt het voor de hand, dat er nogal wat gemopper bestaat; terecht naar wij menen. Deze bejaardenverzekering is ingevoerd toen de Algemene Ou derdomswet per 1 januari 1957 in werking trad en aangezien onder die A.O.W. ook miljonairs vallen, is het begrijpelijk, dat de bejaar- dengroep niet zo maar verzekerd kan zijn in een ziekenfonds voor een luttel bedrag, als het een mil jonair betreft. De geneesheren zouden hiermede niet accoord kunnen gaan, zelfs niet als deze groep aangeslagen werd naar het gewone vrijwillige ziekenfonds- tarief, waarvoor een premie be taald moet worden van ongeveer 2.tot 2.20 per week. De premie van het'vrijwillige ziekenfonds gaat ook naar boven, evenals die van de verplichte ver zekering en komt ongeveer 20 ct. SPORTSHOP MARKT 11 hoger te liggen. De verplicht verzekerden zullen aan premie moeten gaan betalen 2,5% (is 2,25% werknemersaan deel). Dat is ook een vrij behoor lijke vergoeding. Dat alles is een gevolg van de honoraria welke aan de genees heren moeten worden betaald. De huisarts krijgt een verhoging van 1.24 10.80 tot 12.04) per persoon per jaar voor de eerste 2000 verzekerden, en daarboven stijgt hun inkomen van 7.90 tot 8.85 per persoon. De nieuwe regeling voor de apothekers houdt in, dat 3.44 (was 3.25) zal worden betaald voor elke oj) naam van de apo theker ingeschreven verzekerde. De specialisten gaan 7% naar boven en de vroedvrouwen krij gen 7.per bevalling meer. De tandartsen krijgen een toeslag van 4,9% o|) de tarieven die zij de ziekenfondsen in rekening mogen brengen. Al met al zullen de uitgaven voor de ziekenfondsen, als de mi nister van sociale zaken geen be zwaren maakt, stijgen met rond 17.000.000.—. Per 1 januari a.s. gaat de melk met 2 cent per liter omhoog, de prijs van de aardappelen is reeds gestegen van 25 tot 28 cent (aan de groentewagen) per kilo. Het kijkgeld gaat met 6. omhoog en de luisterbijdrage met 25 cent per maand. De roomboter wordt ongeveer niet meer te betalen ;xlc prijs ligt nu al on 1.70 per pakje van 2o0 gram, terwijl ingewijden verzeke ren dat deze prijs komende win ter nog ongeveer met 80 (tach tig cent zal stijgen... De melk gaat met tankauto's vol het land uit, zodat we kunnen aannemen, dat gezien de droogte waarmede we deze zomer te kam pen hebben gehad, de prijs nog behoorlijk zal stijgen. Reeds zit er een behoorlijke portie melkpoe der in verwerkt; dat blijkt wel uit de melkpannen na de kook en we kunnen het ook wel proeven. De gas- en electriciteitstarieven zijn in vele gemeenten reeds ver hoogd, terwijl de kolenprijzen eveneens gestegen zijn. Al deze prijsstijgingen hebben te maken met premies of subsi dies welke direct verband houden met rijksuitgaven of semi-over heidsuitgaven en daarvoor wordt al gauw vergunning verkregen, terwijl daartegenover staat dat de lonen niet of slechts met grote moeite verhoogd czullen mogen worden, zelfs als werkgever en werknemer het eens zijn gewor den. De kinderbijslag is per 1 okto ber reeds verhoogd met 2 cent, terwijl de rentetrekkers 50 cent per maand meer zullen ontvan gen. Ook de zelfstandigen krijgen 2 cent meer per kind, terwijl de toeslagen voor gepensioneerden eveneens 2 cent stijgen. De belastingen voor ongehuw- den met kleine inkomens gaan met een minimaal bedrag naar beneden, terwijl die met een hoog inkomen zelfs met een groot per centage zullen zakken. De gehuw den (vallende onder groep 2) krij gen en behouden echter een aan slag die vergeleken met naburige landen ongekend hoog ligt en op zijn vroegst in 19G2 voor verla ging in aanmerking komt. Overheid en grote bedrijven geven trekkers ingevolge de A.O. W. en A.W.W. slechts een kleine verhoging, doordat de pensioen aanpassingen een grote hap ne men uit de uitkeringen, zodat vooral weduwen, die ook nog in valide zijn, met minder naar huis gaan dan voorheen. Mr. BURGER AAN 'T WOORD Mr. Burger heeft zich op het congres van de P.v.d.A. weer eens aardig laten gaan. Was de voorzitter der partij in z'n openingsrede zeer gematigd en gaf hij blijk van besef van de juiste verantwoordelijkheid van een oppositiepartij, zijn collega van de Kamerfractie Mr. Burger, lapte deze verstandige woorden aan zijn laars en vermaakte zich en 't publiek met ondermaatse aardigheden, zelfs beschuldigin gen aan 't adres van het kabinet, speciaal prof. de Quay en vooral Êrofessor Roinme en professor eel, die toch zeker als figuur en als politicus meters boven hem uitsteekt. 't Is alles erg goedkoop en ver onder de maat van een fractie voorzitter, die dan wel eens voor geeft constructief werk te willen doen. Maar zo zijn onze manieren nu eenmaal Z.H. DE PAUS BENOEMT ACHT NIEUWE KARDINALEN. Acht nieuwe kardinalen zijn door het Vaticaan aangekondigd. Ze zullen door de Paus op 14 de cember in een geheim consistorie gecreëerd worden en drie dagen later in een opbaar consistorie de rode hoed ontvangen. Er zijn on der de nieuwe kerkvorsten drie nuntii, mgr. Paulo Marella (Pa rijs), mgr. Gustavo Testa (Bern), en de Amerikaan mgr. Muench (Bonn). De andere uitverkorenen zijn mgr. Albert Meyer, aartsbis schop van Chicago, mgr. Larrao- na, Spanjaard en secretaris van de congregatie der religieuzen, mgr. Morano, secretaris van het opperste gerechtshof, van de apostolische signatuur, de Brit mgr. Heard, deken van het ge rechtshof der Rota en pater Au gust Bea, Duits jezuiet en voor malig biechtvadef van Paus Pius XII. SALARISVERHOGING BIJ HET NIJVERHEIDSONDERWIJS. De regering heeft besloten de leraren bij het lager nijverheids onderwijs dezelfde salarisverho ging te geven als de onderwijzers bij bet voortgezet lager onder wijs. De salarisverbetering gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 jan, 1957. Minister Cals deelt dit mede in de memorie van antwoord op zijn begroting. JHR. Mr. A. FEITH DE OPVOL GER VAN KAREL LOTSY. Het Bestuur van de Nederland se Sportfederatie heeft jhr. mr. A. Feith, sedert begin 1959 burge meester van Voorburg, kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de N.S.F. Deze functie is va cant sinds het overlijden van de heer K. J. J. Lotsy (m)ode aan de man die een modieus cadeau waardeert: een vlotte HOED in de prijs die U meevalt een moderne PULLOVER met V-hals vanaf 19.75 een OVERHEMD, (niet strijken) een ruige mohairshawl vanaf 4.95 HANDSCHOENEN, gevoerd. Nappa, v.a. 12.50 - DASSEN - SOKKEN, in alle nieuwe modetinten. MANCHETKNOPEN, ZAKDOEKEN, engratis leuk verpakt. Filiaal: M. VAN DEN BRAND-HENS Grotestraat 155 - Tel. 2417 Waalwijk DODELIJKE ONGELUKKEN. Bij de Houthaven in Amster dam en de spoorwegovergang na bij Middelburg zijn auto's in bot sing gekomen met de trein, waar bij twee doden en twee ernstig ge wonden te betreuren waren. Bij een botsing tussen een au tobus en een personenauto nabij Amersfoort werd een Duitse da me gedood. Twee Haagse dames zijn bij een auto-ongeluk in Frankrijk om 't i leven gekomen. j LAWINE IN ITALIË EIST ZEVEN DODEN. Zeven Italiaanse arbeiders zijn om het leven gekomen en een achtste werd gewond door een la wine, die zondagnacht een hut op meer dan 20U0 meter hoogte bij Livorno, aan de Zwitserse grens, bedolf. De arbeiders waren werk zaam bij de bouw van een tunnel voor een hydroelektrisch station. Alle weg- en telefoonverbindin- ■geUBHBI re sneeuwval verbroken. VLIEGTUIG MET 40 PERSO NEN IN V.S. NEERGESTORT Een viermotorige DC-7b van de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij „National Airlines" is met 35 passagiers en een beman ning van 5 koppen aan boord in de Golf van Mexico neergestort, 170 kilometer van New Orleans. Alle inzittenden hebben het leven verloren. Deze charmante foto van H.K.H. Prinses Beatrix is in de Oranje kalender 1960 van „Pro Juventute" in kleuren uitgevoerd. Buiten dien zijn er voor het eerst nóg twee kleuren-reprodukties in de kalender opgenomen. Zo is het titelblad verlucht met een exclusieve kleurenfoto van H. M. de Koningin, die onze Landsvrouwe speciaal voor „Pro Juventute" heeft willen bestemmen. Ook de zwart-wit foto's zijn uitermate aantrekkelijk. Deze nationale Oranjekalendei met afbeeldingen van alle leden van ons Koninklijk Gezin is, mede door verscheidene niet eerder gepubliceerde fraaie opnamen, een sieraad èn een weldaad. Een weldaad, omdat „Pro Juventute" probeert kinderen die het - buiten hun schuld heel moeilijk hebben, te helpen. Dit in samen werking met de ouders en met eerbiediging van hun levensovertui ging. Een belangrijk deel van de voor dat werk benodigde middelen verkrijgt „Pro Juventute" uit de opbrengst van de kalender. Kleur geeft fleur. Ondanks de prachtige uitvoering kost de Oranje kalender echter niet meer dan f 2,85. U kunt hem bestellen bij alle Verenigingen en Afdelingen „Pro Juventute" of - waar niet ver krijgbaar - door storting van f 2,85 op postgiro 51.74.00 (of per postwissel) ten name van de KALENDERACTIE „PRO JUVENTUTE" Postbus 7101 - Amsterdam-Z. II Laten wij u mogen raden bestel zonder uitstel. U ontvangt dan waarlijk een sieraad. Vindt U zelf ook niet, dat dit eigenlijk het minste is dat u kunt doen? In de bovenzaal van De Ge croonde Leersse had vrijdagavond de jaarvergadering plaats 'van de Statenkring Heusden van de K.V.P. De voorzitter de heer A. Kamp, opende de vergadering met een woord van welkom, in het bij zonder tot burgemeester Teijssen van Waalwijk, leider van de KVP- Statenfractie en adviserend lid van de kring, en tot de heer Bae- ten, directeur van het Kringbu reau Den Bosch. In een korte inleiding werden door de voorzitter enkele belang rijke punten belicht. Met betrek king tot de verkiezingen merkte de heer Kamp op, dat liet bestuur over de resultaten van de gevoer de verkiezingsacties dankbaar kan zijn, maar dat het oyer de uitslag van de verkiezingen niet helemaal voldaan is. Verder wees spr. op de noodzaak van verande ringen in de partij organisatie tengevolge van de toenemende industrialisatie van Brabant en in het bijzonder van het platte land. Met betrekking tot de con tributie wees spr. er op, dat het in de kring mogelijk moet zijn om tot een tijdige afdracht van de contributie te komen en dat het verder mogelijk moet zijn om in het kader van de partij tot een goede positie te komen. Uit het jaarverslag van de se cretaris, de heer Loonen, bleek dat het ledenaantal van de kring weer een opgaande lijn vertoon de. De kring telt momenteel na melijk 4521 leden tegen 4145 in 1958. De totale ontvangsten over het afgelopen jaar bedroegen 8504.20 waartegenover 8307.65 aan uiteaven stond, zodat de kas een batig saldo van 296.55 aan wees. Het kapitale saldo van de kring bedraagt 2437.93. De kas- commissie had alle boeken en be scheiden in orde bevonden, zodat aan de secretaris-penningmeester decharge kon worden verleend. In de nieuwe kascommissie is de afd. Drunen aanblijvend lid, ter wijl de afd. Haarsteeg en Engelen als nieuwe leden werden toege voegd. Omdat er door de afdelingen geen kandidaten voor de be stuursverkiezing waren gesteld, werd het bestaande bestuur in zijn geheel herkozen, met dien verstande dat in de vakature van een vrouwelijk lid nog moet wor den voorzien. De vergadering ging akkoord met het voorstel om de afvaardiging naar de rijks- kieskringvergauering ook nu weer aan het bestuur te delege ren. Ten slotte werd een bespreking gewijd aan de reglementsvoor- stellen van het partijbestuur aan de bestuursraad, waarbij de heer v. Engelen een toelichting gaf tot de motieven over het incompta- biliteitsvoorstel. Overigens be sloot de vergadering op voorstel van de heer v. Engelen aan de be stuursraad te doen verzoeken de voorstellen te verdagen totdat de afdelingen en statenkringen een toelichting van het partijbestuur over de diverse voorstellen zullen hebben ontvangen. Ten slotte hield de heer v. En gelen, de algemeen jongeren-se cretaris, een uitvoerig en interes sant betoog over de reorganisatie van de jongerenbeweging in de K.V.P. en pleitte daarbij voor het aannemen van de volgende amen dementen: de contributie van de leden van de jongerengroep in de afdeling blijft ter beschikking van de groep en de jongeren in de bestuurscolleges van de partij moeten worden gekozen uit kan didaten, gesteld door en uit de jongerengroep. De vergadering ging hiermee akkoord. De voorzitter sloot deze verga dering met de mededeling dat de statenkring ook in het komende jaar weer enkele vergaderingen zal wijden aan politieke onder werpen. DE ECHQ HET ZUIDEN OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' De gehele collectie sport en camping-artikelen, hebben wij speciaal voor St. Nicolaas ondergebracht in de Loop er even binnen. U vindt er ontelbaar vele ideale St.Nicolaascadeaux. Dus voor sport- en cam ping-artikelen uitsluitend Marktll. EJ Dit is de titel van het nieuwe boek van Dr.W. de Kok. Alles over zwangerschap, geboorte, babyverzorging en kleuter opvoeding. Dit waardevolle boek (184 pagina's in fraaie omslag) krijgt U ten geschenke bij aanschaffing van een oudv vertrouwd* adr*' BABYSET DE LUXE gen met het gebied zijn door zwa- Oranjekalender 1960 van „Pro Juventute" EINDELOZE HIT-PARADE Norlane, 6 november 1959. Geachte redactie, De afgelopen week waren wij precies een jaar weg uit Waalwijk. Je gaat dan eens na wat er zoal bereikt is en je vergelijkt je le ven met dat van vroeger. Wij kwamen hier aan met betrekkelijk veel huisraad en een klein beetje geld, vol doende om de eerste betaling voor een huis te storten. Behalve een wasmachine en een ijskast, was de „tent" meteen gemeubi leerd, wat een groot voordeel is. Heel veel emigranten zitten nog in een noodwoning met maar heel weinig huisraad. Het eerste wat er moest komen, nog vóór het huis, was een radio-tje. Goed om de taal te leren, beweerden de jongens. Je went niet direct aan de reclame de hele dag door, maar zeker niet aan de, hit-parade. Zenders zijn er genoeg en zo horen wij de hele dag en avond dat gekreun. Zijn de jongens buiten aan het werk, dan wordt het raam opgeschoven, het radio-tje er tussen gekneld en de hele buurt geniet mee van „Put your head on my shoider", Uncle Satchmo's Lullaby" en meer van dat fraais. Stormen van protest als ik het eens afzet. „Vader, je begint oud te worden." Goed, dan maar oud, maar ik krijg er iets van. Een bevredigende oplossing hebben wij nog niet gevonden, maar ik ken ze allemaal, die top-hits, dus dan weet U het wel. Maar één ding is zeker, geen T.V. voorlopig, want dat zal nog wel erger zijn. Je vertrouwde Hollandse kranten mis je wel in het begin. Het duurt ook even voor je iets gevonden hebt, wat je lijkt en bo vendien duurt het vaak een hele avond, voor je erdoor geworsteld bent. Heel veel keus is er niet en weekbladen als „dc Linie", „Elsevier", dc Groene enz. zoek je tever geefs. Gemakkelijk zijn ze hier wel uitgevallen. De krantenman en de postbode stoppen be slist niet bij het hek. je hebt maar te zor gen voor een goeie postbox of ze mikken de hele boel in de voortuin. Onze kranten man doet dat trouwens toch, regen of geen regen. De postbode stopt wel niet, maar geeft een seintje door even op zijn scheidsrech- tersfluitje te blazen. En dan rap erbij zijn, want de buurjongens hebben nog wel be langstelling voor vreemde postzegels. Bij de emigranten is het bijna altijd prijs in de postbox. Dc melkman is een soort van „invisible man". Hij komt midden in de nacht, zater dags vindt mijn vrouw zijn rekening in het bakje en hij de andere nacht zijn duiten. De enigste manier - misschien - om hem te zien te krijgen, is niet-betalcn. Ik zeg „misschien", want er is ook kans dat hij na enkele maanden zijn leveranties stop zet cn het verder wel goed vindt. Misschien is de man wel kopschuw. Andere leveranciers zijn al even gemakkelijk. Koop je iets, wat je achteraf niet bevalt, geef maar terug en ze betalen je prompt je geld terug. Soms zeggen ze nog: „hiernaast kun je ook nog eens proberen". Al even gemakkelijk zijn ze met hun „ge makkelijke betalingscondities" of „easy terms". Tot kleding toe, alles wordt op af betaling gekocht. „Easy terms", maar je betaalt je blauw aan interest. Bijna ieder een rijdt auto, dank zij de „easy terms". Je kunt er ook moeilijk buiten, gezien de afstanden. Ons huis is een beetje te klein, de jon gens wilden een eigen hok om te rommelen, i dus moest er een stuk aangebouwd wor- den. In Waalwijk heb ik dat ook laten doen, j maar daar kwam een architect met een model-tekening en een aannemer aan te pas, terwijl de Gemeente het moest goed-, keuren cn waarschijnlijk ook wel iemand gestuurd heeft om te kijken of alles in regel I was. Hier bouwen dc jongens het zelf, maar de gemeente moest wel een tekening heb ben. Onze Waalwijkse architect zou be slist in tranen zijn losgebarsten, als hij dat product gezien had. De gemeenteman fat soeneerde het ding nog wat, een paar fikse stempels erop, 1 Vi pond in de gemeente kas en „jongens, ga je gang maar". Zo'n bijbouw noemen ze hier „sleep-out", maar de jongens maken de vloer zo stevig, dat ik ze ervan verdenk plannen te hebben voor een dancing. De radio verhuist dan natuur lijk ook en dat is dan weer een reden te meer om content te zijn met de gang van zaken. Mijn rijbewijs moest ik eindelijk eens ha len, nadat ik al maanden zó maar rond reed. Ook dit ging heel andern dan in Holland. Een telefoontje: „ja, kom mor gen om 9 uur maar langs". Van verkeers regels had ik nog niets gezien, geen tijd meer om er achter te komen, dus maar proberen. Zakken kost toch niks. Maar de ze keer greep ik toch te hoog. Ik raadde alles mis. „Kom volgende week maar te rug." Mag ik om 11 uur nog eens terug komen?" vroeg ik. 't Was misschien nog niet vaak vertoond, maar het vond genade. Om 11 uur flitsten vragen en antwoorden heen en jveer, even een rondje rijden, „niet te hard, Dutchie" en ik slaagde met lof. Het gemak waarmee men hier leeft is opvallend en erg aanstekelijk, 't Zit hem natuurlijk ook in het klimaat. De meeste emigranten werken en ploe teren hard om er bovenop te komen. De Australiërs vinden het best en lachen er maar eens om. Zelf werken ze ook hard, maar met 40 uur in de week vinden ze het toch wel bekeken. Ze willen ook wel over werken, niet te vaak en dik betalen. Onze jongens hadden mest nodig voor de tuin. Een truck opgescharreld en naar een kippenfarmer. Die gaf het voor niks, dachten ze. Kun je begrijpen, 2 shilling voor een zak, geen duiten bij je? dan maar terug naar huis cn geld halen. Tony, de oudste, spreekt vloeiend Australisch, bleef nog wat treuzelen, schoot tenslotte de ouwe boer zelf aan. We are migrants from Hol land, big family, enz. 't Was gauw bekeken, de truck vol, een glas bier en een sigaret toe. Good luck, boys, en kom maar eens terug als je weer eens iets nodig hebt. Je treft ook beroerde kerels aan, maar over het algemeen is de Australiër vrien-. delijk en behulpzaam. Overbeleefd zijn ze vast niet en ze verwachten dat ook niet. Na 1 jaar kun je niet zeggen, dat je al gewend bent, of dat je geslaagd bent. Maar Australië is zeker een land, waar iedereen, die wil, slagen kan. Beste groeten, VAN LOON.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1