„DAS DREIMADERLHAUS" „MENS EN METAAL" WAALWIJK BINNEN- EN BUITENLAND Waalwijkse en Langstraatse Courant SFEERVOLLE UITVOERING VAN Sint BOEIENDE BEDRIJFSFILM VAN LIPS N.V. KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Prijzenswaardig initiatief STASSAR STASSAR PRISMA- STASSAR BRILLEN WAALWIJK FRANSE LEGER EEN MILJOEN MAN STERK. MAANDAG 23 NOVEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen DE ECHO VM HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 94 Abonnement: 22 cent per wee* per kwartaal ƒ2.83 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x Der week \dvertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' Toen wij vrijdagavond in het dr. Mollercollege getuige waren van de première van de operette „Das Dreimaderlhaus" door een nieuw gezelschap, dat bestond uit amateurzangers uit Waalwijk en plaatsen in de omgeving, hebben wij ons opnieuw afgevraagd wat de heer Berthé eigenlijk bezield heeft, toen hij op het idee kwam om een aantal van de bekendste Schubert-liederen te gebruiken als muzikale basis voor een ope rette. De liederen van Schubert zijn namelijk pas in de allerlaat ste plaats geschikt zo zij er al voor geschikt zijn om in een operette dienst te doen. Zij zijn de meest pure liedkunst welke men zich denken kan en alleen met een zekere huivering kan men zich voorstellen dat zij bestemd worden om op een toneel uitge zongen te worden. Het Schubcrt- lied vereist een totale muzikale en emotionele concentratie, om dat het bestaal in een volledige zelfstandigheid los van elke gang van een toneelverhaal. Dit geldt uiteraard voor alle zuivere lied kunst. Het lied is geen opera- of operette-aria en kan ook niet als zodanig worden aangewend zon der daarvan de nodige schade te ondervinden. Het zullen bij de heer Berthé dan ook wel meer financiële motieven zijn geweest dan artistieke en muzikale, die hem tot het samenstellen van „Das Dreimaderlhaus*' hebben aangezet. Berthé heeft op winst gevende wijze willen pronken met een andermans veren en het pleit bepaald niet voor zijn muzikaal begrip en fijngevoeligheid dat hij dit op deze wijze heeft gedaan. Overigens, voor wie van Schu bert houdt in een luchtige ge daante, kan zijn hart ophalen aan „Das Dreimaderlhaus". Het is een vrolijke romantische geschie denis met het gebruikelijke nodi ge misverstand en met muziek die eigenlijk te mooi is voor het verhaal. Van deze operette heeft het hierboven genoemde nieuwe ge- kiest want. alléén heeft. HORLOGES Stationsstraat Deelnemer Waalwijk Waalwijk Winkel-actie zeischap een opvoering gegeven, die ons in haar totaliteit heeft he koord en waaraan we een bijzon der pretige avond hebben beleefd. Er was aan deze uitvoering bij zonder veel zorg besteed, zowel muziek-technisch als in het spel en in de sfeer en aankleding. Met het opzij zetten van onze bezwa ren tegen de operette als zodanig mogen we dit eerste optreden van het nieuwe gezelschap bijzonder geslaagd en een aanwinst voor het Waalwijkse culturele leven noemen, welke winst zich overi gens pas duidelijk zal manifeste ren indien dit gezelschap bewijst meer dan een gelegenheidscombi natie te zijn. We hebben vrijdagavond slechts één ding betreurd, namelijk dat men geen gebruik heeft willen mnken van een geluidsinstallatie. Indien men dit toch zeker niet minderwaardige technische hulp middel te baat had genomen, zou niet alleen de gehele uitvoering meer ,„poids" nebben gekregen, maar zouden vooral de zwakke en zwakkere stemmen meer volume hebben gehad. Van deze microfoonhulp willen we echter zonder meer uitsluiten Nel Dupont (Hannerl) en Rinus Hesselberth (Baron von Schober) die het belangrijkste aandeel in deze geslaagde opvoering hebben gehaa. Bij Nel Dupont hebben wij op de eerste plaats de uitsteken de zangtechniek en de bewogen voordracht bewonderd, die nog 't meest de liedkunst benaderde. Zij kon zich bij het zingen werkelijk geheel losmaken van het niet veel om het lijf hebbende verhaal en omdat zij daarnaast ook nog bij zonder natuurlijk acteerde, ver dient zij voor haar bijdrage aan deze operette de hoogste lof. Rinus Hesselberth die zonder enige twij fel de beste acteur in deze operet te was," neigde in zijn zang naar onze smaak iets te veel naar de opcrakant. Na deze twee excellen te figuren moeten we direct noe men de twee zusjes van Hannerl, namelijk Jettv de Kort als Hai- üerl en IneMens als Hederl. Zowel in zang als in spel hebben zij een waardevolle bijdrage tot het wel slagen van deze uitvoering gele verd. Hun solistisch optreden was door zangtechniek en voor dracht zodanig, dat wc met ver wachting uitzien naar een vol gende maal. Ook Cis v. d. Griendt kon het in haar kleine rol van mevrouw Tschöll ruim zonder microfoon stellen en terecht kreeg haar so listische bijdrage een open doek je, zoals er ook herhaaldelijk ge- applaudiseerd werd voor de zang van de hiervoor genoemde mede werkers. Frank Stcffek bracht de be scheidenheid en „Weltfremdheit" van Franz Schubert bijzonder aardig op de planken, maar het betrekkelijk kleine volume van zijn stem zou van een geluidsin stallatie veel nut gehad hebben. Voortreffelijk als acteur deed Albert de Bruyn het in de rol van Vogl, de operazanger, maar zijn stembereik schoot toch hier en daar wel tekort. Zijn solo aan het begin van het tweede bedrijf, het lied „Auf dem Wasser zu singen", was te gezwollen van voordracht en veel te traag van tempo. Als er één lied een lichtvoetige en dan sende uitbeelding moet hebben, dan is het dit toch wel. Goed was ook het spel van Fred van Iersel als de kunstschil der von Schwind en van Jan Du- quesnoy als de tekenaar Kupel- wieser, maar ook zij konden de zaal niet voldoende bezingen. Be ter lukte dit hij Jan v. d. Ven als de zadelmaker Bruneder en Cor Hesselberth als de postmeester Binder. Uitstekend toneelspel za gen we van Wim Hens als de va der van de drie charmante meis jes, de hofglasblazer Tschöll. Rijk geschakeerd en goed van dictie. Lucie Elias gaf als de gril lige en heerszuchtige operazange res Grisi voorbeeldig spel te zien. Het lied „An die Musik" stelde misschien wat te zware eisen aan haar stem hetgeen niet wegneemt dat zij er een zeer lofwaardige vertolking van gaf. De speelrollen waren in han den van leerlingen van het dr. xMollercollege. Kees Eibers deed het als de kellner Schani zeer goed. Hij speelde gemakkelijk en met een verzorgde dictie. Zwak door hun dictie waren echter Noud v. d. Ven als de detective Nowotny en Urban Hovers als de bakker Stingl. De meisjes deden het beter: Betsy v. d. Wiel als de kittige huisbewaarster mevrouw Brametzberger, Thea Schapen donk als buurvrouw mevr. We ber, Marie-Louise Kruyssen als Rosl, het kamermeisje van Grisi en Anne-Marie Bergmans als Kristl, dienstmeisje bij Tschöll. In het laatste bedrijf zagen we nog Frits van Hest in een goede vertol kink van de Deense gezant, graaf Scharntorff. Zoals verwacht mocht worden was de muzikale leiding bij de heer Frans Wilmant aan de vleu gel in uitstekende handen. Zijn begeleiding was knap ondersteu nen werk en ook zijn muzikale visie op het geheel verdient alle lof. De regie van de heer van Eijl was goed, maar had op plaatsen naar onze smaak wat speelser kunnen ziin. Zo was de slotscène van het eerste bedrijf bepaald te gedwongen. Zij miste de „Schwung" van het Weense wijn feestje. Zonder meer kostelijk was het kunstzinnige en sfeervolle mo derne decor dat Wim Suermondt voor deze uitvoering had ontwor pen. De grime van Th. Wijngaard Zn. uit Tilburg was goea, maar over de pruiken konden we niet altijd enthousiast zijn. Vooral bij de „Drei Maderl" was er in dit opzicht wat te veel van het goede. De costuums van Het Brabants Costuumhuis uit Den Bosch wa ren zeer smaakvol. Resumerend miogen we zeggen dat we met dit „Dreimaderlhaus" een bijzonder prettige avond heb ben beleefd en we kunnen onze lezers dan ook alleen maar aan- rnden om morgenavond in het dr. Mollercollege deze uitvoering te gaan zien. Het is beslist meer dan de moeite waard. Ten slotte mogen we hopen, dat dit gezelschap zich zal ont wikkelen tot een bloeiende vere niging, want het heeft de moge lijkheden in zich om tot voortref felijke prestaties te komen. De homogeniteit, die nu uiter aard nog niet aanwezig kon zijn, zal in eventuele volgende uitvoe ringen ongetwijfeld groeien, ten profijte van zang en spel. derdag 20 november. Aanvang 8 uur in De Gecroonde Leersse. GESLAAGDE K.R.O.-REVUE. In De Gecroonde Leersse werd vrijdagavond de K.R.O.-revue ,,'t Zit in de lucht" voor 't voetlicht gebracht. Het publiek toonde zich bijzonder enthousiast over het gebodene en heeft een zeer prettige avond gehad. De vele nummers werden met vaart en in een veelheid van verzorgde cos tuums gebracht. De revue stond tot in alle onderdelen op een uit stekend peil. In deze revue werd uiteraard ook enige plaats inge ruimd voor een propagandistisch woord over 't werk van de Kath. Radio Omroep. WIJZIGING IN KUNSTKRINGPROGRAMMA. Film in plaats van „Théatre Comique de Paris". In 't programma van de Waal wijkse Kunstkring is een wijzi ging aangebracht moeten worden die door velen zal worden be treurd. De toernée van het „Thé atre Comique de Paris" gaat na melijk niet door, omdat de leider en hoofdrolvertolker ten gevolge van een ongeval met ernstige kneuzingen in het ziekenhuis is opgenomen. Het was voor het be stuur van de Kunstkring uiter aard niet doenlijk om in zo kort tijdsbestek een vervanging van hetzelfde niveau te vinden en daarom zal getracht worden om later in het seizoen een extra avond in te lassen. worden vertoond de film „Elena et les hommes" (Helena en de mannen) van de grote Franse re gisseur Jean Renoir. De belang rijkste rollen in deze film worden gespeld door Ingrid Bergman, Jean Marais, Mel Ferrer en Ju liette Greco. Elena et les hommes" is een kostelijke door Renoir zelf ge schreven comedie, waarin - even als in „Der Maulkorb" - regering en politiek op satirische wijze op de nak worden genomen. In te genstelling tot „Der Maulkorb" is floor de filmkeuring deze Franse film alleen toegankelijk ver klaard voor personen van 18 jaar en ouder. Voor 22 december staat weer een filmavond op het program. Vertoond zal dan worden de Deense film „Gouden Bergen' met in het voorprogramma „De rode ballon". Deze filmavond is toegankelijk voor alle leeftijden. „KONINGINNEDAG' Op de vergadering van 19 nov. .J NAJAARSVERGADERING WAALWIJKS BELANG Zegge en schrijve vijf leden wa ren vrijdagavond aanwezig op de najaarsvergadering van Waal wij ks Belang en men mocht zich dan ook j afvragen of vergaderen wel enige zin had. De voorzitter, de heer J. Timmermans, mocht voor de zo veelste maal zijn teleurstelling uit spreken over d'e bedroevende op komst. Wel waren aanwezig de ere-leden, de heren Jan Tielen en Norbert van Loon. Na de voorlezing van de notulen door de secretaris, de heer Ant. Tie len, kwam het financieel overzicht van de penningmeester aan de orde, waaruit bleek dat de kas per mei 1959 een saldo aanwees van f 876,63. Door de kascommissie, bestaande uit de heren Dirks en Gerritsen, werden de bescheiden in orde be vonden De voorzitter mocht constateren dat het Zomerfeest van dit jaar bij zonder geslaagd is. Minder geslaagd is de poging van Waalwijks Belang om een indruk te krijgen van de wenselijkheid en de mogelijkheid voor een gezamenlijke carnaval viering. De hiervoor uitgeschreven vergadering heeft geen doorgang kunnen vinden omdat van de 39 uitgenodigde verenigingen slechts een handvol belangstelling toonde voor het initiatief van W.B. De heer Burmanje merkte naar aanleiding hiervan op, dat een bestaande car navalsvereniging, „De Tekswip- pers", geen uitnodiging had ont vangen. Bij het bestuur bleek deze vereniging niet bekend te zijn. Met betrekking tot de zomerfees ten van Waalwijks Belang deelde de voorzitter mee, dat er plannen op stapel staan om aan dit feest in d'e toekomst meer uitbreiding te ge ven, in het bijzonder ten aanzien van het gezamenlijk optreden van de Waalwijkse muziekkorpsen. In 1960 zal op bijzondere wijze aan dacht worden besteed aan het 100- jarig bestaan van de Liedertafel „Oefening en Vermaak". In de voor jaarsvergadering zullen hierom trent nadere mededelingen en voor stellen worden gedaan. KOPEREN PRIESTERFEEST De weleerw. heer H. A. J. Kraa- nen, kapelaan der St. Antonius-pa- rochie zal op 31 november a.s. zijn koperen priesterfeest vieren. BUURTVERENIGING ST. ANTONIUSSTRAAT Omdat in de skid's enige jaren bestaande buurtvereniging St. An- toniusstraat het kind in het middel punt van de belangstelling staat, zal St. Nicolaas in hoogst eigen per soon alle kinderen uit de buurt van af twee jaar tot en met zes jaar, voorzover niet op de lagere school, bezoeken en zoals vorig jaar weer Op dinsdag 1 dec. a.s. zal nu gul bedenken. 28 nov. a.s., zaterdag middag om 4 uur zal Hij de kinde ren ontmoeten in café Passier. Sint Nicolaas onderstreept de me ning van 't bestuur, dat een buurt vereniging in deze tijd, waarin de mens steeds meer in eenzaamheid op zichzelf wordt teruggeworpen, 'n belangrijke sociale taak heeft. Zij bevordert de goede harmonie in een buurt en maakt zo het naaste leef milieu buiten het gezin beter leef baar. Om hiervan te getuigen brengt de goed-heiligman 's avonds een bezoek aan de zaal van café Ouwerkerk, waar door de buurtver eniging een Sinterklaasbal wordt georganiseerd voor He volwabsen leden en de opgroeiende jeugd vanaf 17 jaar. Introducées en ande re belangstellende buurtbewoners zijn ook van harte welkom. BOND VAN OUDSTRIJDERS AFD. WAALWIJK. Algemene jaarvergadering. In onze circulaire staat onze jaarvergadering annex schiet- en rikavond vermeld op donderdag 24 november. Dit moet zijn don- Voor directie en staf van Lips n.v. te Drunen, alsmede voor de regionale pers had donderdag j.l. in de Hoge Braken de première plaats van de 43 minuten duren de bedrijfsfilm van Lips „Mens en Metaal", welke in opdracht van dit bedrijf werd vervaardigd door de Commercial Film Pro duction te Rotterdam. Met deze film heeft de heer J. W. Heins, de cineast van deze nog jonge filmonderneming opgericht in maart 1958 een bekwaam en boeiend stuk werk verricht. Het was de eerste „gro te" film van de C.F.P. en men heeft de door Lips n.v. geboden kans niet alleen dankbaar, maar ook uitstekend benut. De 466 me ter film, welke uiteindelijk van de veelheid van opnamen overge bleven zijn, geven een hoogst in teressant en instructief beeld van het enorme Lipsbedrijf. Cineast Heins heeft niet alleen een gevoe lig oog gehad voor de spectacu laire kant van de diverse werk zaamheden in het uitgebreide be drijvencomplex van Lips, maar ook is hij er in geslaagd om in een verantwoord gecomprimeerd scenario de betekenis van de vele facetten van het Lipsbedrijf te onderstrepen. „Mens en Metaal" is niet alleen een waardevolle do cumentaire, maar ook filmisch een geslaagd stuk werk, goed van kleur, al overheerst aan het slot >p de ve rd i.v.b. werd ï.v.ft. 'met het bedanken van de heer G. F. Couwenbergh, als bestuurslid gekozen de heer Fr. Trommelen. Het 40-jarig bestaan der vere niging werd nader onder de loupe genomen. De viering van de verjaardag van Koningin Juliana op 30 april 1900, zal normaal doorgang vin den, zij het in bescheiden mate. De viering van het 40-jarig bc- satan zal plaats hebben op 2 juli 1900. De morgen zal bestemd zijn voor de kinderen, de middag voor de ouderen. De dag wordt beslo ten met een avondconcert met show, taptoe en optreden van de Boerenkapel, te verzorgen door het Koninklijk Stedleijk Muziek korps te Culeinborg. Op de inde ling van het programma zal te zijner tijd worden teruggekomen. BOERINNENBOND AFDELING WAALWIJK OPGERICHT. Op initiatief van het bestuur van de plaatselijke afdeling van de Boerenbond kwamen dinsdag avond de boerinnen en hun doch ters bijeen in de zaal van H. van Heesbeen om te komen tot op richting van een Boerinnenbond afd. Waalwijk. De voorzitter van de Boeren bond sprak een woord van wel kom tot de aanwezigen, in het bijzonder tot mej. Hoenselaar, hoofdbestuurslid, alsmede tot mevr. Ploegmakers, voorzitster van de Kring Den Bosch en mevr. de Brok. Hij sprak de hoop uit dat deze bijeenkomst zou slagen en Waalwijk een bloeiende afde ling van de Boerinnenbond zou worden. Hierna verkreeg mej. Hoense laar het woord. Spreekster begon met dank te brengen aan het be stuur van de Boerenbond, dat het initiatief heeft willen nemen, waarna zij een historisch over zicht gaf van het ontstaan van de Boerenbond en al zijn instellin gen. Zo werd in 1922 de R.K.J.B. opgericht door de geestelijk ad viseur rector van Kessel en in 1928 de Boerinnenbond. Behalve in de jaren 1940-1945 is het steeds crescendo gegaan; het aantal afdelingen groeide steeds, zodat Waalwijk de 299ste afdeling wordt in het N.C.B.-ge- bied. Hierna ging spreekster verder misschien iets te veel de blauwe toon, en uitstekend van beeld compositie. Kleine vleugjes hu mor maken dit industriële ver haal nog aantrekkelijker om naar te kijken. Dit verhaal vertelt op boeiende wijze over de walserij, de elektrolyse, de ijzerraffinagc en het enorme schroeven bedrijf hij Lips n.v. Hopelijk zal deze film bijdragen om de wereldnaam van dit Drunense bedrijf nog uit te breiden en te verstevigen. Het commentaar bij deze be drijfsfilm werd samengesteld door de Lips-functionaris, de heer A. Dilg. Een kundig en so ber commentaar, dat het beeld op de juiste wijze ondersteunt en nergens dermate sterk op de voorgrond treedt dat de aandacht van bet beeld wordt afgeleid. Het commentaar wordt in de Neder landse versie gezegd door de ra dio-omroeper Jan Boots. Van deze bedrijfsfilm zullen ook Engelse en Diiitsc versies ge maakt worden, want het ligt ui teraard in de bedoeling om „Mens en Metaal" ook „buitengaats" te gaan, d.w.z. naar de Engels spre kende landen,, Duitsland en de Scandinavische landen. De titel voor de film is in het Lipsbedrijf onderwerp van een prijsvraag geweest. Het was mei. Popping die voor deze bij uitstek mannelijke film de titel „Mens en Metaal" bedacht en daarvoor ui teraard beloond werd. De regering-Dehré heeft de Franse militaire begroting voor 1960 bij de Uationale Vergadering ingediend, die haar gisteren Be sprak. De begroting voorziet in een leger ter sterkte van een mil joen man waarvan de helft in Al gerije wordt gelegerd. De uitga ven voor 1960 worden geschat op 1. 650.000 miljoen franc (oude waarde van ongeveer een cent) hetgeen 61.000 miljoen franc meer is dan voor 1959 werd uit getrokken. De minister van landsverdedi- in op de organisatorische geest in de vereniging. Vooral van het bestuur kan veel afhangen. Een goede secretaresse is zeer belang rijk. Wie kunnen lid zijn? Al die genen die landbouwbelangen heb ben,, vanaf de leeftijd van 16 jaar. Van de aktiviteiten van het be stuur zal uiteraard veel afhan gen. Vooral het geven van cur sussen, demonstraties, excursies is belangrijk, alsmede de aan dacht voor de sport onder de jon geren. Aan het einde van haar zeer interessante en duidelijke uiteenzetting viel mej. Hoense laar een gul applaus ten deel. In de pauze werd de aanwezi gen een consumptie en een ver snapering aangeboden. Na de pauze kon men zich als lid opgeven. Alle aanwezigen ga ven zich als lid op, waarop direct een bestuursverkiezing volgde. Tot secretaresse werd gekozen mej. Joh. v. Loon, 2c Zeine «S. Tot bestuursleden voor de jongeren werden gekozen: Mej. Ria v. Hui ten, Betsie Klerx en Ria van Es. Voor de ouderen werden geko zen Mevr. van Loon-Pulles, mevr. Musters-Jansen en mevr. Pul- lens-Damen. Tot voorzitster werd gekozen Mevr. van Loon-Pulles, terwijl mevr. de Brok-Gosliga tot adviserend bestuurslid werd be noemd. Hierna verkreeg Mevr. Ploeg makers 't woord. Zij feliciteerde do afdeling Waalwijk met het succes dat zovelen aan de oproep gehoor hadden gegeven en allen zich spontaan als lid opgaven. Namens de Kring Den Bosch van de Boerinnenbond riep zij de ze nieuwe afdeling een hartelijk welkom toe en beloofde het nieu we bestuur met raad en daar te zullen bijstaan. Verder deelde spreekster nog mede dat er op 8 december a.s. in Heeswijk een verdiepingsdag ge geven wordt voor de oudere le den. Hiervoor kan men zich op geven bij de secretaresse. Na onderling de contributie te hebben geregeld, nam de voorzit ter van de Boerenbond het woord en dankte op de eerste plaats mej. Hoenselaar, die zeer zeker een groot aandeel heeft gehad in het slagen van deze avond. Ver der dankte hij Mevr. Ploegmakers en Mevr. de Brok voor hun mede-, werking en tot slot dankte hij al le aanwezigea voor het vlotte en gezellige verloop van de bijeen komst. ging Pierre Guillaumat, verklaar de dat een van de voornaamste redenen voor het stijgen van de militaire uitgaven vijan 1959 bo ven bet geschatte bedrag gelegen was in ue beslissing om 43.000 dienstplichtigen langer onder de wapenen te houden dan aanvan kelijk het voornemen geweest was, dit als gevolg van de cam pagne in Algerije. In de begroting voor I960 zijn grote bedragen uit getrokken voor de ontwikkeling van de Franse atoombom, de ver vaardiging van vliegtuigen voor het afwerpen van kernwapens en het maken van raketten en ande re geleide projectielen. K.R.O. 555.555 ABONNEES. De KRO-vlag woei vrijdagmorgen van de vlaggemast van de studio aan de Emmastraat ter gelegen heid van de inschrijving van de 555.555ste abonnee. Dit voor de KRO heugelijke gebeuren een resultaat bereikt door de actie zesmaal vijf werd ook boven Hilversum bekend gemaakt door een reclamevliegtuig. De 555.555e abonnee, G. Kunz, wonende in Amersfoort, Het Zand 10, bleek een van de 87 opgegeven nieuwe abonnees te zijn, die vrijdagmor gen binnenkwamen. Het abonne ment van de heer Kunz maakte de zesmaal vijf vol. Het nieüwe abonnement bleek te zijn opgege ven door mevr. A. Smink-Kunz. De penningmeester van de KRO, dr. ir. L. van der Hulst en Mia Smelt van de vrouwenrubriek van de KRO overhandigden nic- vroud Smink-Kunz een televisie toestel als geschenk. NA 1945 EMIGREERDEN 334.000 NEDERLANDERS. Veertig procent is teruggekeerd. Na de oorlog emigreerden rond 335.000 Nederlanders; ongeveer 200.000 kwamen niet óp hun emi gratie terug, maar de andere 135.000 gaven de voorkeur aan repatriëren. Dat is ruim veertig procent. De conjunctuurschom melingen hebben grote invloed op de emigratiecijfers. Dit heeft ir. A. L. S. Biir medegedeeld op de tropische landbouwdagen. Het industralisatierapport re kent op jaarlijks 10.000 emigran ten. doch thans nadert het netto- cijfer zelfs de 0. Het aandeel van de agrariërs in de emigratie be droeg na de oorlog ongeveer der tig procent. De bereidheid tot emigreren van de boeren blijkt echter af te nemen. Dit percenta ge is inmiddels gedaald tot acht. ECHTPAAR OMGEKOMEN BIJ AUTOBOTSING. Op de provinciale weg langs de Zuidwillemsvaart ter hoogte van Sluis II bij Someren is vrijdag morgen om elf uur een personen auto met vier mensen uit de Bel gische stad Knokke door een Ne derlandse personenauto gegre pen. Het Belgische echtpaar Van den Bossche werd uit de wagen geslingerd. De 46-jarige heer Van den Bossche was direct dood. Z'n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1