Sir WINSTON CHURCHILL BINNEN- EN BUITENLAND 'Waal wij kse en Langstraatse Courant KAMERLEDEN BEZOCHTEN BRABANT S Sint J In één nacht Uw handen gaaf en zacht PRISMA VRIJDAG 27 NOVEMBER 1959 Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij An toon Tielen 82e JAARGANG No. 95 Abonnement: 22 cent per wee* per kwartaal 2.85 3.10 frauco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: „ECHO" .Gelukkig de Slaat, die zulk een dienaar vindt STAATSMAN, LEIDER, SOLDAAT Over enkele dagen, 30 november, viert Winston Churchill, Enge- lands „old man" zijn 85ste verjaardag. Een halve eeuw vocht hij op de barricaden van 't politieke front, in 1950 nog even actief als toen hij juist na 1900 dit strijdtoneel betrad. Zijn vuur is niet te blussen, zo min als de toorts der vrijheid, die hij temidden van Europa's donkerste uren brandende hield, zodat haar schone gloed ons nu nog omschijnt, zij 't overschaduwd door een durende drei ging uit het oosten Wie is deze man, incarnatie van een tijd die wij zagen weg- vlieden en waarnaar wij terug verlangen, omdat zij beelden in ons oproept van trouw, vader landsliefde en moed? Wie ronddoolt over de aarde zal waar hij ook zoektzijns ge lijke niet vinden. Hij werd ge vormd in de jaren rondom de eeuwwende, toen zijn avontuur lijk gericht innerlijk hem naar Zuid-Afrika dreef, waar de do- denzang van de oorlog reeds weerklonk. Veertien vredesjaren werden hem na zijn terugkeer in het oude Albion geschonken om polilick geschoold te worden. Ja ren van zoeken naar de juiste koers, die schier onvindbaar scheen, totdat een stroom van bloed en staal een onverschrok ken staatsman had gewrocht, die een ontredderd en ontwapend volk ter zegepraal zou voeren. Een sterke geest werd Engeland kiest STASSAR want STASSAR alléén heeft. PRISMA- Stationsstraat Deelnemer Waalwijk Waalwijk Winkel-actie in hem gegeven, gesmolten als zij is door vuur uit miljoenen Vic- kers- en Kruppfabrikatenge staald en gehard door de slagen, die zijn binnen- en buitenlandse vijanden hem toedienden. Welk een innerlijke strijd moet achter een mens liggen, die zoals hij een vaste koers vaart in jaren, waar in de stortzeeën van zijn volk, de vrije wereld en een springvloed van Europa's radeloosheid hem omspoelen. Hard en onbuigzaam IJzeren kanselier werd Bis- mark genoemd, Clemenceau was tijger, maar pover blijft slechts onze lof, ook wanneer wij Chur chill stalen premier zouden noe men. Zijn naam blijft verbonden in de loop der eeuwen aan het metaal en het krijgsrumoer, dat hij een halve eeuw diende. Is het zijn verdienste of onze schuld dat wij een mens nodig hadden in dc- Altijd gaaf huidje ze wereld, die meedogenloos hard kon zijn, moest zijn opdat wij on ze kinderen weer mogen koeste ren in de liefde? Want hard en onbuigzaam is Churchill zijn le ven lang geweest. Hij wilde de Transvaalse vaders neerslaan op dat de kinderen zouden buigen. Was Winston in die tijd een mis dadiger of deed een Hogere Leer meester hem die school doorlo pen om hem het onrecht te leren haten en de vrijheid te dienen zo wel als het recht? Churchill is Engelsman voor alles. Hoe wij zijn geschiedenis ook wentelen of keren, steeds zijn daden, gedragslijn en vooruit ziende blik gegraveerd met „right or wrong, my country". Het rijk waarin bij zijn geboorte de zon nooit onder ging, heeft hij steeds trouw gediend. Waar hij zich bevond, in Teheran, Yalta. Potsdam of New-York, reizend over de continenten, sprekend voor de radio of staande aan de graven van zijn soldaten, steeds schitterde de ster van Groot-Brit- tannië's glorie voor zijn ogen en vonden wij hem dagelijks op de bres voor het herstel van Enge- lands internationale machtsposi tie. Daar heeft hij alles dienst baar aan willen maken. Zijn oor logszuchtige, lang niet populaire houding vóór de tweede wereld brand zagen de donkere wolken boven de krijtrotsen van Dover reeds toen iedereen nog slechts „vrede" durfde lispelen. Hü zag het gevaar Regeren is vooruitzien zegt het spreekwoord. Zo ooit, dan ver jaart hier een man, die de gave van vooruitzien en regeren in zich verenigd ziet. In 1938 schreef de oorlogslei der waarvoor koningen hun hoed afnemen, over Hitier: „Hij zal misschien nog de dag beleven dat Europa machteloos neerligt aan de voeten van Duitsland". En hij meende het, dat bewijst zijn poli tiek uit die dagen, toen de luch ten weerklonken van „toegeven en concessies aan 't arme Duits land". Ondanks zijn haat tegen de to talitaire staten kenmerken zich zijn pennevruchten uit die dagen door diplomatieke, hoffelijkheid en harde realiteitszin. Alleen staatslieden als Chur chill zijn in staat een oorlog te voeren en te winnen met mannen die zij in waarheid niet vertrou wen. Zijn houding tegenover Rus land en Stalin gedurende de ban ge jaren is een voorbeeld van staatmanschap en diplomatie, zo als die vandaag verre moet wor den gezocht. En schilderen wij zijn moed, die neerslaat uit de vele redevoeringen in wanhoops- dagen voor Engeland gehouden, dan kruipt er weemoed en ver langen in vele Nederlandse har ten, die vandaag wegkwijnen om de wankelmoedigheid en zwakte door eigen leiders betoond in da gen van ontbinding van een rijk. dat hij zou hebben saambehouden met alle beschikbare gaven. Waar was in ons land een ti taan, die voor het forum van de wereld durfde uitroepen: „Wij voelen ons thans niet alleen sterk doch wij zijn ook sterker dan ooit" op het moment toen wij in de Indië-kwestie geheel alleen stonden? Engeland had zo'n man in 1940 na Duinkerken, na de diepste vernedering, in de groot ste eenzaamheid, dit dat land ooit ekend heeft. De man, die drie- iwart eeuw de mensheid, maar vooral het Britse wereldrijk heeft gediend. De beste breister en prijsvragen is maakt. mogelijk ge- Grote mannen zijn veelzijdig. Winston Spencer Churchill ormt hierop geen uitzondering. Zijn pennevruchten vormen kris tallisaties van z'n scherpte, denk kracht en zelfbeheersing, welke 'aatste hij slechts zelden verliest. petroleum DE HAARDOLIE Ons depot te Breda, Stationsemplacement, tel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. Een bekend voorbeeld van beste breisters, die steken laten vallen, is ook Churchill die zijn geliefde partij bij de verkiezingen in juli 1945 waarschijnlijk zelf de neder laag bezorgde door op te merken dat het socialisme onvermijdelijk tot Gestapo-maatregelen zou lei den. Maar daarvoor is hij mens. Er staat tegenover, dat hij nooit heeft verzuimd, de capaciteiten en verdiensten van zijn tegen standers te eren of zijn medewer: kers lof toe te zwaaien waar zij die verdienden. Van Von Hindenburg, een zij ner grootste tegenspelers uit de eerste wereldoorlog schrijft hij: een reus, krijgshaftig en toch wel willend, groter dan de doorsnee man. Voor Clemenceau en maar schalk Foch, die lang niet altijd aan zijn zijde stonden, had hij grote bewondering. Zijn grote kennis van de geschiedenis heeft hem steeds een platform doen be stijgen, vanwaar hij de wereld en zijn omgeving beschouwt, er zich niet in plaatsend, doch er boven. Zo kan hij ver uitzien over de ko kende wereldzee en waarnemen, wat de toekomst ons gaat bren gen. Daarom hebben zijn woor den nog steeds waarde voor ons, ook nu hij niet meer aan het roer staat, maar zijn waarschuwende stem met kracht laat horen om toch koers te houden. Drs. A. G. BELASTING SPEELT MEE VOOR 20 PERCENT. Een belastingheffing van 20 op alle prijzen, gewonnen uit lo terijen en andere kansspelen (in clusief de Staatsloterij) wordt voorgesteld in een wetsontwerp, dat tegelijk met het wetsontwerp tot wijziging van de Loterijwet bij de Tweede Kamer ingediend is. Van de belasting zullen zijn vrijgesteld prijzen van minder dan 100 gulden en de zogenaam de „eigen geldjcs" in de Staatslo terij. evenals prijzen van de veel al lokaal gehouden kleinere lote rijen en andere kansspelen waar van de hoogste prijs niet meer dan 1000 gulden bedraagt. OP AUTOWEGEN MAXIMAAL 120 KILOMETER. De commissie Veiligheid Weg verkeer heeft minister Korthals (Verkeer en Waterstaat) aange raden, op de grote autowegen een maximumsnleheid van 120 kilo meter per uur in te voeren. De commissie het adviesor gaan van de minister voor ver- keersvraags tukken heeft de bemindsman ook advies uitge bracht over snelheidsbeperking op secundaire wegen, meestal het eigendom van provincies en ge meenten. Het is niet raadzaam, zo vindt de commissie, om voor der gelijke wegen eenzelfde maxi mumsnelheid voor te schrijven als voor grote autowegen. Die hebben meestal gescheiden rijba nen, waar de automobilist veili ger een hoge snelheid kan aan houden. VARA HALF MILJOEN, KRO 555.555 LEDEN. De VARA heeft een ledental van een half miljoen overschre den. Woensdag 25 en donderdag 26 november zal dit feit in radio- en televisieprogramma's worden herdacht. Er wordt een feestelij ke radiosterrenparade aan gewijd die twee uur zal duren. De KRO verwelkomde eind vo rige week met geschenken haar 555.555ste lid-abonnee. AUTO MET 100 KILOMETER OP BUSHALTE. Op de provinciale weg van Val kenburg naar Maastricht onder de gemeente Berg en Terblijt is maandagavond omstreeks kwart over zes een auto met grote snel heid ingereden op een aantal mensen, die aan de rechterkant van de weg bij een bushalte ston den te wachten, v'ier mensen werden gewond, onder wie 'n jon getje van twee jaar, dat later in een ziekenhuis is overleden. De automobilist, de 19-jarige P. J. G. In vervolg op ons bericht over het bezoek der K.V.K. kamerle den aan Brabant, willen wij dit verslag van onze correspondent om 't grote belang daarvan voor deze streek nog iets aanvullen: Dat de infra-structuur van een bepaald gebied wel van bijzon der groot belang is bleek een half uur later in Kaatsheuvel, waar de Kamerleden werden ontvan gen in het restaurant van „De Ef- tcling" door de burgemeesters van Loonopzand, Dongen en Waalwijk en door de Kamer van Koophandel van Waalwijk en Omstreken. Met nogal gedeprimeerde woor den werd hier door enkele des kundigen gewezen op de werke lijk onhoudbare waterstaatkundi ge situatie in de Langstraat. De heer J. W. Heesbeen van de Kamer van Koophandel wees er oj), dat reeds in 1934 een rapport over de onmogelijke verkeersver bindingen in de Langstraat in de Kamer is gebracht, van tijd tot tijd komen de overstromingen in dit gebied weer eens ter sprake bij de regering, maar nog nooit is werkelijk eens de hand aan de ploeg geslagen. De bochtige weg over de dijk blijft maar zoals die is en de Ned. Spoorwegen hebben het hunne er toe bijgedragen om de zaak nog moeilijker te maken door het Langstraatlijntje op te heffen. Tv'anneer wij ons realiseren, al dus de heer Heesbeen, dat in Waalwijk dagelijks 1200 mannen en 250 vrouwen en meisjes pen delen onder omstandigheden, die bij 't vervoer van vee zeker zou den worden verboden, dan is het duidelijk dat de verkeerssituatie fundamenteel anders moet wor den en dat een beroep op de ren dabiliteit van een spoorlijn hier irrelevant is. Spreker bepleitte dan ook met klem de wederinvoering van deze spoorwegverbinding, alsmede een SNELLERE EENHEID LANDBOUWMARKT. De in Brussel zetelende Euro pese Commissie van de Euro- markt heeft een plan op tafel ge legd voor een gemeenschappelijke landbouwmarkt. Dit betekent dat wanneer de zes landen, aangeslo ten bij de Euromarkt, het onder ling eens kunnen worden, over zeven jaar de eenheid in de Euro pese landbouw een feit zal zijn. Dat is sneller dan voorzien is in 't Euromarktverdrag, dat Frank rijk, Duitsland, Italië, België, Ne derland en Luxemburg hebben gesloten. Het betekent het einde van elk nationaal landbouwbe leid, eigen markt- en prijsregelin gen, het einde ook van nationale handelspolitiek (voor landbouw- produkten) van elk der zes lan den. 'De Europese Commissie heeft haar ontwerpvoorstellen voorgelegd aan 't sociaal en eco nomisch comité van de Euro- markt. In grote lijnen komen de Brus selse voorstellen op het volgende neer: Er komt één Europees prijspeil voor alle landbouwprodukten. Voor Nederland zal het stelsel van garantieprijzen en toeslagen moeten worden afgeschaft; de onderlinge handel tussen de zes landen zal volkomen vrij zijn. Invoerrechten, invoercontingen ten en minimum-prijzen zullen verdwijnen; er zal een Europese marktor ganisatie komen met in Brus sel aparte bureaus voor tarwe, voedergranen, suiker, melk en zuivelprodukten; maatregelen zullen worden ge nomen om de voorwaarden waar onder de Europese landbouw produceert, te verbeteren. Daar toe zal onder meer een Europees fonds worden opgericht. (Volkskr.) PRIJZEN TOTO NIET BOVEN 25.000 GULDEN. De voornaamste bijzonderhe den van 't regeringvoorstcl voor een nationale sporttoto zijn: Een maximum van 25.000 gul den voor prijswinnaars, zoals al eerder was gemeld. De deelnemers betalen een vast jaarbedrag voor de bestrijding van onkosten en de vorming van een reservefonds. De maximum-inzet mag een gulden per week bedragen. De minimumleeftijd der deel nemers is 18 jaar. Er moeten waarborgen zijn voor 't deelnemen met niet meer dan één inzet per week. Slechts voor één toto-organisa tie wordt vergunning gegeven. Het thans bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot wij ziging van de Loterijwet, waarin deze materie is geregeld, stelt de deelneming aan buitenlandse lo terijen strafbaar. De verbodsbe palingen voor prijsvragen en puz zels waarvoor geen toestemming is gegeven, zijn verscherpt. Ver gunning zal alleen verleend wor den als een prijsvraag of loterij een liefdadig doel heeft of bevor dering van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang be oogt. Zonder toestemming mogen worden gehouden prijsvragen met een prijs of premie van 200 gulden of minder en prijsvragen waarbij voorwaarde is het leve ren van een wetenschappelijke of kunstzinnige prestatie. De uitke ring van geldprijzen bij loterijen betere autobusdienst ter beschik king van het pendelverkeer. Wat de wateroverlast betreft, toonde de heer Heesbeen aan dat duizen den heet. uitstekend industhie- terrein, gelegen aan diep vaarwa ter en dus bij uitstek geschikt voor het vestigen van zware in dustrie, onbenut moeten blijven omdat zij jaarlijks, en vaak twee maal per jaar door 't Maaswater worden overstroomd. Sinds 1920 heeft door deze waterstaatkundi ge situatie de industrie in en om Waalwijk zich niet kunnen uit breiden en wordt gedwongen zich op de smalle basis van de leder en schoenindustrie te handhaven. Burgemeester J. L. P. M. Tcijs- sen pleitte voor nieuwe verbin dingswegen. Vooral onderstreep te hij het belang van 't tot stand komen van de weg Sleeuwijk WaalwijkTilburg. Hij betoogde de grote waarde van een spoorlijn vanaf de Gorinchcmse brug over Tilburg naar België en wees er op dat een verbinding van Centraal Brabant met het hart van Neder land van zeer grote waarde zou zijn in heel het land. De burgemeester van Loonop zand, mr. R. J. Th. v. d. Heijden, wijdde enigszins uit over de pro blemen van de afvalwaterzuive ring in het stroomgebied van de Donge. Hij betoogde, dat van de industrieën niet mag worden ge ëist, dat zij de gehele zuivering financieren. Hij pleitte dan ook voor een landelijke, door het Rijk gefinancierde regeling en achtte een nationale bestudering van dit vraagstuk van de uiterste urgen tie. De Kamerleden verstrekten op de gemaakte opmerkingen tal van commentaren, welke informeel verder gingen tijdens de buiten gewoon weelderige koffietafel die net gezelschap tot besluit van het bezoek door West- en Midden- Brabant werd aangeboden. F. uit Maastricht, die de wagen honderd meter voorbij de bushal te tot stilstand bracht, is door de rijkspolitie aangehouden. BOEKHOUDER VERDUISTERT DUIZENDEN GULDENS. In een café bij Steenbergen is de 29-jarige boekhouder J. C. S. uit Halsteren aangehouden, die er van wordt verdacht duizenden guldens te hebben verduisterd ten nadele van een aannemersbedrijf te St. Philipsland, waarvoor hij werkzaam was. S. bekende bij 't verhoor dat de verduisteringen zijn gepleegd in een periode van twee jaar. S. was belast met de uitbeta ling van lonen aan arbeiders, die werkzaam waren bij de bouw van een ambachtsschool en woningen te Steenbergen. De verduistering werd ontdekt, toen bij controle van de loonbriefjes bleek dat daarmee was geknoeid. Er bleek een groot kasverschil te zijn. DRIE ZUSJES VERBRAND. Drie kleine zusjes zijn in Athene in de vlammen omgekomen, toen een petroleumlamp in de schuur waarin zij sliepen, brand deed ontstaan. De kinderen waren 9 maanden, 2 en 4 jaar oud. De ou ders, Nikos en Spohia Koutroum- bas, waren bij buren op bezoek en hadden de lamp brandend ach tergelaten, opdat de kinderen niet bang zouden worden. BUS BOTST: 9 DODEN. Maandagmorgen vroeg zijn ne gen Duitse arbeiders om het le ven gekomen en vijftien anderen zeer ernstig gewond, toen de au tobus. die hen naar hun familie in Neurenberg bracht, bij Sulz- bach, in botsing kwam met een zware vrachtauto met aanhang wagen. NOTA AAN TWEEDE KAMER. Hoogste prys van 25 mille onaanvaardbaar voor „Sport-totalisator". Hevige activiteit aan het „pool- front" heerste woensdag naar aanleiding van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp tot wijziging van de Loterijwet. De gelimiteerde hoofdprijs van 25.000 gulden in een toekomstige nationale sport-toto zal deze toto in het hart aantasten, zo stelden de hoogse vertegenwoordigers van de sport in Nederland. De Stichting Nederlandse Sport- totalisator (acht maanden gele den in het leven geroepen door de Nederlandse Sportfederatie en de Koninklijke Nederlandse Voet balbond) richtte een nota aan de Tweede Kamer, waarin met klem van redenen wordt gepleit voor 'n nationale toto ten bate uitslui tend van de amateursport. Het bestuur van de Stichting Nederl. Sporttotalisator waar schuwde tijdens een persconfe rentie in Den Haag dat het bij aanvaarding van 't wetsontwerp in de ingediende vorm gedwongen zal zijn het „onaanvaardbaar" uit te spreken, daar een pool met een maximale hoofdprijs van 25.000 gulden niet populair kan worden i>ij het Nederlandse volk. De ge stelde doelen zullen dan onmoge lijk bereikt kunnen worden. In Utrecht kwam het bestuur van de Nationae Vereniging Cari tas in het geweer en stelde eveneens in een persconferentie dat alle sectoren van 't maat schappelijk leven in verhouding tot hun nodlen bijdragen (Henen te ontvangen uit de nationale toto. Kruschen Salts - de kleine dagelijkse dosis, kan ook voor U wonderen doen. Duizenden werden verlost van hun rheumatische pijnen. Meer dan 100 miljoen dollar (380 miljoen gulden) aan spaar gelden van Amerikaanse burgers dreigen verloren te gaan door een grootscheepse fraude, die zich over de gehele Verenigde Staten en daarbuiten uitstrekt. Aldus is bekend gemaakt door de procu- het goede anker-horloge reur-generaal van New York, Lefkowitz. NATO ONDERBEMAND. Generaal Valluy, opperbevel hebber van de NATO-strijdkrach- ten in Midden-Europa, heeft zich in het hoofdkwartier van de SHAPE te Fontainebleau tegen over een groep Franse journalis ten pessimistisch uitgelaten over de zeer onvoldoende strijdkrach ten, waarover het NATO-opper- bevel in Europa beschikt om het hoofd te bieden aan een eventu ele aanval door de Sovjet-Unie. Als het zo doorgaat, heeft hij ver klaard, zullen generaal Norstad en ik in de noodzakelijkheid ko men te verkeren, niet langer te verhelen, dat wij onze taak niet meer kunnen vervullen. WRIJVING TUSSEN MOSKOU EN PEKING. De „New York Times" meldt dat communistisch China gewei gerd heeft premier Kroestjef toe te staan om op de komende top conferentie te onderhandelen over geschillen in het Verre Oos ten. Het blad meldt dit uit We nen. Zijn inlichtingen worden toegeschreven aan Poolse com munisten, die onlangs uit Peking zijn teruggekeerd. De officiële Poolse communis tische delegatie bij de feestelijke viering in oktober van de tiende verjaardag der Chinese republiek is er van overtuigd dat er belang rijke verschillen van benadering en beleid bestaan tussen Moskou en Peking. Maar deze bezoekers verwachten niet dat het commu nistische bondgenootschap als ge volg van deze verschillen ineen zal zakken. De Poolse communisten hebben hun oordeel gevormd na gesprek ken die zij in Peking met Russen en Chinezen hebben gevoerd. DE ECHO HEI ZUIDEN HORLOGES POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP mot het hoogste r< fttt - RMCf I Waarom zoudt U dan nog langer lijden. Néém Kruschen - hoe eerder hoe beter. De gunstige werking op Uw bloedzuiveren de organen blijkt al gauw. Pijnen verdwij nen, naarmate Kruschen Uw bloed vrij maakt van de onzuiverheden, die nu Uw pijnen verwekken. Als U vandaag met Kruschen begint - iedere dag de kleine dosis - ondervindt U die weldadige ver lossing al gauw. FRAUDE MET 380 MILJOEN SPAARGELD. (let op het rode V driehoekje) ijcMju-n J t&i h 4

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1