Nieuwe fabriekspand van de Fa. Gebr. Teulings gaat 26 meter de hoogte in Waalwijkse en Langstraaise 'Courant j STASSAR I STASSAR PRISMA-i STASSAR BRILLEN WAALWIJK Met 3e fase van continubouw wordt dit jaar nog begonnen MAANDAG 30 NOVEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 96 Abonnement: 22 cent oer week: oer kwartaal ƒ2.39 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariet Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO Bescheiden meelhandel en loonmaalderij groeide nit tot gerenommeerde meelfabriek „Door de nieuwe haven en de nieuwe toekomstige wegverbindingen komen we vanuit concurrentie-oog- punt vrij gunstig te zitten". Dit was de prettige en alleszins reële slotsom van de heer Henk Teurlings bij een gesprek met uw verslaggever over de nieuwe en mo numentale uitbreiding van de Meel fabriek Fa. Gebr. Teurlings, waar voor vandaag aan de Waalwijkse ha ven de eerste paal de grond ingaat. En dat geografisch „vrij gunstig zitten" mag dan ook wel, want veel plezier en nut heeft de fa. Teurlings van de Waalwijkse haven niet gehad. De desolate toestand, waarin deze haven zo lang heeft verkeerd, heeft het bedrijf alleen maar veel tijd en dus veel geld gekost. Vooral tijdens de snelle uitgroei van het bedrijf in de naoorlogse jaren betekende de on bruikbaarheid van de Waalwijkse haven een kostbare handicap. Alle schepen voor dit bedrijf - ca. 3 per twee weken - moesten voor Tilburg gecharterd worden, vanwaar de ge loste lading dan weer met vracht- t Sint kiest want alléén heeft fabrieksgebouw voor de fabrikage van olie. De oorlogsomstandigheden waren echter oorzaak, dat deze fa briek later geliquideerd moest wor den. De daardoor vrijkomende ruimte had men echter hard nodig voor de opslag, want het ruimtegebrek deed zich steeds meer voelen, vooral toen daarbij nog de fabricage van bloem, varkensmeel en ochtendvoer ter hand werd genomen en het bedrijf geheel Brabant en Limburg tot afzetgebied kreeg. Behalve te Waalwijk lag er ook veel opslag te Tilburg, terwijl in Den Bosch een magazijn werd geves tigd voor de bloemhandel voor de stad en omgeving. MONUMENTALE HORLOGES Stationsstraat - Waalwijk X Deelnemer Waalwijk Winkel-actie auto's moest afgereden worden. Dit was een nogal omslachtige beweging en omdat tijd geld is in het zakenle ven, zat de fa. Teurlings met ge rechtvaardigd ongeduld uit te zien naar het ogenblik waarop de Waal wijkse haven haar functie naar be horen en blijvend zou kunnen ver vullen. Dit ogenblik is nu binnen gezichts afstand komen te liggen, want door de realisering van de 2e fase van het Waalwijkse havenplan in de komende drie jaar, krijgt de fa. Teurlings de beschikking over de vervoersmoge- lijkheid, die voor dit bedrijf zo nood zakelijk is en waarop het al zo lang heeft gewacht een volwaardige aan- en afvoerverbinding te water. Voegen we daarbij dan nog de snelle nieuwe wegverbindingen oost west (nieuwe provinciale weg) en zuid - noord (de nieuwe rijksweg Tilburg - Waalwijk-Gorinchem), dan mag inderdaad gesteld worden dat de meelfabriek van de Fa. Teurlings in de nabije toekomst een ideale ligging zal krijgen, die de verdere ontwikke ling van het bedrijf ongetwijfeld in belangrijke mate zal bevorderen. Het zelfde mag trouwens gezegd worden van alle bedrijven, welke zich langs de Waalwijkse haven gevestigd heb ben of nog zullen vestigen. Het be langrijke knooppunt, dat Waalwijk in de toekomst voor het vervoer te land en te water gaat worden, schept een ideaal klimaat voor industrie vestiging. MET PAARD EN KAR. Grote zaken zijn altijd klein be gonnen en voor de fa. Teurlings ligt dat begin op 1 jan. 1923, toen de heren W. en A. Teurlings in het oude pand van Toontje van Iersel aan de haven een meelhandel en loonmaal derij voor de boeren begonnen. Het was een bescheiden begin met één kar en één paard voor het vervoer van de leveranties naar de boerenbe drijven. De eerste uitbreiding kwam in '27 toen de fabrikage van veekoekjes ter hand werd genomen. Van lieverlee kwamen daar andere uitbreidingen bij, zoals in 1936 de bouw van een NIEUWBOUW Om aan de toenemende opslagpro blemen het hoofd te kunnen bieden, werd besloten tot een nieuwbouw, welke een plaats zou krijgen tussen de beide bestaande fabrieksgebouwen in. Als architect werd aangewezen het Architectenbureau Giesen te Doe- tinchem, terwijl onlangs de bouw werd gegund aan de Waalwijkse aan nemer F. Couwenbergh. Deze nieuwbouw krijgt een lengte van 25,55 meter en een breedte langs de waterkant van 21 meter, aldus vertelde ons de heer A. Friesen, op zichter van genoemd architectenbu reau. Wat de hoogte betreft valt de ze nieuwbouw in twee delen uiteen. Over een lengte van 15,80 meter be draagt de hoogte 9,40 meter, terwijl de hoogte van het resterende deel 26 meter, inclusief elevatorhuis, be draagt. Het laagbouwdeel is naar de waterkant toegekeerd en zal circa 10 meter over het water heengebouwd worden. Dit deel zal op enorme be tonnen palen van 42 cm in het vier kant worden gefundeerd, in totaal 40 stuks. Deze laagbouw is bestemd voor de opslag van het z.g. zakgoed. In de hoogbouw bevindt zich de com binatie der silo's, waarin 1000 ton aan granen en veevoeders kan worden opgeslagen. Verder is hierin de machineafde ling ondergebracht. Alle buitenwan den van de silowanden worden ver vaardigd van gewapend metselwerk, terwijl deze tevens bekleed zullen worden met een waterdichte bitumi neuze bekleding. De wand van de laagbouw aan de havenzijde wordt geheel vervaardigd uit geprefabri ceerde betonramen, alsmede twee zij kanten van de silo's. Tussen de nieuwbouw en de be staande bloemfabriek is een verbin ding van 3 m breed, 8 m lang en 8 m hoog geprojecteerd. Op de verdie ping van deze verbinding bevinden zich de kantine, toiletten, douche en was- en kleedlokaal. Vermeldenswaardig is verder, dat deze gehele nieuwbouw dusdanig is geconstrueerd, dat door het gehele interieur auto's kunnen rijden. Het lossen van de schepen, welke langs het bordes van de laagbouw zullen kunnen meren, zal geheel pneumatisch geschieden voor wat be treft het stortgoed- Als streefdatum voor het gereed komen van deze nieuwbouw is gesteld juli 1960. Deze nieuwbouw is natuurlijk op de allereerste plaats voor de firma Teurlings zelf een uitbreiding van grote betekenis, maar daarnaast mag zij ook gezien worden als een be langrijke bijdrage tot het scheppen van een grotere veelzijdigheid in het industriële patroon van plaats en streek. Het bedrijf van de fa. Teur lings omvat momenteel 30 personeels leden en het heeft 8 vrachtwagens in bedrijf met een totale vervoerscapaci teit van 60 ton. Tenslotte mag worden vermeld, dat er tussen de fa. Teurlings en het gemeentebestuur een tot tevredenheid stemmende oplossing is bereikt met betrekking tot de schade welke het bedrijf ondervindt door de provinciale weg, die het bedrijf gaat „onthoof - den". Het tracé van de provinciale weg is namelijk zodanig, dat het hoofdkantoor en maalderij aan de zuidzijde van de weg zal komen te liggen en de fabrieksgebouwen aan de noordzijde. Het ligt echter in de be doeling om het kantoor en maalderij in de toekomst ook naar de noordzij de te verplaatsen. rekening van de provincie komen. De heer Meijs vroeg of de toe komstige afleidingsweg vanaf de provinciale weg in zuidelijke richting ook van betekenis zal zijn voor de ontwikkeling van het gebied ten noorden van de Grotestraat. Hierop kon de voorzitter bevestigend ant woorden. In dit verband kon de voor zitter tevens mededelen, dat aan de raad in de volgende vergadering ter vaststelling zal worden voorgelegd het uitbreidingsplan ten noorden van de Grotestraat, lopende vanaf ge noemde afleidingsweg tot aan Gara ge Schoep. Het voorstel werd aangenomen. De overige agendapunten gingen snel onder de hamer door. Besloten werd tot teruggaaf van het verlof- recht aan J. G. Sars en J. P. Passier. Vastgesteld werd het partieel uit breidingsplan voor Besoijen-west. In dit verband merkte de voorzitter op, dat er in dit plan nog de mogelijk heid is voor de bouw van 35 wonin gen. Voor de bouw van 100 wonin gen (3e fase continubouw) werd het benodigde krediet beschikbaar ge steld. Eveneens werd een krediet be schikbaar gesteld voor straataanleg in het industrieterrein aan de le Zei- ne en de Elzenweg, alsmede voor straataanleg in Besoijen-noord. In dit gemeentedeel is plaats voor circa 225 woningen. Vastgesteld werden de vergoedingen als bedoeld in art. 75 der kleuteronderwijswet, voor de bijzondere kleuterscholen over het jaar 1958, alsmede de vergoedingen als bedoeld in art. 101 der l.o.-wet 1920, voor de bijzondere scholen voor b.l.o., l.o. en u.l.o. over 1958. Voor de aankoop van aanvullende leermid delen en schoolmeubelen t.b.v. de St. Michaël-ulo-school besloot de raad tot het verlenen van medewer- king. De raad besloot verder tot ga rantieverlening van maximaal f 200 t.b.v. een provinciale pluimvee- en konijnententoonstelling, welke op 9 en 10 jan. 1960 in De Gecroonde Leersse zal worden georganiseerd door de Gecombineerde Pluimvee- en Konijnenvereniging „Waalwijk en omstreken". Besloten werd tot aankoop van onroerend goed aan de Grotestraat in Besoijen, tot aankoop van grond in Besoijen en aan de Winterdijk te Baardwijk, tot ruiling van grond aan de van Wielesteinstraat te Baardwijk en ten oosten van de Putstraat, en tot verkoop van industrieterrein aan de Elzenweg en van bouwterrein aan de Burg. van Heijstlaan. Tevens werd besloten tot verkoop van woningen aan de van Assendelftstraat en de Thorbeckelaan. Voor het verlenen van een bijdrage aan de provincie in de aanlegkosten van de Taxandreiweg stelde de raad een krediet beschikbaar. Tenslotte besloot de raad om aan de gemachtigde, die door de gemeen te zal worden afgevaardigd naar de vergadering waarin gestemd zal wor den over de ruilverkaveling Heusden - Vlijmen (op 10 dec. a.s. te Vlij men), opdracht te verstrekken om vóór de aangevraagde ruilverkaveling te stemmen. OPGELETI v. Mosseveld's brood is volksbanket! Voor St. Nicolaas altijd het beste. Banketletter 2.25 Amandelletter 4 Boterletter 4.50 per 500 gram. S.v.p. tijdig bestellen. ZIE ONZE TOONKAMER GEMEENTERAAD WAALWIJK Afleidingsweg vanaf nieuwe provinciale weg naar kruispunt Besoijensestraat-Grotestraat Met de 3e fase van de Continu bouw Brabant II te Baardwijk, welke wederom de bouw van een 100-tal woningwetwoningen zal omvatten, zal wellicht nog dit jaar een begin wor den gemaakt. Deze mededeling kon burgemeester Teijssen vrijdagavond doen in de vergadering van de Waal wijkse gemeenteraad. De raad had overigens maar wei nig tijd nodig om de 22 punten tel lende agenda af te werken. Tussen de eerste en laatste tik van de voorzit tershamer lag maar een krap half uur. Alleen bij het voorstel tot be schikbaarstelling van een krediet van f 16.500.- voor de aankoop van grond in Besoijen voor straatverbete ring werd even langer stilgestaan. De heer Dercksen vroeg namelijk of de voorgenomen verbetering wel een verschil van f 14.000. met een reeds vroeger gedaan voorstel recht vaardigt. De voorzitter zette uiteen, dat met de voorgenomen verbetering word beoogt het scheppen van ruim te op het kruispunt Besoijensestraat - Grotestraat in'verband met de aan te leggen afleidingsweg vanaf de provinciale weg in zuidelijke richting naar dit kruispunt toe. Voor de doorbraak van deze af leidingsweg tegenover de Besoijense straat werden reeds de panden Gro testraat 1 en 3 aangekocht. De voor genomen verkeersverbetering zal ech ter dan pas geheel en al effect sor teren indien tot de aankoop wordt overgegaan van 63 m2 grond van de i n.v. van Leeuwen, welk bedrijf bin nenkort tot een verbouwing zal overgaan. Bij de koopsom is tevens het bedrag der schadevergoe ding inbegrepen. De voorzitter wees er op dat, nu de nieuwe provinciale weg steeds verder gestalte krijgt, voorzieningen moeten getroffen wor den voor een afleidingsweg in zui delijke richting. De voorziening zo als die door b w wordt voorgesteld achtte de voorzitter de meest effec tieve. In dit verband wees de voor zitter er verder op, dat het nog wel enkele jaren zal duren voordat de nieuwe rijksweg Tilburg-Waalwijk- Gorinchem er ligt. Het verkeer vanaf de provinciale weg in zuidelijke rich ting zal dus gebruik moeten maken van deze afleidingsweg en de Be soijensestraat. Gezien de steeds toe de voorzitter de voorgenomen verbe tering de enige afdoende oplossing. De voorzitter zei zich te kunnen voorstellen, dat men zich de vraag stelt waarom de gemeente dit alle maal moet betalen. In antwoord hier op stelde de voorzitter dat hierom trent nog niets vaststaat en dat er nog besprekingen gaande zijn. We hebben besprekingen tussen gemeen te en provincie reeds tot resultaat ge had dat de kosten van de doorbraak bij de voormalige machinefabriek van Verhulst (f 70.000.-) geheel voor R.K. Universiteit- en Hogeschoolavonds Interessante en boeiende beschouwingen van prof. dr. Groeneveld en mr. Hoefnagel In de aula van het dr. Mollercollege werd vrijdagavond een r.k. Universiteits- en Hogeschoolavond gehouden, welke was georga niseerd door het Diocesane Universiteits-comité. Hoewel de quantitatieve belangstelling voor deze bijzonder inte ressante avond niet bijzonder groot was, mocht men toch zeker te vreden zijn over de qualitatieve belangstelling, zoals de voorzit ter van het comité, burgemeester mr. v. d. Heijden van Loon op Zand, het in zijn openingswoord uitdrukte. Twee op het pro gramma vermelde sprekers waren wegens ziekte verhinderd om deze avond bij te wonen, namelijk dr. A. A. M. M. v. d. Ven, directeur van het Centraal Bureau, en de hoogeerw. heer Deken dr. B. J. M. v. d. Hurk. De opengevallen plaatsen werden resp. ingenomen door burgemeester mr. Hoefnagel van Vlijmen, lid van het diocesaan bestuur, en door moderator Stevens. TE WEINIG INZICHT Mr. Hoefnagel hield een korte in leiding over „De betekenis van de Universiteit in onze moderne samen leving", waarbij hij in het bijzonder nader inging op de wakrde en de be tekenis van het r.k. hoger onderwijs. Na er op gewezen te hebben, dat er bij velen nog te weinig inzicht aan wezig is in het r.k. hoger onderwijs, wees spr. er op welk een enorme be tekenis de wetenschap in de moderne samenleving gekregen heeft. Op elk terrein ontmoet men de wetenschap en er bestaat niet langer een tegen stelling tussen wetenschap en arbeid, wel een onderscheid, maar geen ver schil. Vervolgens wees mr. Hoefnagel op de taak van de Universiteit en de Hogeschool, die bestaat uit a) de beoefening der wetenschap; b) het geven van vakkennis, en c) de vor ming en opvoeding van de studenten tot volwaardige mensen. Voor de r.k. Universiteit en Hogeschool geldt daarenboven de taak om de ge hele wetenschap te bezien in het licht van het geloof. Met enkele sprekende cijfers be lichtte spr. verder de groei van de Nijmeegse Universiteit en de Til- burgse Economische Hogeschool. De Nijmeegse Universiteit werd gesticht op 17 okt. 1923. Zij telde toen 27 hoogleraren, 5 lectoren, 89 studenten en 3 gebouwen; momenteel heeft zij 79 hoogleraren, 10 lectoren, 26 do centen, 2700 studenten, 5 faculteiten en 20 gebouwen. Als bijzonderheid vermelde spr. hierbij, dat momenteel 52 van de studenten afkomstig is uit regionen welke men vroeger niet aantrof in de universitaire kringen; vooral ziet men tegenwoordig veel studenten uit middenstandskringen. De Tilburgse Economische Hoge school werd opgericht op 8 okt. 1927 en telde toen 5 hoogleraren, 8 lecto ren, 4 docenten en 28 studenten; mo menteel zijn aan deze school verbon den: 16 hoogleraren, 11 lectoren, .3 docenten en 706 studenten. De nederlandse katholieken heb ben ten aanzien van de academici nog een achterstand in te halen, zo be toogde mr. Hoefnagel, want de ka tholieke studenten vormen slechts 27 van het totale aantal. Verheu gend is het daarom, dat momenteel in Brabant het intellect wordt gemo biliseerd ter versterking van het ka tholieke aandeel in de-academisch ge- vormden. Tenslotte wees spr. op de enorme kosten waarvoor de St. Radboud Stichting zich geplaatst ziet, vooral door de stichting van de faculteiten geneeskunde en wis- en natuurkunde. Om de nodige gelden bijeen te bren gen voor de financiering van het ka tholiek hoger onderwijs is opgericht het Centraal Fonds Hoger Onderwijs, dat bestaat uit diverse werkgroepen, die elk weer op andere wijze en di verse terreinen gelden bijeen trach ten te brengen voor de dekking van de steeds stijgende enorme kosten. Als belangrijkste werkgroep stipte mr. Hoefnagel aan de werkgroep, die zich richt op de jaarlijkse huis-aan- huis collecte. Het meewerken aan dit fonds noemde spr. niet alleen een eer, maar ook een plicht van alle ka tholieken. Het gedeelte voor de pauze werd afgesloten met een boeiend projectie klankbeeld over het Kath. Hoger On derwijs, waarin niet alleen de bete kenis en de noodzaak van dit onder wijs tot uitdrukking kwam, maar waarin tevens een beeld werd gege ven van de enorme kosten welke de instandhouding en de uitbouw van dit onderwijs vragen. Na de pauze hield prof. dr. G. W. Groeneveld, hoogleraar Staathuis houdkunde aan de Nijmeegse Uni versiteit en de Econ. Hogeschool te Tilburg, een rede over „Universiteit en Maatschappij", waarin hij ener zijds een beeld gaf van de druk welke de moderne maatschappij op het uni versitaire en hoger onderwijs is gaan uitoefenen en anderzijds de positie van de hoogleraar en de student en de relatie tussen universiteit en hoge school en overheid belichtte. Het universitair en hoger onder wijs was in vroeger jaren een pretti ge en gezelllige aangelegenheid, want 100 jaar geleden telde Nederland ca. 1000 studenten, hetgeen neerkwam op 200 per universiteit en in rond 1900 bedroeg dit aantal nog maar 2800, waarvan 80 bestond uit studenten bij de faculteiten genees kunde en wis- en natuurkunde. Dit percentage is thans gedaald tot 40 waaruit wel blijkt dat er een grote kentering heeft plaats gehad. Ook ten opzichte van de weten schap had men vroeger een geïsoleer de instelling; de wetenschap is er voor de wetenschap en niet om de maatschappij te dienen. De moderne maatschappij is eisen gaan stellen aan de universitaire en hogeschoolvorming, zij verlangt meer studierichtingen en specialisatie, zelfs super-specialisatie. Een ander ken merk van de veranderde positie van de universiteit in de maatschappij is, dat men eist dat de wetenschap meer direct effect sorteert in de maat schappij. Van grote betekenis in de verhou ding tussen universiteit en maat schappij is verder de enorme groei van het aantal studenten. In 1930 waren er 3800 abituriënten, in 1950 8400 en 1960 en 1970 zal dit aantal groeien tot resp. 12.000 en 18.000; het aantal studenten bedroeg in 1930 12.000, thans 30.000 en zal in 1970 tot 60.000 gestegen zijn. Met klem waarschuwde prof. dr. Groeneveld tegen de mentaliteit om de universiteit als een doorgangshuis te beschouwen en de hoogleraar als een automaat, die tegen zeer gering tarief de nodige vakkennis levert. De student moet er van doordrongen worden dat hij zich gelukkig mag prijzen dat hij in dit prachtige milieu kan studeren. Tenslotte ging spr. nader in op de relatie tussen universiteit en hoge- school met de overheid. Ook hier is een band gegroeid die het verleden niet heeft gekend door de steeds toe nemende financiële lasten voor de overheid met betrekking tot het ho ger onderwijs, welke lasten in de toe komst steeds zwaarder zullen wor den. Uit enige cijfers welke prof. dr. Groeneveld hierbij naar voren bracht, bleek wel heel duidelijk in welke ma te deze lasten gestegen zijn. Zo be droegen in 1938 voor de overheid de lasten per student f 1400. - per jaar, momenteel is dit bedrag geste gen tot f 3800. - Zonder de over heid zou het hoger onderwijs vooral op medisch en technisch gebied niet meer mogelijk zijn, aldus spr., omdat hiervan enorm kostbare investerin gen moeten worden gedaan. Zo zal o.m. in de komende 15 jaar 1 Vl mil jard aan gebouwen uitgegeven moe ten worden. Al deze zeer grote uit gaven moeten worden gedaan, omdat deze investeringen beslissend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Nederland, aldus prof. dr. Groe neveld. De voorzitter van het comité dank te beide sprekers hartelijk voor hun DE mm WH HEI zu

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1