KAATSHEUVEL I kalter Waalwijkse en Langsiraaise Courant Ms STASSAR Uit de Langstraat STASSAR: PRISMA-: 8e Kringtentoonstelling voor de Liefdadigheid (£sso) Nieuwkuijk PPP^voor m tog Sedert 24 jaar in de 'g®.. Heuvelstraat 24 K§&T'lburg petroleum DE HAARDOLIE Ons depot te Breda, Stationsemplacement, tel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. Hockey Loon op Zand Raamsdonk Raamsdonksveer Blus dat branden van overtollig maagzuur. VRIJDAG 4 DECEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHOMHEÏ ZUIDEN 82e JAARGANG No. 97 Abonnement: 22 cent Der week: per kwartaal 2.83 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES „ECHO" Zaterdagavond, kort na de open stelling voor het publiek, werden wij door de heren H. Pullens en Jac. Klerx, respectievelijk voor zitter en secretaris van de Con cours Combinatie Kaatsheuvel en Omstreken, in de gelegenheid ge steld een kijkje te nemen in de zaal van caté „De Sportwereld" van L. van Ee, waarin door ge noemde vereniging voor de acht ste maal een duivententoonstel- ling is ingericht, waarvan de ba ten wederom ten goede zullen ko men aan charitatieve instellingen t.w. T.B.C. te Loonopzand, R.K. Gezinszorg te Kaatsheuvel en Waalwijk, Santos, Herwonnen Levenskracht te Dongen en het Groene Kruis te Capelle. Direct viel ons op de keurige en overzichtelijke wijze waarop de prachtige vogels in ijzeren kooien te kijk zijn gesteld. Op deskundige wijze werden wij door genoemde heren voorgelicht over wat zich in de duivenwereld af speelt, het opwindende van deze sport enz., terwijl wij geconfron teerd werden met de circa 800 duiven welke hier zijn verzameld. Teneinde ons leken op dit gebied, een inzicht te geven in het kwali teitsverschil, toonde men ons o. a. de schoonste doffer van de ten toonstelling, een exemplaar, dat met z'n glanzende verenpracht di rect opviel door z'n mooie lijn en majestueuze houding. Werkelijk een edel exemplaar, dat alleen al een bezoek aan de tentoonstelling waard zou zijn. Doch ook werden wij voorgelicht over de voorbe reiding van zo'n expositie, zodat wij een idee kregen van het ont zettend vele werk dat hieraan is verhonden. Zoals overal moet ook hier het leeuwenaandeel geleverd worden door een kleine groep, i.e. de genoemde heren Pullens en Klerx, en niet te vergeten de oude rot Bert Hamers, de penning meester. Een woord van hulde aan dit driemanschap is zeker op z'n plaats. Het feit bovendien, dat dit alles geheel belangeloos en ten behoeve van de charitas ge schied, geeft aan hun werk een des te waardevoller karakter. Zouden wij overigens deson danks nog niet voldoende over tuigd zijn van dit werk, dan was een beschouwing van 't omvang rijke, keurig uitgevoerde pro grammahoekje, voldoende om het laatste restje twijfel weg te ne men. Wij iroffen hierin op de eerste plaats een voorwoord aan van voorzitter Pullens, die spreekt over de traditie van deze tentoonstellingen, waaruit lang zamerhand een vaste kern is ge groeid, die zich zonder uitzonde ring geeft voor het nobele doel. Hij verheugt zich over de volle belangstelling uit de Combinatie en de naaste omgeving, en hoopt dat de opbrengst dit jaar die van vorige jaren zal overtreffen en de charitatieve instellingen 't werk zullen blijven volgen en waarde ren. Hij besluit met dank te bren gen aan de adverteerders, schen kers van bonnen en ereprijzen, kopers van loten en alle begun stigers. De waardering van de instel lingen bü'kt overigens wel uit het voorwoord van de voorzitter van de R.K. Gezinszorg, afd. Kaats heuvel. dokter Wijtenburg, die opmerkt dat de plaatselijke stich tingen van de R.K. Gezinszorg de zware taak hebben om het werk van de gezinszorg financieel mo gelijk te maken, een vorm van maatschappelijk werk, dat zij, hoewel het toch nog betrekkelijk kort bestaat, niet meer zouden kunnen missen. Dat aan het werk echter grote kosten verhonden zijn, welke door de getroffen ge zinnen zelf niet kunnen worden gedragen, zal eenieder duidelijk zijn. Dat ieder jaar opnieuw de C.C. Kaatsheuvel een tentoonstelling organiseert en de opbrengst daar van beschikbaar stelt aan gezins zorg en andere instellingen, stem pelt haar tot een vereniging van mensen, die niet alleen enthousi aste duivensportliefhebbers zijn, maar ook beoefenaars van de charitas. Dokter Wiitenburg be sluit met de wens, dat deze ten toonstelling weer even succesvol moge slagen als de andere jaren, tot volle tevredenheid van de or ganisatoren, die er zo veel tijd en zorg aan hebben besteed. Ten einde te illustreren, op welke wijze de duivensport zich als geen andere in dienst stelt van de liefdadigheid, kunnen wij terloops even mededelen, dat 1.1. maandag een bedrag van 1300.- AIs batig saldo van de laatst ge houden T.B.G.-vlucht kon wor den afgedragen. Wat de tentoonstelling zelf verder betreft, zagen wij nog een aparte show-stand, bevattende kampioenen van dit jaar van de liefhebbers Trommelen uit Don gen, K. v. Esch uit Loonopzand en Jac. Vloemans, M. van Boxtel, M. Ververs enz. uit Kaatsheuvel. Dat het de dieren tijdens deze dagen aan niets ontbreekt, daar voor staat de bekende liefhebber Jan van Riel en z'n helpers borg. De gebruikelijke keuring der vogels geschiedde zaterdagmor gen door een deskundige jury, bestaande uit de heren H. v. Ier- sel, B. v. Dal, Jos Ooms en C. van Broekhoven uit Tilburg. Volgens Heren- en Jongenskleding insiders stonden deze heren voor een geenszins benijdenswaardige taak, èn vanwege het prima ma teriaal èn door het soms grote aantal exemplaren per klasse Uiteindelijk kwamen zij tot het volgende resultaat: Duivinnen 1956 en ouder (45 inzendingen): 1 A. Klootwijk, Kaatsheuvel; 2 L. v. Mosselveld, Kaatsheuvel; 3 Jac. Vloemans, Kaatsheuvel; 4 M. van Peer, Ca pelle; 5 P. Stokkermans, Kaats heuvel 6 A. J. v. Dongen, Loon opzand; 7 A. Trommelen, Don gen; 8 A. Pijnenburg, Kaatsheu vel 9 Th. Duivenkamp. Waal wijk; 10 L. van Geel, Kaatsheu vel; 11 C. van Dongen, Loonop zand; 12 zeer eervolle vermelding A. Klootwijk, Kaatsheuvel. Doffers 1956 en ouder (32 inz.) A. Trommelen D.; 2 J. van Hees- wijk, K.; 3 P. J. de Bondt, I).; 4 A. Pijnenburg, K.; 5 L. van Geel K.; 6 Jac. Koenen, D.; 7 L. de Bondt, K.; 8 J. van Heeswijk, K.; 9 L. Michielsen, D.; 10 Jac. Duques- noy, K.; 11 A. van Wanrooij, K.; 12 C. van Rooij, K.; 13 L. v.'Mos selveld, K.; 14 A. Heijs K.; 15 Jac. Vloemans, K.; 16 J. van Heeswijk K.; 17 zeer eervolle vermelding J. van Heeswijk, K. Duivinnen 1957 (33 inz.)1 W. v. d. Ven, K.; 2 M. Lensvelt, K.; 3 C. de Bondt, K.; 4 M. Lensvelt, K.; 5 P. Stokkermans, K.; 6 K. v. Esch, Loonopzand; 7 M. Klijn K.; 8 W. v. d. Linden, D.; 9 z.ê.v. A. Klootwijk, K. Doffers 1957 (40 inz.): 1 K. v. Esch, L.; 2 J. van Riel, K.; 3 M. Klijn, K.; 4 C. v. Gooi, K.; 5 Jac. Bergmans D.;6L. Labee, K.; 7 B. de Ruijter, I).; 8 Jo Jansen, K.; 9 L. v; Mosselveld, K.; 10 J. van Riel, K.; 11 z.e.v. A. Trommelen, Dongen. voor mol het hoogste Mitif - §m net - mm Duivinnen 1958 (56 inz.)1 A. Beerens, L.: 2 P. Dirksen, K.; 3 F. J. de Bondt, D.; 4 F. v. d. Linden, K.; 5 W. v. d. Linden, K.; 6 P. Emmers, K.; 7 J. Selders, D.; 8 J. van Riel. K.; 9 M. Lensvelt, K.; 10 A. Bakkers, W.; 11 St. v. Peer, C.; 12 St. v. Peer, C.; 13 M. Ver vers, K.; 14 L. v. Mosselveld, K.; 15 P. Schoenmakers, K.: 16 M. Lensvelt, Iv.; 17 z.e.v. A. Verha ren, D. Doffers 1958 (69 inz.)1 v. Ec- ten, W.; 2 A. Trommelen D.; 3 A. Dekkers, W.; 4 M. Lensvelt. K.; 5 M. Ververs, K.; 6 W. v. d. Ven, K.; 7 Jos Montee, K.; 8 C. Labee, K.; 9 J. van Riel, K.; 10 St. van Peer, C.: 11 A. Bakkers W.; 12 H. Pullens, W.; 13 M. Lensvelt, K.; 14 K. Schaafstra, K.; 15 P. Dirven I).; 16 P. v. Dongen, D.; 17 L. Ha mers, K.; 18 Jos van Dongen, L.; 19 z.e.v. Jan Verhagen, \V. Duivinnen 1959 (115 inz.): 1 M. Lenvelt, K.; 2 C. van Rooij, K.; 3 M. Klijn, K.; 4 H. Hcsselmans, K.; 5 A. Bakkers, 6 J. v. Riel, K.; 7 W. v. d. Ven, Iv.; 8 J. v. Riel K.; 9 C. v. Dongen, L.; 10 C. Mo- reval, K.; 11 J. v. Riel, Iv.; 12 A. de-Bie, Iv.; 13 H. van Helvoirt, K.; 14 H. v. Helvoirt, Iv.; 15 A. Ver haren, D.; 16 A Klootwijk, Iv.; 17 Iv. v. Esch, L.; 18 J. v. Dongen, lv.; 19 J. Klis, Iv.; 20 G. Sehrau- wers K.; 21 Th. Duivenkamp W.; 22 F. v. d. Linden, K.; 23 A. Bee rens, L.; 24 H. v. d. Linden, L.; 25 A. Trommelen, 1).; 26 J. Sel ders, D.; 27 M. Klijn, K.; 28 Iv. Schaafstra, K.; 29 C. de Bondt Iv.; 30 C. Moreval, K.; 31 z.e.v. H. Pullens, W. Doffers 1959 (95 inz.): 1 P. Dirksen, Iv.; 2 A. Trommelen, D.; 3 A. Verharen, D.: 4 M. Lensvelt, K.; 5 A. Klootwijk, K.; 6 P. Dirk sen, Iv.; 7 Jos van Dongen, L.; 8 Jac. Koenen, D.; 9 Fr. v. d. Lin den, K.; 10 J. v. Riel, K.; 11 Jos Montee, Iv.; 12 A. v. Wanrooij K. 13 F. v. Woensel, Iv.; 14 M. Lens velt, Iv.; 15 P. Emmers, Iv.; 16 P. A. de Bondt, D.; 17 P. Grootswa- gers, Iv.; 18 W. v. d. Ven K.; 19 P. v. Peer, C.; 20 M. Lensvelt, Iv.; 21 G. v. Gooi, K.; 22 A. de Bie, Iv.; 23 J. v. Heeswijk, K.: 24 P. van Dongen, I).; 25 K. v. Esch, L.; 26 H. v. Helvoirt. K Duivinnen 1959, bonte klasse (44 inz.)1 Jac. Koenen, D.; 2 L. v. Geel, K.; 3 F. v. d. Linden, K.; 4 Iv. v. Esch, L.5 A. Heijs, K.; 6 L. v. Mosselveld, K.; 7 Hes- selmans, K.; 8 Jac. Koenen, D.; 9 H. v. Nieuwstad K.; 10 Jac.Ivoe- nen, D.; 11 S. v. Peer, C.: 12 H. Pullens W.13 z.e.v. Jo Jansen K. Doffers 1959, bonte klasse (50 inz.)1 A. Beerens, L.; 2 A. J. van Dongen, L.; 3 A. Heijs, Iv.; 4 Jac. Koenen, D.; 5 G. v. Gooi, K.; 6 C. v. Dongen, L.; 7 H. v. d. Linden, L.; 8 A. J. v. Dongen, L.; 9 H. Pullens, W.; 10 M. Ververs, K.; 11 P. Bakkeren, C.; 12 A. J. van Dongen, L.; 13 G. Scbrauwers Iv.; 14 z.e.v. P. Emmers, K. Mooiste doffer: Iv. van Esch te Loonopzand. Mooiste duivin: M. .Lensvelt te Kaatsheuvel. De tentoonstelling, welke za terdagavond voor het publiek werd opengesteld, mocht zich al direct in een grote belangstelling verheugen, terwijl ook de ten ver koop aangeboden bonnen bij de liefhebbers gretig aftrek vonden, De heer v. Dongen uit Dongen, die als afslager fungeerde, toonde zich hierbij wel de juiste man om de animo tot een hoger bod op te wekken, zodat de opbrengst be duidend was gestegen, vooraleer het „voor de derde maal" klonk. Ook zondagmorgen was de be langstelling al vroeg bevredigend. Omstreeks 12 uur, na 'n welkom door de voorzitter tot de burge meester van Loonopzand, mr. R. J. Th. van der Heijden, alsmede tot de besturen van diverse cha ritatieve instellingen, vond de of ficiële opening door de burge meester plaats. Deze had de uit nodiging daartoe met blijdschap aanvaard, ten eerste om de dui vensport op zichzelf, welke hij 'n mooie liefhebberij vindt, en die niet alleen binnen het bereik van de grote, maar ook van de kleine beurs ligt, en ten tweede omdat deze sport zich bij voortduring in I dienst stelt van de liefdadigheid. Hij betuigt gaarne zijn steun en sympathie aan de duivensport te geven en hoopt dat deze zal mo- ben blijven groeien. Namens de instellingen van weldadigheid sprak de heer Ivup- pens van de vereniging Santos te Dongen een dankwoord tot de or ganisatoren van de inrichting. Na deze officiële opening werd wederom met de verkoop van bonnen doorgegaan, terwijl in de avonduren, na de sluiting, werd begonnen met de trekking voor de grote loterij. De uitgelote nummers zullen per advertentie in De Echo" worden bekend ge maakt, terwijl hiervan ook een lijst zal worden opgehangen in café De Sportwereld, waar de bonnen voor de prijzen kunnen worden ingeruild. KAATSHEUVEL D.E.S.-heren IE.M.H.C. m Na een vooral in de laatste minu ten erg spannende wedstrijd, is het DES gelukt om de eerste competitie overwinning van dit seizoen te be halen. Het erg jonge eerste heren- elftal, dat in de drie voorgaande wedstrijden heeft bewezen technisch beslist niet de mindere te zijn van de andere teams, ging in hoog tem po van start tegen het derde elftal van EMHC uit Eindhoven. De beide verdedigingen hielden echter het hoofd koel en maakten geen fouten. Deze situatie resulteerde dikwijls in zeer fraai veldspel, waardoor DES enkele keren dicht bij een doelpunt kwam. Het was duidelijk dat dit doelpunt niet lang kon uitblijven. De DES-voorhoede zag door verras send spel kans om de verdediging van de gasten soms volledig uit po sitie te spelen. Bij een van die aan vallen speelde de rechtsbinnen zich op een sublieme wijze vrij en kon een hard schot op doel richten, dat evenwel door de keeper werd gere tourneerd, maar onmiddellijk tussen palen en lat werd gepushed. Nog voor de rust werd een van de vele mooie aanvallen wederom af gerond met een zeer mooi doelpunt van de stick van de rechtsbinnen. Bij een 20 stand voor de thuisclub kwam de rust. Het na de hervatting vercoonde spel haalde zelden het praedicaat goed. Het tempo zakte aanmerkelijk, terwijl tevens de verrassende factor in het aanvalsspel tot nul werd ge reduceerd. Het team van de gasten zag plotseling zijn kans schoon en vertoonde zich meer dan in de eer ste speelhelft in de slagcirkel van de thuisclub. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties voor DES, maar de verdediging hield uitstekend stand. Uit een van de laatste aan vallen van EMHC kreeg de links buiten van die club de bal in goede schietpositie en stelde zijn mede spelers niet teleur door er 'n prach tig en verdiend doelpunt van te maken. Met de stand 21 kwam 't einde van een uiterst sportief ge speelde wedstrijd. Zondag a.s. zal DES tegen Weert in het strijdperk treden om te trach ten de vierde ronde van de beker competitie binnen te gaan. De voor gaande bekerwedstrijden, welke beide onbetwist werden gewonnen, rechtvaardigen het vertrouwen, dat wij voor de wedstrijd van zondag in DES stellen. BURGERLIJKE STAND GeborenMargaretha M R E dv J Jansen-Vaessen - Jacobus C M zv C v Loon-Beerens - Petrus C N zv C v Herp- v d Broek - Johanna G M dv A Kennel kens-Vesseur - Maria A W dv J Verboven- v d Broek - Hendrik A zv J v Summeren- Biemans - Johannes G J M zv J Tuijp-de Boer - Johanna B S dv M v Esch-Brands - Petrus M C zv J monsieurs-Laurijsen - Johannes P G zv A v Wanrooij-Severeijns. Huw.-aangiften Johannes A M Ebbing 24 j en Elisabeth M Hultermans 25 j beiden alhier - Adrianus J M v Riel 26 j en Anna E M Hornman 26 j beiden alhier - Johan Sartori 50 j en Josephina Daanc 40 j beiden alhier - Michël F Dingcmans 26 j en Ja- coba C Molenschot 24 j beiden alhier - Johannes P v Wanrooij 26 j en Arnolda A A M v d Hoven 29 j beiden alhier. Huwelijken: Johannes C Damen 28 j en Anna H M Broeders 27 j beiden alhier - Marinus Adrianus Hoevenaar 26 j alhier en Francisca A v d Wijst 26 j te Waalwijk - Martinus J Verwater 26 j en Helena Koe nen 26 j beiden alhier -. Johannes A A Lig- tenberg 27 j en Wijnanda Maria de Bont 27 j beiden alhier - Johannes K de Hoogh 24 j te Dongen en Gcrarda M J Kemmeren 23 j alhier - Adrianus H Reukers 23 j en Francisca M M v d Velden 22 j beiden al hier - Leonardus G M Meijer 26 j en Pie- ternella P H 25 j beiden alhier - Johannes Koenen 25 j en Hendrika Dekkers 24 j beiden alhier - Thomas H v Huiten 27 j te Waalwijk en Antonia M Damen 24 j alhier - Hendrikus Zwaans 30 j en Pe- tronella C M Roeien 30 j beiden alhier. Overleden Petrus Anthonij Janssen 75 j geh gew met Anna C Kemmeren. Ingekomen Francisca Bertens van Vlij men Johannes G S W v Hoorn van Weert - Martinus J Coster en gezin van Veldhoven - Cornelis G Luijten van Dussen - Johannes W v Heugten van Horst Leonardus A v d IJssel van Horst (L.) - Cornelia A v d Hoven van Goirle - Adri- ana Klijn van Waalwijk - Cornelia W M v Beek van Dongen - Francisca v d Wijst van Waalwijk - Edith E Weigand van Ois- terwijk - Thomas H v Huiten van Waal wijk - Helena A Verduijn van Waspik. Vertrokken Theodorus G A v Nistel- rooij naar Nijmegen - Assuerus F M Huij- brechts naar Goirle - Johannes M Cou- wenberg naar Waalwijk Antonius Kuis naar Vught - Adriana Wilhelmina v Loon naar Brummen - Adriana J M Kusten naar Raalte - Petrus J M v. Beers naar Tilburg - Johannes A A Ligtenberg naar Waalwijk - Wijnanda M de Bont naar Waalwijk - Antonius G J Janssen naar Venray - Ma rinus W Kuijsters naar Waalwijk - Ge- rarda M J Kemmeren naar Dongen - Wil helmus A G v d Kam naar Gemert - Ja cobus M v d Aa naar Waalwijk - Antonius J G Meijer naar Waalwijk - Josef A J Bienert naar Tilburg - Martinus A C Pcl- ders naar Waalwijk - Martina E M Bee rens naar Tilburg - Petrus J L v d Ven naar Tilburg - Adriana G W M Verbrug-. gen naar Dreumel - Johannes C J M v Dijk naar (Jtrecht - Wilhelmus A J v Leest naar Drunen. Sint kiest Herinneringen rond en aan de Jonkheren de la Court. Tot slot ontlenen we uit 't orgaan „Met Ganser trouw" nog het vol gende over mijnheer Willem: Café Merkx was het stamcafé van de harmonie „De Eendracht", café de Bont het stamcafé van de Zang vereniging „Oefening Baart Kunst". De zangvereniging, uitsluitend voor mannen, had niet alleen in Nieuw kuijk een goede naam, ook de grens dorpen wisten dat in Nieuwkuijk, onder leiding van Cus de Gouw, goed werd gezongen. Te oordelen naar de liederen die zij op haar re pertoire had, waren vooral liederen geliefd waarin Nederlands roem en glorie herleefde. De namen der stuk ken spreken voor zichzelf: Neder lands mannenzang, Neerlands taal, Hollands glorie, Mijn land is een land der zee. Ook van de zangvereniging was Jonkheer Willem beschermheer. Wanneer hij zich enigszins in Mid- delbeers kon vrijmaken, kwam hij naar Nieuwkuijk om zijn muzikale vrienden op te zoeken. Er was ech ter naast de harmonie en liedertafel nog meer wat jonkheer Willem aan Onzenoort en Nieuwkuijk bond. Rond Onsenoort en Nieuwkuijk lag de Weidse polder met vlezige hazen en konijnen en er was water, groot en diep water met veel vissen. Jonkheer Willem hield van de pol der, en dit niet alleen omdat er wild zat en in de Maas vissen, hij hield van de natuur, waarin alles onvervalst en echt tot leven kwam. Voorgeschreven etiquetten en co- venties waar het hart van de mens niet in betrokken was, betekende voor hem een rem om zichzelf te kunnen zijn. Men moest hem nemen zoals hij was: wat boers, wat ruig, wat slordig gekleed. In Onsenoort en Nieuwkuijk kende men dit. De mensen waren te veel met de natuur vergroeid om zich druk te maken over een ruw woord of 'n versleten jas. Toch is het gebeurd dat hij on der aandringen van zijn vrienden zijn oude hoed vol zweetranden, in ruilde voor een nieuwe. Dat was toen Dodemont weer eens met een koffer vol hoeden en petten de Langstraat afreisde. Hij kocht een hoed om zijn vrienden een plezier te doen. „Geef me maar eens drie hoeden" zei jonkheer Willem tegen de verkoper Dodemont. Even later zeilden drie hoeden door de lucht. „Die het meest ver valt, betaal ik" zei hij. Het was een slap en goed koop geval. Hij betaalde dan zonder afdingen. Geld en kleren speelden geen rol in het leven van de jonk heer. Zü zaten slecht op zijn huid. Ze waren er niet mee vergroeid. Voor jonkheer Willem was de vrijheid een dierbaar goed, boven al het andere te prefereren. Zijn grote liefde voor de jacht was daar aan niet vreemd. De polder was in die tijd een zak vol wild. Er waren hazen, konijnen en patrijzen bij de vleet. Nu was Willem de la Court geen voortreffelijk jager; hij moest het gemis aan schotvaardigheid aan vullen door veel en herhaaldelijk te schieten. Tinus Spiljaard, Toon en Tinus de Stoker waren zijn trouwe metgezellen. Over drijvers hoefde hij zich ook geen kopzorgen te ma ken, Hij kon altijd rekenen op Driek van Vlijmen, Jan van Son, Gerritje Dikmans en meer anderen, die van een goede borrel hielden. In die tijd liep men uren voor een borrel. Dr. v. d. Linden zei altijd: „Aan die van Onsenoort en Nieuwkuijk is geen droog brood te verdienen. Overdag eten zij zich dik aan het spek en 's avonds aan de pap". Voor jonk heer Willem konden de hazen en konijnen nooit te vet zijn en er wa ren er nooit genoeg. Ook de broodjagers beleefden plezier van z'n'jacht. Zij telden de misgeschoten hazen reeds op bij hun eigen jachtbuit. Naast de jacht was er dan nog zijn liefde voor de visse rij. Hij had er plezier in met een groot sleepnet het Oude Maasje leeg te stropen. Men ving soms zoveel vis, dat de netten dreigden te scheu ren. Er moest dan een kar aan te pas komen om, boordevol geladen, de vissen naar Nieuwkuijk te bren gen. Iedereen kon dan zijn buik dik eten aan de vis, terwijl er dan ook nog voor de helpers een tractatie van een paar goede borrels over schoot. Er ging in die tijd in het dorp Nieuwkuijk een verhaal rond zon der bronvermelding. Het was n.l. 'n verhaal over een vlag. Er moet eens een vlag zijn gemaakt waarop de letters prijkten „Nieuwkuijk en On senoort". Deze vlag werd ter goed keuring voorgelegd aan jonkheer Willem. Tot grote verwondering van de omstaanders het moet een mooie vlag geweest zijn gebood jonkheer Willem een schaar te ha len en werd deze in het doek gezet. „Zo niet" was het korte antwoord van jonkheer Willem. Zo niet en zo nooit. Niet Nieuwkuijk en Onsen oort, maar Onsenoort en Nieuw kuijk. Zo was het, zei mijnheer Wil lem, en zo zal het blijven. Bestel op want. alléén heeft HORLOGES Stationsstraat Waalwijk Deelnemer Waalwijk Winkel-actie mijn rekening een andere, maar houdt in het vervolg rekening met de volgorde der namen. Op alle pro gramma's van die tijd, zowel van de harmonie als liedertafel, stond de naam van Onsenoort voorop. Jonk heer Willem hield hier de vaste hand aan en die van Onsenoort wis ten niet beter en wilden niet beter. Desnoods hadden zij het in een bloe dig handgemeen uitgevochten. Die van Onsenoort waren in die dagen geen tamme jongens. De Nieuw- kuijkse jongens hadden er alle res pect voor. „Pas op", zeiden ze „laat die van Onsenoort met rust", ze hanteren te gemakkelijk het mes. Voor de jongens yan Onsenoort was dit graan op hun molen. Trots stap ten ze door de straten, hun messen in een zakje op hun heupen dra gend. Wanneer jonkheer Willem de la Court gestorven is, weet niemand op dag of uur te vertellen. Het is ook erg bijkomstig. Voor de oudste inwoners van Nieuwkuijk en On senoort is jonkheer Willem nog lang niet gestorven. Zijn beeld is leven dig vastgelegd in hun geheugen om zijn naam op de dodenlijst te plaat sen, en ook voor de jonkheer is de dood slechts een overgang geweest naar dat echte leven waarvan hij al tijd heeft gehouden, een leven zon der poespas. Kanarietentoonstelling. Onze plaatselijke kanarievereni ging „De Vogelvriend" organiseert op 11, 12 en 13 december a.s. een tentoonstelling van zang. en kleur- kanaries. Een evenement dat in on ze gemeente nog nooit heeft plaats gehad. Aan deze tentoonstelling zul len pl.m. 400 zang- en kleurvogels deelnemen. Er zijn zeer mooie kleurvogels te bezichtigen. Als keur meester treedt op de heer Blanken- stein uit Veenendaal. De inlevering van de vogels is bepaald op 7 dec. De tentoonstelling is geopend op vrijdag 11 december van 8—11 uur en zaterdag van 311 uur. Op de sluitingsdag (zondag) van 10 uur v.m. tot 5.30 uur n.m. ,111.153/gil Winkelweek. De Raamsd'onkveerse winkelweek is begonnen. Er zijn weer speciale koopavonden ingesteld; deze zijn: 24 t/m 28 nov. en 30 nov t/m 5 dec. tot 21 uur. Het comité heeft nu naar nieuwe attracties gezocht. Dit jaar werd be sloten de prijzen beschikbaar te stellen voor een quiz-avond, die op dinsdag 15 december in de boven- Met 'n paar Rennies werk van 'n ogenblik. 't Is nog een prettige remedie ook. Direct baat en gemakkelijk in te nemen - zonder water of wat ook. U kunt Rennies kopen bij iedere apotheker of drogist, 't Loopt daar iedere dag storm om Rennies - en niet zonder reden. zaal van de heer Lambrechts wordt gehouden. Tijdens deze actie wor den aanmeldingsformulieren ver strekt door de aangesloten winke liers. Door loting zullen 20 deelne mers bepaald worden, die elk 5 vra gen te beantwoorden krijgen. In to taal zijn er 15 prijzen beschikbaar gesteld, w.o. televisie, bromfiets, wasmachine, centrifuge, tapijt, enz. Aanvang van de quiz-avond 8 uur namiddag. SUM - li—P «*>■>-* .--«raws Jubileumtentoonstelling. De postduivenvereniging „Konin gin Juliana" bestaat 40 jaar. Ter ge legenheid hiervan werd zaterdag en zondag een jubileumtentoonstelling georganiseerd in de bovenzaal van hotel „De Witte Leeuw". Op zondag 27 december zal het jubileum fees telijk worden gevierd. Eerste prijs Excelsior. De gemengde zangvereniging „Ex celsior" heeft op een zaalconcours te Rotterdam een zeer mooi resultaat geboekt. Uitkomend in de ere-afde. ling. wist deze vereniging met 335 punten een eerste prijs in de wacht te slepen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1