BINNEN- EN BUITENLAND Uw BRIL van MAAREN's Waalwijkse en Langstraatse Courant DE DOMINEE, DE AUTO EN DE CAFÉHOUDERSDOCHTER W. TIMMERMANS ZONEN Assurantiën op elk gebied. MAANDAG 7 DECEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week Bureaux: GROTESTRAAT 205, WAALWIJK 82e JAARGANG No. 98 Abonnement: 22 cent ter weex: per kwartaal 2.85 3.10 fraxico p.p. Advertentieprijs: 10 cent per mjn. Contract-advertenties: speciaal tarief Gironummer 50798 TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO" Redelijke verdeling van bewijslast bij gemaakte onkosten Wanneer het jaareinde zijn nade ring aankondigt door het verschijnen van het woord december op de kalen der, geven wij ons dikwijls rekenschap van de naderende fiscale afrekening. We moeten ons inkomen opgeven over het kalenderjaar en daarbij bren gen wij aan de fiscus een aantal ge maakte kosten in rekening, die voor de verwerving van inkomen hebben gediend. Daarbij moeten wij het rede lijke in acht nemen. Sinds jaar en dag zijn belasting plichtigen, de fiscus en de rechter lijke macht in de weer om vast te stel len wat redelijk genoemd mag wor den. Het laatste woord over die rede lijkheid heeft uiteindelijk de Hoge Raad. Kunnen wij uit de uitspraken van de Hoge Raad zonder meer op maken hoe de grens tussen redelijke en onredelijke kostenaftrek moet worden getrokken? De praktijk is voor het beantwoorden van die vraag de beste leermeester. De auto van de dominee. Wij bestudeerden het geval van de predikant in een plattelandsgemeente, die voor zijn ambtsbezigheden van een auto gebruik maakte. Nu hebben dominees ten plattelande dikwijls maar een bescheiden inkomen. De betrokken zieleherder moest met een inkomen van f 5000. - rond komen. Hij kon daarvan geen auto betalen en hij ontving voor deze uit gaaf daarom financiële steun bij zijn schoonvader. Bovendien ontving hij een deel van de autokosten terug van de kerk. De inspecteur weigerde de autokosten te accepteren in mindering op het inkomen, omdat het volgens deze overheidsdienaar niet in de be doeling van de wetgever kon hebben gelegen, dat iemand die steun ont vangt, deze steun mag aanwenden voor kosten die hij op zijn inkomen in mindering brengt. Predikanten zijn over het algemeen geen mensen die financieel-econo- misch het onderste uit de kan willen hebben. Deze dominee vond het ech ter onredelijk, dat hij ten behoeve van zijn gemeente bepaalde kosten maak te en deze niet als voor verwerving van inkomen zouden kunnen worden aangemerkt. Hij ging in beroep en met succes. Financiering staat er buiten. Het Hof had een andere opvatting van redelijkheid dan de inspecteur. Dit college stelde in zijn uitspraak, dat het niet onredelijk moet worden geacht wanneer een predikant van de bedoelde gemeente op het platteland voor zijn ambtsvervulling van een auto gebruik maakt. Maar de financiering daarvan dan? Dit doet niet ter zake zegt het Hof. 't Feit, dat de dominee zonder finan ciële hulp van zijn schoonvader geen auto zou kunnen houden heeft in het kostenverband geen betekenis. De fi nanciële omstandigheden van belang hebbende zijn daarvoor niet van be lang. Die moeten buiten beschouwing blijven. Dit is een kwestie van beste ding zouden wij zeggen. Wij zouden in dit verband willen vragen of een inspecteur bij een be drijf ook de kostenaftrek voor een auto weigert wanneer die auto zwaar op het budget drukt en zelfs wanneer daardoor een verlies zou ontstaan. Beslissend is dus de redelijkheid van de uitgave. En die was door de pre dikant aangetoond. Drie kwart of één kwart? Dezelfde redelijkheid speelde een rol in een arrest van een caféhouder, die een dochter in zijn bedrijf als hulp had opgenomen. Deze dochter vond echter niet geheel emplooi in 't cafébedrijf, maar werkte ook gedeel telijk in de huishouding. Nu is het bekend, dat men bij belastiginspec- teurs nooit met kosten voor de huis houding moet komen aandragen. Die worden immers voor aftrek niet er kend. Volgens belanghebbende was zijn dochter voor een vierde deel van de tijd in de huishouding werkzaam en voor drievierde deel in het café. De inspecteur van belastingen meende echter, dat de verhouding juist an dersom lag en dat belanghebbendes dochter drievierde deel van haar ar beid in de huishouding verrichtte. De inspecteur werd door het Hof in het gelijk gesteld en de zaak werd door de caféhouder bij de Hoge Raad gebracht. In de hoogste graad recht zoeken de, meende belanghebbende dat de inspecteur had moeten bewijzen dat zijn dochter voor drievierde in de huishouding werkzaam was. Hij had immers bëweerd dat de belangheb bende een onjuiste voorstelling van zaken had gegeven. De inspecteur en met hem het Hof hadden van de caféhouder geëist dat hij op redelijke wijze aantoonde, dat zijn dochter de door hem gestelde tijd in het bedrijf doorbracht. Op wie rust de bewijslast? Het standpunt van de Hoge Raad hield in, dat in het algemeen de be wijslast van de gegrondheid van de afwijkende aanslag op de inspecteur rust. Indien echter een bepaald be drag als onkosten van het bruto-in- komen wordt afgetrokken, brengt een redelijke verdeling van de bewijs last mee, dat belanghebbende die kos ten aannemelijk moet maken. De Hoge Raad draaide de zaak dus om en zei tegen de caféhouder: „wanneer u beweert die kosten te maken, dan moeten daarvoor aanne melijke argumenten zijn." Deze argu menten had de caféhouder niet of in onvoldoende mate op tafel gelegd. Onvoldaan rechtsgevoel. Is de uitspraak bevredigend? Zij zal velen geen voldaan rechtsgevoel geven. Vermoedelijk zal uit de stuk ken of de cijfers wel de conclusie zijn te trekken, dat de dochter eigen lijk niet meer dan een vierde deel van haar tijd in het bedrijf hoefde te staan. Anderzijds eist het belang van de caféhouder, dat hij zijn klanten niet als getuige behoeft op te roepen. Maar vermoedelijk heeft de café houder helemaal geen moeite gedaan nadere gegevens te verstrekken. Zo eenvoudig is het nu ook niet. De be lastingplichtige moet ook redelijk zijn. Een vast bewijs werd niet ge vraagd. Er ontbrak echter ook aannemelijk heid. Maar juist op het grensgebied tussen bewijs en redelijkheid ligt een bron van veel ongenoegen tussen be langhebbenden en fiscus. En deze bron levert het bittere drankje, dat de fiscus aan zijn klandizie presenteert en dat velen niet wensen te drinken. drs. H. (Nadruk verboden). bruggen, spoorrails, wegen, bo men, gewassen, auto's. De dam is totaal verdwenen. Tot nu toe zijn ruim 300 doden en 200 vermisten geteld. Het aan tal slachtoffers zal stellig stijgen. Een goed overzicht van de cata strofe is nog niet te krijgen, om dat op slag alle verbindingen wa ren verbroken. (Radiowagens van leger en politie hebben in tussen provisoor nieuwe verbin dingen gelegd). Gas, drinkwater en elektriciteit ontbreken. De re gering heeft het dal tot rampge bied verklaard en heeft 700.000 gulden beschikbaar gesteld. De dertien meter hoge water muur vernielde alles wat hij op zijn weg vond. Hoeveel is nog niet nauwkeurig bekend, maar men heeft o.m. inlichtingen ont vangen, dat barakken van arbei ders die aan een nieuwe verkeers weg nabij de dam werkten, zijn weggespoeld; men vreest dat vele arbeiders om het leven zijn geko men. De spoorlijn van Marseille naar Nice is over een afstand van anderhalve kilometer volledig vernield. Een autobustrein uit Nice sloeg door de kracht van het water om; twee passagiers wor den vermist. De brug over de Reyran nabij Fréjus werd door het water van de pijlers gelicht en meegesleurd. Ten noorden van Fre jus be vindt zich een militair kamp, dat door het water is geïsoleerd. Over het lot van de veertig sol daten en burgers die nog in het kamp zijn, is niets bekend. Een vliegbasis bij het stadje ligt ruim 2 meter onder water; dè meeste soldaten zijn aan het water ontsnapt. VRESELIJKE RAMP IN FRANKRIJK. Tal van ongelukken in ons land. Het einde der vorige week heeft zich doen kennen door tal van rampen en ongelukken. Beginnen we met het Zuid- Franse stadje Fréjus, dat na het noodweer aan de Rivièra. door een dambreuk geheel overspoeld is en van de aardbodem wegge vaagd, in een tijdsverloop van nog geen 10 minuten. De 13.500 inwoners tellende Zuidfranse kustplaats Fréjus is woensdagavond om 10 uur over spoeld door een vloedgolf, toen de 61 meter hoge stuwdam van Malpasset, 6.5 km. noordelijk van de stad in het dal van de rivier de Reyran gelegen, bezweek en 50 miljoen kubieke meter water naar buiten stroomde. Het water uit het 7 kilometer lange stuw meer golfde naar buiten en ver nielde over een lengte van 10 ki lometer en enige honderden me ters breedte alles wat zich in het dal bevond: boerderijen, huizen, Kostbare historische vaandels en relieken, costumes, uniformen, een boekenschat, alles ging ver loren, een verlies dat natuurlijk onherstelbaar. PATER BEDWONG OPSTAND. Hoogste onderscheiding door Londen gegeven. Het Britse ministerie van Ko loniën heeft dinsdagavond be kend gemaakt dat de hoogste Britse onderscheiding voor moe dig gedrag van buitenlanders, de George-medaille is toegekend aan de Franse missionaris Bouinier, omdat hij .er ongewapend en al leen in is geslaagd een oproerige menigte in Noord-Rhodesia te kalmeren. Volgens de bekendmaking viel de menigte in maart van dit jaar te Moetsjinsji op het eiland Tsji- Joëbi bestuursambtenaren aan. Er ontstond een gevecht waar in vier oproerlingen gedood wer den. Twee blanken werden ge wond, van wie één zwaar. Pater Boumier van de missie van de Witte Paters van Santa Maria op Tsjiloebi begaf zich al leen en ongewapend per. motor rijwiel naar de plaats van de on geregeldheden. Hij slaagde er door zijn „morele en lichamelijke moed van de hoogste orde" in de menigte tot rust te brengen. DE ONTWIKKELING IN DE BRABANTSE MIDDENSTAND. Inkomen steeg met 80 Het economisch instituut voor de middenstand heeft dezer dagen het tweede rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van de mid- W A A L W IJ K De kleine vlootbasis van Fréjus is zo goed als geheel weggespoeld. Enkele helikopters en een half dozijn lichte vliegtuigen en 50 voertuigen worden vermist. Acht gezinnen die op de basis woonden worden vermist. Van alle zijden, uit alle landen wordt krachtige hulp geboden en grootscheepse reddingspogingen met helikopters en rubberboten is ingezet. Zien we nu eens in ons eigen land. Een jong echtpaar, dat met de kinderwagen liep te wandelen op de weg van Castricum naar Be verwijk, is aangereden door een militaire vrachtwagen en op slag gedood. Bij dit ongeluk raakte voorts een fietser ernstig en een militair licht gewond. De militaire wagen moest rijdend in de richting Castricum uitwijken voor een zes tons zandauto. Op dat punt wandelde het echtpaar met zijn kind, daar vlak achter fietste een oudere man. De chauffeur van de mili taire wagen, de vaandrig P., kon niets anders doen dan krachtig remmen. Hierdoor echter ging de auto zwaaien. Het echtpaar werd geraakt en op slag gedood. De fietser werd èveneens geraakt en moest ernstig gewond naar het ziekenhuis te Beverwijk worden gebracht. De kinderwagen liep een harde klap op, werd vele meters wegge duwd, maar de baby bleef onge deerd. Door de zwaai ramde ook de zandauto de militaire wagen, als gevolg waarvan de bijrijder, de vaandrig van L., uit de auto werd geslingerd en licht gewond raak te. De chauffeur van de militaire wagen werd met een shock onder behandeling van een arts gesteld. Iemand uit Breda is met zijn wagen te Standaardbuiten in de Mark gereden en verdronken. Een vrachtauto uit Breda is bij Hoogkerk door een trein gegre pen; een persoon werd gedood en 8 gewond. En ten slotte een ramp van an dere aard, maar ook van ernstige betekenis, n.l. de studentensocië teit „Minerva" te Leiden is tot de grond toe afgebrand. De schade van 2 miljoen wordt voor 1 mil joen door verzekering gedekt. denstand in een Brabants platte landsgebied. Het rapport bestrijkt een periode van vijf jaar (1953 1958) en geeft een beeld van de ontwikkelingen in Haps, Mill, St. Hubert, Schaijk, Wanroy en Zee land. Het is niet zo, aldus het rap port, dat men kan spreken van een revolutionaire ontwikkeling. Er is echter wef een duidelijk op gaande lijn te zien. De bevolking groeide, het aantal industriële be drijven nam toe, het reële inko men van boerengezinnen nam toe en dat van landarbeiders zelfs aanzienlijk. Dit heeft uiteraard ten gevolge gehad, dat de koopkracht toenam en dat dus de plaatselijke mid denstand geprofiteerd heeft van deze ontwikkeling. In het Bra bantse gebied is het aantal bedrij ven in vijf jaar met drie procent toegenomen. (In door het E.I.M. onderzochte Friese gemeenten liep het aantal zaken in dezelfde periode met tien procent achter uit). Er heeft voorts een moder nisering van 't middenstandsap paraat plaats gehad. Oude bran ches, zoals de raaatkleermakerij, maakten plaats voor nieuwe, zo als fiets- en bromfietsherstellers. Gemiddeld gesproken zijn ook de ondernemingen gegroeid, niet al leen wat betreft bedrijfsruimte, maar ook wat het aantal werkne mers betreft. Dit laatste steeg met 17 procent. Het inkomen van de ondernemers nam, toe met 80 procent, aldus het rapport. OPHEFFING HUISVESING- COMITÉ, STICHTING TWEE NIEUWE INSTELLINGEN. In het begin van 1960 zal een reorganisatie doorgevoerd wor den in enige landelijke vormen van katholiek sociaal werk. Het r.k. Huisvestingscomité zal als gevolg van deze reorganisatie op geheven worden, evenals de ge lijkgerichte vereniging, die in het bisdom Haarlem en ook in het later hiervan afgesplitste bisdom Rotterdam bestond. Ook de ka tholieke stichting voor vluchte lingen en ontheemden, een instel ling .van het landelijk sociaal ca ritatief centrum verdwijnt als zo danig. In plaats van genoemde Povl Bang-Jensen is dood. In een New Yorks park is zijn ontzielde lichaam gevonden, een re volver in de hand en een afscheids brief aan zijn vrouw in een van de zakken van zijn overjas. Zelfmoord, zegt de Amerikaanse justitie, waarvan bekend is dat zij nog wel eens onder druk staat van politieke 'en commerciële gangsters. Moord, zegt de zinnige mens, die weet hoe deze rechtsschapen ex-di plomaat van de Verenigde Naties het leven onmogelijk is gemaakt, nadat hij geweigerd had zijn eens gegeven woord te breken. U kent de geschiedenis van Bang- fensen en als u haar niet kent, lees haar dan en prent haar in uw geheu gen, want de eerstvolgende' wereld oorlog zal op haar zijn terug te voe ren. Op last van de Verenigde Naties had Bang-Jensen waardevolle en veelbetekenende gegevens verzameld over het onmenselijke en verrader lijke optreden van de Russen tijdens de Hongaarse opstand van 1956. Hij ivas in het bezit gekomen van be langrijke getuigenverklaringen, op voorwaarde dat hij nooit de namen van de getuigen aan iemand zou prijsgeven. Bang-Jensen had daar mee het leven van vele mensen in zijn hand. Bang-Jensen keerde terug naar New York met de verklaringen en met de lijsten met namen. De goed moedige en ten koste van alles vre destichtende Hammerskjoeld eiste de lijsten op. Hij had ook kunnen zeg gen: de Sovjets willen de hoofden van de getuigen, maar omdat hij di plomaat is, zei hij natuurlijk iets an ders. Een man een man, een woord een woord, zei Bang-Jensen en wei gerde. Er ging een huivering door de politieke ambtenarenwereld, waarin „man en woord" alleen maar als verkiezingsmiddel hoog genoteerd staat. Opnieuw werd Bang-Jensen gesommeerd om de namén prijs te geven en halzen te leveren voor de rode strop, maar hij bleef weigeren. Het enige waartoe men hem bereid vond was, dat de lijsten in zijn tegen woordigheid zouden worden ver brand. Aldus geschiedde. Daarna werd Bang-Jensen ontslagen, omdat hij het recht en waarheid had ge diend, alleen werd het iets anders ge formuleerd. Voor Bang-Jensen, die van de Hongaarse opstand dingen wist die men alleen met hem zou kunnen ver branden, was dit de zwaarste slag die een eerlijk man kan treffen. Hij was een door de trouw gebrandmerkte, die van deze wereld gekotst moet hebben als nooit iemand tevoren. Het leven was voor hem een ondraaglijke last geworden. Zelfmoord of moord? Och, de Sovjets, die de meest des kundige moordenaars zijn die we in de V.N. hebben mogen begroeten, zijn heus wel in staat om van een moord een zelfmoord te maken. Het is een trucje, waarmee elke handlei ding in het moorden begint. Alleen was het wel opvallend, dat het li chaam van Bang-Jensen naast dat kleine kogelgaatje in zijn slaap ook nog andere verwondingen en tekenen van geweld vertoonde. Maar ook indien het zelfmoord ge weest is, dan nog was het moord, want men had Bang-Jensen al ver moord toen hij nog leefde. Vermoord in zijn geloof aan trouw, eerlijkheid, rechtvaardigheid en recht. Hij was al lang dood voordat hij daar in dat New Yorkse park neerviel onder dat revolverschot. Als hij inderdaad de hand aan zichzelf geslagen heeft, omdat zijn hart en zijn ziel de last niet meer konden dragen, moge God hem dan toch genadig zijn geweest om het of fer dat hij gebracht heeft voor het lijfsbehoud van vele andere mensen, die hun leven in zijn hand hadden gelegd. De wereld is niet geschokt geweest door de dood van Bang-Jensen. In de politieke topkringen heeft men geen mond open gedaan, want dat is de prijs voor de vreedzame coëxis tentie met de Sovjets: „Bek dicht, niks gezien, niks gehoord, vrede op aarde, samen op de foto." Povl Bang-Jensen is dood. Koud gemaakt voor de gezondheid van de internationale politieke constellatie. Maar de voetbaltoto blijft een enorm gevaar voor de geestelijke ge zondheid van ons volk. Bang! 'n VAN MAAREN's BRIL sociale organisaties komen de „Katholieke nationale stichting voor bijzondere noden en vluch telingenzorg" en de „Katholieke verenigng voor kinderuitzen ding". A AP VFIT TC NA VLUCHT IN RUIMTE. Ter voorbereiding van de eerste reis naar de ruimte van een mens, hebben de Amerikanen een proef ge nomen met een aap Sam. Het dier is aan boord van een ruimte-cabine per raket 88 kilometer omhoog ge schoten en daarna in zee geland. Een torpedobootjager heeft de cabine mét Sam, welvarend en wel, geborgen. WIJ HEBBEN NIETS TE VERWACHTEN. „Ik geloof dat Djakarta het initia tief zou kunnen nemen tot besprekin gen met Nederland over vergoeding van schade voor genationaliseerde Nederlandse bedrijven, los van het aan de orde stellen van de kwestie Nieuw-Guinea. Van een normalisatie der goede betrekkingen in het alge meen kan volgens ons echter alleen sprake zijn als het probleem Nieuw- Guinea is opgelost." Dit verklaarde de nieuwe diplomatieke vertegen woordiger van Indonesië in Den Haag, de heer Djojo Soegieo Soe- santo, ons desgevraagd in een inter view. (Volkskrant) Mr LUNS KREEG HERSENSCHUDDING De minister van Buitenlandse Za ken, mr Luns, is vrijdagavond tegen 7 uur in zijn woning aan het Haagse Plein op de trap gestruikeld en zo ongelukkig terecht gekomen, dat hij een lichte hersenschudding kreeg. Hij zal enige tijd rust moeten houden. Dat betekent een ernstige complicatie voor de regering, omdat minister Luns juist een zeer druk en belang rijk programma voor de boeg had. Tijdens het diner, dat minister president De Quay vrijdagavond in het Mauritshuis aanbood ter gelegen heid van het bezoek van de Franse minister Couve de Murville, zijn ter stond de nodige maatregelen overwo gen. Adverteert Bn dit blad! DE ECHO HET ZMH óók Goedkoop - Sterk - Modern Alle kortingen direct afgetrokken I Uw Bril In één uur klaar I ETUI GRATIS I Vughtentr. 25 - Brillen Den Bosch

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1