Waalwijkse en Langsiraaise Courant Jeugdbeweging onmisbaar element in groei naar volwassenheid Commissie gaat personeelsprobleem in schoenindustrie bestuderen Gemeenteraad Loon op Zand Agenda en pré-adviezen eXv^C VAN LANSCHOT BANKBOEKJES De kans op een eigen leven geven rente Onzuiver bloed oorzaak van Rheumatische Pijnen. VRIJDAG 11 DECEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO \RN HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 99 Abonnement: 22 cent Der week: Der kwartaal ƒ2.39 3.10 franco d.d. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50708 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES: ..ECHO" „Lach een jongeman niet uit als hij zich aanstelt: hij probeert enkel het ene gezicht na het andere om dat van hemzelf te vin- den". Deze misschien wat carnavaleske uitspraak van Logan Pearsall Smith is niet alleen kernachtig in haar beroep op begrip voor het vaak onevenwichtige doen en laten van de jeugd, zij is ook een onomwonden erkenning van liet feit, dat de jongen en het meisje niet volwassen gemaakt worden, maar tot volwassenheid groeien en dat zij daarbij aanspraak mogen maken op de eerbiediging van hun individualiteit. Daarmee is een belangrijk aspect van de jeugdbeweging aange raakt en zelfs zou bovenstaand citaat de vraag kunnen doen rijzen of de jeugdbeweging dan wel recht en reden van bestaan heeft, omdat zij door haar organisatie karakter toch ergens ingrijpt in die individualiteit en in die spontane groei naar de volwassenheid van de jongen en het meisje. Waarom dus jeugdbeweging en hoe werkt zij en welke waarde mag er aan worden toegekend? TE WEINIG INTERESSE BIJ DE OUDERS. Wanneer men met ouders en op voeders over jeugdbeweging praat, blijkt dikwijls dat er nog heel wat misverstand en wanbegrip bestaat omtrent dit zo onmisbare element in de opvoeding en de groei naar de volwassenheid. De jeugdbeweging wordt in heel veel gevallen nog lou ter gezien als een zoet- en van-de- straat-houderij en niet als een voor het kind onontbeerlijk milieu, waar het d'e kans krijgt een eigen leven te leiden temidden van leeftijdge nootjes. Het kwartje of dubbeltje contributie vindt men een niet al te hoge prijs voor het in goede handen zijn van de kinderen en maar heel weinig ouders zijn er zich van be wust dat hun kinderen in de jeugd beweging iets geboden krijgen wat met geen goud te betalen is. Zij zien niet in, dat de jeugdbeweging een even wezenlijk deel van de opvoe ding is als het onderwijs en de vor ming op school en in het gezin. Zij zijn er niet voldoende van doordron gen dat de ideale voedingsbodem voor de groei naar de volwassen heid, de omgang met andere kinde ren is. Uit deze misvattingen en dit ge brek aan inzicht moet de weinig be langstellende houding van vele ou ders en opvoeders gelukkig zijn er oo kvele lof lij ke uitzonderingen voor de jeugdbeweging worden verklaard en daarom is het van zo uitzonderlijk grote betekenis dat er bij de ouders een juist en dieper in zicht word't gevormd met betrek king tot doel en betekenis van de jeugdbeweging en dat er tevens een frequenter en intensiever contact gaat onwikkeld worden tussen de ouders en de leiders en leidsters van de jeugdbeweging. Niet omwille van de ouders of de jeugdbeweging, maar in het belang van het kind, wiens leven wordt opgebouwd' op de motieven van de jeugd. NAAST GEZIN EN SCHOOL. De motieven van de jeugd zijn voor het kind gelegen in het gezin, op school en in de omgang met an dere kinderen, want in deze drie milieus speelt het leven van 't kind zich af. Aan de twee vormings- en opvoedingsmilieus van gezin en school heeft het kind dus niet vol doende in zijn groei naar de volwas senheid. In het gezin ontvangt het kind zijn vorming in het goede en het kwade, in het mooie en 't lelijke; de school richt zich bij uitstek op de verstandelijke ontwikkeling van het kind en kan evenmin als het gezin voldoende aandacht besteden aan de vorming van karakter en persoon lijkheid in de omgang met andere kinderen. Gezin en school kunnen ook niet voldoen aan de normale be hoefte van elk kind om zich met an dere kinderen aaneen te sluiten en een eigen leven te leiden. En toch moet het kind, wil het kunnen uit groeien tot een gaaf en harmonisch mens, deze kans op een eigen leven krijgen. Dit is een absolute voor waarde, die ouders en opvoeders zich wel moeten realiseren. Het bieden van deze kans is het bestaansrecht en de bestaansreden van de jeugdbeweging. Het is een kans waarop elk kind recht heeft en de taak van de jeugdbeweging hierbij moet dan ook gezien worden als een helpende en stuwende taak en niet als een van bovenaf decre teren en nog minder als een in een organisatie-keurslijf wringen van een x-aantal kinderen. GEEN MASSABEWEGING. Is de jeugdbeweging een-massa beweging, waarin alle kinderen over één en dezelfde uniforme kam ge schoren worden en de persoonlijk heid wordt verdonkeremaand? Op het congres van de Katholieke Jeugdbeweging, dat in 1955 in Den Bosch werd gehouden, is er voor en na op gewezen, dat het beleid van de K.J.B. zich van het begin af ge richt heeft op de individuele jongen als de centrale figuur. Men heeft zich in de kringen van de K.J.B. voortdurend gerealiseerd, dat elke maatregel en ieder initiatief afge stemd moet zijn op de allesbeheer sende gedachte, dat de organisatie dienstbaar is aan de persoonlijk heidsvorming van 't kind in zijn situ atie. Op zijn plaats en met zijn moge lijkheden. De jeugdbeweging houdt Het personeelsprobleem, dat zich reeds geruime tijd in de schoenin dustrie manifesteert, gaat bestu- worden door een commissie, welke bestaat uit de besturen van de plaat selijke bonden van schoenfabrikan ten te Waalwijk, Kaatsheuvel en Drunen, en de heren H. Karssen van de Stichting Vakopleiding en de heer H. J. van Hest, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Waalwijk. Deze commissie is ge vormd na een bijeenkomst van ge noemde besturen en personen, waarbij ook tegenwoordig was de directeur van de Nijverheidsschool voor Waalwijk en omstreken, dhr. v. Steenderen. APPÈL 4i Laatste loten bij DROGISTERIJ MIOCH Groteitraat 327 Waalwijk Tel. 3071 De commissie heeft zich een twee ledig doel gesteld, namelijk: a) het instellen van een onderzoek naar de redenen van de afnemende belang stelling bij de jeugd voor de schoenindustrie; b) het zoeken naar middelen om de trek naar de schoenindustrie aantrekkelijker te maken. Het onderzoek heeft voor lopig alleen betrekking op 't rayon Waalwijk, waar de schoenindustrie inclusief de toeleveringsbedrijven voor deze industrie ruim 61% van de werkgelegenheid uitmaakt. In deze tak van industrie kent 't rayon Waalwijk 172 vestigingen, waar 5165 mannen, 1067 vrouwen en 1175 thuiswerksters in werkzaam zijn. In het rapport, dat genoemde commissie eventueel na dit onder zoek zal uitgeven, zal ongetwijfeld ook aandacht worden gewijd' aan de goede bestaansmogelijkheden welke de schoenindustrie de jongeman biedt, een aspect dat door vele ou- zich niet bezig met de tegenwoordig helaas zo geliefde problemenmake- rij op het gebied' van pedagogie en psychologie, maar wil de jeugd al leen de mogelijkheid bieden om eens werkelijk zichzelf te zijn in onge compliceerde vriendschap. Op genoemd congres wees de we tenschappelijk adviseur van de KJB, dr. A. J. M. Cornelissen, met recht op een der treffendste activiteiten van deze organisatie, n.l.: de moeite welke zij zich altijd heeft gegeven om te pieiten voor zoveel mogelijk levensruimte voor de jongen, voor zo weinig mogelijk binding aan voorschriften, voor het openen van een groot aantal mogelijkheden en dus voor de idee, dat het kind niet volwassen wordt gemaakt, maar tot volwassene groeit. Of anders gezegd: Piet moet Piet blijven in de jeugd beweging en anders behandeld wor den dan Jan en omgekeerd moet voor Jan niet hetzelfde gelden als voor Piet. Wanneer de jeugdbeweging zich in haar vormende en begeleidende taak zou laten leiden door een straf systeem en een strak program, zou men haar het bestaansrecht met recht mogen betwisten. SAMENWERKING. ders bij de beroepskeuze van de kinderen nog wel eens over het hoofd gezien wordt. In het kader van de middelen, die gevonden zul len moeten worden om de trek naar de schoenindustrie aantrekkelijker te maken, zal ook de vakopleiding een zeer belangrijke rol spelen, zo meende de heer Karssen. Óm in de vraag naar vakmensen en lagere kaderleden te voorzien, zou de Stichting Vakopleiding alleen voor het rayon Waalwijk de beschikking moeten krijgen over 165 gediplo meerde leerlingen van de Nijver heidsschool. Verder deelde de heer Karssen ons mede, dat er voor de stichting een opleidingsschema is ontwikkeld waarbij d'e jongen wordt bijgehouden tot hij er helemaal is. Dit is voor de jongen een absolute garantie dat hij later op een goede plaats in de schoenindustrie terecht komt. Een jongen met aanleg en ambitie blijft op deze wijze ca. 10 jaar onder de hoede van de stich ting. De heer Karssen achtte een vakopleiding van groot belang om dat er een groot gebrek is aan goede niveau-functionarissen. De heer J. de Kort, die ook zit ting heeft in genoemd comité, was van mening dat de verminderde be langstelling van de jeugd voor de schoenindustrie voor een belangrijk deel te wijten is aan het feit, dat men geen voldoende gunstig kli maat voor de schoenindustrie ge schapen heeft. Ten aanzien van de vraag- en aanbodcijfers over de maand no vember, kan worden opgemerkt dat de werkloosheid een zeer bescheiden stijging te zien geeft, welke is terug te voeren tot een normale seizoens werkloosheid in de bouwnijverheid. Per ultimo november bedroeg het aanbodcijfer in het gehele gewest Waalwijk 273 tegen 197 per einde oktober; voor de diverse bedrijfs- Als derde opvoedings- en vor mingsmilieu kan de jeugdbeweging echter niet bestaan los van het ge zin en de school, want alleen een samenspel en een in elkaar over vloeien van deze leefmilieus kunnen het kind tot een gaaf mens laten uitgroeien. Daarom zal er een in tensief contact moeten bestaan tus sen alle betrokken opvoeders en met het gezin op de eerste plaats. Daar om ook mag van de ouders een ac tieve belangstelling voor de jeugd beweging worden verwacht, omdat de jeugdbeweging een belangrijke bijdrage vormt in het handhaven en verbeteren van de innerlijke struc tuur van het gezin. Eenzelfde contact zal er moeten bestaan tussen school en jeugdbe weging, omdat zij een gezamenlijke, hoewel niet dezelfde roeping heb ben tegenover het kind. Uiteraard zal het niet voor elke leei-kracht mogelijk zijn om dit contact tot stand te brengen, omdat de school vorming zoveel meer gebonden is aan program en systeem en aller eerst is gericht op de verstandelijke vorming van het kind. Maar juist deze gebondenheid biedt toch ook weer mogelijkheden om andere fa cetten van persoonlijkheid en ka rakter van het kind tot ontwikke ling te brengen. Het is dus de taak van de jeugd beweging om het kind de kans voor een eigen leven te bieden, maar al leen door een nauwe samenwerking tussen gezin, school en jeugdbewe ging drie verschillende taken op één gemeenschappelijk doel zal dit een gelukkig en gaaf leven kun nen zijn. 4% Geen koersrisico Geipakkelijk beschikbaar - Geen kosten Storten en opnemen kunt U aan onze kas, maar ook zeer eenvoudig via de giro. Vraag - telefonisch, schriftelijk of aan onze kas - de folder „Bankboekjes" FIRMA BANKIERS •a-HERTOGENBOSCH. H. Steenweg 27-31,Tel.22321 EINDHOVEN. Keizersgracht 17,Telefoon 27442 TILBURG, Stationstraat 17, Telefoon 30300 takken bedroegen deze cijfers resp.: bouwnijverheid 64 36; schoen en leder 12 13; metaalnijverheid 7 3 en landbouw 33 2. Voor de di verse rayons was het werkloosheids cijfer per einde november als volgt: Waalwijk 103 (waarvan 71 in de z.g. overige beroepen), Almkerk 135 en Dongen 35. De totale vraag bedroeg einde no vember voor het gehple gewest 711 tegen 695 per einde oktober (283 in november 1958!) Hiervan noteerde de schoen- en lederindustrie er 466 (175 in november 1958!), de me taalnijverheid 125 (55 in novem ber 1958!) en de bouwnijverheid 40. In het rayon Waalwijk bedroeg de vraag in de'schoen- en lederin dustrie per einde nov. 319 tegen 142 in het rayon Dongen. Voor de me taalindustrie bedroeg de vraag in het rayon Waalwijk per ultimo no vember 67 tegen 29 per einde okt., waaruit eens te meer blijkt dat de metaalnijverheid in het rayon Waal wijk zich steeds sterker naar voren schuift. Kruschen Salts zuivert Uw bloed en zo voelt ge U al gauw weer een ander mens. Dddrom - wacht er niet mee. Begin de weldadige Kruschenkuur liever vandaag dan morgen. Kruschen spoort Uw bloedzuive rende organen aan tot krachtiger werking. Die worden als 't ware verjongd en her krijgen zo de kracht, om onzuiverheden uit het bloed te jagen en daarmee de oorzaak van Uw pijnen te verdrijven. Het gewest Waalwijk bood over nov. weer 't laagste werkloosheids cijfer in de provincie, n.l. 12 pro mille. Voor de diverse rayons was dit cijfer: Waalwijk 10 pro mille, Almikerk 21 p.m. en Dongen 5,5 p.m. Het hoogste werkloosheidscijfer in de provincie wordt gevonden in het rayon Helmond, n.l. 31 pro mille. Het provinciale gemiddelde is 19 pro mille en het landelijk 22 p.m. Agenda van de openbare verga dering van de gemeenteraad op maandag 14 december a.s. om 7 uur in het gebouw gemeentewerken. Agenda. 1. Vaststelling openstaande no tulen. 2. Ingekomen stukken: a. van dé minister van binnen landse zaken; b. van gedeputeerde staten; c. van het Centraal Bureau voor Verificatie en Financiële Advie zen der Vereniging voor Neder landse Gemeenten: rapport inza ke kasopnemingen en controle. 3. Voorstel tot het stellen van zekerheid als bedoeld in art. 7 van het Besluit Bevordering Eigen Wo- ningbezit. 4. Voorstel tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften tegen aanslagen in gemeentelijke belastingen. Bij schrijven van 15 juni 1959 en 1 oktober 1959 heeft d'e heer W. van Riel, Horst 2 te Kaatsheuvel, be zwaar gemaakt tegen een hem op gelegde aanslag in de straatbelas ting voor het jaar 1959. Betrokkene grondt zijn bezwaar op de omstan digheid, dat zijn eigendom aan de provinciale weg is gelegen. Aan de hand van de betreffende verordening werd door B. en W. nagegaan op welke grond (en) ont heffing kan worden verleend van de verplichting tot betaling. Art. 1 van de verordening bepaalt, dat be lasting wordt geheven van eigen dommen, welke zijn gelegen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een weg, waarvan de kosten van onderhoud, verlichting en afvoer van water en vuil ten laste van de gemeente komen. Het onderhavige perceel is gele gen ten westen van de provinciale weg. Het huis ligt op een afstand van 110 meter van de weg, waar voor de gemeente de onderhouds- lasten betaalt (Vaartstraat), terwijl het daarbij behorende erf op een af stand van 80 meter van genoemde straat is gelegen. Op grond van de bepaling van meergenoemd artikel 1 kan het ei gendom eerst worden belast, indien zich het geval voordoet van „on middellijke nabijheid" van een weg, waarvoor de gemeente de onder houdskost enheeft te betalen. Het zal ter beoordeling van de raad zijn om te beslissen of het eigendom van de heer W. v. Riel al dan niet in de onmiddellijke nabijheid van de Vaartstraat is gelegen. 5. Voorstel tot vervanging van een bestelauto ten behoeve van het gemeentelijk gasbedrijf. Voorgesteld wordt een Opel - be stelauto 1959, prijs f 5950. 6. Voorstel tot vaststelling van de vergoedingen der exploitatiekos ten ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen voor 1958. 7. Voorstel tot vaststelling van 'n voorschot op de exploitatievergoe dingen ten behoeve van de bijzon dere kleuterscholen voor 1960. Op grond van de wettelijke be palingen kunnen de vergoedingen voor de onderscheidene kleuterscho len als volgt worden vastgesteld: R.K. Kleuterschool „Kleuterbos" 4.665,60 R.K. Kleuterschool Loon op Zand 3.600, R.K, Kleuterschool Berndijk 3.499,20 R.K. Kleuterschool Gasthuisstraat 15 5.959,05 Chr. Kleuterschool Loonsed'ijk 1.586,85 8. Voorstel tot voorlopige vast stelling van de bedragen, bedoeld in art. 55ter, eerste lid, der Lager Onderwijswet 1920 voor 1958. Dit bedrag beloopt voor het g.l.o. 133 2/3 x 40,— ƒ5346,67 en voor het v.g.l.o. 2 1/3 x 55, 128,33. 9. Voorstel tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding ex art. 101 der Lager-Onderwijswet '20 voor 1958, alsmede van het bedrag van de voor vergoeding in aanmer king komende uitgaven over dat jaar. Gewoon lager onderwijs: vergoeding uitgaven Pr. Wilhelminaschool 8.146,67 8.356,31 St. Leonardusschool 8.960,— 8.817,58 Herman-Jozefschool 6.880,— 7.773,81 St. Jansschool 14.346,67 10.888,49 St. Bernardusschool 10.320,— 10.763,34 H. Mariaschool 10.333,33 9.887,67 St. Theresiaschool 13.360,— 12.380,75 St. Emiliusschool 11.013,33 8.828,34 St. Gerlachusschool 10.026,67 8.303,70 Voortgezet g.l.o.: Pr. Wilhelminaschool 183,33 123,49 Herman-J ozef school 1.191,67 994,33 St. Bernardusschool 1.778,33 1.334,99 St. Gerlachusschool 2.236,67 1.328,59 Uitgebreid l.o.: Ulo-school Pius X 7.116,67 7.133,33 10. Voorstel tot vaststelling van een voorschot op d'e vergoedingen ingevolge art. 101 der Lager Onder wijswet 1920 voor 1960. 11. Voorstel tot verlenging van de rekening-courant overeenkom sten met de N.V. Bank voor Neder- landsche Gemeenten te 's-Graven- hage en met de Amsterdamse Bank te Kaatsheuvel voor 1960. 12. Voorstel tot 'het doen van grondtransacties. a. N. de Vos te Loon op Zand heeft zich bereid verklaard zijn per ceel kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie N nummer 150, met d'e daarop staande woningen, plaatselijk bekend gemeente Loon op Zand, Tuinstraat nrs. 4, 5 en 6 aan de gemeente te verkopen. Dit perceel is nodig voor de uitvoering van het uitbreidingsplan te Loon op Zand. b. J. R. v. d. Dries te Loon op Zand wenst te kopen een perceel bouwterrein ter grootte van 439 m'-' aan de Willebrordstraat. Voorge steld wordt dit aan de prijs van 5.20 per m2 te verkopen. c, Bij raadsbesluiten van 6 mei 1959 werden aan P. H. Grootswa- gers, Jan de Rooijstraat 10 en aan mevr. G. A. M. Huguenin, Baronie laan 155 te Breda adspirantko- pers van woningen, te bouwen door de N.V. Vlissingse Aannemingsmij. v/h v. Loon perceeltjes bouw grond aan de Willem de Zwijger laan verkocht. Betrokkenen hebben kenbaar ge maakt dat zij van aankoop van de te bouwen woning afzien en der halve ook geen interesse hebben voor de bouwgrond. Hiervoor in de plaats hebben zich als adspirant-kopers aangemeld A. van Spaendtonk, Ringbaan Oost 371 te Tilburg en J. J. Biemans, Hoofd straat 18 te Kaatsheuvel. B. en W. stellen voor de bedoelde bouwterreintjes kadastraal bekend: sectie L nummer 637 ged., aan de nieuwe kopers elk voor de prijs van 1.793,75 te verkopen en de twee eerder genomen raadsbesluiten in te trekken. 13. Voorstel tot benoeming van leden van de Instelling voor Maat schappelijke Zorg. 14. Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Tilburg en andere inzake aanwijzing en exploitatie van een streekwoonwagenkamp. Bij de jongste wijziging van d'e wet op woonwagens en woonsche pen heeft de bedoeling voorgezeten om de woonwagenbewoners bijeen te brengen in streekkampen, die ge legenheid bieden voor het geven van onderwijs en een behoorlijk so ciaal-hygiënische en recreatieve verzorging. In verband hiermede is in de ver gadering van 24 maart 1959 beslo ten een gemeenschappelijke rege ling aan te gaan met een aantal ge meenten, betreffende de exploitatie van 't in de gemeente Tilburg aan wezige woonwagenkamp. Het uitgangspunt van deze rege ling is geweest, dat d'e gemeente Tilburg zorgt, dat er ten behoeve van de gezamenlijke gemeenten een behoorlijk gesitueerd, ingericht en georganiseerd kamp komt en wordt geëxploiteerd. De kosten hiervan worden door die gemeenten teza men gedragen op basis van hun in wonertal. Het onderling contact tus sen de samenwerkende gemeenten wordt verzekerd door dé commissie van advies, waarin al die gemeen ten vertegenwoordigd zijn. terwijl ook aan het particulier initiatief met name aan de Stichting Woon wagenliefdewerk voldoende me dezeggenschap is toegekend in de reeds bestaande coördinatie-commis sie, welke commissie in het bijzon- dér het maatschappelijk werk on der de woonwagenbewoners beoogt te behartigen. De kosten van het kamp zijn te onderscheiden in de kosten van stichting en de kosten van exploi tatie. Het ligt in de bedoeling, dat het aandeel van de buitengemeenten in de stichtingskosten aan de gemeente Tilburg. Dit aandeel zou voor deze gemeente, blijkens de overgelegde kostenraming 21.750,bedragen (dit is 1.45 per inwoner). In de kostenraming zijn evenwel opgeno men de stichtingskosten van een kampschool. De mogelijkheid is ech ter niet uitgesloten dat ingevolge de nieuwe regeling financiële verhou ding Rijk-Gemeenten deze onder wijskosten door het rijk zullen wor den vergoed. Is dit het geval, dan zal het aandeel van deze gemeente in de stichtingskosten 16.050.be dragen (d.i. ƒ1.07 p. inw.). Het jaarlijkse aandeel van deze gemeente in de exploitatiekosten van het kamp is in de exploitatie- opzet becijferd rond 2700.(dit is pl.m. ƒ0.18 per inwoner Evenwel zullen de kosten van onderwijs en het voor het kamp aan te stellen personeel waarschijnlijk voor een groot gedeelte door het rijk worden vergoed. Het jaarlijkse aandeel zal dan nog rond 900.bedragen (dit is pl.m. ƒ0.06 per inwoner). Bij de opstelling van de ramingen van de kosten is uiteraard uitgegaan van thans bestaande verwachtingen voor wat de eventuele bijdragen van anderen (rijk en provincie) be treft. Het ligt voor de 'hand, dat geen pogingen ongedaan zullen wor den gelaten, dat die bijdragen wor den verhoogd. Naar aanleiding van het boven staande, stellen B. en W. voor over eenkomstig het ter visie liggende concept een gemeenschappelijke re geling met de gemeente Tilburg en andere gemeenten aan te gaan. 15. Voonstel tot vaststelling van de 32e, 33e, 34e en 35e wijziging van de begroting voor het dienst jaar 1959. 32e wijziging Piekgasinstallatie. 33e wijziging Bouw regulateurs huisje te Loon op Zand.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1