BINNEN- EN BUITENLAND 0 Uw BRIL van MAAREN's Waalwijkse en Langsiraaise Courant Grijpt Uw KANS vóór 31 december Gemeenteraad Raamsdonk HANDJEVOL K.V.P.-ERS HIELD JAARVERGADERING Ruilverkaveling Heusden - Vlijmen met overweldigende meerderheid aangenomen MAANDAG 14 DECEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur .JAN TIELEN 82e JAARGANG No. 100 Abonnement: 22 cent Der week per kwartaal f 2.33 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50708 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO1 Zijn er aftrekposten in 1959 mogelijk (Van onze belastingdeskundige). De belastingaangifte staat in december niet in het centrum van de belangstelling omdat het biljet meestal omstreeks 1 april moet worden ingeleverd, terwijl wij een gecombineerde inkomsten- en vermogensaangifte zelfs tot juli kunnen uitstellen. Toch moeten wij goed bedenken, dat wij na 1 januari a.s. niets meer aan de in komstenstructuur van 1959 kunnen veranderen. Wij kunnen dan alleen nog maar de gegevens ordenen. In de maand december is het nog mogelijk zijn fiscale inkomensgeschiedenis over 1959 te wijzigen en wij geven daarom nog eens een opsomming van de voornaamste aftrekmogelijkheden, die er zijn. Dit jaar moet allereerst op de mo gelijkheid worden gewezen van aftrek voor giften aan culturele, kerkelijke of liefdadigheid bewijzende instellin gen. De eerste f 100.- is nimmer aftrekbaar en evenmin mag het eer ste procent van het zuiver inkomen afgetrokken worden. Wie dus een inkomen heeft van f 15.000, moet minimaal f 150.- aan giften voor eigen rekening nemen. Daarboven mag het geschonkene van het inko men worden afgetrokken tot een ma ximum van 4 De gift moet met een schriftelijk stuk bewijsbaar zijn. Er zijn dit jaar voor verschillende kerkbouwacties nogal grote schenkin gen gedaan en bovendien hebben de leden van de onderscheiden kerkge nootschappen nog hun normale ver plichtingen. Telt u nu de gift voor een kerkbouwactie op bij de gewone vrijwillige bijdrage of kerkelijke be lasting, dan zult u al spoedig 1 van het inkomen overschrijden. Het meerdere is dus aftrekbaar. Het heeft zin dit in december nog uit te puz zelen. Komen we niet aan de 1 dan kunt u nog overwegen een gift te doen, of bijvoorbeeld in dit jaar reeds de bijdrage voor 1960 te vol doen. Niet het jaar van aanslag is beslissend, maar het jaar van beta ling. De extra kosten. Het volgende terrein van aftrek is dat der „buitengewone lasten". Hier voor komen we in aanmerking wan neer we in 1959 uitgaven hebben ge daan voor de voorziening in levens onderhoud van naaste verwanten of voor ziekte, invaliditeit en sterfgeval. Er zijn meer mogelijkheden maar er is nogal spoedig een grens. Wendt u zich daarom in twijfelgevallen tot een deskundige. Om in de termen te vallen moeten deze uitgaven gezamenlijk 6 van het inkomen bedragen met dien ver stande dat voor elk kind met kinder aftrek deze 6 pet. met Vl procent ver mindert. Ook voor het onderhoud van kinderen mag men een beroep doen op deze regeling mits voor deze kinderen geen drievoudige kinderaf trek kan worden verkregen. Indien dit niet het geval is, of wanneer we andere hoge uitgaven als bovenbedoeld hebben gehad, is het zinvol vroegtijdig te berekenen of we voor deze bijzondere aftrek in aan merking komen. Wanneer we nog niet voldoende uitgaven hebben gehad om de grens te halen kunnen we in deze maand nog lopende rekeningen op vragen en betalen, waarmee het to taal weer stijgt. Ook kan een ziekte verzekering mee tellen om deze grens te halen, alhoewel deze op zichzelf weer niet aftrekbaar is. De kinderaftrek. Voordat we nu nog even het hoofdstuk verzekeringen aansnijden mogen we er nog op wijzen dat ver mogende ouders mogelijk gebruik willen maken van de vrijheid om on belast f 2000. - aan kinderen te schenken. Dit bedrag van f 2000 per kind is vrij van inkomstenbelasting en successie- of schenkingsrecht. In het jaar van huwelijk mag zelfs f 10.000 belastingvrij worden ge schonken en wie zoveel verdient dat hij in het vorig jaar meer dan f 20.000. - inkomen had, mag aan reeds gehuwde kinderen zelfs 10 van zijn inkomen in 1958 schenken met een maximum van f 5000. - Dit geldt voor elk gehuwd kind. Keren wij terug tot lagere inko- mensregionen en zien wij nog even de verzekeringskansen. Tot een be drag van f 3600. - per jaar mogen wij aftrekken voor lijf rente-verzeke- ringen en daarmee gelijk gestelde as suranties. Wie dit bedrag nog niet genoeg vindt voor verzekeringspremie kan dit nog aanvullen met een inva liditeitsverzekering, waarvoor de pre mie nog bij die van f 3600. - per jaar mag worden gevoegd. Alle mo gelijkheden om tot die f 3600 per jaar te komen, kunnen wij in deze beperkte beschouwing niet onder ogen zien. Dat laten wij gaarne over aan de verzekeringsmensen, die ons vrijblijvend met genoegen willen voorlichten. Wie deze inderdaad ruime aftrekkans overweegt, bedenke dat hij als nadeel heeft de jaarlijks terugkerende betaalplicht. Ook in jaren van ongunstige conjunctuur moet er betaald worden en de inflatie leidt er ook toe dat de geldswaarde van het uit te keren bedrag t.z.t. wel lager zal zijn dan die van de nu daar voor te storten guldens. Tenslotte wijzen wij er op dat met in achtne ming van de voordelen van een ver zekering deze assurantie als vermo gensvorming uit economisch oogpunt lang niet altijd moet worden gekozen. Want we krijgen belastingaftrek maar moeten vanzelfsprekend wel het gedeelte van de verzekering dat voor de assurantiemaatschappij winst vormt als kosten van het fiscaal voor deel aftrekken. En dan blijft er niet zoveel voordeel over. Van een be hoorlijk inkomen blijft helaas te wei nig over bij de bestaande tarieven. Van welke hoek uit we het probleem ook bezien. drs. H. 1 (Nadruk verboden). Hoe komen we nu voor drievoudi ge kinderaftrek in aanmerking? Daar voor moet een kind tussen de 16 en 27 jaar oud zijn, geheel of nagenoeg geheel op kosten van de belasting plichtige worden onderhouden en tenslotte niet tot diens huishouden behoren. Er bestaat geen mogelijkheid om te kiezen tussen de drievoudige kin deraftrek en de buitengewone lasten. De belastingheffing is nog steeds geen zaak van loven en bieden. Vanzelfsprekend moet de tijd van het bedoelde jongmens grotendeels in beslag worden genomen door het vol gen van onderwijs. Als nadere ver klaring voor het nagenoeg ten laste komen kunnen we hier aan toe voe gen dat dit momenteel betekent voor minstens 90 DE RAMP IN FRÈJUS. De Nederlandse regering heeft voor steun aan de slachtoffers in Frankrijk f 50.000 geschonken; de K.N.V.B. f 10.000 en de K.A.B. een miljoen francs. VENUZELA EN INDONESIË. Na de bedreiging dat Venezuela de uitvoer van ruwe olie naar de raf finaderijen op de Antillen zal stop zetten, volgt het bericht dat de rege ring het verlof aan de K.L.M. voor tien extra vluchten tussen Curacao en Karakas heeft ingetrokken; weer een grote schadepost voor de K.L.M. Indonesië overweegt alle havens in Indonesië voor alle Nederlandse schepen te sluiten. DEFENSIE IN DE TWEEDE KAMER. De Europese landen, die niet hulp behoevend zijn, zullen er op moeten rekenen, dat zij meer op eigen be nen moeten staan, want de hulp van de Verenigde Staten, die al zware lasten hebben te dragen, zal minder worden. Deze ervaring heeft de Ne derlandse minister van Defensie, ir. Visser, bij zijn reis naar Amerika op gedaan. Overigens kan Nederland voorlopig rekenen op Amerikaanse militaire hulp, als Nederland zelf het nodige doet. Dit zei de minister in de Tweede Kamer in antwoord op de vraag van vele Kamerleden of Nederland wel STASSAR SIERLIJKE BRILLEN 'n OOG- en BRIL0PTICIËN „REDT EEN KIND" BRACHT 1V2 MILJOEN OP. De VPRO-actie „Redt een kind" heeft bijna anderhalf miljoen gulden voor de hulp aan Oost-Marokkaanse vluchtelingenkinderen opgeleverd VIJF KINDEREN BIJ BRAND OMGEKOMEN. Alle vijf de kinderen van het echt paar P. Kuipers-Van Cuyk zijn vrij dagavond om het leven gekomen bij een brand die - terwijl de ouders afwezig waren - hun houten wo ninkje tot de grond toe heeft ver nield. De kinderen zijn allen meisjes, waarvan de oudste acht en het jong ste ruim een half jaar was. De ouders hadden, voor zij naar het naburige Helmond op familie bezoek gingen, de woning afgesloten. Vermoed wordt, dat tijdens hun af wezigheid door de straffe oostenwind de kachel feller is gaan branden, waardoor de pijp gloeiend werd en de houten achterwand van het huisje vlam vatte. nieuwe toestellen voor zijn lucht macht kan bestellen, als Amerika niet helpt. De Nederlandse regering heeft nog niet beslist welk type vliegtuig zij het liefst heeft. De Ame rikaanse hulp speelt bij de beoorde ling een rol. Andere punten van overweging zijn: de actie-radius der machines, de samenwerking op het gebied van de luchtmacht met Bel gië en Duitsland, de onderdelen- voorziening, de belangen van de Ne derlandse industrie en uiteraard de prijs. EMIGRATIE LOOPT TERUG. De emigratie vertoont nog steeds een dalende tendens. Dit deelde de voorzitter van de Christelijke Emi gratie Centrale, de heer A. Warnaar, mede op de vergadering van de C. E. C. Het aantal aanmeldingen voor emigratie was weliswaar de eer ste elf maanden van dit jaar 3.262, ruim driehonderd meer dan van ja nuari tot en met november 1958, maar onder deze emigranten uit In donesië, die op grond van de in '58 in Amerika uitgevaardigde „postory waiter act" toegang tot de Verenig de Staten hebben gekregen. De heer Warnaar verwacht niet, dat er in de komende jaren een verandering ten goede zal komen. ZWARE EISEN TEGEN JEUGDIGE DIEVEN. „Ofschoon de gevangenis wel licht een niet al te beste invloed op jeugdige delinquenten heeft, mogen de leden van deze jeugdbende voor lopig niet op de maatschappij worden losgelaten. Blijkens hun - in de ge vangenis onderschepte - correspon dentie, beramen twee van hen reeds nieuwe roofovervallen". Dit zei de officier van justitie bij de Amster damse rechtbank tijdens zijn requisi toir in de zaak tegen de vijf knapen, die op 9 mei van dit jaar een mis lukte roofoverval pleegden op de houder van een postagentschap in de hoofdstad. Mr. van den Berge eiste dan ook zware straffen: tegen de 21- jarige typograaf Cor R. en de 19- jarige bankwerker Anton de G., alias „Pistolen Tony" (die hij als de hoofdschuldigen beschouwde) zeven jaar met aftrek; tegen de 19-jarige gereedschapsmaker C. V. zes jaar met aftrek; tegen de 23-jarige verf- maker J. de G., die buiten in de auto zat te wachten, vier jaar met af trek; tegen de jongste van het 5-tal, de 16-jarige schoonmaker R. M. twee jaar met aftrek. Vie maanden wer den geëist tegen de 21-jarige lasser D. S., die niet aan de overval heeft deelgenomen maar enige wapens „in bewaring" heeft gehad. In Hotel Prinsen te Vlijmen heeft donderdag j.l. de stemming plaats gehad over de uitvoering van het grootse ruilverkavelings plan Heusden-Vlijmen. En de uit slag heeft geen enkele twijfel la ten bestaan omtrent de mening en in inzichten van de stemge rechtigde grondeigenaren, want met 3911 tegen 311 stemmen kwam dit machtige wclvaarts- plan, waarvan de uitvoering een dertig miljoen zal vergen, er door. In diverse artikelen hebben wij reeds aandacht besteed aan dit plan van vérstrekkende beteke nis en ingrijpende veranderingen, waardoor een gebied van 9200 ha. niet alleen van de wateroverlast zal worden bevrijd, maar dat te vens aan de droge gebieden het zo hegeerde en noodzakelijke wa ter zal brengen en dat verder een sanering van de bedrijfsvoering beoogt en een economische en verantwoorde verkaveling van de percelen. Van de 4300 stemgerechtigden waren in de grote danstent, wel ke naast Hotel Prinsen speciaal was opgetrokken, een 1000 bijeen, die zich tegoed deden aan dam- aard niet ter stemming kon ver schijnen, werd hij dus geacht te hebben voorgestemd, zo vroeg boer Ketels die het allemaal maar een vreemd gedoe vond. Ir. van Haaren, lid van Gedeputeerde Staten, moest daarop inderdaad bevestigend antwoorden en hij voegde daaraan nog toe, dat het oproepen van de overledene de schuld was van de erfgenamen van de schoonvader, want zij zul len zeer waarschijnlijk hebben verzuimd de eigendomswijziging van de grond bij het kadaster aan te geven. De heer van Wagenberg, zaad teler te Vlijmen, vond de hele stemming een onrechtvaardige zaak. Het is hetzelfde als wan neer een voetbalclub 50 zou moeten voorgeven aan een tegen stander, zo betoogde hij. Zoals zij reeds eerder hebben gedaan, wezen ook 1111 weer enke le grote zaadtelers op de grote belangen welke er voor de zaad- petroleum DE HAARDOLIE niol| - fwiMl - mm 1 Ons depöi te Breda, Siationsemplacemeni, iel. 32886, zal u desgewenst gaarne het adres van een Esso haard- oliehandelaar geven. matie door b. en w. teruggeno men. Het college heeft echter geen aanleiding gezien 0111 wijzi ging in het voorstel aan te bren gen. De raad ging zonder hoof- J delijke stemming met het voPr- «v stel akkoord. Besloten werd 0111 aan de heer,'. C. J. Heesters een perceel bouw-y terrein van 705 m2 aan de Am- bachtsherenlaan te verkopen te- 'i gen 10.50 per m2. Tevens werd besloten tot overname van een strookje grond van 100 m2, eigen dom van de fa. D. M. de Bruijn, aan de Raadhuisstraat 0111 niet te aanvaarden. Ter realisering van het uitbrei dingsplan ging de raad akkoord met het voorstel tot voorlopige, goedkeuring van een plan tot onteigening van 0.11.61 ha. grond teelt op het spel staan. Deze be- aan de Oude Groenstraat, ei|en- drijven vragen namelijk een ge- dom van de heer N. A. van See- isoleerde ligging en goede ge- 11 it- breidingsmjogelijkheden. In dit grote ruilverkavelings- pende koffie, borrelende snert en plan zal bijzondere aandacht be- 'glaasjcs „met" of „zonder". Veel steed worden aan de sanering van het tuinbouwgebied tussen Vlij- had deze stemming overigens niet om het lijf, want het stond al bij voorbaat vast, dat deze ruilver kaveling het zou „halen". De vóórstemmers waren bijna alle maal thuis gebleven, omdat de ruilvcrkavelingswet bepaalt, dat wie niet verschijnt, wordt geacht te hebben voorgestemd. Dit gaf overigens wel tot vreem de situaties aanleiding, zoals b.v. met betrekking tot de schoonva der van boer Ketels uit Drunen, die al drie jaar dood is, maar die toch een oproepingskaart had ontvangen. Omdat de man uiter- men, Elshout, Drunen en Haar steeg. Met deze ruilverkaveling waar mee 686 bedrijven gemoeid zijn, zal zo spoedig mogelijk worden begonnen. De uitvoering zal ge schieden door de Ned. Heide Mij. of de Gront Mij. De beslissing hierover ligt bij de plaatselijke commissie, die nog door Ged. Staten moet worden benoemd. In de ontsluiting van het ver- kavelingsgebied zijn 186 km. ver harde weg opgenomen. Nieuwe verordening straatbelasting De gemeenteraad van Raamls- donk kwam vrijdagavond snel tot beslissingen en had nog geen half uur nodig om een dertien punten tellende agenda af te werken. I11 de vakature, welke was ont staan door het aftreden van de heer H. A. van Steenoven, werd tot lid van het Maatschappelijk Hulpbetoon benoemd de heer C. J. Schellekens uit Raamsdonk (dorp), die acht stemmen ver- i wierf tegen de heer H. H. Waas, eveneens uit Raamsdonk (dorp), een. De voorzitter, burgemeester Prinssen, bracht de heer v. Steen oven dank voor de vele en lang durige diensten welke hij de ge meente heeft bewezen. Ten behoeve van de hervormde 'n VAN MAAREN's BRIL de heffing van straatbelasting, dat reeds eerder in de raad was geweest, werd thans.door b. en w. in ongewijzigde vorm opnieuw ter tafel gebracht. In oktober van dit iaar werd naar aanleiding van dit, voorstel in de raad de vraag gesteld of het wel geheel billijk was voor percelen met name dus ongebouwde eigendommen welke niet uitmonden op wegen in de gemeente, ook belasting te heffen. Naar aanleiding hiervan was het voorstel ter nadere infor- ters. De voorzitter sprak de hoop uit dat de gemeente door een min nelijke schikking alsnog de be schikking over deze gronden zou krijgen. In 1955 werden in het complex Omschoor gronden aangekocht en nadat de nodige straten waren aangelegd, werd dit project vrij wel geheel voltooid voor de bouw van huizen, een ulo-school en kruisgebouw en de aanleg van een park. Het is thans gewenst dat ter completering van bedoeld com plex nog een geringe opper vlakte grond wordt aangekocht en straten worden aangelegd. Teneipde ontsluiting van het laatste gedeelte te verkrijgen, zal het nodig zijn een stuk weg aan te leggen vanaf de Julianalaan langs de firma Kerstens, door trekking van de Bcrkenlaan, alsmede van een weg langs de spoorbaan. Mede om stagnatie in de uit voering van het programma I960 van de houw van woningwetwo ningen te voorkomen, is 't nood zakelijk dat het stratenplan spoe dig wordt voltooid. De raad stelde het hiervoor be nodigde krediet beschikbaar. Tot slot van deze vergadering had de aanbieding plaats van de begrotingen van de gemeente, van het grondbedrijf en van de ge meentelijke instelling voor maat schappelijk hulpbetoon voor het dienstjaar I960. Tot leden van de commissie van onderzoek werden benoemd de heren A. Rodenburg, A. Verschure en J. v. Woerden. school voor ulo te Raamsdonks- vecr voteerde de raad een bedrag van 219.15 voor de aanschaffing van nieuwe leer- en leesboeken, alsmede een bedrag van 1.111.60 ten behoeve van de nieuwe her vormde ulo-school aan de Mei doornstraat voor esthetische ver fraaiing van de school. Het voorstel tot vaststelling van een nieuwe verordening op I)e grote zaal van Thalia had de Waalwijkse afdeling van de K.V.P. donderdagavond echt niet nodig, want de opkomst voor de jaarvergadering was allerbedroe vendst. Daarom trok het bestuur met de handvol aanwezigen voor het merendeel leden van de K.V.P.-raadsfractie naar het kleine zaaltje, waar het overigens wel zo behaaglijk en gezellig was. Nadat de voorzitter, de heer F. C. Smolders, zijn teleurstelling over de geringe opkomst had uit gesproken en de raadsleden van de K.V.P.-fractie had verwelkomt sprak hij z'n waardering uit voor het werk dat door vrijwilligers in het kader van de verkiezingspro paganda is verricht, in het bij zonder door de jongeren. In het hijzonder bracht de heer Smol ders dank aan de propagandalei der, de heer F. Dumoulin, die he laas wegens gezondheidsredenen ontslag Jieeft moeten nemen. Tengevolge van de verkiezings- drukte is er van de voorgenomen reglementswijziging niets kunnen komen, zo deelde de voorzitter mede, maar men zal zich toch wel ernstig op een wijziging moeten bezinnen. Verder memoreerde spr. de tweede bliksemactie, die voor de afdeling niet helemaal 't gewenste resultaat heeft gehad. Het verheugde de voorzitter, dat de heer P. van Engelen zeer waarschijnlijk een plaats zal krij gen in het partijbestuur van de K.V.P. als afgevaardigde van de jongerenorganisatie. De waardering voor de uitste kend verzorgde notulen en jaar verslag van de secretaris, de heer J. Kees, uitte zich in een warm applausje. In dit jaarverslag kwam ook tot uiting dat die blik semactie toch een winst van 250 leden heeft gebracht. Door ver huizing en bedankjes was ten slotte de winst wel wat kleiner, maar de afdeling Waalwijk telt toch nog 1300 leden. De penningmeester, de heer G. Duijvelaar, wist een batig saldo van 389.77 op tafel te brengen, resulterende uit 4201.87 aan in komsten en 3812.40 aan uitga ven. 1 Tot leden van de nieuwe kas- commissie werden genoemd de DE ECHO VM HEI ZUID! WAALWIJK, Stationsstraat 88 Ziekenfondsleverancier. ■Mf het hoogste óók Goedkoop - Sterk - Modern Alle kortingen direct afgetrokken I Uw Bril in één uur klaar I ETUI GRATIS I Brillen Vughterstr. 25 Den Bosch

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1