Piekgasinstallatie op 1 januari in werking WAALWIJK ascot Waalwijkse en Langstraatse Courant VERWIEL's LEDERWARENHUIS Veers***15 Elke Brabantse blinde een bandrecorder Leerlingen van Willem v. Oranje College hielden werkweek cleaners VRIJDAG 18 DECEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen 82e JAARGANG No. 101 Abonnement: Z2 cent per week: Der kwartaal 2.88 3.10 franco p.p. Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 z per week Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES„ECHO" Gemeenteraad *Loon op Zand De gemeenteraad van Loonop- zand behandelde in zijn vergade ring van j.l. maandag een agenda die weinig stof tot discussie bood en men kwam dan ook snel tot besluiten. Op een tweetal bezwaarschrif ten m.b.t. een opgelegde belas tingaanslag, resp. van L. Spran- gers te Sprang-Capelle en W. van Kiel te Kaatsheuvel, werd door de raad afwijzend beschikt. Met be trekking tot laatstgenoemde acht te de heer Beerens de gang van zaken toch niet helemaal juist, maar wilde toch niet zover gaan dat hij zich tegen het voorstel verklaarde. Ten behoeve van het gemeentegasbedrijf besloot de raad tot de aanschaffing van een nieuwe bestelauto en voteerde hiervoor een krediet van (>225.-. Vastgesteld werden de diverse vergoedingen en voorschotten op de exploitatiekosten ten behoeve van het kleuteronderwijs, het la ger onderwijs en het uitgebreid lager onderwijs. Verder werd be sloten tot het verlengen van de rekening-courant overeenkomst met de n.v. Bank voor Neder landse Gemeenten te 's-Graven- hage en met de Amsterdamse Bank n.v. te Kaatsheuvel. Ook kregen enkele voorstellen tot het doen van grondtransacties de goedkeuring van de raad. Aan gekocht zal worden van N. dc Vos te Loonopzand de percelen Tuin straat 4, 5 en 0, van A. C. van Dongen te Kaatsheuvel een per ceel van -.08.90 ha. met de daar op staande woningen Huygens- straat 85 en 87 en van de n.v. J. B. van Gorp Zn. te Tilburg een tweetal percelen te Loonopzand, waaronder het pand Hoofdstraat 124. Aan A. v. Spaendonk te Til burg en J. .1. Biemans te Kaats heuvel zullen perceeltjes bouw grond aan de Willem de Zwijger- laan worden verkocht, aan J. B. v. d. Dries te Loonopzand een perceel bouwgrond van 439 m2 aan de Willibrordusstr. te Loon opzand en aan J. P. Rombouts te Loonopzand een strook grond van 95 m2 aan de Rozenstraat. De aftredende leden van de In stelling voor Maatschappelijke Zorg, de heren J. W. van Noye en J. Vloeinans, werden met algeme ne stemmen herkozen. Verder besloot de raad tot het aangaan van een gemeenschappe lijke regeling met de gemeente Tilburg en andere gemeenten in zake de aanwijzing en exploitatie van een streekwoonwagenkamp. In de vakature welke was ont staan door het heengaan van de heer van Kemenade als ambte naar van de burgerlijke stand werd benoemd de heer M. v. Op stal, hoofdcommies le klas ter secretarie. Tevens werd ter uit breiding van het aantal ambtena ren van de burgerlijke stand als zodanig benoemd de heer A. H. L. betering te Brengen. De voorzit- ;lde in dit verband mede, v. Veldhoven, commies 2e klas ter secretarie. Aan het college van b. en w. werd machtiging verleend voor 't iaar I960 tot het aangaan van Kasgeldleningen, rekening-cou rant overeenkomsten en andere kortgeldleningen, alsmede tot het uitlenen van overtollig kasgeld en het plaatsen van gelden a de posito. In verband met het in werking treden van de piekgasinstallatie op 1 jan. a s. besloot de raad tot de invoering van een gewijzigde berekening van dc gastarieven. Er zal in de toekomst niet meer gerekend worden met m3 maar met megacalorieën (Mcal).). De ze omzetting van het bestaande tarief in het calorieëntarief bete kent noch een verhoging, noch een verlaging van de gastarieven. In de ronavraag wees de heer van Laarhoven op de miserabele toestand van de woningwetwo ningen in de mgr. Völkerstraat en drong aan op maatregelen om daarin zo spoedig mogelijk ver mengt ter dee dat de minister van volkshuisves ting en bouwnijverheid alle be grip heeft voor deze precaire woningtoestand en heeft toege zegd Ged. Staten op deze aangele genheid te zullen attenderen. Het gemeentebestuur heeft van G. S. de toezegging dat voor 1900 een grotere toewijzing woningwetwo ningen tegemoet gezien kan wor den. Het gemeentebestuur hoopt, dat deze toewijzing zodanig zal zijn, dat de woningen in de mgr. Völkerstraat zullen kunnen wor den vervangen. Drs. van Rooy vroeg de aan dacht voor de steeds frequenter voorkomende gasontploffingen en men en die veelal te wijten zijn aan het losschieten van de slang van de leiding. Spr. wees in dit ver band op een veiligheidsslang wel ke onlangs in de handel is ge bracht, waarbij het gevaar van losschieten niet meer bestaat. Hij pleitte voor het verplichtend stel len van het gebruik van deze slang. Omdat de prijs van deze veiligheidsslang aanmerkelijk ho ger ligt dan de gebruikelijke prijs voor gasslangen, gaf. spr. het ge meentebestuur in overweging om de kosten hiervan in termijnen aan de gemeente te doen terug betalen. De voorzitter deelde naar aan leiding hiervan mee dat deze aan gelegenheid reeds in het college van b. en w. ter sprake is geko men en dat het gemeentebestuur in principe akkoord kan gaan met het voorstel van drs. v. Rooy. Een nadere beslissing hierom trent kan weldra worden tege moet gezien. gasverstikkingen, waarover l dagelijks in de kranten leest ZONDAGSDIENST ARTSEN. Van zaterdagmiddag 12 uur tot zondagavond 24 uur; uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 19 en zondag 20 dec. Arts Dr. v. Rooij. Apotheek Geers. Drogisterij MIOCH Tel. 3071, Grotestraat 327, Waalwijk N. H. KERK WAALWIJK. Zondag 20 december 1959. (4e Advent) :..t» 10 uur: Ds. L. Schellevis. N. H. KERK BESOIJEN. Zondag 20 december 1959. 10 uur v.m. en 0.30 uur n.m.: Ds. J. Vink. N. H. KERK BAARDWIJK. Zondag 20 december 1959. 11 u. v.m.: Ds. C. B. Schuurman. ONTWIKKELINGSAVOND KAB Bedroevend slecht was de be langstelling van de KAB-leden van de aki. Waalwijk voor de ontwikkclingsavond, welke door het bestuur maandagavond in De Gecroonde Leersse was georgani seerd. De voorzitter, de neer C. v. Mosselveld, betreurde het dan ook zeer dat er buiten 't bestuur slechts een handvol leden belang stelling voor deze avond toonde. Het organiseren van ontwikke lingsavonden wordt voor het be stuur zo langzamerhand een ver drietige en weinig nut hebbende zaak en heb is dan ook alleszins begrijpelijk dat het bestuur zich afvraagt of het organiseren van dergelijke avonden nog zin heeft. De slechte belangstelling van maandagavond was te meer te betreuren omdat er toch een bij zonder actueel onderwerp aan de orde gesteld werd. Broeder Bassi- lius Sewalt sprak namelijk over „De moeilijk opvoedbare jeugd", waarbij vele behartenswaardige dingen werden gezegd. Spr. licht te zijn causerie met fraaie en ge slaagde lichtbeelden toe. Aan het slot van deze avond dankte de voorzitter broeder Bas- silius Sewalt voor deze bijzonder leerzame en. boeiende causerie. AMSTERDAMSE BANK. Naar wij vernemen is m.i.v. 1 jan. a.s. tot algemeen procuratie- ouder van 't kantoor Waalwijk van de Amsterdamse Bank be noemd de heer Th. J. Bonants, die tot nu toe werkzaam was bij de Amsterdamse Bank te Roer mond. UNIVERSITEITSCOMITÉ. Het Parochieel Kath. Universi teitscomité van de parochie Sint Jan heeft middels een circulaire een beroep gedaan op de vrijge vigheid van de parochianen ten benoeve van de instandhouding en de uitbouw van- de katholieke universiteit te Nijmegen en de economische hogeschool te Til burg, waarvoor door katholiek Nederland jaarlijks meer dan een miljoen gulden moet worden op gebracht. Dit betekent, dat van elke katholiek van klein tot groot op een bijdrage wordt gerekend van minstens 0.25 per jaar. In de komende weken zal weer de inzameling van de jaarlijkse gelden worden gehouden, waarbij liet comité een dringend beroep doet op de gulheid en de offerzin der parochianen. GRAFISCHE BOND AFDELING WAALWIJK 50 JAAR. De afd. Waalwijk van de Ned. Kath. Grafische Bond zal in maart 1960 haar 50-jarig bestaan herdenken. De afdeling omvat de gemeenten Waalwijk en Kaats heuvel. KATH. ARBEIDERS VROUWEN ORGANISATIE AFDELING WAALWIJK. Met 60 leden in twee bussen van Mulders-Sars werd vorige week donderdag om 9 uur vanaf dag nog een woord van waarde ring voor het goede en ordelijke verloop en gaf ons de verzekering dat we na verloop van tijd ons bezoek mochten herhalen. Hierna sprak de voorzitster van de afd. Waalwijk, mevr. Ha- mcrs-Leijsten, een dankwoord tot mei. Milard voor de goede zorgen en het prettig verblijf en aan de dames rondleidsters voor hun leerzame rondleiding met interes sante uitleg en voor de heerlijke tractaties als proef op de som. Tot slot werd vóór ons vertrek om half vijf nog aan ieder een doos napolitains uitgereikt. Allen gingen dan ook met een dankbaar hart de bussen in en kQnden met gevulde handen hun huisgenoten verblijden. Het is voor de deelneemsters een on vergetelijke dag geweest. WAALWIJK Stationsstraat 8 - Tel. 2822 het Raadhuisplein vertrokken naar de Gruijter in Den Bosch. Om half 10 werden we in de ontvangstzaal aan de Veemarkt kade ontvangen door mej. Milard, hoofd van de afdeling rondlei ding. Ter begroeting werd ons een kopje koffie met koek aan geboden'. Intussen kwam nog een afdeling binnen uit Breda en zo was het vanaf het begin al een gezellig KAV samenzijn. Na de begroeting en kennisma king ging men groepsgewijze de dichtstbijzijnde fabriek no. 2 be- Hi monade, vermicelli, macaroni en zichtigen. Hier konden we de ma chinale bewerking volgen van li- andere soortgelijke meelspijzen, zoals koekjes, peperkoek, suiker werken, en ook de machinale ver pakking van al deze producten was van begin tot eind te volgen. Ook het keuren van dergelijke snoeperijen behoorde vanzelf bij de rondleiding. Na deze leerzame en prettige rondwandeling kwamen we weer in de ontvangstzaal, waar de ta fels reeds geaekt stonden en met als begin een heerlijke kop soep, werd verder de Brabantse koffie tafel alle eer aangedaan. Hierna werden we met bussen naar fabriek no. 3 gebracht, waar wie ook de drukkerij konden be zichtigen. In fabriek no. 3 werd de koffie branderij, theesortering en cho coladebereiding bezichtigd en vanaf de cacaoboon op de 5e ver dieping hebben we de bereiding gevolgd tot de fijnste chocolade op de benedenverdieping. Met de bussen, van waaruit 'n groepsfoto werd gemaakt, keer den we terug. In de ontvangst zaal werd onder het genot van een kopje thee met versnaperin gen een film vertoond over de Gruijters artikelen onder de titel „Gerritje in het betere waren- land". Mej. Milard sprak aan het eind van deze bijzoncier geslaagde O.O.G. SPEELT „GEVECHT MET DE ZOON". Op 26 en 27 dec. a.s. zal de to neelvereniging O.O.G. in De Ge croonde Leersse voor 't voetlicht komen met het bekende toneel spel van Cas Baas „Gevecht met de Zoon". Dit spel geeft een beeld van dc naoorlogse jeugd in haar strijd tussen goed en kwaad, in haar worsteling om „mens" te worden. De verloren zoon, die we kennen uit de parabel in het evangelie, zouden we hier het geweten van de mens willen noemen. „Gevecht met de zoon" is een bijzonder spel, een spel van he dendaagse problemen, maar ook een spel van de droom, van de onwerkelijkheid. Het derde be drijf speelt zich ook voor het grootste deel af in de verbeelding van een der hoofdfiguren. Bijzondere aandacht verdient ook het decor, dat meer sugge reert dan het in realiteit wil weergeven. De kamers hebben geen muren en vlak naast elkaar liggen eei erkamertj geheel andere plaats ligt in de iggen een huiskamer en een zol derkamertje, dat in feite op een stad waar het stuk zich afspeelt. Vlak achter het voetlicht loopt een straat en ligt een brug. Vier of vijf uit elkaar gelegen punten zijn op deze wijze samengebracht binnen de enge grenzen van de toneelruimte. RECTIFICATIE. Door een misverstand is in ons onderschrift bij de foto van het heien van de eerste paal voor de nieuwe uitbreiding van de Meel fabriek van de fa. Gebr, Teur- lings een fout geslopen. Hierin stond namelijk vermeld dat de heer F. Pulles als medevennoot bij deze plechtigheid aanwezig was. In feite was 't echter zo dat de heer Pulles enkel als genodig de bij dit voor de fa. Teurlings zo belangrijke gebeuren tegenwoor dig was. Stemmige Kerstcadeaux in Uit waardering voor HEM 'n échte leren clipperbag 'n practische set voor auto-papieren 'n moderne herenparapluie sportieve auto-handschoenen (leer met haakwerk) 'n fraai étui voor overhemden, pyama e.d. Uit liefde voor HAAR „geklede" leren handschoenen 'n elegante pencil-parapluie 'n fraai manicure- of naaigarnituur 'n originele Marokkaanse tas 'n modern plastic toiletset GROTESTRAAT 264 Tel. 04160 - 2123 WAALWIJK Qe SPECIAALZAAK VAN DE LANGSTRAAT voor LEDERWAREN, HANDSCHOENEN, PARAPLUIES, REISARTIKELEN. Over de gehele provincie is mo menteel een actie gaande, welke de nogal omvangrijke naam heeft van „Iedere Brabantse blinde een bandrecorder". Deze actie is spontaan voortge komen uit de blindententoonstcl- ling, welke destijds in vele plaat sen van de provincie (ook in Waalwijk) te zien is geweest. Er heeft zich naar aanleiding van deze expositie een provinciale commissie gevormd, waarin alle organen van blindenzorg waren vertegenwoordigd en die zich ten doel stelde om alle blinden in onze provincie welke daarvoor in aan merking kwamen, in het bezit te stellen van een bandrecorder. Uit deze commissie zijn weer plaatse lijke comité's gegroeid, o.a. ook in Waalwijk. ZELFSTANDIGE POSITIE Het is een grote winst dat wij vandaag dé dag niet meer behoe- \en te spreken van het „Blinden- vraagstuk". Sedert de bevrijding is. dank zij de vordering der me dische wetenschap en de ener gieke aanpak door Overheid en particuliere instellingen van on derwijs, beroepskeuze, vakonder wijs etc., de sociaal-economische situatie der blinden aanzienlijk verbeterd. Zij worden niet meer be schouwd als een groep der bevol king, die niet kan deelnemen aan het gemeenschapsleven; integen deel, we zien hen steeds meer in geschakeld worden in het ar beidsproces; we zien steeds meer blinden, die zich geheel zelf kun nen verzorgen. Dc blinden vragen dan ook geen liefdadigheid en geen mede lijden, maar wel belangstelling en begrip voor de nu eenmaal voor hen bestaande beperkingen. De blinden kunnen deelnemen aan ons verenigingsleven en aan het culturele leven, want het is wel opmerkelijk dat velen van hen over bijzondere gaven be schikken. Zij blijven echter in zo verre gehandicapt, dat zij 't ver mogen missen om iets waar te nemen door het gezichtsorgaan. De radio brengt hen in contact met vele levensproblemen en het culturele leven, maar de televisie is voor hen onbereikbaar. Dank zij de technische wetenschap ech ter is het hun mogelijk gemaakt kennis te nemen van boeken, tijd schriften, weekbladen, kortom, van het gedrukte woord. Het ge sproken boek en het gesproken weekblad zijn voor hen van enorm groot belang. Om echter op deze manier te kunnen „lezen" moeten zij de beschikking hebben over een bandrecorder, maar voor zeer vele blinden is de aan schaffing van een dergelijk appa raat een tè kostbare uitgave. Dank zij overheidsbemoeiing is het voor een bepaalde groep blin den wel mogelijk om met over heidsgelden een bandrecorder aan te schaffen, maar lang niet allen komen hiervoor in aanmer king. Om ook deze mensen in het bezit te stellen van een dergelijk apparaat, van deze onschatbare levensvreugde mogen we wel zeg gen, is de actie „Iedere Brabantse blinde een bandrecorder" in het leven geroepen. F 2500.— Het plaatselijk comité voor Waalwijk stelt zich voor om voor deze eenmalige en wel zeer sym pathieke actie een bedrag van ca. 2500.bijeen te brengen en middels een circulaire doet het ernstig beroep op 't gehele Waal wijkse bedrijfsleven. Vooral de feestdagen van dc maand december staan zo echt in het teken van „iets doen voor an deren" en daarom vertrouwt het comité dat zijn beroep op het be drijfsleven een goed resultaat zal opleveren. Wanneer iedere on dernemer een bedrag wil afstaan en elke werknemer zfjn persoon lijke bfjdrage wil leveren, dan heeft het comité de overtuiging dat deze actie een volledig succes wordt. Bijdragen voor deze prachtigo actie kunnen tot 31 december a.s. als het beslist niet eerder kan, dan kan het ook daarna nog gestort op girorekening 573514 t.n.v. de heer H. J. van Hest, di recteur van het Gew. Arbeidsbu reau te Waalwijk. De leerlingen van de hoogste klas van het Willem van Oranje College maakten vorige week, door middel van de Stichting Contractcentrum Bedrijfsleven- Onderwijs, kennis met het be drijfsleven en wel met fabrieken en instellingen te Rotterdam. Maandag 7 december vertrok men per bus naar Rotterdam, waar men eerst op het stadhuis van Rotterdam ontvangen werd. Onder leiding van de heer Too- nen werd een rondleiding door het raadhuis van Europa's groot ste havenstad gemaakt. Het hoofd van het bureau voorlich ting en publiciteit, de heer J. Nieuwehuis, gaf een inleiding over de ontwikkeling van Rotter dam sinds 1945. Met de Oostplaat van de Spido werd daarna een boottocht door de havens gemaakt. Deze boot bracht het gezelschap bij Shell Pernis Raffinaderij. Na een lezing over de vindplaatsen en de ver werking van olie werd een rond- dit gemaakt over de terreinen, 's A vonds vertoonde de Shell Filmcentrale in „De Tempel" eni ge interessante films. Evenals de volgende morgens werd de dinsdagmorgen besteed aan eigen werk van de leerlingen, 's Middags werd een bezoek ge bracht aan Thomsons Havenbe drijf N.V. Lekhaven, een stuwa- doorsbedrijf. Een rondgang werd gemaakt door de opslagloodsen en de vemen. Drs. H. J. Molenaar van de Rotterdamse Lloyd hield 's avonds een inleiding over: Commerciële aspecten van een grote rederij. Unilever bezocht men de vol gende dag. Nadat mevrouw C. A. Crena de Jongh de leerlingen een overzicht hacl gegeven van de or ganisatie van het machtige be drijf, leidden twee (charmante!) dames de leerlingen rond door 't nieuwe gebouw van de Unilever. Na een voortreffelijke lunch alle eer aan gedaan te hebben, keek men achter de schermen van een sollicitatiegesprek door middel van de heer H. J. de Bijll Nachc- nius. Als uitgangspunt dienden sollicitatiebrieven die door de leerlingen geschreven waren. Met een interessante lezing over de techniek van de verkoop door de heer J. C. Dubbeldam, verkoopleider van Hooimeyer en Zn. N.V. werd de woensdagavond doorgebracht. Het volgende bezoek gold N.V. de Erven Wed. J. van Nel le; dit vond donderdagmiddag plaats. Er werd een kijkje genomen in de tabaks-, koffie-, thee- en kauw gumafdeling. De heer Spaander, directie-secretaris, beantwoordde daarna in de fraaie kantine ver scheidene vragen van de leerlin gen. Het reclamebureau, dat de re clame verzorgt voor Unilever, de N.V. Lintas, was donderdagavond vertegenwoordigd door de heer Konijn en diens assistente mej. Roldaan. Door hen werd, mede aan de hand van voorbeelden, duidelijk gemaakt hoe een recla me-advertentie tot stand komt. Vrijdagmorgen was de School voor Sociale Wetenschappen en Maatschappelijk Werk aan dc beurt. De heer P. C. Boone ver zorgde een lezing over het maat schappelijk werk in een bedrijf, o.a. door de personeelschef. Een groep bezocht 's middags Museum Booymans/van Beunin- gen, waar men de collectie Thijs- senBornemisza bezichtigde, de andere groep ging naar diergaar de Blijaorp, waar de adj.-direc- teur dr. A. C. van Bemmcl voor de ontvangst zorgde. Op de laatste avond van de werkweek werden films vertoond nu door Unilever. Men vertoonde o.a. de prachtige kleurenfilm Woud der Schemering, die een beeld gaf van de houtproductie van Unilever in Afrika. Zaterdagmorgen werd de werk week gesloten. Het was 'n uiterst leerzame week, waarin men ken nis had gemaakt met het welis waar drukke, maar mooie be drijfsleven. Steeds weer kwam men onder de indruk van de gro te rijkdommen die in God's schepping gevonden worden. En kele dagsluitingen, verzorgd door de begeleidend docenten, getuig den hiervan. Een groep jongelui arriveerde zaterdagmorgen in Waalwijk, verrijkt met een ruimere kijk op wat er in de wereld te koop is. DE1 HHraSHEI ZOIDEB JPIHD g V(

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1