LOTERIJ-BELASTING BINNEN- EN BUITENLAND WAALWIJK Uw BRIL van MAAREN's Waalwijkse en Langsiraaise Courani PRISMA jets* TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 Gokbedrijf groeide uit tot belangrijk economisch verschijnsel Pulles-Heesbeen 'n VAN MAAREN's BRIL MAANDAG 21 DECEMBER 1959 Dit blad verschijnt 2 x per week Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN DE ECHO HEI ZUIDEN 82e JAARGANG No. 102 Abonnement: 22 cent Der week per kwartaal ƒ2.85 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties: speciaal tariel Gironummer 50798 Bureaux: GROTESTRAAT 205. WAALWIJK OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO (Van onze belastingdeskundige). Er is een heftige politieke discussie ontstaan in ons land over de vraag of de inzet van de voetbaltoto in de toe komst f 25.000. - maximum of meer zal mogen bedragen. Hierdoor is de aandacht min of meer afgeleid van het fiscale nieuws op het gebied van het loterij wezen. Daarin worden in een wetsontwerp tal van wijzigingen voorgesteld, die enerzijds een offer van de schatkist zullen vragen, doch anderzijds de minister van financiën een nieuwe vaststaande bron van in komsten zullen bezorgen. Bij de bestaande wetgeving is de prijs uit een zuivere loterij, uitgezon derd de staatsloterij, vrij van belas ting. Zij wordt niet als inkomen be schouwd, maar als een financieel bui tenkansje. Van de prijzen uit de Staatsloterij boven f 100.- wordt een vaste belasting ingehouden van 15 Over het bovenstaande is nimmer veel verschil van mening geweest. Men zal belasting heffen van de prij zen der Staatsloterij met het motief dat de goklust gematigd moet wor den. Een speciale heffingsregeling is daarvoor nodig, omdat een loterijprijs geen bron als grondslag heeft en er zeker geen sprake kan zijn van in komsten uit arbeid. „ANDERE ARBEID" worden toegekend op grond van de zelfde toevallige gebeurtenis worden samen als één prijs beschouwd. Het systeem van heffing is dus zo „water dicht" mogelijk gemaakt. Behoudens de genoemde vrijstel lingen vallen alle loterijprijzen in de toekomst, dus nadat de wet in wer king zal zijn getreden, onder een fis cale heffing van 20 van de prijs. De prijzen zijn dus verder vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook de spe ciale heffing op de staatsloterij wordt binnen het bestek van dit ontwerp ge bracht en van deze loterijprijzen wordt dus in de toekomst een verhoogde belasting gevraagd. Waartoe deze verhoging in een tijd van overal terug te vinden overmatige belastingheffing zouden wij willen Het conflict tussen fiscus en geluk kige winnaars ontstond pas toen er reclame-acties werden gevoerd waar aan puzzels werden verbonden met hoge prijzen. De belastinginspecteurs zagen de toegekende prijzen als in komsten uit „andere dan de gewone arbeid" en gingen er belasting op heffen volgens het normale progres sieve tarief. Ten aanzien van de be- taalplicht zijn zij in het gelijk gesteld, maar deze vorm van heffing voldoet niemand, omdat er geen enkele rede lijke verhouding bestaat tussen de ge wonnen prijs en de naar verhouding hoge heffing daarop. Omdat het gokbedrijf inmiddels is uitgegroeid tot een economisch ver schijnsel van betekenis, heeft de over heid nu besloten regelend op te tre den met een speciale wet op de lote rijbelasting. In het ingediende ontwerp wordt niet elke loterijprijs belast. Zeer te recht wenst men de plaatselijke lote rijen, veelal voor een liefdadig doel, niet met een heffing te belagen, zo lang de hoogste prijs niet meer dan f 1000. - in geld of in waarde aan goederen bedraagt. Zijn er meer prij zen van meer dan f 1000. - dan blijven vrijgesteld de kleinere prijzen van minder dan f 100. - anders zou in zo'n geval over elk schemerlampje of kistje sigaren nog belasting moe ten worden betaald. Bedraagt de in zet voor e enloterij meer dan f 100.- dan zijn ook de prijzen vrij die niet hoger zijn dan het „eigen geld". WATERDICHTE WET vragen. WEDDEN BLIJFT VRIJ Onder loterijspel zullen voorts in de toekomst ook worden begrepen de prijsvragen tot deelneming waaraan zekere voorwaarden verbonden zijn met als uitzonderingen het verrichten van kunstzinnige of wetenschappelij ke prestaties, waarbij de prijzen meer dan f 200. - bedragen. Ook andere vormen van kansspel zijn belast. Er wordt in de wet gesproken over gebo den gelegenheden tot kansspel. Elke burger in ons land mag dus met een ander nog wel een weddenschap of iets dergelijks afsluiten zonder risico, dat hij door de loterijwet op zijn te nen zal worden getrapt. Nu zouden er onder de toekom stige winnaars nog kunnen zijn die reeds met de gedachte spelen dat zij een loterijwinst van enkele honderden guldens wel voor de belasting zouden kunnen verzwijgen. Daar is ook aan gedacht, want de belasting wordt in gehouden door de organisator van de loterij en moet door de laatste worden afgedragen. ÉÉN BEPERKING Ligt hierin nu niet d e sleutel om toch de belastingheffing te ont gaan wanneer de loterij maar gesplitst wordt in voldoende onderdelen? Ook de fiscus heeft zeer wakkere mensen in dienst die ervoor gezorgd hebben dat de staat in ieder geval zijn deel krijgt. Splitsing van loten in series of andere grapjes zijn zinloos, want Tenslotte zal een gewonnen prijs die tot de winst van een bedrijf of zelfstandig beroep behoort, wel voor de inkomstenbelasting belastbaar blij ven, waarbij de betaalde loterijbelas ting dan als „voorgeschoten" heffing mag worden verrekend evenals bij de dividendbelasting. Hiermee heeft de wetsontwerper weer een bron van discussie en ellen de geschapen, of nu een gewonnen prijs op een bepaald moment tot het bedrijf behoort of tot het privé-inko- men. Daarom zou het aan te bevelen zijn als deze bepaling zou worden ge schrapt. Het maakt o.i. geen verschil of de prijs in de bedrijfs- of privé- sfeer terecht komt en de gehele prak tische werking van de loterijbelasting wet zou erdoor vereenvoudigd wor den. Wij hebben nog geen kennis geno men van de geraamde opbrengst van deze nieuwe belasting. Die raming zal wel aan de veilige kant zijn gehouden voor het rijk. Daarom moet onze slot opmerking wel bestaan uit de vraag of het niet wenselijk ware geweest de bestaande 15 heffing voor de staatsloterij eenvoudig uit te breiden tot alle loterijen en prijsvragen. Of wordt er in de loterij-proloog al vast enige dekking gezocht met 5 ver-' hoging voor de toekomstige verlaging inkomstenbelasting? drs. HERMES. alle prijzen die door dezelfde schul denaar moeten worden betaald en (Nadruk verboden). MARINEVLIEGTUIG STORT IN ZEE Vijf vermisten Door nog onbekende oorzaak is j.l. donderdag bij Nieuw Guinea een Martin Mariner van de Koninklijke Marine, in zee gestort. Van de acht inzittenden zijn er drie gered. De overige inzittenden worden nog vermist. Hun namen zijn: luitenant ter zee vlieger der eerste klasse J. Adriaanse, luitenant ter zee vlieger tweede klasse O. Bertram, sergeant- vliegtuigmaker-telegrafist A. J. Warns, korporaal vliegtuigmaker con- stabel A. van Baaien en vliegtuigma ker constabel der eerste klasse A. W. van Loon. Het vliegtuig was op patrouille- vlucht in Nieuw Guinea. Op de laatst bekende positie van het vliegtuig, noordwest van Fak Fak trof de op- sporings- en reddingsdienst der Ko ninklijke Marine een olievlek aan, als mede e endrijver en een dingy. DE DROOGTE IN DE AFGELO- PEN ZOMER EN DE BOEREN. De rampzalige droogte, die de landbouw dit jaar heeft getroffen, stond in het middelpunt van de be langstelling op de algemene vergade ring van de Noordbrabantse Christe lijke Boerenbond, die in Tilburg werd gehouden. Waarnemend voorzitter P. Vercauteren uit het Zeeuwse Clinge, verklaarde in zijn openingsrede, dat men beslist niet aan de hoge kant is als men de droogteschade voor het N.C.B.-gebied schat op achthonderd miljoen gulden. Hij noemde de eerste geluiden over hulp van de zijde van de overheid zeer teleurstellend. Later op de dag drukte de voorzitter van de K.N.B.T.B., het Kamerlid G. Mer- tens, zich optimistischer uit. „In kringen van het landbouwschap en van de overheid wordt gedacht aan een eenvoudige regeling, waarbij een bedrag a fonds perdu wordt uitge keerd. De algemene opinie is, dat er Speciaal adres J voor 2 AMANDELKOEKJES een toeslag per hectare over bouw- en weiland zal worden gegeven. Hoe hoog deze uitkering zal zijn, is nog niet bekend. Ik hoop echter, dat er werkelijk een bedrag van enige bete kenis kan worden verdeeld. Het is be ter geen regeling te maken als de uit keringen niet voldoende zijn", aldus de heer Mertens. ONGELUKSSCHOT TREFT SOLDAAT IN HART. De 23-jarige dienstplichtige kor poraal J. C. M. van Riel uit Tilburg is donderdag tijdens een militaire oefening nabij de IJselbrug te Does burg door een losse patroon precies in zijn hartstreek geraakt en ten gevolge daarvan terstond overleden. Het ongeval had plaats toen het slachtoffer een „vijand" tegemoet trad die met het geweer in de aanslag en de vinger aan de trekker op hem stond te wachten. De korporaal moest zijn tegenstander overmeesteren. Tij dens de worsteling ging het geweer af en drong de losse patroon in het lichaam van de korporaal. Het slacht offer behoorde tot de 427e compag- niet Van Heutz en was gelegerd in de Coehoorn-kazerne te Arnhem. Van Riel zou binnenkort met groot verlof gaan. WILDE TONELEN IN KONGO BIJ AANKOMST KONING. Wilde tonelen hebben zich afge speeld bij de aankomst van koning Boudewijn in Stanleystad donderdag middag. Duizenden Kongolezen met spandoeken „Leve de Koning" en „Leve de onafhankelijkheid" en „Be vrijd Loemoemba", omstuwden het militaire toestel, waarmee de vorst ar riveerde. Het nieuws van zijn komst had zowel de aanhangers van de ge arresteerde extremistische leider Pa trice Loemoemba als de Belgisch ge zinde Kongolezen op de been ge bracht. De politie werd volkomen overrompeld, terwijl een deel van de Belgische Kongolezen het Belgische volkslied, de Brabangonne aanhief, zong een ander deel het nationalisti sche „Oeéle-lied" van de Wagenia- roeiers op de Kongostroom in Stan leystad. Terwijl de bewakingsdiensten met uiterste krachtsinspanning trachten orde in de menigte te scheppen, wan delde de koning onbewogen van het vliegveld naar een gereedstaande au to. Saluerend en honderden handen drukkend bewoog hij zich langzaam voorwaarts, telkens pauzerend als de menigte weer het kordon verbrak en hem juichend en schreeuwend om stuwde. Militairen met de bajonet op het geweer slaagden er eindelijk in een doortocht vrij te maken. Onder machtig gewapend geleide reed de vorst van het vliegveld naar de stad. LIPS NAM GROOTSTE ELEK- TRO-OVEN VAN EUROPA IN GEBRUIK. Op 16 december j.l. is bij Lips N.V. te Drunen de grootste elektro laag frequent inductie ovencombinatie van Europa, ten behoeve van non fer- ro metalen, met een capaciteit van 2 x 25 ton, in bedrijf gesteld. Het in gebruik nemen van deze ovencombinatie betekent niet alleen een aanmerkelijke vergroting van de gietcapaciteit, doch eveneens een doelmatige methode het gietproces beter in de hand te hebben. WESTERSE LEIDERS VANDAAG BIJEEN. Om half tien j.l. zaterdagmorgen begonnen in Parijs de besprekingen tussen president Eisenhower, presi dent De Gaulle, premier Macmillen en kanselier Adenauer, met het doel, een gezamenlijke gedragslijn te vinden voor het topgesprek met Kroesjefdat naar verwachting zal plaats hebben in de tweede helft van april. Terwijl de drie hoge gasten vrijdag in Parijs aan kwamen, stond reeds vast, dat al bij voorbaat overeenstemming is bereikt over het eerste punt van de agenda voor een topconferentie met Kroesjef: ontwapening. Maar veel verder reikt de overeenstemming nog niet. De twee uitersten in de standpunten zijn het Britse verlangen, om met Kroes jef een afzonderlijke regeling van de Berlijnse kwestie te bereiken en Adenaures hardnekkige afkeer daar van. De Westduitse kanselier, daarin gesteund door de Franse president, wil de kwestie-Berlijn slechts bespre ken in samenhang met het gehele Duitse vraagstuk. (Volkskrant) AMERIKANEN BEVESTIGEN KOMPLOT TEGEN RADIO VRIJ EUROPA. Het Amerikaanse leger in Duits land heeft bevestigd, dat een commu nistische agent heeft getracht het per soneel van Radio Vrij Europa te ver giftigen door atropine in de zout vaatjes van de kantine te strooien. De contra-spionnagedienst van het leger heeft ontdekt, dat de leider van het komplot, Jaroslav Nenec was, een vi ce-consul op het Tsjechisch consulaat in Salzburg. KONING BOUDEWIJN SPREEKT MET KONGOLESE LEIDERS. In Stanleystad waar na de relletjes vrijdag bij de plotselinge aankomst van koning Boudewijn de rust is weergekeerd, is de Belgische monarch vrijdag begonnen met het ontvangen van plaatselijke Belgische bestuurs- autoriteiten en Afrikaanse leiders. Koning Boudewijn bleef tot zater dag in Stanleystad. Toen begon zijn rondreis van 17 dagen, die hem een inzicht moet geven „in de huidige politieke situatie en de verlangens van het Kongolese volk". In alle plaatsen waar de vorst zal verblijven zal hij plaatselijke Belgische en Afrikaanse leiders ontvangen. TIJDELIJK VLIEGVERBOD VOOR MARINERS. Hangende het onderzoek naar het verongelukken op Nieuw Guinea van weer een Martin Mariner-amfibie- vliegtuig heeft de minister van De fensie een tijdelijk vliegverbod voor dit type vliegtuig afgekondigd. Uit Hollandia op Nieuw Guinea wordt vernomen, dat men ook de hele vrijdag bij Fak-Fak bezig is geweest om met behulp van de aftast-appara- tuur van de onderzeeboot-jager „Am sterdam" de ligging van het vliegtuig wrak vast te stellen. De hoop op het vinden van een of meer der vijf ver miste mannen van de Marinevlieg- dienst moet echter steeds geringer worden geacht. MEERDERHEID VOOR PLAN-FEUCHTINGER. De Utrechtse gemeenteraad heeft het verkeersplan-Feuchtinger in be ginsel aanvaard met 24 stemmen vóór en 21 tegen. De beslissing viel één kwartier na middernacht, laat, maar toch aanzienlijk vroeger dan was ver wacht. (Volkskrant) rnmm Mm v m het goede anker-horloge (let op het rode driehoekje) ZONDAGSARTSENDIENST. Donderdag 24 december wordt normaal spreekuur gehouden. 25, 26 en 27 december heeft I)r. v. Daal dienst. Apotheek: Nijman. GESLAAGD. Voor het examen der Vereni ging tot bevordering der Vakop leiding in het Boekdrukkersbe- drijf zijn geslaagd de leerlingen A. W. Pullens als drukker en H. M. Pullens als zetter. Beiden ge noten hun opleiding aan de Waalwijkse Stoomdrukkerij An toon Tielen. KAPELAAN IN I)E PAROCHIE VAN O.L. VROUW, BESOIJEN. Z'me Hoogwaardige Excellen tie Mgr. W. Mutsaerts, Bisschop van 's-llerlogenbosch, heeft op verzoek van de Hoogeerw. Pater Provinciaal der Missionarissen van de H. Familie met ingang van 18 december 1959 benoemd tot kapelaan te Waalwijk-Besoij- en de Weleerw. Pater J. A. van Doorn M.S.F. HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP „MIDDEN-LANGSTRAAT E.O." Het is gelukt voor de maand de cember een specifieke Brabantse spreker te engageren voor de leden en geïnteresseerden van deze heemkun dige kring. De heer Ben van Brabant zal op woensdag 23 december a.s. om 8 uur in de kleine zaal van Hotel Verwiel te Waalwijk een lezing houden over De Brabantse humor. Dit onderwerp is hem bijzonder toevertrouwd, hoe kan het ook an ders?! De humor is de mooiste karakter eigenschap van de Brabantse mens. In spotrijmen, spotnamen op perso nen en spotnamen op steden en dor pen, zal Ben van Brabant dit onder werp behandelen, naast de sagen, le genden, spreekwoorden en gezegden. In een groot aantal komische ge beurtenissen uit Brabant ligt de volks humor voor het grijpen. Het zal een vrolijke avond worden, die elke deelnemer niet spoedig zal vergeten. Introductie is zoals gebruikelijk weer toegestaan. Het zal het bestuur van de Heemkundige kring zeer ver heugen als lid een persoon introdu ceert, die interesse in dit werk zal hebben, opdat deze kring spoedig zal uitbreiden, want dat is beslist nood zakelijk. Zijn er wellicht personen, die op heemkundig terrein komen, willen ze zich dan aan het secretariaat melden: Willibrordusstraat 4, Loonopzand of Victoriestraat 32. In de laatste tijd zijn verscheidene leden de kring ontvallen, zodat de rij en gedund zijn. Aanvulling is terdege noodzakelijk, om de kring zijn bestaan te rechtvaardigen. Het is bijna een noodkreet van het bestuur, doch het ziet niets liever, dan dat nieuwe leden zich aanmelden. HERSENSCHUDDING DOOR HOND. Toen de heer G. met zijn brom fiets door de Andr. Zijlmansstraat reed, kwam hij in botsing met een hond, die plotseling uit een dam de weg oprende. Hij kwam daarbij zo danig te vallen dat hij een hersen schudding en schaafwonden opliep. Dr. Lenglet verleende eerste hulp. ERNSTIG GEWOND DOOR VAL IN KELDER. In de Pater v. d. Elzenstraat is de reeds bejaarde mevr. D. tijdens huis houdelijke werkzaamheden in de kel der gevallen, waardoor zij een ern stige bloedende wonde aan haar pols en enkele gekneusde ribben opliep. Het slachtoffer werd eerst door dr. Langemeijer jr. en later in het zie kenhuis door dr. de Vetten behan deld. KASTEELLAAN-FLATS GEREED. De nieuwe achttien flatwoningen langs de Kasteellaan in Besoijen zijn onlangs voor bewoning gereed geko men en reeds gedeeltelijk betrokken. Jammer is toch wel, dat aan de riante ligging van deze ruime wooneenheden in de toekomst zoveel afbreuk zal worden gedaan door de hoogbouw van het nieuwe ziekenhuis. óók Goedkoop - Sterk - Modern Alle kortingen direct afgetrokken I Uw Bril in één uur klaar I ETUI GRATIS 1 Brillen Vughterttr. 25 Den Bosch DE N.C.V.B. AFD. WAALWIJK EN OMSTREKEN. In het koor van de Ned. Herv. Kerk aan de Haven hield de Vrou wenbond haar Kerstwijdingsbijeen- komst. Aan de hand van de Kerstli turgie, waaraan medewerkten de da mes Mortier en Koster, bezon men zich op de naderende Kerstdagen. Het Kerstverhaal werd verzorgd door Mevr. Sikkens. De smaakvolle bloemstukjes, waar aan vele nijvere handen hadden ge werkt, het licht van de tientallen kaarsen, droegen bij tot het welslagen van de avond. De N.C.V.B. wenst hierbij alle le den een gezegend Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar toe; zij hoopt U terug te zien op het jaarfeest, dat gehouden zal worden op 28 januari 1960 en waaraan zal medewerken de heer Van Bezooyen, die U zal mede- nemen op zijn tocht langs de Bloe- men-Rivièra. AUTEUR TOON KORTOOMS SPREEKT VOOR „DE MOLENWIEKEN". Woensdagavond sprak de be kende Brabantse schrijver Toon Kortooms voor de Kantoorperso neelsvereniging van Bloch Stibbe-Hollandia over „Humor in Brabant". De heer Kortooms, die in de Peel geboren is en opgegroeid, en temidden van deze peellandse boeren jarenlang de humor vond, die temidden van turfstekers en boeren zo kwistig wordt rondge strooid, was o.m. een 7-tal jaren onderwijzer in Milheeze, Deurne, Eindhoven en Helmond. Daarna ging hij in de journa listiek en werd o.m. de auteur van een negental humoristische romans, waarvan „Beekman Beekman" wel de bekendste en „Mijn kinderen eten turf" zijn laatst geschreven roman is. Aan het geïllustreerde week blad Panorama is hij als vaste medewerker verbonden. In zijn inleiding trok hij een grenslijn tussen de humor, die flonkerend als een diamant de mensen alle mogelijke facetten in de ogen doet schitteren en die men met het hart moet beleven en die, waarvan men in de volks mond zegt dat het paljasserij is. Humor, zo zei deze begaafde spreker, is datgene wat te voor schijn komt bij een botsing van de tragiek met de vrolijkheid. Hu mor is als het ware ernst met de benen in de lucht! Voor de pauze liet de heer Kortooms diverse facetten van de humor-diamant, die hij als het ware in de hand hield, flonkeren. Op de rand van het tragische, zelfs van de dood ontstonden zul ke verrassende voorvallen, dat men niet anders kon dan glimla chen. Of zou men anders kunnen doen, wanneer vlak nadat boer Willems door de pastoor bediend werd en Willem1's vrouw ontzet toeziet hoe haar stervende man onder de dekens ligt te graaien, er een pijp onderuit haalt, ze in de mond steekt en dan zegt „Pot- dome, hij is nog aan". En dié andere stervende boer, die aan zijn drie zoons zijn testa ment meedeelt, waarop door twee zoons aanmerkingen worden ge maakt,, omdat de derde graag een borreltje lust. In een uiterste krachtsinspanning richtte de ou we Sjef zich op en vroeg streng: „Wie ligt er nou op sterreve, gul- lie of ik?" In zijn tweede gedeelte draaide Toon Kortooms de diamant meer naar het licht en liet hij facetten bewonderen van de rake ant woorden en snedige gezegden. Hij vertelde, hoe dikwijls zelfs de grootste boer zo gevat uit de hoek kan komen. Hoe hij eens met Piet (1.95 m. lang) langs de ak kers liep en het koren bewonder de van de andere boeren en hoe een opmerking „Wordt het geen

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1