Waalwijkse en Langsiraatse Courant WAALWIJK DRUNEN VLIJMEN Sprang-Capelle E Ondanks handicap voortreffelijk toneel van O.O.G. SPAAR VEILIG - SPAAR VOORDELIG NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ MAANDAG 28 DECEMBER 1959 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week 82e JAARGANG No. 104 Markt. B. en W. stellen voor: 1. af te schaffen met ingang van 1 april 1960 de veertiendaagse vrijdagavondmarkt, ingesteld bij besluit van 27 december 1957 en goedgekeurd bij besluit der Gede- uteerde Staten van Noordbra- ant van 26 maart 1958, He afde ling G. nr. 96583. 2_in te stellen met ingang van 1 april I960 een markt in de meest uitgebreide zin, te houden: 1. in de maanden maart tot en met november: elke woensdag van 16 tot 21 uur; 2. in de maanden december, januari en februari: om de veer tien dagen op woensdag van 16 tot 21 uur, te beginnen met de eerste woensdag in december. Verkoop grond. Reeds geruime tijd beeft het college van B. en W. de mogelijk heden onderzocht om te konien tot de bouw van een café-restau rant in het recreatieoord nabij 't gemeentelijk zwembad. Ook in de vergaderingen van de raad is meermalen naar voren gebracht, dat het ontbreken van een derge lijke inrichting in het recreatie oord als een groot gemis moet worden beschouwd. Vooral nu dit recreatiecentrum door de toe neming van het aantal attractie ve elementen steeds meer bezoe kers gaat trekken, wordt de be hoefte aan een café-restaurant ook steeds meer en meer gevoeld. B. en W. prijzen zich daarom gelukkig dat van particuliere zij de de wens is te kennen gegeven om over te gaan tot de bouw van een dergelijke inrichting. De heer M. W. E. J. v. Hooff alhier heeft n.l. een verzoek ingediend om hem voor dit doel een terrein te verkopen ter grootte van onge veer 20 aren. Bij de aanleg van het recreatieoord is met de mo gelijkheid van de bouw reeds re kening gehouden, zodat er een uitstekend terrein beschikbaar is, nl. ten noorden van de roeivijver. Instelling grondbedrijf. B. en W. stellen voor met in gang van 1 januari 1960: 1. een tak van dienst in 't leven te roepen, te noemen „Gemeente lijk Grondbedrijf"; 2. het Gemeentelijk Grondbe drijf aan te wijzen als een tak van dienst, bedoeld in artikel 252 der gemeentewet. Voorstel wijziging slachthuis rechten. Om meerdere redenen komt het B. en W. gewenst voor het tarief voortaan uit te drukken per kg. geslacht gewicht. Een tarief ad 0.14 per kg. is in vergelijking met andere gemeenten alleszins acceptabel te achten. B. en W. merken hierbij op dat in dit tarief het keurloon voor de onderscheiden soorten vee is be grepen. Tevens heeft het college bij de ze herziening de gelegenheid aan gegrepen net tarie „afvoervarken", hetwelk is be stemd voor consumptie in een andere gemeente dan Waalwijk, ongedaan te maken. Dit onder scheid heeft thans geen zin meer. Bovendien kwam het gewenst voor een bepaling op te nemen, dat, wanneer een slachtdier, dat als „gestorven dier" is aangege ven en bestemd is voor destruc tie hiervoor geen rechten ver schuldigd zijn. De op basis van deze verhoog de tarieven geraamde meerop brengst bedraagt voor een geheel jaar pl.m. 17.000. HEEMKUNDIG GENOOTSCHAP KAMER VAN KOOPHANDEL. De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor noordelijk Noord- Brabant alhier zal op 11 januari a.s. in openbare vergadering bij eenkomen. Tijdens deze vergade ring zal de voorzitter, de heer J. W. van Heesbeen, zijn gebruike lijke jaarrede uitspreken. Lezing Brabantse Volkshumor. Voor een klein aantal leden van de heemkundige kring „Mid den-Langstraat e.o." hield woens dag j.l. de heer Ben van Brabant in Hotel Verwiel alhier een le zing over de Brabantse Volshu- inor. Bij afwezigheid van de voorzitter opende de heer J. Too- rians de vergadering, waarbij hij enkele korte mededelingen deed en de heer Ben van Brabant van harte welkom heette. De heer van Brabant zei in zijn referaat dat de volkshumor een spontane uiting is van het volks leven van onze mensen. Hij ver geleek het met een groot kasteel met diverse zalen, waarin elk on derwerp van de humor was uit gestald, o.a. sagen, legenden, rijmpjes, spotnamen e.d. Alle zijn verbonden of gebouwd op hemel se- of heilige kwesties, vele ver werkt met dood en ziekte. Talrijk om de differentiatie in tarief voor een zogenaamd zijn ze in ons Brabant en men kan er dikwijls de oorsprong nog van bepalen. Zo komt het, dat een anecdote in een streekdialect wordt verteld, of 'n spreekwoord, of gezegde juist in een bepaalde dorpstaai wordt geuit, juist dan pas tot zijn recht komt. Zou ze in algemeen beschaafd Nederlands geschreven of verteld worden, dan verliest zij beslist haar waar de. Onze Brabantse pastoor, boe ren, dominée's, kwezels e.l. leve ren veelal de stof voor de onder werpen. Met fijne voorbeelden wist spreker dit aan te tonen. Dat de Brabantse mens op de rand van leven en dood leeft, ge tuigen de vele vertelsels en ge zegden over dood, hemel of hel over de heiligen en duivels. Hij leeft met het ene oog in de hemel en met het andere op het zo ver trouwde Brabantse land. In de volkshumor is steeds een moraal aanwezig, welke men op personen, streek, gewoonte of dorp kan terugvoeren. Zo zal een anecdote dan ook op andere plaatsen met een variant op de oorspronkelijke verteld worden. Veel voorbeelden gaf de heer Ben van Brabant over spotnamen van plaatsen in onze directe om geving. Wat volksvertelsel be treft, weet hij in de Acht Zalig heden legio voorbeelden aan te halen, om maar niet te vergeten de vermakelijke verhalen uit Ba- kel en de Peel. Ook hier zijn veel staande uitdrukkingen in het volksleven opgenomen naast de spreekwoorden, welke betrek king hebben op het boerenleven, de vrijerij en wat dies meer zij. Kostelijk is het dit alles te horen vertellen. De taal der vogels: het schrij- verke. de lijster, de merel, de mus, de wielewaal e.a. is door de Bra bantse mens in de volkskunde te verstaan. Vergeten we niet de flits- of scheidversjes van 4 regels, waar mede de schoolgaande kinderen hun soortgenoten toe- of naroe pen. Zo ontstaan anecdoten, heel onopvallend, met hun specifieke uitdrukkingen in het gewone le ven doreventuele rake opmerkin gen. Deze avond was een uitschieter in hel gewone heemkundig werk, doch een aangename avond. Jam mer dat er zo weinig leden wa ren opgekomen. GESLAAGD. Op 23 december j.l. slaagde te Eindhoven voor stenografie Ne derlands Mej. Ria Kleijngeld uit Kaatsheuvel. Zii genoot haar opleiding bij de Eerw. Zusters, le Zeine 7 te Waalwijk. KERSTVIERING K.A.V. WAALWIJK. De K.A.V. afd. Waalwijk zal a.s. woensdagavond in zaal van Helvoirt aan de Putstraat een Kerstviering houden. De hoofd schotel van het aantrekkelijke programma bestaat uit de opvoe ring van een kerstspel dopr de voordrachtskunstenares Miep de Leeuw. De aanvang van deze avond is bepaald op 7 uur. HEROPENING SLAGERIJ. De oudste slagerij van Waal wijk,, die van dnr. Sjef Klerkx- Fransen, thans gevestigd aan de Grotestraat no. 3, wordt met in gang van 31 december a.s. over geplaatst naar Besoijensestraat 18a. De opening geschiedt om 9 uur v.m. Deze zaak is meer dan 100 jaar oud. Respectievelijk beoefende daar het slagersvak Jan Klerkx, daarna zijn zoon Frans en thans zijn kleinzoon Sjef, die nu het ge heel gemoderniseerde pand gaat betrekken. Het Koel-Technisch Bureau Verhoeven uit Den Bosch heeft de winkel ingericht naar de eisen van de huidige tijd. Een prachti ge open koelvitrine staat in de winkel, terwijl een kleine etalage ruimte is aangebracht. Dit ver groot de ruimte in de winkel aanmerkelijk. De fa. van Loon heeft het hare er toe bijgedragen de winkel in een helder witte kleur te zetten, terwijl de fa. Jac. Ophorst de electriciteit verzorg de. Voor bijzonderheden verwij zen wij gaarne naar de adverten tie in dit blad. De heer en mevrouw Klerkx- Fransen wensen wij veel succes voor de toekomst met deze zo be langrijke vooruitgang. GEVONDEN EN VERLOREN Gevonden Div. handschoenen; wieldop van auto; kerstkrans; wollen shawl; spaniel; rozenkrans. Verloren Damesportemonnee; 72 Appèl- loten; schooltas met boeken; toi lettasje met inhoud; damesbril in etui; wollen shawl. AGENDA. Maandag en woensdag. Musis Sacrum 8 uur: „Tim- boektoe", 14 jaar. Luxor 8 uur: „Het schot uit het venster", 14 jaar. Woensdag. i Zaal v. Helvoirt 7 uur: Kerst viering K.A.V. Waalwijk. Dinsdag 8 uur repetitie dames koor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. Zondag 12 uur repetitie man nenkoor Oefening en Vermaak in De Twee Kolommen. Cas Baas, de regisseur van „Puck", het gezelschap dat zich in de na-oorlogse jaren ten doel heeft gesteld toneelstukken voor en door ionge mensen te brengen, heeft zelf een stuk geschreven, dat het probleem van de heden daagse jeugd behandelt, n.l. „Ge vecht met de zoon". In dit stuk wordt de toeschouwer geconfron teerd met de strijd tussen goed en kwaad, de strijd van een jonge fabrieksarbeider, die de levens wijze raadgevingen van zijn moe der in de wind slaat en in een de faitistische stemming geraakt, omdat er voor zijn levensgeschie- denis „toch geen happy end be staat". Cas Baas gaat in dit stuk dieper in op de oorzaken van het negativisme, n.l. gebrek aan ge loof, de voortdurende oorlogs dreiging, de onoprechtheid van levensuiting bij velen, etc. Aan de ene kant van de hoofdpersoon uit dit stuk staan zijn verkeerde vrienden, aan de andere kant zijn biddende moeder en zijn gewe ten, door de auteur gepersonifi- ceerd in de tot inkeer gekomen „Verloren Zoon" uit de parabel van het bekende evangelie. De keuze tussen goed en kwaad zal ieder in zijn leven voor zichzelf moeten bepalen. Een niet gemakkelijke opgave dus om deze probleemstelling tot uitbeelding te brengen. Zeker niet als we in acht nemen dat O.O.G.de Waalwijkse toneelver eniging, die zaterdag en zondag dit stuk in De Gecroonde Leersse voor een behoorlijk aantal bezoe kers opvoerde, tijdens de voorbe reidingen te kampen heeft gehad met verschillende tegenslagen, waarvan wel de voornaamste het uitvallen van spelers, waardoor niet minder dan acht rollen aan andere leden van O.O.G. moesten worden overgedragen. Het strekt daarom O.O.G. tot eer, dat voor de niet-ingewijden dit malheur niet merknaar was, zo goed werd er door de jonge krachten ge speeld. Rekenen we daar nog bij de niet bemakkelijke opgave om, dit stuk te brengen op een toneel, waar soms vier of vijf verschil lende plaatsen worden gesugge reerd, dan kunnen we deze opvoe- werd verpersoonlijkt door tieuwe kracht van O.O.G. n.l. ring zeker als een bijzondere prestatie aanmerken. Daar komt nog bij, dat een groot gedeelte \an 't derde bedrijf zich afspeelt in de verbeelding van de betref fende jongeman in de korte tijd dat hij bewusteloos is. Het is dus even onwerkelijk als een droom. De hoofdpersoon, die het ge vecht met de Verloren Zoon le verde, werd od zeer suggestieve wijze uitgebeeld door Jan Hessel- berth. Een prachtige rol, op een zeer lofwaardige manier vertolkt. Z'n voornaamste tegenspeler was C. Rombouts, die zijn slachtoffer in zijn duistere praktijken wilde betrekken. Rombouts wist van deze rol iets heel bijzonders te maken. Hij speelde met groot ge mak en zorgde voor de nodige afwisseling in uitspraak en uit beelding. De rol van de moeder was bij mevrouw J. Somers-v. d. Waarden in goede handen. „De Zoon' een nieuw. G. Bakx, die met zijn monotone stemvorming het onwezenlijke van zijn verschijnen op kritieke ogenblikken weergaf. Voorts werkten aan deze op voering mede de dames L. v. d. Broek, T. Duquesnoij, T. Tim mermans en mevrouw Heesters- v. d. Kolk en de heren H. Steen beek, T. v. d Lee, C. IJpelaar, A. v. d. Hoven, B. v. d. Velden en H. v. d. Hov.en, die ieder op hun ei gen terrein er het hunne toe bij droegen om een gave uitvoering te verzekeren. De beide regisseurs, de heren C. Dekkers en T. v. d. Heijden zorgden wederom zoals we dat van hen gewend zijn voor een uitmuntende toneelprestatie. Het geluid en de belichting, voorna me onderdelen bii „Gevecht met de Zoon", waren cïoor Egbert van der Hammen tot in de perfectie verzorgd. Dit stuk uit het „nozemtijd perk" zoals de heer v. d. Heij den het in zijn voorwoord noem de was om zijn vormgeving en inhoud wel zeer actueel en het publiek wist de weergave daar van met een welverdiend applaus te waarderen. Aanrijdingen. Tijdens de Kerstdagen hadden al hier een tweetal aanrijdingen plaats die gelukkig geen van beide ernstig waren. De aanrijding welke zondag namiddag plaats vond op 't kruis punt DuinwegGrotestraat Bad huisstraat was echter wel tekenend. Vanuit de Duinweg kwam een luxe wagen, bestuurd door de 23-jarige V. uit Haarlem, die met een stel vrienden en vriendinnen een tocht je hadden gemaakt naar 't zuiden. Door onverhoeds oversteken, ter wijl hij voorrang moest verlenen, ontstond er een aanrijding met een luxe wagen, bestuurd door de heer R. uit Alphen. Het bleef gelukkig bij materiële schade. V. uit Haarlem bleek de wagen pas te hebben ge kocht en niet over een rijbewijs te beschikken. De rijkspolitie maakte procesverbaal op en heeft de wagen voorlopig in beslag genomen. Op 2de Kerstdag had 's mid dags in de Stationsstraat een aan rijding plaats tussen de motorrijder T. uit Drunen en een luxe wagen, bestuurd door de heer H. uit Dru nen. H. verleende geen voorrang, met als gevolg dat de motorrijder met de wagen in botsing kwam. Wonder boven wonder bleef 't ook hier alleen bij materiële schade. Voetbal. Deze week had op het gemeente lijk kampeercentrum een voetbal wedstrijd plaats tussen het gemeen te-personeel en de gemeentelijke accountantsdienst uit midden-Bra bant. De accountants wonnen in 'n spannende wedstrijd met 43. 's Avonds had op 't kampeercen trum nog een gezellig samenzijn plaats. Kerstviering Dr. Akkermans-groep. De verkenners en welpen van de Dr. Akkermans-groep hebben dit jaar kerstmis in eigen stijl gevierd. Tweede Kerstdag om half 8 opende zij in het horde hol van de welpen, waarna zij te voet naar Nieuwkuijk trokken, waar door aalmoezenier v. Kessel in de kleine kapel van Ma- riënkroon een H. Mis in dialoog werd opgedragen. Na het ontbijt in de recreatiezaal, waar de gastvrije broeders de tafels keurig hadden ge dekt, volgde een sfeervolle kerst viering met zang en voordracht. rente Breng uw besparingen naar de N. H.M. Onze bank waarborgt u een veilige belegging. Wij zenden u op uw verzoek of bij ontvangst van de eerste storting van minimaal f 250.- een folder over deze spaar rekening. U kunt ook gireren op de post rekening -van een onzer kantoren, onder vermel ding „spaarrekening". tot f 30.000.- Elshout Tijdens de terugtocht moest ieder een nog een kerstopdracht uitvoe ren. Om één uur was ieder weer te rug in het horde hol, waar de ge slaagde kerstviering werd besloten. Toneeluitvoering. De leiders en leidsters van het jongensgilde Jong Nederland geven a.s. dinsdag in de grote zaal van de Hoge Braken ten bate van 't jeugd werk het jongensgilde, een toneel avond, De leiders en leidsters heb ben naast het vele werk dat iedere jeugdbeweging nu eenmaal mee brengt, nog kans gezien om een to neelspel in te studeren, om met de opvoering hiervan het werk te steu nen. Opgevoerd zal worden 't bekende toneelspel Maria Goretti. In de pau ze zal tevens nog een verloting wor den gehouden. De loten hiervan zijn reeds enige tijd geleden te koop aangeboden, terwijl nog steeds loten verkrijgbaar zijn. Een van de prij zen is een fraaie radio. Naast het beleven van een genotvolle avond, kan men met het bezoeken van die avond dus ook nog het sympathieke werk van de jeugdbeweging op ve lerlei wijze steunen. Boerinnenbond. De boerinnenbond Drunen-Elshout hield op 22 december in het Paro chiehuis te Elshout een kerstavond. Naast een interessante spreekbeurt door pater Hasels v. Kaathoven, werd door de jongeren nog 'n fraai kerstspel opgevoerd. Op dinsdag 29 december zal in 't kader van de streekverbetering in café v. Oyen 'n voorlichtingsavond worden gegeven voor de huisvrou wen. Het onderwerp is „de bad- en wasgelegenheid in huis". Aanvang half acht. AGENDA. Maandag 28 dec.: 7.30 uur Clubavond Steeds Hoger, Sprang Abonnement: <22 cent per wee* per kwartaal 2.56 3.10 franco p.p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Jontract-advertenties: speciaal tariat Gironummer 50798 BureauxGROTESTRAAT 203. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT 1878 TEL.-ADRES ..ECHO' f* Kapitaal en open reserves f 126 miljoen 3i0/ 7 uur Trainen TTVD. 7-8 uur Centrale Volksbank, Maria Stuartstraat. 8 uur Clubavond DVP, café Klerk». 8 uur Clubavond OOÓ, café Elshout. 8 uur Clubavond Nooit Gedacht, v. d. Geldt. 8 uur Clubavond Prin» Bernhard, hotel Royal. JONGERENWEEK. De jongerenweek, die voor de jongens en meisjes tussen de 18 en 30 jaar, voor onze parochie gehouden is, is een succes gewor den. Ruim 90 van degenen die er voor in aanmerking kwamen hebben de bijeen komsten bijgewoond en met belangstelling geluister naar de verschillende sprekers. Hoogtepunten van de week waren wel de maandag- en woensdagavond, toen resp. de Eerw. Heer Bosco v. d. Cammen en Dr. Burg Bastiaans hun spreekbeurt hielden. De eerw. heer van der Cammen van de abdij van Berne, sprak over: De jonge mens op zoek naar zijn geluk. Hij kan dit alleen vin den in het begrijpen, helpen, gelukkig ma ken van de ander. Dr. Burg Bastiaans sprak over: De liefde in ons leven. Over de lichamelijke groei en ontwikkeling van de jongen en die van het meisje. Onafscheidelijk daarmee verbonden moet zijn een geestelijke groei. Dan pas ook kan er sprake zijn van echte liefde. Ook de andere sprekers n.l. Mr. Hans Velu en mej. L. Steneker, vonden veelal een aandachtig gehoor. Een plechtige avondmis uit dankbaarheid sloot het ernstige gedeelte van de week, terwijl een vrolijke avond voor de deelnemers werd verzorgd door het ca baretgezelschap Jan en Joop v. Engelen uit Waalwijk. Sketsjes, zang en muziek wissel den elkaar in een bonte verscheidenheid af en zorgden voor een feestelijke stemming. Het was in vele opzichten een mooi slot van een vruchtbare week. VROUWENGILDE. Voor de le'den van het R.K. Vrouwen gilde bestaat gelegenheid voor een gezamen lijke deelname aan de Margrietshow op woensdag 10 febr. a.s. Opgave kan nog ge schieden tot 1 jan. bij een der bestuursle den. Woensdag 20 jan. zal voor de leden een gezellige avond gehouden worden, waar bij de dames hun geluk m«t het kienspel kunnen beproeven. van der Geldt. 8 uur Dansles zaal gez. Elshout. 9.45 uur Clubavond KAJ, KAJ-gebouw. Dinsdag 29 dec 7 uur Trainen DVC. 8 uur Toneeluitvoering Hoge Braken. 7.30 uur Voorlichtingsavond Boerinnen-. bond, café v. Oyen Elshout. Woensdag 30 dec.: 8 uur film Und abends in die scala, alle leeftijden, Hoge Braken. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van de raad der gemeente Vlijmen op woensdag 30 december 1959 des nam. 7 uur ten raadhuize der ge meente. Te behandelen onderwerpen 1. Ingekomen stukken. 2. Aanbieding van de rekening van de instelling voor maatschappelijke zorg; het grondbedrijf; het woningbedrijf; het gasbe drijf; de dienst gemeentewerken en de ge meente over het dienstjaar 1957. 3. Aanbieding van de begroting van de gemeentelijke instelling voor maatschappe lijke zorg; het grondbedrijf; het woningbe drijf; het gasbedrijf; de dienst gemeente werken en van de gemeente voor het dienst jaar 1960. 4. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot wijziging van de begroting 1959 van het gasbedrijf. 5. Voorstel van Burgemeester en Wet-, houders tot het verlenen van medewerking ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijs wet aan het bestuur van de R.K. Kleuter school te Haarsteeg voor ontwikkelingsma teriaal. 6. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot aankoop van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Vlijmen Sectie L nr. 606 ter grootte van pl.m. 0.38.16 ha. aan de Grote Kerk van K. Makray alhier t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan kom Vlijmen 7. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot aankoop van grond van de Wed. G. H. Klerks-Oerlemans, alhier t.b.v. de realisering van het uitbreidingsplan in on derdelen voor de kom Haarsteeg. 8. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot aankoop van grond in de Mgr. van Kesselstraat van de Zusters van het H. Gezelschap J.M.J. te 's-Hertogenbosch en tot overdracht van deze grond aan de R.K. Kerk te Vlijmen t.b.v. de bouw van een V.G.L.O.-school. 9. Voorstel van Burgemeester en Wet houders a. tot verkoop van een aantal bouwter reinen in het uitbreidingsplan „de Vlied berg" voor zelfbouw in het kader van het door de gemeente gestimuleerde zelfbouw- plan van 60 woningen; b. tot het verlenen van de nodige ga ranties voor een aantal zelfbouwers in het onder a genoemde plan. UITVOERING R.K. TONEELVER. VOLHARDING. Zaterdag 2e Kerstdag en zondag 27 dec. presenteerde de R.K. Toneelvereniging Vol harding in café H. Boom-v. d. Wiel haar tweede winteruitvoering. Opgevoerd werd het toneelspel in drie bedrijven „De Kerst nacht van de Bandiet, van Harry van Baten burg, Regie C. van Engelen. Beide avonden was de zaal tjokvol toen de voorzitter tel kens op tijd de aanwezigen verwelkomde en tevens mededeelde dat door aanmelding van 7 nieuwe leden dit prachtig Kerststuk ge-v kozen kon worden en de hoop uitsprak dat deze uitvoering weer mocht slagen. Hierin is Volharding ook zeker geslaagd. Het stuk werd vlot gespeeld en de nieuwe krachten hebben zich goed aangepast en be loven weer iets voor de toekomst. Dal dit passend stuk voor Kerstmis zeker in de smaak viel, bewees het dankwoord van Pas toor Heesakkers, die een extra dankwoord richtte tot de toneelvereniging Volharding, om juist met Kerstmis zo'n stuk op te voe ren; hij roemde het goede spel van de spe lers. Het was een geslaagde opvoering. Heden, maandagavond 28 dec., zal het stuk nogmaals worden opgevoerd; een gang naar café Boom-v. d. Wiel is ten volle waard KRUISBOOGSPORT. Het Kruisbooggezelschap Willem Teil, gevestigd in café H. Boom-v. d. Wiel, zal op zaterdag 2 januari, "s avonds om 8 uur, oen ledenvergadering houden. Op deze ver gadering kunnen nieuwe leden zich opgeven en tot en met de vergadering van 6 febr. De bedoeling is een grote onderlinge schietwedstrijd te organiseren voor werken de leden vanaf 16 jan. tot en met 28 mei. Na die datum zal het jaarlijks koning- schieten plaats vinden en dit zal het komen de jaar spannend worden, daar B. v. d. Meijden reeds tweemaal achtereen koning van Willem Tell is, zal hij dan keizer wor den. Met spanning wordt reeds naar dit ge beuren uitgezien. Zal de jonge vereniging Willem Teil in 1960 een keizer in haar raidden hebben? BEVORDERING. De heer W. van Beurden is met ingang van 1 januari 1960 bevorderd tot adjudant inspecteur bij de Raad van Arbeid te Den Bosch, met standplaats Vlijmen. BILJARTEN. Biljartuitslagen Kring Den Bosch. Klasse D I: OBK 3 Tivoli 6 2 Altijd Cadres 2-OBK 2 5-3 Stand na 11 wedstrijden EBBC 2 11 8 2 1 68-20 DVJ 3 11 6 3 2 56-32 Arendje 2 11 5 4 2 55-33 Schuttershof 211 7 3 1 54-34 OBK 2 11 5 3 3 49-39 H, v. Br. 11 4 3 4 45-43 DVK 11 4 2 5 42-46 Valkenhof 2 11 2 3 6 37-51 Alt. Cadre 2 11 3 4 4 36-52 DES 2 11 4 0 7 *34-54 OBK 3 11 1 1 9 18-70 KERSTFEEST NED. HERV. ZONDAGSCHOOL. Met de kinderen van de Ned. Herv. Zon dagschool werd Tweede Kerstdag des mid dags kerstfeest gevierd in de Ned. Herv. Kerk. Van de zijde der ouders was er een flinke belangstelling. Na de opening door Ds. P. J. Bos, ver telde de heer A. v. d. Bijl een kerstver-, haal, waarna een Kerstdeclamatorium, ge titeld: Een Kind is ons geboren, werd uit gevoerd, waarbij mej. Rijken als spreekster optrad en door de aanwezigen meerdere kerstliederen werden gezongen, j Mej. H. van Willigenburg vertelde nog een mooi kerstverhaal. Bij monde van Ds. Bos werd afscheid genomen van een 25-tal zondagschoolbezoekertjes die de zondag school gaan verlaten en werd aan ieder van hen een bijbeltje als aandenken uitgereikt. De aanwezigen werd een tractatie uitge reikt, terwijl de kinderen van de zondag school elk een leesboekje en versnaperingen ontvingen. Ds. Bos sloot de bijeenkomst met dankgebed. WipiNGSSAMENKOMST. Onder het motto: „Het Licht der were'd reddend verschenen', werd j.l. woensdag avond in de Geref. Kerk alhier, ter voor bereiding van het kerstfeest, een wijdings samenkomst gehouden door de Chr. Gem.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1