VERZETTE BAKENS Waalwijkse en Langstraatse Courant Rede Koningin DONDERDAG 31 DEC. 1959 Uitgever Waalwükse Stoomdrukkerij Au toon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Dit blad verschijnt 2 x per week BureauxGROTESTRAAT 205. WAALWIJK TEL. 2621 KAATSHEUVEL - TEL. 2002 - Dr. VAN BEURDENSTRAAT 8 OPGERICHT Voor ieder mens heeft de jaar wisseling een andere betekenis en een eigen achtergrond. De zakenman denkt aan ziji» boekea en hoopt op een beter of even succesvol nieuw jaar; de zieke, gekluisterd in zijn vreemde leven van pijn en passiviteit, hoopt vurig dat de nieuwe kalender hem de gezondheid zal teruggeven; de eenzame bidt, dat het nieuwe jaar hem de liefde, de hartelijkheid en de genegenheid zal doen ontmoeten; de arme wenst zich een handvol voor spoed; de vluchteling staart tegen de gore wanden van barak en droomt van een nieuw vaderland, een eigen menswaardige woning en van ce i nieuw leven. Zo lopen de wensen en verlan gens van ieder van ons uiteen, maar uiteindelijk komen ze toch allemaal samen in dat ene punt geluk. Voor ieder van ons heeft het geluk een andere gestalte, maar het wezen en de ziel ervan is voor ieder van ons hetzelfde voor de rijke heerbuer in de zware hoJlandse klei en voor de vrouw uit India die de hongerdood in de ogen ziet; voor de onbezorgde vakantieganger aan de Rivièra en voor de man die achter het geëlek trificeerde prikkeldraad van een con centratiekamp naar Gods bedoelin gen en de zin van zijn eigen bestaan gist; voor de man achter de minister tafel en voor het garen-en-band- vrouwtje langs de deur. Gelukzoekers in de beste zin van het woord zijn we allemaal, van hoog tot laag, rijk en arm, blanken en kleurlingen. Er schijnen veel wegen naar het geluk te voeren, maar de bezinnende terugblik aan het eind van elk jaar levert maar al te dikwijls het besef op, dat we toch eigenlijk niet op de we hebben nagejaagd, een schijnge- we hebben negejaagd, een schijnge stalte was. Bij de jaarwisseling kun nen we tot de bevinding komen dat cijfers maar een ondergeschikte rol spelen in de geluksfactor, dat geluk niet gebonden is aan materieel bezit en dat het geluk dikwijls zo simpel en zo te grijp ligt, dat we eraan voor bijgaan. En dat wil dan niet zeggen, dat we bij onze speurtocht naar het geluk moeten terugkeren naar het be faamde hutje op de hei", waarmee brave moralisten te lang hebben ge poogd de onsociale aspecten van onze maatschappij te verdoezelen, maar toch wel dat we ons zullen moeien bezinnen op een herziening van de waarden, die als basis voor ons geluk moeten dienen. Evenzeer als geld al leen geen waarborg is voor geluk, zo vormt ook een gebrekkig of kommer vol bestaan een belemmering voor de kleine menselijke vreugden, waaruit het aardse geluk bestaat. „Arm maar gelukkig" is een even onmogelijk als vals begrip, uit een tijd toen men er nog alle baat bij had om het sociale bewustzijn van de mens in slaap te houden Maatschappelijke welstand is geen privilegie van enkelen, maar het recht van allen, omdat deze in be langrijke mate kan bijdragen tot het geluk van de mens. Voordat we het echter goed en wel beseffen, is die maatschappelijke welstand en dat aardse bezit einddoel geworden van ons zoeken naar het geluk en zijn we volkomen blind voor de voornaamste elementen van het menselijk geluk de innerlijke vrede en de vreugde van het hart. En daarom is het goed dat we ons bij tijd en wijle bezinnen op de weg die wij gaan, In de jacht naar steeds groter wel stand en steeds meer bezit verliezen we zo gemakkelijk de medemens uit het oog en gaan we zelfs zover dat we hem als aambeeld gebruiken bij het smeden van ons eigen geluk. We doen dat niet met kwade bedoelingen en als we het wel doen, dan is daar altijd nog de term „zakelijk", waar onder je zo heerlijk alle vergrijpen tegen de naastenliefde en tegen het geluk van anderen kunt wegstoppen, maar het resultaat is toch dat we naar ons geluk zoeken ten koste van een ander. Natuurlijk is dit geen geluk en zal ook nooit geluk worden. In een stil ogenblik op de drempel van het nieuwe jaar zullen we onze „dwaaltocht" naar het geluk onge twijfeld onderkennen en ieder van ons' zal zich een nieuwe weg naar het ge luk uitstippelen. En in alle plannen voert het tracé van deze weg langs het hart van alle mensen. Zo willen we het allen zo graag. Urgentie gevraagd voor Geluks- weg no. 1 Zalig Nieuwjaar! Regeringswisseling Sociaal-economisch beleid De grote droogte Om het koninkrijk Mammoet, radio en t.v. Politie en pool Toerisme en verkeer. daille heeft zijn keerzijde. Hier en daar ontstonden moeilijkheden met de drinkwatervoorziening en de land bouwbedrijven met name op de droge oostelijke en zuidelijke gronden zijn zwaar getroffen. Het gras verdorde, er moest worden bijgevoerd en nog zagen vele boeren zich genoodzaakt tot het afslachten van vee over te gaan. Ontelbare bos-, heide- en veen branden ontstonden en ten gevolge hiervan gingen vele honderden hekta- ren dikwijls prachtig natuurschoon verloren. Het zuivelbeleid van de regering ondervond ook dit jaar in landbouw- kringen ernstige kritiek. Desondanks hield de minister vol, dat de hoogte van de garantieprijs in het toekom stige zuivelbeleid niet zonder meer gekoppeld kan worden aan de kost prijs. Dit zou een ongelimiteerde pro- duktie in de hand werken, waardoor de prikkel om melk van zo hoog mo gelijke kwaliteit af te leveren goed deels zou verdwijnen. Overigens lopen de belangen op landbouwgebied tussen Nederland en België nog steeds sterk uiteen. Door de grote subsidies en vele fondsen kan de Nederlandse zuivelindustrie haar produkten onder de kostprijs uitvoeren naar het buitenland.. De Benelux is daarom onzerzijds opnieuw uitgesteld. Defensiemoeilijkheden Het jaar 1959 is Nederland inge gaan met een gekortwiekt kabinet, namelijk een kabinet zonder socialis tische ministers. „De duur der verlen ging van enige tijdelijke belasting maatregelen is het miserabele puntje geworden, waardoor de samenwer king in eerste instantie tussen de frac ties in de Kamer en pas in tweede in stantie tussen de leden van het kabi net werd verbroken." Aldus schreven wij in december '58. Een tijdelijk kabinet, onder leiding van prof. Beel, heeft de (regerings) honneurs waargenomen tot voorjaar 1959 vervroegde kamerverkiezingen werden gehouden. Na een uiterst fel le verkiezingsstrijd bleek, dat met na me de V.V.D. weer grote winst had geboekt. Desondanks kreeg niet prof. Oud de opdracht tot vorming van een nieuw kabinet, maar H. M. de Konin gin verzocht prof. Beel „de mogelijk heden na te gaan van de vorming van een kabinet, dat zal mogen rekenen op een vruchtbare samenwerking met de volksvertegenwoordiging." Al spoedig bleek, dat de P. v. d. A. er weinig voor voelde aan een nieuw kabinet deel te nemen, maar er de voorkeur aan gaf in oppositie te gaan. De opdracht tot formatie werd tenslotte gegeven van prof. De Quay, die al spoedig te maken kreeg met het onrustbarende feit, dat de kabinets crisis in een portefeuillecrisis ont aardde. De formateur zag zich ten slotte gedwongen de opdracht terug te geven en aan prof. Beel werd op nieuw verzocht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden. Een door prof. Beel geconstrueerd kabi net werd aan prof. De Quay voorge legd en deze verklaarde zich tenslotte bereid formeel de formatie op zich te nemen. Het advies van de S.E.R. Het belangrijkste knelpunt bij de vorming van de nieuwe regering lag wel in de sociaal-economische sector. Daar ook was de kabinetscrisis ten slotte ontstaan. Stond minister Hof- stra op een verlenging van de tijde lijke belastingmaatregelen met twee jaar, de Kamer wenste zich voors hands te beperken tot één jaar, om na het uitbrengen van advies door de S.E.R. over de subsidies alsnog te kunnen beslissen over 't tweede jaar. In mei kwam het gevraagde advies van de Soc. Econ. Raad los. De meest opvallende punten waren wel de voor gestelde hurverhoging met 25 per 1 april 1960 en de afschaffing van het consumentensubsidie op melk. Daar zouden evenwel verschillende compenserende maatregelen tegen over moeten staan, ook al was de raad het niet eens over de vraag, of een loonsverhoging bedrijfstaks- óf ondernemingsgewijze dan wel via een algemene loonronde zou moeten plaatsvinden. De regeringsnota De Regering diende bij de Tweede Kamer een nota in, die het voorstel bevatte tot een huurverhoging van 20 per 1 januari 1960, tot een af schaffing van het consumentensubsi die op melk met ingang van dezelfde datum en tot een verlaging van de woningbouwsubsidies. Tevens bevatte het voorstel enkele belastingmaatre gelen. Als compensatiemaatregelen noem de de regering een bijslag op het ba- sisloon van 21/2%, verhoging van de kinderbijslagen, aanpassing van pen sioenen, verhoging van de invalidi- teitsuitkeringen en van de toeslag voor gehuwden. Tevens achtte de re gering het gewenst, dat in het geor ganiseerde bedrijfsleven werkgevers en werknemers het overleg zouden openen over de mogelijkheden voor verbetering van lonen en andere ar beidsvoorwaarden. Na het grote zomerdebat is de re gering er toe gekomen, enkele wijzi gingen aan te brengen in haar voor stellen, waardoor o.m. de voorgeno men huurverhoging werd uitgesteld tot 1 april 1960. Pensioen en belasting Bij het scheiden van 1958 diende de demissionaire minister van sociale zaken en volksgezondheid nog het wetsontwerp voor een algemene we duwen- en wezenvoorziening bij de Tweede Kamer in. Met grote een stemmigheid ging de Kamer in het voorjaar met die voorstellen akkoord, hoewel het met de bepaling dat de regering vóór het zomerreces van '61 met een nota bij de Kamer dient te komen, zodat een nieuwe gedachten- wisseling over de A.W.W. mogelijk zal zijn, wanneer er enige ervaring met de werking van de wet is opge daan. Per 1 oktober 1959 kon de wet reeds worden ingevoerd. De verlenging met een jaar van enkele tijdelijke belastingmaatregelen werd nog juist vóór 1959 door de Ka mer aangenomen en is onlangs met een wat ruimer marge ook voor 1960 weer geaccepteerd. Behoudens enige verlichting voor de vrijgezellen heeft de minister ook het afgelopen jaar geen positieve toe zeggingen van belastingverlaging in het vooruitzicht kunnen stellen. Bedrijf en werk De arbeidsvrede kon ook in het af gelopen jaar vrijwel over de hele linie worden gehandhaafd. De Europese kolencrisis leidde voor de Limburgse mijnen tot ernstige bezorgdheid. Door de kolenprijzen drastisch te verlagen wist de Nederlandse mijnindustrie het hoofd te bieden aan de concurrentie met de olie en de (goedkope) Ameri kaanse kolen. Het voorstel van de S.E.R., over te gaan tot invoering van een ploegen- stelsel voor de bakkerijwereld, ten einde daardoor een verlaging van de broodprijs te kunnen bewerkstelligen, leverde wegens de dan noodzakelijk wordende nachtarbeid en de moeilijk heden voor het kleine bedrijf een storm van protest op bij de bakkers. De z.g. geregistreerde arbeidsre serve nam in het afgelopen jaar ver der af. Voor de drie noordelijke pro vincies, evenals voor enkele kleinere gebieden in het zuiden heeft echter het probleem van de werkloosheid be paald onrustbarende vormen aange nomen. Landbouw en zomerzon Prof. de Quay had met zijn minis ter van defensie geen geluk. De heer S. J. van den Bergh zag zich al spoe dig gedwongen heen te gaan. Pas na geruimen tijd werd hij vervangen door minister Visser. Overigens kwamen er twee staatssecretarissen op het tapijt. De kwestie van de diensttijdver korting bracht vele monden en pen nen in beweging. Zij is overigens nog steeds in studie en zal vooral afhan kelijk zijn van de mogelijkheden tot aanwerving van beroepspersoneel, terwijl dit laatste nauw samenhangt met de salariëring. De Kamer was in het begin van het jaar zeer verontwaardigd over de le vering van wapens door Amerika en Engeland aan Indonesië. De P.v.d. A. wilde ons enige vliegkampschip, de „Karei Doorman" maar van de hand doen. Van Amerikaanse zijde werd echter later gesuggereerd, dat aan schaffing van een tweede, soortgelij ke zeebodem meer op zijn plaats zou zijn. Om aan onze N.A.V.O.-verplich tingen te kunnen voldoen, zal uitbrei ding van het defensiebudget tot twee miljard gulden per jaar vermoedeijk noodzakelijk zijn. Onze straaljager- vloot moet nodig worden vernieuwd. Er is beslist over de vraag, welke type vliegtuig in aanmerking komt, n.l. de Amerikaanse „Starfighter". Rond Nieuw-Guinea Nederland klaagt dikwijls over zijn natte en koude zomers, maar ditmaal mogen wij terugzien op een wel uit zonderlijk droge, mooie en lange zo mer. De gezondheid der bevolking, het toerisme en de horecabedrijven zijn er wel bij gevaren. Maar elke me- rapport van de parlementa commissie terecht. De West en „de o Twee Surinaamse ministers k men in het begin van het jaar in h derland klagen over gebrek aan b1 langstelling in Nederland voor ii west. De besprekingen hebben er o.r.| toe geleid, dat een combinatie uit hl Nederlandse bedrijfsleven de mogJ lijkheden zou onderzoeken om eel „projectenpakket" aan Suriname aa] te bieden. Het aan banden leggen van de ii| voer van olie en olieprodukten in d'! V.S. betekende voor de Nederlandsi] Antillen en met name voor Aruba eer bittere pil. Het incident met de tweel Cubaanse piloten, die een noodlan-i ding maakten op Aruba en na betaling! van een boete werden vrijgelaten.] bracht Venezula in het geweer eii dreigde tot een nieuwe en grote stroj) te leiden van de Antilliaanse olie-in i dustrie. Met onze oosterburen, de Duitsers, bleven en rezen ook dit jaar verschil lende moeilijkheden. De Indonesiërs hebben in Bremen een markt voor hun tabak gevonden en hoewel een paar Nederlandse maatschappijen de zaak aanhangig maakten bij de Duitse rechter, leidde dit niet tot gunstige resultaten. De onderhandelingen tus sen Nederland en Duitsland over de schadevergoeding aan Nederlandse nazi-slachtoffers is nu al een paar jaar lang slepende gehouden en kon nog niet worden afgewikkeld. Ook over verschillende andere punten als de Dollart-Eemskwestie en de even tuele teruggave van de door Neder land geannexeerde gebieden werd langdurig en moeizaam onderhan deld. Overeengekomen werd, de kwestie van de vrije Rijnvaart voor te leggen aan het Internationaal Ge rechtshof. Ministerie Cals Nieuw-Guinea ondervond ook dit jaar de nodige belangstelling. De he ren in Indonesië hebben verklaard, dat zij niet met geweld zullen trachten „west Irian" in hun bezit te krijgen. De boycot van Nederland ging echter onverminderd voort, o.m. door de na tionalisatie van de meeste eerst „slechts" „overgenomen" bedrijven. In het begin van 1960 kan Nederland nog een flinke nastroom van verdre venen uit Indonesië verwachten. De Kamer heeft er bij de regering op aangedrongen het spijtoptantenbe- leid zo soepel mogelijk te regelen. Aan de opvoeding tot zelfstandig heid van Nieuw-Guinea werd weer de nodige aandacht besteed, o.m. door het houden van proefverkiezingen. De dienstplichtwet werd zodanig gewijzigd, dat Nederlandse dienst plichtigen thans ook zonder hun toe stemming kunnen worden uitgezon den naar Nieuw-Guinea. De expeditie naar het Sterrengebergte kwam hal verwege in financiële moeilijkheden, maar werd met name door Verolme's optreden gered. De wetenschappelij ke resultaten van de expeditie zijn aanzienlijk geweest. Diverse bodem schatten werden (ook reeds eerder) aangetoond. Het zal echter de vraag zijn of de baten van eventuele exploi tatie de daarvoor noodzakelijke kos ten zullen rechtvaardigen. Tot staats secretaris voor Nieuw-Guinea, ver bonden aan het ministerie van binnen landse zaken, werd benoemd mr. Th. H. Bot. De kwestie van de wettige postcen- suur op Nieuw-Guinea bracht heel wat gemoederen in beweging en te oordelen naar het pas gepubliceerde Minister Cals heeft ?ich al ver scheidene jaren op het ministerie van onderwijs kunnen handhaven. Zijn ontwerp voor de z.g. mammoetwet ter regeling van het voortgezet onderwijs zal hier niet vreemd aan zijn. In de pers en de bij de eerste schermutse lingen in de Kamer zijn, met name van rechtse zijde, tal van ernstige be zwaren tegen de voorstellen van de minister aan de dag gekomen. Het radio- en televisiebeleid bleek ook in het afgelopen jaar een heet hangijzer. De regering diende bij de Tweede Kamer een gewijzigd wets ontwerp tot regeling van de omroep in. Het stelsel van autonome omroep verenigingen bleef daarbij gehand haafd. De strijd tussen het weekblad „T. V." en de omroepverenigingen leid de tot een ingrijpen van staatssecre taris Scholten. De regering sprak zich in principe uit voor het toelaten van reclame in de televisie. Een groot aantal handelaren richtte de Vrije Radio Omroep Nederland op en koestert het voornemen, om een bui ten de Nederlandse territoriale wate ren liggend schip tot uitzendingen over te gaan. Een combinatie van Ne derlandse dagbladen verzocht de re gering om een zendmachtiging voor de exploitatie van de reclame in de televisie. Maar al enkele jaren gele den is een licensie aangevraagd door de Onafh. Televisie Exploitatie Mij. (O.T.E.M.), waarin andere dagbladen belangen hebben. De zendtijd van de N.T.S. zal slechts langzaam en zeer geleidelijk worden uitgebreid, terwijl het kijkgeld wordt verhoogd. Op de weg en in de lucht Het verkeer op de weg en in de lucht blijft permanent grote zorg ba ren. Er werden enkele wijzigingen aangebracht in het wegenverkeersre glement. De oplossing van het par keerprobleem wordt gezocht via par- keermeters of parkeerschijven, de knipperbollen zullen verdwijnen en er wordt gedacht aan een betere voor rangsregeling voor de voetgangers. Rotterdam heeft serieuze plannen voor het aanleggen van een metro en Utrecht wil zijn singels dempen, de Coen- en IJ-tunnel werden door de Dam-tot-Damrace in het middelpunt der belangstelling geplaatst. De K.N. A.C. opende een wegeninformatie dienst en de rij-examens werden her zien. rinf ling in de stellen. Tijdens ne vergad1 pisch Coi Nederlandse richt. De N.S.F? Nederlandse regering mef ver- zoek tot een heroriëntering van de so ciale politiek ten dienste van de sport annex het „voorlopig" investeren van een bedrag van 1V2 miljard gulden ten dienste van de zaak. Het optreden van de nozems heeft in 1959 hier en daar tot excessen ge leid. Met gematigd optimisme kunnen wij het jaaf 1960 tegemoet gaan. Er heerst welvaart in Nederland. Het zal echter zaak zijn, dat wij onze beste dingen aan banden (blijven) leggen, opdat een ongewenste inflatie ons niet zou overvallen en dat wij hard (blij ven) werkefi, ten einde onder Gods zegen, een bestendiging van de hui dige gunstige situatie te kunnen ver wachten. (Nadruk verboden). Hier volgen nog een paar gedach ten uit de Kerstrede van de Koningin: Koningin Juliana hield vrijdag een kerstrede voor de radio. „Met Kerstmis wensen wij elkaar - zij 't vanuit een doolhof van hulst en sparregroen - toch eigenlijk toe geluk door een voorspoedig geestelijk leven. Dat leven bestaat niet alleen uit wat wij het hiernamaals noemen, maar is inderdaad het ideaal, ook voor deze aarde gesteld. Durven wij die uitnodiging aan te nemen, dan mogen wij, ondanks ons eigen slechte beheer tot nog toe, die volmaakte we reld hier helpen waar maken. Strijd en spanning gaan zo hand in hand met een echter, waarder levensgeluk. De vrede, waar wij voor vechten, is dan al bij voorbaat in ons hart", al dus de koningin, die als volgt besloot: „Wij leven in een keiharde werke lijkheid - vraag het maar aan de jonge mensen - die soms inderdaad als een kei op ons hoofd neerdreunt. Maar richt dat hoofd weer op en zet door. Wie laat zich uit 't veld slaan? Is het niet juist aan de tegenslagen dat men groeit? Te mogen leven is ook er zich doorheen mogen wor stelen. Moeilijk zijn de lange grauwe stukken leven, en het zwaarst tillen wij er aan, als er iets is dat onze kracht ondermijnt. Wat in de aan vang licht leek, lijkt later soms een bovenmenselijke opgave, maar wie het einddoel haalt, die heeft iets ge daan voor de wereld en voor zijn me demensen. Voor hem is er het eeuwi ge kerstfeest. Hij kan omroepen, dat de Zaligmaker is gekomen voor hem, en er aan toevoegen: „vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijd schap, die al den volke wezen zal." DE ECHO WHEÏZDD De weg naar het geluk u kt W '1

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 1