SpO.Kt maakt U alles nog sne Ter kennismaking van voor VIM MET BLEEKMIDDEL Naast VIM in de groene bus is er nu ook ScAwtv... Grootse zevenhandbal- demonstratie op het Vredesplein U kent Vim in de groene bus. Al heel lang weet U hoe goed, veilig en snel die reinigt. Nu is er ook een Vim in blauwe bus. Dezelfde vertrouwde Vim-kwaliteit met iets extra's, met bleekmiddel. U begrijpt wat dat be tekent. Al Uw schoonmaakwerk gaat nu sneller dan ooit En Uw goot steen, de vloer en de gang, het bad en de wastafel worden intens fris en zuiver: want Vim met bleekmiddel Is geur-zulverend, hygiënisch, extra actief... Maak er vlug kennis mee!/ Waalwijk R. W. B. RWBDVS Zal RWB er eindelijk in slagen de volle buit binnen te halen of zal de club uit Aalst nog 'n kans krijgen haar promotiekans in '11 duel met Bladella te verdedigen? Dit zijn vragen die zondag a.s. worden opgelost. DVS die o.i. als de beste van de vier moet wor den aangemerkt, heeft in haar promotiewedstrijden ook niet veel geluk gehad; wat dat betreft loopt zij parallel met RWB, die het letterlijk in geen enkele wed strijd heeft meegezeten.. Als Bladella in Steenbergen verliest en Aalst kan de overwin ning behalen, dan staan beide candidaten op zes punten en zal een beslissingswedstrijd noodza kelijk zijn, een kans die DVS be slist met inzet van al haar krach ten zal aangrijpen. RWB daarentegen zal er op ge brand zijn eindelijk eens te laten zien waartoe zij in staat is. De twee voorgaande wedstrijden was zij weer in haar oude vorm. De achterhoede was 1.1. zondag beter dan ooit en vergissen wij ons niet, dan zal het zondag een van de mooiste wedstrijden worden. RWB heeft een morele stimu lans en DVS haar kleine kans op promotie. Beide elftallen zijn, DE voetbaltechnisch gezien, de sterkste van de vier en het kan dan ook niet anders of deze wed strijd moet straks het aanzien ten volle waard zijn. Wij durven de sportliefhebbers uit Waalwijk en omgeving dan ook gerust deze wedstrijd aan te bevelen, een wedstrijd waarin on getwijfeld voortreffelijk voetbal te zien zal zijn en die naar wij hopen in de beste verstandhou ding gespeeld zal worden. De leiding van deze wedstrijd is toevertrouwd aan de heer L. Honings, terwijl de heren G. Bakx en G. Doovers als grensrechters zullen fungeren. De aanvang van deze wedstrijd is 14.30 uur. Deze wedstrijd zal een muzika le omlijsting krijgen, die zal wor den verzorgd door de \V aalwijkse Drumband. Baardwijk BaardvvjjkZwaluw VFC Na de succesvolle wedstrijden in hun eerste poule om de KNV B- beker hebben de geelzwarten het a.s. zaterdag op te nemen tegen het aloude Zwaluw VFC, Vught. Baardwijk is namelijk opgeno men in een poule van drie clubs en wel met Schijndel en Zwaluw VFC. Zwaluw VFC heeft in haar eerste wedstrijd tegen Schijndel geen succes kunnen boeken en moest met maar liefst 8 3 het onderspit delven. Hoewel offici eel voor Baardwijk een uitwed strijd op het programma stond legen Zwaluw VI-C, is dit toch Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de MELKINRICHTING N.V. „W.A.M.I." WAALWIJK, houden de Commissarissen en Directie een receptie OP WOENSDAG 1 JUNI 1960 VAN 4—5 UUR in zaal „Thalia", Stationsstraat 57 te Waalwijk. De Directie N.V. W.A.M.I. Op woensdag 1 juni 1960 herdenkt SJEF VAN DEN MEIJDENBERG het feit, dat hij 25 jaar in dienst is bij Melkinrichting N.V. W.A.M.I. te Waalwijk. Gelegenheid tot gelukwensen van 45 uur zaal „Thalia", Stationsstraat 57, Waalwijk. De Directie N.V. W.A.M.I. 'n Ideale zonnejurk met afknoopbare kraag. Kan op 3 manieren gedragen worden: Met kraag, alleen met schouderbanden en geheel strapless! Charmante biesgarnering en speels- wijd'e rok. Vrolijke zomerkleuren. _il7/44, 39,75 GEUR-ZUIVERENP! HYGIËNISCH! EXTRA ACTIEF! ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 MEI I960 omgezet in een thuiswedstrijd, daar de Vughtenaren op de aan gegeven datum niet over hun terrein kunnen beschikken en zo doende zich genoodzaakt zien de reis naar Waalwijk te onderne men. Over de huidige kracht van de Vughlse 4e klasser valt wei nig te zeggen, doch aangezien ook zij in hun eerste poule het tegen 3e klassers hebben moeten opnemen en daaruit als over winnaar te voorschijn zijn geko men, moet voor de geelzwarten een gedegen waarschuwing bete kenen. Baardwijk liet in haar eerste bekerwedstrijden vaak goed spel zien en als onze voor hoede ook nu zo schotvaardig blijkt als tegen RKJVV en Nieuw- kuik, dan zit er best wel een goe de kans op de zege in. Al met al een wedstrijd, die de voetballief hebbers 2 maal 45 minuten aan genaam bezig kan houden. Wij willen er nog met nadruk op wij zen, dat de wedstrijd wordt ge speeld op zaterdag 28 mei om 5 uur op het Juliana-terrein. Baard wij kers, succes. Handbal UNIEK VOOR WAALWIJK EN OMGEVING Tachos zal in het kader van haar handbalpropaganda op zon dag 29 mei a s. een voor Waal wijk nog onbekende sport intro duceren, n.l. het zevenhandbal. Deze razendsnelle en -fascine rende sport geeft een van de mo gelijkheden weer van de lenige en gezonde ontspanning, die bandbal nu eenmaal is. Wegens gebrek aan sporthal len worden dc zaalhandbalcom petities in veilinghallen ver speeld. Onnodig te zeggen dat de meeste handballers (sters) zeer bedreven zijn in het spelen op de stenen en dat hiervoor een fan tastische lichaamsconditie nood zakelijk is, behoeft geen betoog. Is het bij de dames vooral de gratie en de sierlijkheid, bij de eren boeit vooral het verwoes tend hoge tempo en het keihard blokkeren. Zevenhandbal wordt beoefend op een veld van 15 bij 50 meter. De schietafstand bedraagt 6 me ter, doch door inspringen (vaak met een ware doodsverachting) wordt deze afstand praktisch ge halveerd. In volle vlucht wordt dan van deze luttele afstand op doel geschoten, zodat men de keeper waarachtig niet hoeft te benijden. De beide seniorenteams van Tachos spelen in de le klasse van de zaalnandbalcompetitie (de hoogste klas welke in Nederland te bereiken is). Als tegenstander voor deze demonstratie fungeeft „Volt" uit Tilburg. Vooral bij de heren ga randeert dit een gevecht van de bovenste plank, daar wij vermoe den dat de Tilburgers wel re vanche zullen willen nemen voor de in de zaalhandbalcompetitie geleden nederlaag van 12-8, waar door zij de titel aan EBHV ver speelden. Laten we nu de Nederlandse Sportraad aan het woord; in hun orgaan leaen we o.a. over zaal handbal: Bij de zaalhandbal kampioen schappen van het West-Duitse Hanabal-Verbond in Dortmund was de accomodatie uitgebreid to 18.000 plaatsen. Desondanks was er 5 weken tevoren geen kaartje meer verkrijgbaar. Omtrent de sfeer waarin deze wedstrijden gespeeld worden, kunnen we rustig van een spek takel spreken. Men zal er zich van bewust moeten zijn, aldus gaat het blad verder, dat hier inderdaad van een bijzonder evenement gespro ken kan worden waarvan de aan trekkingskracht op 't sportmin- meer duidelijk moet zijn. Aangezien deze ongetwijfeld zeer aantrekkelijke en spectacu laire sport in ons land feitelijk niet op de juiste wijze kan wor den beoefend door het ontbreken van goede sporthallen, menen wij de plank niet ver mis te slaan indien wij nu reeds voorspellen vooral aan de hand van de praktijk linghalle met de beschikbare vei- inghallen in Aalsmeer, Blokker, Hengelo en Breda, dat, indien de ze gemeenten een vooruitziende blik tonen, hier inderdaad grote mogelijkheden bestaan om door middel van zaalhandbal een aar dige duit in het laadje te krijgen via de vermakelijkheidsbelasting. Het blad besluit dan met de mening dat de propaganda voor en de Bekendheid met deze sport beslist onvoldoende is. Wat de zevenhandbal keeper be- betrft, dit werd zelfkastijding ge noemd. De bekende psycholoog, drs. v. Raalte, werd de vraag voorgelegd: „Wat is een zaal handbal keeper, een held of een gek?" Het antwoord was: „Een motorieke gek." De Waalwükse Handbalvereni ging Tachos heeft thans het ini tiatief genomen om ook het pu bliek van Waalwijk en omgeving met deze spectaculaire tak van sport kennis te laten maken en wel op zondag 29 mei a.s. op het Vredesplein. Toegang gratis. Het programma luidt als volgt: Dames junioren Tachos-WSC, 14.30-15.00 uur. Dames senioren Tachos-Volt, 15.05—15.35 uur. Heren senioren Tachos-Volt, 15.4516.25 uur. MET BLEEKMIDDEL' rrrrfn j-iAAA>¥v»-urifi.rvu-Lr<vi'» m'V" j'_i~wu-ijrinr|rj~f-f.'urrri'u n -■ VIM MET BLEEKMIDDEL IN BLAUWE BUS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 11