De Echo van het Zuid KAATSHEUVEL DRUNEN Uitbreiding Hoge Braken VRIJDAG 27 MEI 1960 83e JAARGANG No. 42 Loon op Zand Berndijk N. J. J. A. Zondagsdienst. Vanaf zaterdagmiddag 3 uur tot maandagmorgen 8 uur, uit sluitend voor spoedgevallen. Dienst; Ds. Verhaak. Kermis in Drunen. A.s. zondag, maandag en dins dag, alsmede de twee Pinksterda gen, zal in Drunen de jaarlijkse kermis weer plaats vinden. Als een van de eerste kermissen in de Langstraat zal bij goed weer deze kermis weer veel belangstelling krijgen. Vertier is er in ieder ge val voor die het zoeken wil, vol doende te vinden. Naast de nor male attracties op het Raadhuis plein is daar op de eerste plaats de Hoge Braken, die voor deze dagen tot ontspanningscentrum is ingericht. Naast de normale films (waarvan de tijden verzet zijn), draait daar de gehele avond en op de zondagen vanaf 12 uur het Rad van Avontuur. Maar ook is daar gelegenheid tot 'n dansje op de muziek van The All Stars. Is er, als het rad van avontuur hoogtij viert, geen gelegenheid tot dansen, dan geven The All Stars amusementsmuziek. De echte jeugdkermis, zoals men die jarenlang gewend is geweest, is hiermede wel komen te verval len, maar voor de jeugd draait in ieder geval in de blokhut 'n door lopende film. Al wat in en rond de Hoge Braken gebeurt, is, en dat moet men goed onthouden, voor de gezamenlijke Drunense jeugdbeweging en daarom vooral ook rekent men daar op een gro te belangstelling. In de zaal van Gez. Elshout, vanouds bekend om zijn gezellig heid, zal met de kermisdagen het bekende orkest (speciaal in Bra bant en België) The Skyliners op bezoek liehben. Hier alle avon den dansen en na afloop amuse mentsmuziek. De Boerenkapel geeft hier haar medewerking aan het matinée dat op de zondagen om 12 uur begint. In Hotel Royal speelt met de kermisdagen Ad Persons en zijn solisten. Hier geen dansen, maar wel amusementsmuziek. Het ma tinée is hier zoals vanouds. Verder is er praktisch in iede re gelegenheid dansen en verder amusement. In café Hein v. Delft dansen op 't orkest van Cor Luiten met maandag en dinsdag prijsdansen. In café Piet Klerks dansen op de muizek van The Musical Boys. In café Jo Aerls v.h. de Flip dan sen en op de zondagen van 12 tot 2 uur matinée. Ook in café v. d. Geld zit zoals vanouds het orkest Oremans, dat daar zeker wel voor de gezellig heid zal kunnen zorgen. Op de zondagen hier matinée en des avonds vanaf 6 uur amusements muziek. In het café-restaurant Fr. van Delft, dat als nieuwe zaak met de kermisdagen Voor het eerst open zal zijn, is het op maandag en dinsdag dansen en op de zonda gen matinée. Café-restaurant v. Delft v.h. A. v. Delft, zal met de kermisdagen als eerste kennis making open zijn. De officiële opening zal pas einde juni plaats vinden. In ieder geval is er met de kermisdagen gelegenheid om met deze nieuwe geheel gemoder niseerde zaak kennis te maken. Een zaak die voor praktisch het centrum van Drunen een aan winst genoemd mag worden en waarvan wij de ondernemer gaar ne bij voorbaat veel succes toe wensen. Wie tenslotte met de kermis dagen nog gezellig, maar dan toch rustig wil zitten, kan terecht in hotel-café-restaurant Ter Hu ilen. Daar een fijne keuken voor lekkere hapjes een gezellig zitje en goede consumptie. Viert goed, gezellig en vrolijk kermis. Jaarvergadering Coöp. Zuivel fabriek Drunen en Omstreken. De Coöp. Zuivelfabriek Drunen en Omstreken hield maandag in de zaal van Gez. Elshout haar al gemene jaarvergadering. Blij kens 't uitgebrachte jaarverslag was 1959 wat betreft de aanvoer een recordjaar. De totale aan voer bedroeg in 1959 8.039.911 kg melk met een gemiddeld vetge halte van 3.529 vet. Hiervoor werd 6.081 per kg. vet uitbe taald. De aangevoerde melk werd ingedeeld: 44.14% le kwaliteit, 36.32% 2e kwaliteit en 19.54 3e kwaliteit. De vernieuwingen in het be drijf gingen ook in 1959 door. In dit jaar werd geheel overgegaan naar electriciteit, terwijl ook een nieuwe centrifuge werd gekocht met een capaciteit \an 10.000 Itr. per uur. In de bestrijding van de abor tus-Bang ging ook Drunen mede vooraan en men is thans zover gevorderd dat nagenoeg alle be drijven vrij zijn. Ook het werk van de controlevcrenigingen ^erd voor een groot deel door de zui velfabriek verricht; er werden n.l. 1276 mclklijsten ter fiatering opgezonden. Voor de fok- en con- trolevereniging „De Toekomst" werd in 1959 begonnen om de melk te onderzoeken op eiwit gehalte. Op deze vergadering had te vens de aanbieding plaats van de balans en de rekening van lasten en baten en werden de verschil lende agendapunten, zoals uit treden cler leden, alsmede rond vraag en mededelingen vlot af gewerkt. Agenda. Vrijdag 27 mei. 4.30 uur Drunense Balletschool Hoge Braken. 78 uur inkorven van duiven in café d. Geld. Zaterdag 28 mei. 8 uur „Eiland der verschrik king", 14 jaar Hoge Braken. Zondag 29 mei. 11.15 uur r.k. Bibliotheek Ho ge Braken. 2 uur „Eiland der verschrik king", Hoge Braken. 4 uur „Als je zestien bent", al le leeftijden. Hoge Braken. FILMJOURNAAL DRUNEN. „EILAND DER VERSCHRIKKING" Raamsdonk Haarsteeg m mi j - Raamsdonksveer De minister van defensie heeft een onta bij de Tweede Ka mer ingediend, waarbij 1850 mil joen gulden voor defensie wordt gevraagd. De salariëring van 't beroeps- personeel zal worden verhoogd. Vrijwilligers zullen worden aangeworven en wanneer men die in voldoende mate krijgt, zal men over kunnen gaan tot ver korting van de diensttijd. Het verenigingsgebouw de Ho ge Braken in Drunen, bij de ope ning enkele jaren geleden een van de mooiste verenigingsge bouwen in de Langstraat ge noemd. zal op zeer korte termijn een belangrijke uitbreiding on dergaan. Aan de voorzijde van 't gebouw zal namelijk een zaal met een oppervlakte van pl.m. 300 m2 worden bijgebouwd, ter wijl tevens nog ter algemene ver fraaiing voor de huidige hoofdin gang een ruime hal van 12x6 m. zal worden geplaatst. De huidige grote zaal van de Hoge Braken, met 500 zitplaatsen, is voor som mige vergaderingen en bijeen komsten te groot, terwijl tevens, als deze zaal bezet is, wat in ver band met de films nogal eens het geval is, anderen in hun activi teiten worden belemmerd. Om hieraan tegemoet le kunnen ko men. zal nu een kleinere zaal bij gebouwd worden, welke uiterma te geschikt zal zijn voor hel hou den van vergaderingen, lezingen, ouderavonden, balavonden, ter wijl ook voor eventuele hobby clubs etc. een mooie ruimte bij komt. Zoals uit de bovenstaande tekening blijkt, zal het geheel ook bijzonder fraai worden uit gevoerd, zodat het geheel ook 'n mooie aanwinst is in de Stations straat. Ook deze zaal zal straks in Drunen weer in een bestaande behoefte kunnen voorzien en het algemeen verzorgingspeil zal met deze zaal al weer hoger zijn op gevoerd. De Hoge Braken in Dru nen zal als verenigingsgebouw „up to date" zijn en werkelijk een van de best ingerichte in de Langstraat. EUPHONIA GAAT ZONDAG NAAR CONCOURS. A.s. zondag gaat het Kon. Muziekgezel schap Euphonia deelnemen aan het Fede ratief muziekconcours, dat door de harmo nie Concordia te Loonopzand in verband met haar 50-jarig bestaan wordt georga niseerd. De laatste keer dat Euphonia aan een muziekwedstrijd deelnam, was in juni 1957 te Overloon, waar haar optreden in de le afdeling met 'n eerste prijs en promotie naar de afd. Uitmuntendheid gehonoreerd werd. Men heeft dus drie jaar de tijd ge had om zich voor te bereiden, uiteraard niet aan het instuderen van de thans uit te voeren werken meer voor 't afleggen van een proeve van bekwaamheid in deze ho gere afdeling. Er is de laatste weken voor al natuurlijk intens gerepeteerd, waarbij het aantal repetities per week steeds werd uitgebreid. Dirigent H. Gowie heeft dus niets aan het toeval overgelaten. Laten we met hem en het hele gezelschap hopen, dat deze opofferingen met 't gewenste succes beloond zullen worden. De zustervereni gingen in deze gemeente, uitgezonderd St. Joachim, hebben reeds lang de top van de muzikale ladder bereikt, of staan dicht in de buurt daarvan. Gezien het rijke muzi kale verleden van Euphonia wordt het dus zachtjesaan tijd, dat ook zij daar eens ar riveren. We waren deze week op een re petitie, maar troffen het daarbij in zoverre slecht, omdat enkele eerste partijen nood gedwongen afwezig waren, waardoor het moeilijk wordt zich een indruk te vormen. Op deze avond was ook de heer F. van Abeelen aanwezig, die vermoedelijk nog wel enkele bemerkingen ten goede zal heb ben gegeven. Van onze kant zouden wij vooral de jongere garde, die zich nog al eens gemakkelijk laat afleiden, willen ad viseren, dat zij zich, wanneer het grote mo ment is aangebroken, van begin tot het einde op hun partij en dirigent concentre ren. Eén moment van onachtzaamheid of onoplettendheid kan fatale gevolgen heb ben en punten kosten. Laat zij ook beden-, ken, dat b.v. 'n derde partij even belang rijk is als een eerste om tot een goede klankvorming te komen. Het verplichte nummer is „Suite voor harmonieorkest" van Mann in een arran gement van v. Leeuwen, terwijl als keuze- nummers zijn opgegeven „Oud Neder landse Dansen" van Röntgen, arr. Joosen, en „Cassazione" Nr. 1 van Boedijn. Voor degenen, die de slotrepetitie willen bijwonen, delen wij mede, dat deze zater dagmiddag om 4 uur wordt gehouden, ter wijl het tijdstip van optreden op het con cours is bepaald op kwart over 3. Euphonia, veel succes. JAARVERSLAG COöP. VERENIGING BROEDERHULP, OVER 1959. Dezer dagen verscheen het jaarverslag over 1959 van de Coöperatie „Broeder hulp", dat, evenals voorgaande jaren, ge tuigt van een gestadige groei van dit veel betekenend bedrijf. Na een inleidend woord met betrekking tot de zeer belangrijke geplande uitbrei ding (slagerij), welke zeer binnenkort zal worden uitgevoerd, en een korte opsom-, ming van de verenigingsactiviteiten enz., volgt een overzicht van de stand van het ledental, dat totaal 1408 bedraagt, t.w. Kaatsheuvel 783, Waalwijk 459, Loonop zand 100, Sprang 28 en Drunen 38. De nettostijging van het ledental was in 1959 80 leden. De personeelsbezetting be stond uit 48 leden, t.w. 1 directie, 4 admi nistratie, 17 bakkerij, 1 expeditie, 1 brand stoffen, winkels 23 en 1 werkster. De omzetten stegen met f 50.482. - tot een totaal van f 1.370.272.-, t.w. bakkerij f414.100.-, winkel te Kaatsheuvel f 590.128.-, winkel te Waalwijk f 300.167.— en brandstoffen f 65.877. De bakkerij verwerkte in totaal 7806 ba len bloem en meel en bakte totaal 678.794 broden van 8 ons. De gemiddelde afname per lid was f 973. - De exploitatierekening vermeldt een to taal overschot (met inbegrip van de te be talen vaste korting) van f 70.625.32. De balans vermeldt een totaal van f 456.298,22, o.a. liquide middelen f 15.379,40, vorderingen f 35.661,93, voorraden f 164.612,19, deelnemingen enz. f 13.619,30, inventarissen f 41.835,40, en gebouwen f 185.190.-. Onder de passiva zijn onder schulden op korte termijn met een totaal van f 72.308,49 o.m. vermeld een post uit- te betalen korting van f 45.931,43. Schulden op lange termijn to taal 140.180,53, bestemmingsreserve to taal f 34.350,27 en eigen vermogen in- leggeld f 26.276,45, bouwfonds f 38.312,37, reserve f 115.076,22 en een netto over schot (buiten vaste korting) van f 29.793,89. De sociale fondsen keerden bij ziekte en bevalling een bedrag uit van f 552. -t.w. bij ziekte een week gratis brood en 25 winkelverbruik, bij bevalling 2 weken brood en 1 week winkelverbruik op basis van af name over het vorig boekjaar. Op de a.s. zaterdag te houden algemene vergadering zal de verlies- en winstrekening en de bestemming van het overschot 1959 aan de orde komen. Het bestuur stelt voor het overschot ala volgt te verdelen: Fonds Werkmansbelan- gen f 1000. - ondersteuningsfonds f 4000, dividend bakkerij 6V£ f 8875 c-n win kels 5 buiten de te betalen korting, brandstoffen f 0.25 per hl f 1750, winst uitkering aan personeel f 1500, reserve fonds f 5543,89. Het verslag bevat nog een staat van vaste bezittingen met een totale aanschaffings waarde van f 270.984. -waarop afgeschre ven f 85.794,85 en een boekwaarde van f 185.190.-. De nieuwbouw bakkerij in 1958 kostte f 130.000, -De inventarissen met een aanschaffingswaarde van f 177.087,40 staan in dit overzicht nog vermeld met een boek waarde van f 41.835.40 (met inbegrip van de nieuwe ovens der bakkerij f 19.540,-). Al met al kan de Coöperatie weer op een zeer gunstig boekjaar terugzien. De omzet ten stegen belangrijk, het ledental, vooral jongere gezinnen, eveneens, de finantiêle positie werd versterkt en is, gezien de zeer belangrijke stille reserve's, zéér sterk. Een en ander bewijst duidelijk, dat, mede door de concurrentievaardigheid, de verbruiker zijn belangen bij de Coöperatie veilig weet. DE R.K. WERKMEESTERSBOND VIERT 40-JARIG JUBILEUM. De R.K. Bond van Werkmeesters, afd. Kaatsheuvel, viert deze week haar 40-jarig bestaan. Het feest werd zondag j.l. ingezet met een H. Mis in de parochie St. Jozef. Van half 1 tot half 2 volgde in de zaal van hotel Euphonia een zeer druk bezochte re ceptie, waarop we o.a. zagen burgemeester Mr. R. J. Th. van der Heijden, wethouder G. Grootswagers, heren geestelijken der pa rochies St. Jan en St. Jozef, de Broeders van Liefde, de besturen van de R.K. Fa- brikantenbond, Fabrieksarbeidersbond, K. A. B., de kringbesturen van Waalwijk, Dru nen, Dongen, Loonopzand en Tilburg, en verder verschillende fabrikanten, leveran ciers en particulieren. Hospes van Dun had de zaal van een prachtige en stemmige versiering voorzien, terwijl vele cadeaux en een schat van bloem-, stukken de tolk waren van de vele ingeko men felicitaties. Vooral de bloemenhulde van het hoofdbestuur, vervat in de vorm van het embleem van de Bond, imponeerde door z'n schitterende uitvoering. Verschillende sprekers voerden op deze receptie het woord. Bondsvoorzitter van Kouwen was de tolk van het hoofdbestuur, die dankte voor de prettige samenwerking met deze. Hij sprak de hoop uit, nu er steeds meer verandering komt in het za kenleven in verband met de Benelux, dat er voor zal worden gezorgd, dat ook de werkmeester steeds meer zal gaan doen aan z'n ontwikkeling om bij te blijven in het moderne bedrijfsleven. De voorzitter van de afd. Tilburg trok J een vergelijking tussen de toestanden van j vroeger en tegenwoordig. Vroeger ging de werkmeester immers met een zekere angst naar de fabriek, omdat hij tot opdracht had de productie steeds meer op te voeren en wanneer hij daarbij in gebreke bleef, de kans liep zonder meer naar huis te worden gestuurd. Tegenwoordig heerst er echter 'n prettige samenwerking met de patroon, waarbij in verstandig overleg het werk en de zaken worden geregeld. Ook de voorzitter van de afd. Waalwijk gewaagde in zijn toespraak over de moei-, lijke jaren in de beginperiode. Hij prees de oud-bestuursleden voor hun taaie vast houdendheid en was verheugd over de groei en bloei van de jubilerende afdeling Kaatsheuvel. Hij dankte, mede namens de kring Drunen, voor de prettige samenwer king, welke zij met de kring Kaatsheuvel altijd hadden ondervonden en hoopte dat deze in de toekomst zo mag blijven. Het feest zal a.s. zaterdag zijn climax bereiken, wanneer de leden met hunne da mes in de zaal van Euphonia bijeen zullen komen voor een gezellige onderlinge feest avond. Een prima cabaretgezelschap zal de aanwezigen op deze avond met een gevari eerd programma aangenaam bezig houden. Verder zullen verschillende prijzen worden verloot, hetwelk een speciale attentie is voor de dames, die daaraan alleen mogen mee doen, en niet te vergeten zullen diverse leden in verband met hun 40-jarig of 25- jarig lidmaatschap worden gehuldigd en on derscheiden. Wij hopen op deze feestavond de volgen de keer terug te komen. 25-JARIG DIENSTJUBILEUM. Zaterdag 21 mei werd bij P. H. Vloe mans Schoenfabriek N.V. de dag herdacht, dat de heer Jos Paapen 25 jaren geleden bij dit bedrijf in dienst trad. Te midden van directie, chefs en admi nistratief personeel werd de jubilaris ten huize van de oudste directeur, de heer C. P. Vloemans, ontvangen. De heer Vloemans bracht deze rustige werker dank voor zijn ijver en plichtsge voel. Hij gewaagde van het feit, dat Jos Paapen in een zeer ongunstig tijdperk van de schoenindustrie in dienst was gekomen en dat er nadien heel wat wa6 veranderd. Als blijk van waardering voor zijn diensten offreerde hij de jubilaris een geschenk on der couvert. Ook van de zijde van het personeel mocht de heer Paapen diverse cadeaux in ont vangst nemen, waama men nog geruime tijd gezellig bijeen bleef. GILDE ST. JAN. Na 50 schoten is de stand van de jaar lijkse schietoefeningen van het gilde St. Jan als volgt 1 H. van Balkom 46 p.; 2 P. van Laar hoven 45 p.; 3 P. van Nieuwstadt Sr. 44 p.; 4 P. van Nieuwstadt Jr. 41 p.; 5 Th. Per- ber 40 p.; 6 P. Schoenmakers Czn. 34 p.; 7 C. van der Ven 31 p. ONGEVAL. Dinsdagmorgen had de werknemer J. Verboven, in dienst bij het aannemersbe drijf M. Brekelmans en Zn. alhier, het on geluk met de cirkelzaag in aanraking te komen, waardoor hem een gedeelte van de linkerwijsvinger werd afgerukt. Dr. Raaymaakers verleende de betraok- kene de eerste hulp, waarna hij verder in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Tilburg werd behandeld. WANDEL-RALLYE. In de St. Jozef-parochie is het initiatief genomen tot het houden van een wandel-, rallye met als sluitstuk een feestavond, waarvan de opbrengst zal strekken ten be hoeve van de armen dezer parochie. Deze rallye zal worden gehouden op zaterdag 28 mei a.s. De start vindt plaats tussen half 3 en half 4 op het parkeerterrein van de Ef- teling. Iedereen is gerechtigd aan deze in teressante tocht deel te nemen. Ouders mo gen hun kinderen meenemen en kunnen voor deze desgewenst een wandelkaart nemen. De kaarten voor de vol wassenen, welke tevens toegang geven tot de feestelijke prijsuitreiking. Deze zijn o.a. te bekomen bij de heren Chr. Hendriks, Pr. Beatrixstr., J. Ligtvoet, Hei kant 2 a, M. van Opstal, Vaartstraat, G. Pepping, Wilhelminaplein en Jos Valk, Mgr. Völkerstraat. Tijdens de prijsuitreiking, welke in het restaurant van de Efteling 's avonds plaats vindt, zal een gezellig amusements-program- ma worden geboden. Hoewel men hier over 'n aardige ruimte beschikt, zullen eventuele liefhebbers, gezien de teleurstellingen in het verleden, er goed aan doen zich tijdig van een deelnemerskaart te voorzien. TAFELTENNISVER. M.V.R. Zondag j.l. hield M.V.R. haar jaarver gadering in café de Gildenbond. Na het openingswoord van de voorzitter, dhr. J. Molenschot, gaf de secretaris een keurig verslag van het afgelopen jaar. Ook het financieel verslag liet een batig saldo zien. De periodiek aftredende secretaris, M. Hoevenaar, werd herkozen. Na stemming werd ook dhr. J. Hendriks aan het bestuur toegevoegd, zodat nu het bestuur weer com pleet is en bestaat uit de heren: J. Mo lenschot, voorzitter, M. Hoevenaar, J. de Wit, J. Hendriks en mej. A. Klis. Na diverse punten behandeld te hebben volgde de rondvraag, waarin nog een har- tig woordje werd gesproken, waarna de vergadering werd gesloten. AGENDA. Apollo-theater zaterdag 28 mei, 8 u. en zondag 29 mei, 6 uur en 8.30 uur Zorro, het teken aan de wand (14 jaar). Eftelingzaterdag 28 mei, half 3, start wandelrallye op het narkeerterrein. Zaal Smit zaterdag 28 mei, 7.30 uur, dansen, muziek band van Peter Rocket. ZONDAGDOKTERSDIENST. Komend weekend wordt de praktijk van de doktoren P. Wijtenburg en R. Raay maakers te Kaatsheuvel, waargenomen door dr. A. de Vries, v. Rijckevorselstr. 6, te Loon op Zand, tel. 04166-250. A.s. zaterdag en zondag, 28 en 29 mei, zal de dienst van Dr. H. Winkelman te Sprang worden waargenomen door Dr. K. tel. 04167-2006. CONCORDIA-FEEST. CONCERT JONGENSKOOR. Donderdag (Hemelvaartsdag) was de feestviering wegens de dag van de Eerste H. Communie wat rustiger. Temeer was het daarom voor onze eigen bevolking om 12 uur een echt Loons. concert, dat door niemand minder werd geboden als door de Eerw. frater Angelico, dat gebracht werd door zijn jeugdkoor in de Music-hall. Goede wijn behoeft geen krans, want ongetwijfeld kent iedereen 't werk van deze frater. Door het ontbreken van enige goede partijen, was 't koor iets zwakker dan we gewend waren, doch het neemt niet weg, dat 't concert zeer in de smaak i6 gevallen. Velen hebben er dan ook van genoten. Op 't repertoire bracht de frater voor eerst St. Maria, van Mozart, dat bijzonder tot z'n recht kwam. Het stuk was inge studeerd zonder piano en 't resultaat mag er heel goed wezen. De volksliederen uit Transvaal en zelfs uit Rusland, waren heel goed en vooral de potpourrie van Duitse wijsjes, die zo zoet jes aan een populariteit geniet in Loonop zand, was een waardig slot. Na dit concert bracht dhr. E. van Hoorn hartelijk dank aan de frater en z'n jongens en sprak de hoop uit dat het opvoedend werk in dit bekende koortje zijn weerklank zal mogen vinden in de toekomst van Loon opzand. Als toast zong het koor nog het Loonse karakteristieke volksliedje „Loon op Zand", waarin de muziek en industrie van ons dorp wordt bezongen. 's Avonds is Oberbayern weer heel ge- J zellig verlopen, dat zeer druk is bezocht. AGENDA. Doktersdicnst. De doktersdicnst van de beide doktoren te Kaatsheuvel zal worden waargenomen door Dr. de Vrie6 te Loonopzand, telef. 04166-250, van Rijckevorselstraat 6. Zaal Parochiehuis Zondag 29 mei, Bibliotheek 11.30-12.30. 11.30 uur openstelling zaal van Zieken- triduum. Dinsdag, woensdag en donderdag, 30 mei, 1 en 2 juni Ziekentriduum. Jongensschool Cursus EHBO (voor-examen le gedeelte cursus). 7.30 uur. Zaal Vermeulen Zondag 29 mei Bal o.l.v. De Janssens, 7 uur. Zaal Echo der Duinen Zondag 29 mei Bal o.l.v. The Lucky Stars 7 uur. Music-Hall Zie uitvoerig programma. P.V. DE LUCHTBODE. De P.V. de Luchtbode hield donderdag j.l. een vlucht vanuit St. Ghislain, afstand 161 km; deelname 114 duiven; gelost 10.15 uur met N.W. wind. De uitslag is als volgt: M v Leeuwen 1, 15; M v Steen 2, 6, 8, 11, 14, 25; A Berendonk 3, 4; H Leerma- kers 5; A Spapens 7; M Maas 9; C v d Velden 10, 22; K v Esch 12, 16; A Becrens 13; Jos v Dongen 17, 29; M Vera 18; H v d Linden 19, 24; A Vughts 20, P v d Vel den 21; N Damen 23, 27; A Aarts 26; M Goutsiers 28. A Berendonk overduif. - Concours van zondag 22 mei van Pont St. Maxence, afstand 312 km, deelname 117; los 11.50; aankomst eerste duif te 17.42.4: Uitslag: H Leermakers 1; A Spapens 2, 11, 22; P v d Velden 3, 24, 26; M v d Steen 4; Chr v Gompel 5, 13, 22; Th v Onzenoort 6, 18; A Beerens 7, 16, 19; H v d Linden 8, 25; G Vriens 9, 14; 6 Damen 10; A Be rendonk 12; P v Gompel 15; G IJpelaar 17; A v Dongen 20, 29, 30 en overduif; M v d Ven 21; L Berendonk 27; P Verschu ren 28. DRIK HEUVELING KAMPIOEN VAN KAATSHEUVEL DAMMEN. Jo Koks blijft de bezitter van de Th. van Boxtel-beker; A. Emmers als le geëin digd in de Verliezérsronde. Voor de 3e maal is het Kaatsheuvels kampioenschap dammen weer voorbij. Verleden jaar was het H. van Boxtel die de wisselbeqer in ontvangst mocht nemen. Wegens te drukke werkzaamheden heeft hij dit jaar niet deelgenomen aan de wedstrij den. Er is hard gedamt; vanaf het begin is het Heuveling geweest die iedere aanval afweerde. Zijn naast concurrenten, Heuer en Th. van Wanrooy, zijn er niet in ge slaagd om ook maar 1 punt van hem af te nemen. Een prachtige prestatie heeft hij geleverd, om van zijn 10 partijen geen en kel verliespunt te noteren.Daarom van harte proficiat met dit succes. Op een eervolle 2e plaats is B. Heuer gekomen, doordat hij van zijn concurrent Th. van Wanrooy ge wonnen heeft. Hier volgt de eindstand D. Heuveling 10-20; B. Heuer 10-.18; Th. van Wanrooy 10-17; Jo Koks 10-5; Th. van Boxtel 10-4; H. Donders 10-4. In de verliezersronde is het A. Emmers, die als le geëindigd is. De prachtige wis selbeker die toen geschonken is door Th. v. Boxtel, was verleden jaar in het bezit ge komen van Jo Koks. Jo, die zijn beker moet gaan verdedigen tegen A. Emmers, door 3 partijen te spelen tegen hem. Het is hem gelukt door 4 winstpunten uit 3 par tijen te halen. Ruim voldoende om de beker te behouden. Jammer voor Emmers, want hij had de le plaats met de beker kunnen verdienen. Wij wensen A. Emmers en Jo Koks van harte proficiat. Zaterdag 4 juni is er ledenvergadering, waarop tevens de bekers uitgereikt zulen worden. Toon uw belangstelling, dammers en verzuim deze avond niet. Aanvang 8.30 uur. Onze plaatsgenoot de heer B. Kemmeren behaalde op de Sportschool Beljaarts te Tilburg de blauwe band van de NJJA. GESLAAGDE DEMONSTRATIE-AVOND. In de zaal van hotel Nieuwcnhuizen or ganiseerde de plaatselijke gymnastiekclub Valkyren, een demonstratieavond, die werd verzorgd door de dames van Durfal en de heren van St. Christophorus. Op de brug, evenwichtsbalk, bok en lange mat, en met ritmische oefeningen gaven zij een overtui gend beeld van hun klasse. Voor de in grote getale opgekomen jongeren, waren zij een ideaal propagandamiddel. Valkyren verwacht dan ook dat het aantal meisjes in de vereniging binnenkort aanzienlijk zal stijgen. Als gevolg van de grote belangstelling van de zijde der jongens is besloten op de eerstvolgende vergadering de mogelijkheid te bezien om te komen tot de vorming van een jongensafdeling. LOURDES-AVOND. 24 Mei was de grote dag voor het ver trek naar het eerste wereldcongres van de katholieke boeren en tuindersjeugd in Lour- des. Ook van ons dorp is hier een jonge boerin en een jonge boer als afgevaardigde aanwezig. Om de gehele vereniging ter plaatse te laten meeleven, hield men een voorberei dingsavond in het jeugdhuis De heer van Dongen heette kapelaan Laaren en de heer Hommel hartelijk welkom. Bij de opening zong men nog het Lourdeslied. Hierna declameerde P. van Strien Be devaart naar Lourdes door G. Gezelle. De heer van Dongen gaf een toelichting bij do lichtbeelden over Lourdes, waarna de jonge boerinnen: „Als ik een klokje was", zon- j gen. „Waarom" van Speenhof, werd gede- clameerd door M. Berende. HH Hierna volgde een uiteenzetting van de Een spannende avonturen-film met een congresgedachte door de weleerw. heer ka- flinke dosis sensatie en pittige gevechten, pelaan Laaren. waaraan de liefhebbers hun hart kunnen ophalen. Zaterdag om 8 uur en zondag om 4 uur. „ALS JE ZESTIEN BENT" Drie gymnasiasten hebben afgesproken om over vijf jaar weer bij elkaar te komen in het landelijke Burgsteinach, maar er gaan twintig jaar overheen voor het zover komt. Een van hen is inmiddels professor geworden, de andere 6taat aan het hoofd van een advocaatfabriek en de derde is een beroemd filmster geworden. Hoewel zc al le drie in zeer goede doen zijn, besluiten ze toch om de tocht per fiets te maken, hetgeen bij nader inzien toch niet blijkt mee te vallen. Natuurlijk ontmoet het drietal onderweg enkele aardige meisjes en dat is voor de echtgenote van de advocaat-fabri kant - die toevallig achter het uitstapje van haar man komt - aanleiding om heel veel deining te maken. Tenslotte echter komt toch alles weer op z'n pootjes terecht. Een prettige en amusante film met Hans- Joachim Kullenkampf, Waltraut Haas, Pe ter Kraus en Mady Rahl in de hoofdrollen. Zondag om 2 en woensdag om 8 uur. Toegang alle leeftijden. JAARVERGADERING K.A.V. In grote getale waren de leden van de Kath. Arbeidere-Vrouwen-organisatie dins dagavond in café De Sport aanwezig, om er de jaarvergadering bij te wonen. De voorzitster mevr. van Heijst-Bald- win sprak er tenminste haar vreugde over uit dat de opkomst zo groot was. Naast de leden heette zij nog hartelijk welkom de geestelijk adviseur kap. Severijnen en de spreekster van de avond mej. Puijenbroek uit Tilburg. Na in het kort de voornaamste gebeurtenissen te hebben gememoreerd, verkreeg de secretaresse, mevr. v. d. Heij- den-v. Beijnen het woord, die achtereenvol gens de presentielijst, de notulen van de vorige vergadering en een keurig verzorgd jaarverslag voorlas. Het financieel verslag dat hierna door de penningmeesterese mevr. Koks-van Gestel werd voorgelezen, vertoonde een vrij gunstig beeld en er bleek een batig saldo aanwezig te zijn. Allereerst vormde het 12Vè-jarig bestaan van de organisatie een onderwerp van be spreking; alhoewel dit in oktober pas plaats heeft, meende het bestuur nu reeds van gedachten te moeten wisselen over een eventuele waardige feestviering. Enkele voorstellen kwamen ter tafel en uiteindelijk werd het bestuur gemachtigd om aan de hand van de gedane voorstellen plannen omtrent dit jubileum uit te werken. Zoals ieder jaar zal ook deze zomer weer een uitstapje worden gemaakt en besloten werd een bezoek te brengen aan de haven stad Rotterdam. Om ook de leden in eigen huis eens iets te bieden werd voorgesteld om te trachten eens een modeshow te or ganiseren, zulks indien mogelijk in samen werking met de Boerinnenbond, de even tuele baten van deze show zullen dan wor den aangewend voor de viering van het 12Vè-jarig bestaan. Verder vermeldde de agenda een voorstel van het bestuur om te komen tot het weer instellen van het Ka nunnik van Schaikfonds; dit fonds, of de z.g. thermometeractie, dient ter opleiding van inlandse priesters, maar is alhier in verval geraakt. Besloten werd om bij de le den en eventuele andere huisgezinnen ther mometers op te hangen; van tijd tot tijd zullen de bedragen dan door de leden worden opgehaald. Tot slot hield mej. Puijenbroek een leer zame spreekbeurt met als onderwerp: Het nut van de organisatie. Hieruit kwam wel vast te staan, dat het in de tegenwoordige tijd een vereiste is dat ook de vrouwen in eigen kring georganiseerd behoren te zijn. Met de rondvraag en een traktatie, aan geboden door een der leden in verband met een 25-jarige echtverbintenis, kwam later op de avond het einde van deze zeer pret tig verlopen jaarvergadering. „Laat alle mensen veel van elkaar hou den in rechtvaardigheid en vrede; er moet een broederlijke eenheid zijn van alle vol ken en rassen", aldus de kapelaan. In principe werd besloten om een reis naar Tcgelen te maken voor de passiespelen. Het verdere gedeelte van de avond werd verzorgd door de culturele ontspannings leidsters en leiders. PATIËNTEN OP REIS. I wee patiënten uit Raamsdonk en R'veer nemen deel aan de jaarlijkse boottocht van het hospitaalschip „De Henri Dunant", n.l. de dames A. Pruijsseds en J. van Eyl. Maandag 23 mei vertrok men vanuit Moerdijk, om pl.m. half 11. De boot volg de de volgende route: Moerdijk - Meer kerk - Mook - Venlo - Vlaardingen. Zater dag 28 mei zal om half 12 de ontscheping plaats hebben. GODSDIENSTEXAMEN. Voor de 3-jarige godsdienstcursus die kapelaan van Luyck voor de le maal aan het St. Theresia-ziekenhuis gaf, slaagden: Lcni van Alphen en Zr. Eugenia, R'veer; W. Huijsmans, Oosterhout; Riet Oome, Hoeven; W7 Willemsen, Zevenb.hoek; Jo6 v. d. Rijken, Breda; Ria Rijnhout, Wagen berg (cum laude); G. van Opstal Zoeter- meer; L. Smits, G'berg; R. van Dinteren, Hank; W. Wiggers, Hengelo (O.) (cum laude); R. Verheijen, Ulecoten; A. Janninck, Bornebroek (O.); Els Maenhout, Heille Z. De voorzitter van dit examen was Rec tor van Poppel uit Charitas te Roosendaal. De bisschoppelijke commissaris Rector Ver- donck uit 't St. Ignatiusziekenhuis te Breda. ACTIE VOOR PATER VAN STRIEN. De Verenaren zorgden enkele maanden geleden dat Pater de Meijer heel gelukkig met een nieuwe boot terug naar zijn mis siegebied kon vertrekken. Er wordt nu op nieuw een beroep gedaan op hun edel. moedigheid. Deze keer voor hun dorpsge noot Pater van Strien, die bouwpastoor ge worden is in Afrika in de stad Krunesi. Enkele Verenaren namen het initiatief tot een groots opgezette hulpactie. Op Hemel vaartsdag zal het beginnen; op het Heere plein zal een feestelijk versierde tent wor den geplaatst, waarin 's middags en 's avonds een groot muzikaal showfestijn zal plaats hebben, waaraan het Hawaiian-dans- orke6t „The south Sea Sisters" en het or kest „The Rhythm Boys" resp. o.l.v. mej. Elly Baron en James Baron, meewerken. Aan dit show-festijn is een grote rock en roll-wedstrijd verbonden, waarvoor Miss Brabant, Mimi Methorst uit Eindhoven, persoonlijk de prijzen zal komen uitreiken. Op 28 mei zal op dit grote showfeest een fancy-fair aansluiten die door burge meester Prinssen zal geopend worden. De Kon. Harmonie De Eendracht zal die dag een muzikale rondwandeling door R'veer maken; op zondag 29 mei zal de jeugddrumband Musis Sacrum uit Dongen het feest opluisteren met een wandeling door de gemeente en een optreden in de feesttent. Op maandag 30 mei treden de R.K. ge mengde zangver. van R'veer op onder lei ding van dhr. Jan Nollen en een orkest o.l.v. Ed. Snijders. Voor de kinderen zal er op maandag en dinsdagmiddag een kinder- fancy-fair worden gehouden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 13