wAALwijkse en LAnqstRAAtse couRAnt Tweedaagse Jubileumfeesten van „Oefening en Vermaak" 100 JAAR „OEFENING EN VERMAAK" Koninklijke Militaire Kapel in gala-uniformen hoogtepunt Zaterdag 28 mei: 15.3017.00 uur: Receptie van de jubilerende vereniging in Hotel Verwiel. 20.0021.30 uur: Wisselconcert door de harmoniën St. Crispijn en St. Jan op het Raadhuisplein; tevens geza menlijk optreden van de KAJ-drumband, de drumband van Chr. Gymnastiekver. „Kracht en Vlugheid" en de Jeugddrumband „Ons Ge noegen". (aangeboden door Waalwijks Belang) Programma Harmonie St. Jan: „Divama", Mars Joh. C. de Wit „Uyt de Musieckkamer" A. den Arend „Scenes from the countryside" Jack Marveij „De postkoets" Jos Aleber arr. Paul Herthom ,,Le Mont d'Orsiëres", Mars J. Schaillet Programma Harmonie St. Crispijn: Musketier, Mars E. Lüthold La Cóte d'Azur, Ouverture E. Fülling Orpheus in de onderwereld, Ouverture J. Offenbach In Vrijheid, Mars C. Cori 1 22.0024.00 uur: Bal champêtre op de Markt met muziek van Sophias Band uit Loon op Zand. VRIJDAG 27 MEI 1960 83e JAARGANG No. 42 Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 50798 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk - Tel. 2021 - Kaatsheuvel: Tel. 2002 - Dr. van Beurdenstraat 8 Abonnement 22 cent per week per kwartaal 2.85 3.10 franco p. p- Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Tel.-adres: „Echo" FEESTPROGRAMMA Zondag 29 mei: Concert op Raadhuisplein door gezamenlijke zangverenigingen Vlijmens Mannenkoor; Vlijmens Dameskoor; Dameskoor St. Caeciüa uit Tilburg; Liedertafel „Oefening en Vermaak" Programma Mannenkoren: Zum Sanctus Fr. Schubert Eens Meienmorgens vroege F. van Durme Pelgrimskoor uit „Tannhauser" R. Wagner Jagerskoor uit „Der Freischütz" C.M. v. Weber Veni Creator F. Diepenbrock Programma Dameskoren: Der Lindenbaum Fr. Schubert Ave Maria uit „Die Lorelei" F. Mendelssohn Sound the trumpet H. Purcell Studentenkoor uit „Bocaccio" Fr. v. Suppé La Pastorella Fr. Schubert Programma gemengde koren: De Vastenavond die komt aan Alb. de Klerk Jerusalem uit „I Lombardi" G. Verdi Einzug der Gaste uit „Tannhauser" R. Wagner Halleluja uit „Der Messias" G. F. Handel Kerkkoor uit „Cavalleria Rusticana" P. Mascagni Rondwandeling in gala-uniform door het Ja gerskorps der Kon. Militaire Kapel; route Raadhuisplein Grotestraat Mr. v. Coothstraat Julianastraat Stationsstraat. 20 3022.00 uur: Concert op Raadhuisplein door Kon. Militaire Kapel in gala-uniform o.l.v. directeur-majoor R. van Yperen. 19.00 uur: Programma: 1. Mars: Punjaub 2. Ouverture „Le Prince Igor' 3. Nell Gwyn, 3 dances a. Country dance b. Pastoral dance c. Merrymakers dance 4. Ouverture solonelle 1812 C. W. A. Payne A. Borodine arr. W. Duthoit E. German Tschaikowsky Pauze 5. Ouverture „Le Calif de Bagdad" A. Boieldieu, arr. G. Mol 6. Piet Hein Rhapsodie Dr. P. v. Anrooy arr. J. Steyn 7. a. Gopak A. Katchaturian arr. Richardson b. Wals uit de suite „Maskerade idem arr. R. v. Yperen c. American Salute M. Gould 8. Mars: On the Mall E. F. Goldmann arr. M. Lake 22.0023.00 uur: Taptoe op het Raadhuisplein door de Kon. Mi litaire Kapel in gala-uniform. Programma: Roffel Fanfare taptoe tamboers Koraal: O Heer die daer taptoe bereden wapens Mars: B.B. C.F. J achthoornkorps Mars: Arnhem J achthoornkorps Mars: Jagers en Voetvolk Jachthoornkorps Grenadiersmars Nightfall in camp Koraal: Help nu Uself arr. Wilhelmus ca. 23.15 uur: A. Bliss A. Valerius J. Ord Hume A. E. Kelly J. Moerenhout F. Dunkier D. A. Pope H. v. Lijnschoten Groot vuurwerk aan de Winterdijk achter het Stadhuis (aangeboden door Waalwijks Belang) Na haar jubileumjaar op in drukwekkende wijze te hebben ingezet met de uitvoering van het oratorium „Der Messias" van Handel op 13 maart j.l., gaat de Liedertafel „Oefening en Ver maak" dit weekeinde de viering van haar 100-jarig bestaan voort zetten met een tweedaags feest. Ditmaal zal in het feestprogram ma de lichte toon overheersen, omdat de boog nu eenmaal niet altijd gespannen kan zijn. Het hoogtepunt van dit weekeinde zal ongetwijfeld zijn het optreden van de Koninklijke Militaire Ka pel in zijn indrukwekkende gala uniform. Het optreden van dit elitekorps in een concert en een taptoe vormt met het vuurwerk aan de Winterdijk het imposante sluitstuk van deze tweedaagse feestviering. Het is een goede en zinvolle gedachte geweest om bij dit feest van een Waalwijkse ver eniging ook de andere plaatselij ke muziekgezelschappen te laten optreden, te weten de harmonie ën St. Crispijn en St. Jan, de KAJ drumband, de drumband van de Chr. Gem. Gymnastiekvereniging „Kracht en Vlugheid" en de jeugddrumband „Ons Genoegen". De beide harmonieën zullen za terdagavond op het Raadhuis plein een wisselconcert geven. Dit concert zal worden ingeleid door de drie drumbands, die van uit diverse gemtentedelen zullen opmarcheren naar het Raadhuis plein. Na dit concert zal men ver strooiing kunnen zoeken op het bal champêtre op de Markt of op de bals, welke in Hotel Verwiel en in De Gecroonde Leersse zul len worden gegeven. Een bijzonder evenement is on getwijfeld ook het concert dat zondagmiddag op het Raadhuis plein (by slecht weer in De Ge croonde Leersse) zal worden ge geven door alle koren welke on der de directie staan van de heer Louis Sars. Dit zijn: het Vlijmens Mannenkoor, het Vlijmens Da meskoor, het Dameskoor St. Ce cilia uit Tilburg en de Liedertafel „Oefening en Vermaak". Dit con cert zal een populair karakter hebben in die zin, dat algemeen bekende koorwerken en opera fragmenten zullen worden uitge voerd. Met dit tweedaagse feestpro gramma zet onze 100-jarige Lie dertafel de viering van haar eeuwfeest op waardige en stijl volle wijze voort en wij zijn er dan ook by voorbaat van over tuigd dat zij met dit programma de Waalwijkse burgerij een bij zonder sfeervol, klankrijk en aantrekkelijk weekeinde biedt. Wij hebben daarom gemeend er goed aan te doen het volledige programma voor deze beide da gen hiernaast af te drukken. Daarmee is de feestviering van dit jubileumjaar nog niet afge sloten, want de Liedertafel zal ook haar jaarlijkse kermismati- née een bijzonder accent geven. Voor de concertuitvoering van Franz Léhar's operette „Der Graf von Luxemburg" heeft zij name lijk de medewerking weten te verkrijgen van twee bekende so listen, te weten de bekende so praan en radiozangeres Aukje Karssemeyer en de tenor Frans van Grinsven. Ook dit concert wordt dus in de lichte toon ge houden. Tot slot van de feestvie ring zal er in het najaar nog een extra concert worden gegeven, geheel gewijd aan de opera. Ook hieraan zal door bekende opera zangers medewerking worden verleend. Met deze herdenking van haar jubileumjaar gaat „Oefening en Vermaak", zo dunkt ons, haar grote en rijke geschiedenis op zeer stijlvolle en markante wijze accent geven en zal zij haar re putatie als Waalwijks oudste muziekvereniging nog meer en nieuwe inhoud geven. Wij stellen ons voor en hopen ook van harte dat „Oefening en Vermaak" met deze waardige jubileumviering opnieuw heel veel goodwill zal kweken en nieuwe enthousiaste leden tot zich zal trekken. Wanneer wij zo de oude jaar gangen van ons blad doorblade ren, dan treffen wij daarin sinds de oprichting van ons blad in 1878 honderden verslagen en re censies over concerten en uitvoe ringen van onze Liedertafel aan. En wanneer men dit allemaal bij een ziet, wanneer men zich rea liseert wat er moest worden ge daan voordat deze concerten en uitvoeringen konden worden ge geven en wanneer men bedenkt hoeveel duizenden mensen vreug de en plezier hebben beleefd echte vreugde en goed plezier aan het werk van „Oefening en Vramak", dan kan men niet an ders dan heel veel waardering en diep respect hebben voor wat de ze vereniging voor onze Waal wijkse gemeenschap heeft ge daan. En dan komt ook recht en spontaan uit het hart deze wens: van harte profisciat en nog heel veel jaren! Waarbij wü van harte hopen, dat deze tweede eeuw er een zal zijn van nog groter bloei en van nog dieper en volkomener vreug de van allen die hier leven, wo nen en werken. Moge „Oefening en Vermaak" een groot aandeel hebben in de verbetering en de verheffing van het leefklimaat in onze industrialiserende stad! ZEVENDE NATIONALE LO TERIJ KANKERBESTRIJDING De Nederlandse Vereniging tot steun aan het Koningin Wilhel- mina Fonds voor de kankerbe strijding begint zaterdag 21 mei met de uitgifte van haar Zevende Nationale Loterij. De prijzen van deze loterij zijn zeer aantrekkelijk. De eerste prijs bestaat uit goederen naar keuze, ter waarde van 15.000.de tweede prijs is een luxe perso nenauto ter waarde van 7.500.-. Er zijn echter nog veel meer fraaie prijzen, waaronder een te levisietoestel (grootbeeld, incl. antenne), luxe huishoudpakket- ten, reischèques van de Neder landse Spoorwegen (100 km. gra tis per trein door Nederland) etc. etc. In totaal zijn er 300.000 loten, die tegen 50 cent per stuk zullen worden verkocht. Ze zijn ver krijgbaar aan de winkels waar de aanplakbiljetten van deze loterij voor het raam hangen of door storting op postgironummer 1812 t. n. v. Koningin Wilhelmina Fonds, afd. Actie, Amsterdam. ijst? Ver extra Wilt U een trekkingslijst": geet dan niet tevens 0.20 te gireren. De trekking geschiedt op uiterlijk 31 december van dit jaar. De kankerbestrijding heeft uw )dig. W het Koningin Wilhelmina Fonds steun dringend noc V'eet u dat in de ruim 10 jaar van zijn be staan meer dan 15 miljoen gul den heeft afgedragen voor rese arch, apparatuur en gebouwen van de Nederlandse geneeskundi ge instituten? De strijd moet doorgaan, door en met uw steun "■TO De yah het Zuióen 16.00—17.30 uur: 100 jaar, maar nog zeer jeugdig en vitaal! Zo zouden wij de „gezondheidstoestand" willen omschrijven van de Liedertafel „Oefening en Vermaak", die wordt gedragen door het enthousiasme en de toewijding van 110 leden. Het huidige bestuur van de 100-jarige Liedertafel. Zittend v.l.n.r.: L. Sars, directeur, mevr. A. J. A. van Bladel-Sorée, A. G. J. M. van Iersel, secretaris, A. J. M. ten Bokum, voorzitter, J. C. van den Meijdenberg, penningmeester, mevr. J. Mulders-Sars; staande v.l.n.r. J. Th. Kleijngeld, L. A. Knepflé, J. Th. van Bladel, mej. C. J. M. van Dijk, J. W. van de Griendt, A. W. H. Trimbach, mej. Fr. Ph. Zijlmans, B. C. A. Korthout en H. Vesters.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 1