De Echo van het Zuiden WAALWIJK 25 jaar Algemene Waalwijkse Melkinrichting /Cux£ 40-JARIG ONDERWIJSJUBILEUM GERO cassettes Stassar Waalwijk Jong Waalwijks talent in kwartet «RIANTAS» (WAMI) VRIJDAG 27 MEI 1960 8Se JAARGANG No. 42 40 JAAR GEPROFEST In het klooster van de Eerw. Broeders van de Onbevl. Ontvan genis van de H. Maagd Maria al hier is j.l. woensdag in intieme kring het 40-jarige professiefeest gevierd van de Eerw. Broeder en (ie Eerw. Broeder Theo. GESLAAGD Op 25 mei slaagden te Tilburg voor het aldaar gehouden exa men voor het Praktijkdiploma Stenografie en Typen onder staande candidaten: Stenografie: Margreet Lang broek en Ria de Leijer, beiden uit Waalwijk. Typen: Hettie Roestenberg uit Waalwijk, Jenny Boll uit Doeve ren, Cobie Timmermans en Ge rard Stans, heiden uit Kaatsheu vel, Luus Hoefnagels en Janny Maijers, beiden uit Sprang-Ca- pelle. Geslaagden genoten hun oplei ding bij de heer L. van de Leur, Grotestraat 238, Waalwijk. OUD PAPIER VOOR HARMONIE „ST. JAN". Inplaats van morgen, de laat ste zaterdag van de maand, zal de inzameling van oud papier voor de harmonie „St. Jan" ditmaal plaats hebben op a.s. maandag avond 30 mei. AGENDA Vrijdag en zaterdag. Musis Sacrum 8 uur: „The Glenn Miller Story", alle leeft. Luxor 8 uur: „Tempest" (De banneling van St. Petersburg), 14 jaar. Dezelfde voorstellingen op zon dag; in Musis Sacrum om 6 en 8.30 uur, in Luxor om 5.30 en 8.30 uur. Zaterdag en zondag. Eeuwfeestviering Liedertafel „Oefening en Vermaak"; voor programma zie elders in dit blad. Zondag. Vredcsplein 2.30 uur: Zeven- handbaldemonstraties door Ta- chos (Waalwijk) en Volt (Til burg). ANDERE ROUTE VOOR SACRAMENTSPROCESSIE In verband met wegwerkzaam heden in Baardwijk is de reeds eerder bekend gemaakte route van de Sacramentsprocessie voor dit jaar gewijzigd. In plaats van de parochie St. Clemens, welke volgend jaar aan de beurt komt, trekt de processie nu, naar de pa rochie van O. Ij. Vrouw Onbe vlekt Ontvangen. De opstelling vindt plaats in de Bernhardstraat en Wilhelminastraat en trekt via de Julianastraat, Burg. Moonen- laan, Burg. Verwielstraat en Gro testraat naar het Raadhuisplein, alwaar het plechtige Sluitingslof zal worden gehouden. De processie zal dit jaar weer met een nieuwe groep worden uitgebreid. Het Knapenkoor, dat reeds meer jaren heeft deelgeno men, is omgevormd tot een nieu we groep, welke de naam krijgt „Koorzang". Deze groep van ca. 50 jongens in witte togen zingen de „Inleiding" tot Vondels Al- taergeheimenissen. De zangers worden begeleid door bazuin bla zers van de drumband. Evenals andere jaren wordt de Waal wij kse verenigingen drin gend verzocht om in verband met de Sacramentsprocessie op zon dag 19 juni a.s. niets te organi seren dat hinderlijk zou kunnen zijn voor een vlot verloop van de processie. WAALWIJKE BILJARTTEAM IN BERLIJN Een team van de Waalwijkse biljartclub v. d. Brandt, bestaan de uit Henny de Ruijter, Cor Soe- terboek, Wim Soeterboek en J. v. Helvoirt, neemt op het ogen blik deel aan een tournooi in Berlijn. DODELIJK ONGEVAL. Gisteravond is de 23-jarige H. v. Hilst op het kruispunt Burg. Smv.elelaan-Groenewoudstr. door tot nu toe onbekende oorzaak met een motor tegen een boom gereden en op slag gedood. De auorijdster, mej. P. B., liep daar bij een hersenschudding op. De doktoren Langemeijer, van Daal en van Rooij waren terstond ter plaatse aanwezig, maar konden slechts de dood van v. H. consta teren. Het stoffelijk overschot werd naar het St. Nicolaas-zie- kenhuis vervoerd. Mej. B. werd ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen. UITSTEKENDE ORGANISATIE VAN LANGSTRAATSE TAFEL TENNISKAMPIOENSCHAPPEN DOOR R.K.C. Wij hebben ons er over ver baasd dat een zo prachtige zaal ruimte als de bovenzaal van de Stoomschoenfabriek A. H. van Schijndel ongebruik ligt, terwijl toch zoveel Waalwijkse vereni gingen om zaalruimte zitten te springen. Een van deze vereni gingen is de Tafeltennisvereni- ting RKC, die zelf de beschik ing heeft over een erbarmelijk en aan geen enkele eis voldoend clublokaal. De RKC-ers waren dan ook bijzonder in hun schik dat zij voor het organiseren van de Open Langstraatse Tafelten niskampioenschappen de be schikking kregen over deze prachtige bovenzaal van genoem de fabriek en dank zij deze voor treffelijke ruimte heeft de orga nisatie geklopt als een bus. Er waren "Relaas minder inschrij vers (150) dan in voorgaande ja- ien, maar ook dit is terug te voe ren op de onvoldoende accomo date waarover RKC de beschik king had. RKC hoopt nu maar dat deze prachtige, maar braak liggende zaalruimte helemaal en blijvend ten goede gaat komen aan die Waalwijkse verenigingen die voor hun sportbeoefening op zaalruimte zijn aangewezen. Met onderling overleg moet dit toch kunnen lukken. De kampioenschappen van gisteren werden geopend door wethouder v. Heeswijk, die waar derende woorden sprak over de activiteiten van RKC en deze kampioenschappen een sportief en succesvol verloop toewenste. Na urenlang boeiend en inte ressant tennis kwamen tenslotte de volgende uitslagen uit de bus: Woensdag 25 mei herdacht de heer C. J. van Roy, hoofd der Don Bosco-school voor b.l.o. te Waalwijk de dag waarop hij vóór 40 jaar bij het onderwijs kwam, waarvan 35 jaar bij het b.l.o. en 30 jaar als hoofd. Zijn onderwij zersloopbaan begon de jubilaris in Boxtel en hij was vervolgens werkzaam in Udenhout, Helmond en Waalwijk, waar hij in 1961 zijn zilveren jubileum als hoofd B< te vieren. van de Don Bosco-school hoopt De dag werd ingezet met een H. Mis in de kapel der Eerwaarde Zusters van het St. Theresia-ge- sticht, die door het onderwijzend personeel en de kinderen werd bijgewoond. De laatsten verenig den zich hierna aan een feestelijk ontbijt. Om 11 uur had in het schoolgebouw de huldiging door het personeel en de kinderen der school plaats. De school was voor deze gelegenheid met guir landes en bloemen versierd. Bij deze huldiging was ook het schoolbestuur aanwezig, n.l. de HoogEerw. Heer Deken dr. B. v. d. Hurk en de heren Swarts en v. Steenderen. Met gejuich werd de jubilaris en zijn echtgenote ont vangen, waarna de kinderen een welkomstlied zongen. Hierna richtte de heer Th. v. d. Heuvel, een der onderwijzers van de b.l.o.-school, zich tot de jubilaris en schetste hem als een leraar met grote gaven van geest en hart, die zich voor de volle honderd procent geeft voor de opvoeding van de minder begaaf de jeugd. Zeer velen hebben in de loop der jaren van uw grote kun de geproliteerd niet alleen, op de eerste plaats de kinderen, doch ook de onder u staande onder wijzers en onderwijzeressen, die zich onder uw bezielende leiding gaarne voor de volle honderd procent inzetten. Naast uw grote gaven als leraar had u ook grote gaven als mens. Voor alles wat u voor de kinderen en voor ons deed, danken wij u recht harte lijk en wij feliciteren u met uw 40-jarig jubileum. Aan de ca deautjes die wij u hierbij aanbie den, is door alle kinderen bijge dragen en we hopen dat u deze kleine geschenken zult willen aanvaarden met dezelfde liefde als waarmede ze u worden aan geboden. Hierna brachten een 8-tal leer lingen een alleraardigste bloe menhulde, doch niet dan nadat de heer v. d. Heuvel ook mevr. v. Roy in de huldiging had betrok ken. De voorzitter van het school bestuur, Deken v. d. Hurk, bracht de jubilaris hulde en dank voor de wijze, waarop deze het onder wijs voor de minder begaafde jeugd van Waalwijk en omge ving behartigt en zich er met z'n gehele persoon voor heeft inge zet. Deken v. d. Hurk hoopt dan ook dat de jubilaris zijn schone werk nog lang zal mogen blijven voortzetten en dat de tijd dit te kunnen doen in 'n betere school, niet ver meer af zal zijn. Het schoolbestuur feliciteert u met uw jubileum en dankt u ook na mens deze kinderen en namens alle kinderen die van uw onder wijs hebben mogen profiteren. Als stoffelijk bewijs van waarde ring biedt hij een geschenk onder couvert aan. De jubilaris dankt het bestuur, het personeel en de kinderen voor deze onvergetelijke hulde en hoopt dat de plannen wat betreft een nieuwe school, spoedig zullen kunnen worden gerealiseerd. Hij dankt voor de geschenken en de uitgesproken wensen en zegt de kinderen 'n filmvoorstelling toe. Te zijnen huize werd 's mid dags van 1 tot 3 uur een druk be zochte receptie gehouden, terwijl talrijke bloemen en geschenken, brieven en telegrammen even zo vele bewijzen waren van de grote waardering, die de jubilaris in brede kring geniet en dat kan ook haast niet anders als men weet, dat de heer van Roy zich op velerlei gebied, doch vooral op dat van het onderwijs, buiten- tcwoon verdienstelijk gemaakt eeft. Zo is hij vanaf 1928 ver bonden aan de Vakstudie B.L.O., voorzitter van de afd. Oost-Bra bant BL.O., lid van de Raad voor de Kinderbescherming 's-Bosch, lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, Hoofdbe stuurslid R.K. Vereniging Han denarbeid, penningmeester afd. Den Bosch R.K. Vereniging Han denarbeid, bestuurslid Kath. On- derwijsdag Den Bosch, voorzitter R.K. Beroepskeuzebureau Waal wijk, vanaf 1937 tot 1946 secreta ris K.O.B. Waalwijk-Heusden en vanaf 1946 tot 1950 hiervan voor zitter, voorzitter Godsdienstcom missie van deze afdeling en lid van de Voogdijraad. Het succesvolle Riantas-kwartet, v.l.n.r. Jan Remie, Berry v. Hoof Janny v. Hoof en Riet v. Hoof Er schuilt aantrekkelijk muzi kaal talent onder de Waalwijkse jongeren. Wij hehhen dit in het verleden al meermalen mogen constateren en j.l. zondag is daar van een nieuw bewijs aan 't licht gekomen in de vorm van het Ri antas-kwartet. Twee Waalwijkse meisjes, Riet van Hoof (15) en Jannie van Hoof (14), en twee pittige jongens, Berry van Hoof (17) en Jan Remie (19), hebben het namelijk gepresteerd om op het zeer sterk bezette Internatio nale Brabantse Songfestival iu Oisterwijk de tweede prijs in de wacht te slepen met het liedje „Pretty Blue Eyes". Door dit fraaie'resultaat zijn ze in het nieuws gekomen, want de gram mofoonplatenmaatschappij Arto- ne was er direct bij om met het succesvolle viertal een contract van drie maanden af te sluiten, hetgeen dan betekent dat ze in die tijd voor geen enkele andere maatschappij mogen optreden. Ook de KRO toonde belangstel- De zilveren jubilaris Sjef v. d. Meüdenberg mag een van de gro te pioniers genoemd worden van de N.V. WAMI. Hij heeft zowel de geboorte als de verdere uitgroei van het bedrijf meegemaakt. Hoeveel kilometers hij in dienst van de WAMI heeft afgelegd, is zelfs niet bij benadering te schatten, maar het loopt wel in de heel hoge cijfers. In de beginperiode bezorgde Sjef niet alleen melk, maar werkte hij ook mee in de fabriek, 's avonds en s nachts. Voor zijn eenvoudig, maar heel belangrijk en onmisbaar werk zal hij 'ongetwijfeld op waardige wijze worden gehuldigd. Hier ziet u Sjef bij een van de nieuwe elektrische wagens, wel ke binnenkort in een groot deel van de Langstraat te zien zul len zijn Sindsdien is de WAMI snel in betekenis en omvang gegroeid en het gebied dat zij thans bestrijkt, strekt zich uit over Waalwijk, Sprang—Capelle, Kaatsheuvel, Loonopzand, Drunen en een deel der gemeente Vlijmen. De 3 man personeel, waarmee destijds be gonnen werd, zijn er thans 60 met daarnaast nog 16 zelfstandi gen, en de 60 liter per dag van een 25 jaar geleden zijn nu „aan gezwollen" tot een witte stroom van 6.000.000 kg. per jaar Voor eenzelfde waarde wordt daar naast per jaar een grote hoeveel heid margarine, roomboter, kin dervoeding, koffiemelk en vla ge produceerd. Met zijn 1400 m2 bc- drijfsoppervlakte mag de WAMI een modern en uitstekend geou tilleerd bedrijf worden genoemd. Zo heeft men o.a. de beschikking over een hypermoderne flessen- spoelmachine, die 20.000 flessen per dag volautomatisch brand schoon maakt zonder dat er een borstel aan te pas komt. Elektrische wagens In haar streven naar een zo volmaakt mogelijke service gaat de WAMI al haar rijdend bezorg- materieel vervangen door elek trische wagens, die lichtdicht af- fesloten zijn en waarin de zo wetsbare melk op de juiste koe: le temperatuur blijft tot zij bij de klant wordt afgeleverd. Bij de afsluiting van de eerste kwarteeuw van haar bestaan is de WAMI een bloeiend en vitaal bedrijf, zo vertelde ons de presi dent-commissaris, de heer J. Mayers, die tevens voorzitter is van de Coöp. Stoomzuivelfabriek „De Toekomst"; een bedrijf dat zich in de toekomst ongetwijfeld nog verder zal uitbreiden en alles in het werk zal stellen om de klant telkens weer beter van dienst te kunnen zijn. Behalve over een u tsienketloleiuatgde over een uitstekende outillage beschikt de N.V. WAMI ook over een bloeiende personeelsvereni ging, die luistert naar de naam „Wami Boys", waarvan de heer P. Brouwer de voortvarende en energieke promotor is. De N.V. WAMI heeft naast di recteur Gerritsen nog twee advi serende directeuren, namelijk de heer J. v. d. Heijden, directeur van „De Toekomst" te Vdijhoeve- Capelle, en de heer M. J. v. Hui ten, directeur van „De Eerste Langstraatse" te Drunen. Wij wensen de N.V. WAMI bij het bereiken van deze zilveren mijlpaal van harte proficiat. deze coöperatie een einde. In het jaar daarop werden er onderhan delingen geopend tussen de WA MI, de Stoomzuivelfabriek „De Eerste Langstraatse" te Drunen en de Zuivelfabriek „De Toe komst" in Vrijhoeve-Capelle. De basis van deze onderhandelingen was het gemeenschappelijk stre ven om zowel de belangen van de melkveehouders als die van de consument zoveel mogelijk te dienen. Een samengaan met „De Eerste Langstraatse" en „De Toekomst" zou een geweldige versterking betekenen, want ach ter deze twee organisaties ston den ca. 1000 boeren. De zo be geerde en zo verstandige fusie kwam in 1956 inderdaad tot stand en toen kon men spreken van de N.V. WAMI, waarvan de heer Gerritsen directeur werd. Hij werd in het bestuur bijgestaan door een president-commissaris, de heer J. Mavers uit Sprang-Ca- pelle, en een viertal commissa rissen. Deze samenstelling bete kende tevens een taakverdeling. De melkwinning en distributie kwam aan de WAMI, de boterbe- reiding aan de „De Eerste Lang straatse", terwijl „De Toekomst" zich naast de boterbereiding zou gaan bezig houden met de berei ding van melkpoeder en kaas. Een terugblik op het ontstaan en de ontwikkeling voert ons dus terug naar het jaar 1935, toen in Besoijen heel schuchter de melk inrichting „Taxandria" de kop op stak. De „personeelsbezet ting" omvatte 2a 3 man, waar onder ook de jubilaris van van daag, de heer Sjef v. d. Meijden- berg. Erg vlot ging het niet, want de melkveehouders waren toen helemaal niet ingenomen met deze nieuwe organisaite, die hen zo plotseling in de wielen kwam rijden. En misschien zou deze he le onderneming maar een k9rt leven beschoren zijn geweest, in dien niet in 1938 de heer B. J. M. Gerritsen was gekomen, die het bedrijf overnam en het voortzette met een der commanditaire ven noten. Hij veranderde al direct de naam in Algemene Waalwijk se Melkinrichting (WAMI) en de onderneming verhuisde van Be soijen naar Baardwijk. De start van de nieuwe onderneming was echter ook maar heel bescheiden, In 1952 bouwde de heer Gerritsen een nieuwe fabriek aan de Eerste Zeine Oost. Hij heeft daarvan een bloeiend bedrijf weten te maken. Voor de fabriek ziet u een aantal elektrische wagens, welke de N.V. binnenkort in gebruik zal nemen Ook SJof v. d. MoIJdenberg zilveren Jubilaris Op 1 juni a.s. zal de Algemene Waalwijkse Melkinrichting (WA MI) haar 25-jarig bestaan gaan herdenken. De eigenlijke feestdag viel wel op 9 mei j.l., maar men heeft de viering van dit heug lijke jubileum verschoven naar a.s. dinsdag. Tegelijk met dit be- drijfsjubileum herdenkt ook de heer Sjef v. d. Meijdenberg het feit dat hij een kwart eeuw als melkbezorger aan de WAMI is verbonden. Beide jubilea zullen op 1 juni op passende wyze in zaal Thalia worden gevierd met een receptie van 45 uur en een feestavond voor het personeel. Van 60 kg. per dag tot 6.000.000 kg. per jaar. want de omzet schommelde zo tussen de 60 a 70 liter per dag. De vreugde was maar van korte duur, want men werd door de Duitsers tijdens de bezetting uit het Baard wij kse pand gezet. De heer Gerritsen slaagde er echter in om het bedrijf onder te bren gen in een pand aan het Hoek- einde. Opnieuw strooiden de be zetters roet in het eten door het bedrijf een half jaar stil te leg- B. J. M. Gerritsen, directeur der N.V. WAMI gen, maar met medewerking van de Coöp. Zuivelfabriek „De Toe komst" te Vrijhoeve-Capelle wist directeur-eigenaar Gerritsen het bedrijf toch gaande te houden en de klanten te bedienen. Uitbouw Na de oorlog is de WAMI lang zaam inaar zeker kunnen uit roeien onder de energieke en kundige leiding van de heer Ger ritsen, zij het dan ook dat er toch heel wat moeilijkheden te over winnen zijn geweest. In 1952 had de heer Gerritsen zijn onderne ming zoveel basis kunnen geven, dat overgegaan kon worden tot de bouw van een geheel nieuwe fabriek aan de Eerste Zeine Oost die in 1953 in gebruik genomen kon worden. Inmiddels was er een samenwerking tot stand ge komen tussen de WAMI en de Zuivelfabriek St. Joseph te Ha ren, maar in 1954 kwam er aan LEDERWAREN C"Pinkóteren nadert fijne lederwaren luxe dames tassen moderne parapluies Tal. 2967 Heren-enkel, Ere-hoofd-overgangsklasse: 1 J Suiskens, Atoom Eindhoven; 2 L Zand vliet, Belcrum Breda. Heren-enkel le en 2e klasse: 1 H v d Hout, Atoom; 2 B v d Zande, Irene. Heren-enkel 3e klase: 1 P v Lang, RKC Waalwijk; 2 A Schey, Victoria 51 Haar steeg. Heren-enkel 4e klasse: 1 M Kleyn, KAT Kaatsheuvel; 2 J Oomens, BSM. Dames enkel le en 2e klase: 1 mevr. M Nielen van PSV Eindhoven; 2 mevr. van Steenbergen, RKC Waalwijk; 3 mevr. C Duquesnoy, RKC Waalwijk. Dames enkel 3e klase: mevr. L Huiskens, Belcrum Breda; J Graat, TTV 21 Tilburg. Winnares J Graat. Heren-dubbel Ere, hoofd, overgangski.: 1 L Zandvliet, Belcrum - Fr. Schuurkens, Irene; 2 G v d Burgt, Atoom - J Eêsing id. Heren dubbel le en 2e klasse: 1 H v d Hout .Atoom - J v d Broek, id.; 2 K Bee- rens, KAT - F Swaans, KAT. Heren dubbel 3e klasse: 1 R v Dijk en L Mertens, Luto; 2 A v Bladel en P Verha ren, Victoria '51. Heren dubbel 4e klasse: 1 M Kleijn en H v Woensel, KAT; 2 Chr Meyeren en J Oomens, BSM. Dames dubbel le, 2e en 3e klasse: 1 mevr Steenbergen, RKC - mevr M Nielen, PSV; 2 mevr L Huiskens, Belcrum-mej. v Pijl, PSV. Mixed-dubbel le, 2e, 3e en 4e klasse: 1 B Belterman, 't Goirke-W v d Vrande, Irene; 2 B Kuys, RKC-P v Lang, RKC. Mixel-dubbel, Ere,hoofd,overgangsklasse: 1 F Schuurkens, Irene - mevr Steenbergen, RKC; 2 L Zandvliet, Belcrum - L Huis kens, Belcrum. Vcrenigingsprijs: 1 Atoom Eindhoven 30 p.; 2 RKC Waalwijk 20 p.; 3 KAT Kaats heuvel 15 p.; 4 Irene Tilburg 14 p:; 5 Bel crum Breda 12Vi p.; 6 Victoria 51 Haar steeg 11 p.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 5