wAALwijkse en UnqstRAAtse courant WAALWIJK veRwiel's CONCORDIA-FEESTEN te Loon op Zand FILMJOURNAAL Musis Sacrum Luxor ct. pinksteR- veRRassinqen PRISMA STASSAR Drogisterij MIOCH LeöeRWARenhuis WEEKREKLAME van 27 mei t/m 2 juni 100 gr. PRESK0P 7fl 100 gr. BACON U De Verenigde Waalwijkse Slagers VRIJDAG 27 MEI 1960 SSe JAARGANG No. 42 ritgever vVaalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen hoofdredacteur: JAN TIELEN 'ironummer 50798 Dit blad verschijnt 2 x per week Abonnement 22 cent per week per kwartaal 2.85 3.10 franco p. p. Advertentieprijs: 10 cent per m.m. Contract-advertenties speciaal tarief. Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205. Waalwijk - Tel. 2621 Kaatsheuvel: TeL 2002 - Dr. van Beurdenstraat 8 Tel.-adres: „Echo' ZONDAGSDIENST ARTSEN Van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur: uitsluitend voor spoedgevallen. Zaterdag 28 en zondag 29 mei Arts Dr. van Heesbeen. Apotheek Nijman. N. H. KERK WAALWIJK Zondag 29 mei I960 10 uur: Ds. L. Schellevis. N. H. KERK BESOIJEN Zondag 29 mei 1960 10 uur v.m. en 6.30 uur n.m.: Ds. J. de Lange te Utrecht, Direc tor van de Geref. Zendingshond. N. H. KERK BAARDWIJK Zondag 29 mei 1960 11 u. v.m.: Ds. C. B. Schuurman. GEREFORMEERDE KERK 5 uur: Dienst in Willem van Oranje College: Ds. v. d. Meulen. SINT CLEMENS BIBLIOTHEEK BAARDWIJK Zaterdags: 16.00 u.17.00 u. Zondags: 1200 u.13.00 u. BURGEMEESTER TEIJSSEN 50 JAAR Burgemeester Teijssen van Waalwijk herdacht j.l. woens dag zijn 50ste verjaardag. Onze hartelijke gelukwensen zeker ook namens alle ingezete nen. 60 JAAR K.A.B. Tijdens de laatste jaarvergade ring van de K.A.B. afd. Waalwijk is het plan naar voren gebracht om het komende 60-jarig jubi leum in september 1961 op pas sende wijze te vieren. Gezien het vele goede, zowel op geestelijk, cultureel en maatschappelijk ter rein, dat door de afd. Waalwijk van de K.A.B. voor vele ingezete nen heeft gedaan en nog doet, is er alle reden om dit feit niet on gemerkt te laten voorbijgaan. Spontaan is hierom uit de le den een comité gevormd, dat de viering van het jubileum wil voorbereiden onder voorzitter schap van de heer B. Demmers. Het secretariaat is in handen van de heer H. Sabel, terwijl de heer E. Bergmans de functie van pen ningmeester zal waarnemen. HALTEVERPLAATSING LIJN 36 B.B.A. Zondagavond zullen de haltes Raadhuisplein en mr. v. Cooth- straat van lijn 36 van de B.B.A. van 711 uur komen te verval len. Dit in verband met het con cert en de taptoe door de Ko ninklijke Militaire Kapel op het Raadhuisplein. Lijn 36 zal in de ze uren haar route nemen door de Wilhelminastraat. Buspassa giers kunnen dus van de haltes daar gebruik maken. BELANGRIJKE MEDEDELING DER P.T.T. In verband met de gewijzigde dienstregeling der Ned. Spoor wegen met ingang van 29 mei a.s. zal met ingang van 30 mei d.a.v. te laatste verzendgelegenheid van correspondentie en expresse postpakketten met het dagpost- net zijn om 8 uur 58. Deze stukken en pakketten moeten uiterlijk om 8 uur 40 aan het hoofdpostkantoor zijn ter post bezorgd. De verzendgelegenheid om 10 uur 03 (laatste tijdstip van ter postbezorging aan het hoofdpost kantoor 9 uur 45) zal met ingang van laatstgenoemde datum ver vallen. VERGADERING MIDDENSTAND De vergadering, welke de afd. Waalwijk van de r.k. Midden standsvereniging maandagavond in Hotel Verwiel hield, heeft zich mogen verheugen in een behoor lijke belangstelling. Het was een algemene ledenvergadering waar bij ook de dames der leden wa ren uitgenodigd. Wegens afwe zigheid van de voorzitter, de heer A. Meijs, werd de vergadering ge leid door de vice-voorzitter, de heer van Mil. De huishoudelijke zaken kon den in een vlot tempo worden af gewikkeld. Bij de ingekomen stukken bevond zich een ver zoek tot deelname aan de Bene- lux-middenstandsdag, welke bin nenkort te Kaatsheuvel zal wor den gehouden. De leden gingen met algemene stemmen akkoord met het voorstel van het actie comité om dit jaar wel een St. Nicolaasactie te houden, maar daaraan geen verdere festivitei ten te verbinden; een en ander in verband met de viering van het 60-jarig bestaan van de afdeling in 1961. Voor de dames der leden ligt er op 14 juli a.s. een reisje met geheime route in het voor uitzicht. Verder zullen binnen kort een aantal comité's in het leven worden geroepen in ver band met de viering van het 60- jarig bestaan. In het kader van deze feestviering is men voorne mens een grootscheepse actie in elkaar te zetten. Tot slot van de vergadering werden nog enkele Philips-films vertoond, die als onderwerp hadden „Het Licht". Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. OUDERCOMITÉ VOOR R.K. MEISJES-ULO Overeenkomstig de in het Bis schoppelijk Reglement van 21 april 1956 uitgesproken wense lijkheid, dat er aan iedere inrich ting van kath. onderwijs in ons land een oudercomité zal worden gevormd, heeft het bestuur van de r.k. meisjes-ulo „Maria Konin gin" besloten om een dergelijk comité in het leven te roepen. De eerste contactavond hiervoor zal in de maand juni worden gehou den. Zomerse Damestassen bijpassende Handschoenen elegante Reistassen moderne Koffers modieuze Parapluies veelkleurige raffia/stro-tassen speciaalzaak van öe lanqstRaatl KERKKOOR ST. JAN ZINGT IN DEKKERSWALD In het kader van zijn jaarlijks uitstapje op 26 puni a.s. zal het kerkkoor van de parochie St. Jan een hoogmis zingen in het sanatorium Dekkerswald, Groes- beek. Ook zal het koor voor de zieken van het sanatorium een aantal profane werken uitvoeren. Verder zal het koor die dag de passiespelen in Hertme bijwonen. C. J. VAN ROY 40 JAAR BIJ ONDERWIJS Woensdag j.l. herdacht de heer C. J. van Roy het feit dat hij 40 jaar bij het onderwijs werk zaam was, waarvan 35 jaar bij 't bijzonder lager onderwijs. De herdenking van dit jubileum werd ingezet met een H. Mis in de kapel van de Eerw. Zusters, waarna de kinderen een ontbijt kregen aangeboden. In tegen woordigheid van het stichtings bestuur vond daarna de huldi ging van de jubilaris plaats door de kinderen en het personeel van de school. In de middaguren had er ten huize van de jubilaris in de Julianastraat een receptie plaats. Het volgend jaar hoopt de heer van Roy zijn zilveren jubileum als hoofd van de Waalwijkse b.l.o.-school te vieren. AUTO IN SPOORSLOOT Een personenauto uit Rotter dam en uit Tilburg kwamen dins dagmiddag op de Burg. v. d. Klokkenlaan met elkaar in bot sing, met het gevolg dat de heer de J. uit Tilburg met wagen en al in de spoorsloot terecht kwam. Hij wist zich spoedig uit z'n ne telige positie te bevrijden en kreeg verder geen letsel. De wa gen werd later uit 't water opge takeld. JEUGDVERKEERSEXAMEN VAN DE VERENIGING VOOR VEILIG VERKEER Nadat op 8 maart j.l., zoals in vele andere gemeenten in ons land, door de leerlingen der hoog ste klassen van alle Waalwijkse scholen aan 't schriftelijk jeugd- verkeersexamen werd deelgeno men, werd op maandag 23 en dinsdag 24 mei j.l. het praktisch gedeelte gehouden. Dit bestond uit het per fiets volgen van een route in de omgeving van Burg. Verwielstraat, Hertog Janpark, Kerkstraat, Burg. Moonenlaan, Kasteellaan en Grotestraat. In de route warerf diverse verkeerste kens en -borden geplaatst, zodat de deelnemers met diverse ver keerssituaties in aanraking kwa men. Het geheel was niet zo een voudig en, wilde men goed rij den, dan was inderdaad een be hoorlijke kennis van de verkeers regels noodzakelijk. In totaal werd deelgenomen door 404 kinderen, waarvan er 30 niet aan de gestelde eisen volde den. Er slaagden dus 374 leerlin gen; 8 hunner slaagden met lof, ü.w.z. dat zij geen enkele fout maakten in het schriftelijk en praktisch gedeelte. BURGERLIJKE STAND Geboorten Jenneke J dv C E Pruijssers- Yerhagen Henriette M dv A F J T \V Vermeer-van Steenderen -- Wilhelmus G J zv G J Knep- f lé-van Raak An toni us C P J zv P A I Schellekens-Merkx Gerrit J zv J v Tiggelen-Smil Paul A zv N van den Hoven-Be geer Erasmus J M zv J A J M Trimbach-van Rijn Francina E E dv H J W Gordijn-Geerts Johannes A M zv A C J Snap haan-Mulders Maria C H dv H L J van den Oever-v d Broek Margaretha J M dv A C J E Mutsaerts-Maat Esther dv R U Lutz-Damwijk. Overlijden: Maria J de Bont 60 jaar wed J Pelders Helena Kivits 63 jaar echtg H v d Wiel te Drunen Cornel is J Verhoeven 69 jaar echtg J M v Huiten. Huwelijksaangiften J A Schuurmans 28 jaar te Vlijmen en C A M van Brunschot 24 jaar alhier. Huwelijken A C M de Bie 39 jaar te Goirle en T M Klerx 24 jaar alhier .1 W A Laarakker 25 jaar en A J M Verhoeven 22 jaar beiden al hier. Ingekomen M J Schoonderinark van SprangCapelle A Mandema- kers en gezin van Sprang-Capelle T F Kooien van Eindhoven G T M van Wolferen van Wamel J M Kipping van 's-Hage J W J Rek van Helmond. Vertrokken L C Eijkelestam naar Rotter dam J A G van Bladel naar Doetinchem A Vermeulen en echtg naar Drunen C J Boe laars naar Waspik B C H Klerkx naar Maatstricht W Wouters naar 's-Hage C G J F Moonen naar Köningswinter T Emgwirda naar Breda. kracht van Pugacioff's leger, maar zij geloven hem niet. Als Peter voor de tweede maal door Pugacioff gevangen wordt geno men, staat deze hem toe met Masha in het huwelijk te treden. Wanneer echter het grote Russi sche leger in actie komt, wordt Pugacioff verslagen en gevanke lijk naar St. Petersburg gebracht. Ook Peter wordt gevangen gezet en van hoogverraad beschuldigd. Masha weet door te dringen tot de Czarina en pleit voor het leven van Peter, maar Katharina wei gert. Het is echter Pugacioff, die vlak voor zijn dood de keizerin tot andere gedachten weet te brengen. Een spannend en spectaculair filmverhaal.dat we graag aanbe velen. Vrijdag, zaterdag, zondag, maan dag en woensdag. De voorstellingen op zondag vangen aan om 5.30 en 8.30 uur. Toegang 14 jaar. „THE GLENN MILLER STORY" Tot de beste films die hande len over de populaire muziek be hoort ongetwijfelid „The Glenn Miller Story", de geschiedenis van de arme trombonist Glenn Miller, die bezeten is van het ver langen om iets nieuws te bren gen in de populaire muziek. Aan vankelijk lukt dat niet zo best en komt Glenn's (James Stewart) trombone vaker in het pandjes huis terecht dan hem lief is. In middels heeft ook de liefde haar intrede gedaan in Glenn's leven in de persoon van de charmante Helen Burger (June Allyson), die felukkig veel begrip heeft voor aar onnerekenbare aanbidder en ten slotte met hem trouwt. Het nieuwe, waarvan Glenn droomt, wil echter maar niet komen en zo scharrelt hij van het ene or kest naar het andere. Hij gaat weer muziek studeren en com poneert dan o.a. zijn beroemde „Moonlight Serenade". En dan komt plotseling door een won derlijk toeval die speciale en ty pische Glenn Mi lier-klank, waar mee hij beroemd gaat worden. Een uitstekende populaire mu ziekfilm, waarin u o.m. kunt ho ren: Moonlight Serenade, In the Mood, Little Brown Jug, Penn sylvania 6-5000, Over the Rain bow, Chattanooga- Choo-Choo en American Patrol. Van vrijdag tot en met zondag. Toegang alle leeftijden. „DE MUMMIE" De liefbehhers van de griezel en de koude rilling komen in de ze bizarre film weer volop aan hun trek. We zien namelijk hoe een 4000 jaar oude Egyptische mummie weer tot leven komt en dood en verschrikking om zich heen zaait. Hij is onkwetsbaar voor revolverkogels. Ten slotte gaat de mummie op de loop met het mooiste meisje uit het ver haal, waarna natuurlijk de hele politiemacht in actie komt, die tenslotte het meisje weet te be vrijden. Dan blijkt ook dat de mummie toch niet terug heeft voor kogels van zwaarder kali ber. Lekker rillen en huiveren voor de liefhebbers. Maandag en woensdag. Toegang 14 jaar. „TEMPEST" Dat ook de Italiaanse filmmen sen iets weten van massaregie, bewijst Alberto Lattuada in zijn boeiende en kleurrijke spektakel stuk „Tempest" (De banneling van St. Petersburg) naar een ro man van Alexander Poesjkin. Lattuada heeft de mogelijkheden welke de pracht en de praal van het hof van Katharina de Grote enerzijds en de grommend nader bij komende revolutie anderzijds voortreffelijk benut. „Tempest" is dan ook een filmverhaal ge worden waar men geboeid en met plezier naar kijkt. HORLOGES WAALWIJK Terwiil aan het hof van Ka tharina net ene kostbare feest na het andere gevierd wordt, komt het overal in het grote Russische rijk tot oproer en opstand. De jonge kadet Peter Grinieff (Geof frey Horne) wordt voor straf overgeplaatst naar het oude ver waarloosde fort Bjelegorsk. Op zijn weg daarheen redt hij een nïan, die half bevroren in de sneeuw ligt, het leven. In 't fort wordt Peter al gauw verliefd op de dochter van de kapitein Masha (Silvana Mangano), maar zijn vader verbiedt hem met haar te trouwen. Dan wordt plotseling het fort aangevallen en overwel digd door de rebellenleider Puga cioff (een prachtige rol van Van Heflin). De kapitein, zijn vrouw en de officieren worden ter dood gebracht, maar als Pugacioff in Peter de man herkent die hem 't leven heeft gered, laat hij hem gaan. Masha wordt door Pugo- cioff gevangen gehouden. Peter licht daarna zijn superieuren in over de groeiende opstand en de De tcho vxn het Zuióen Tel. 3071, Grotestr. 327, Waalwijk in Grotestraat 264 WAALWIJK Alleenverkoop WtffT' H 'V1 EEN SCHITTEREND CONCERT, DANKBAAR AANVAARD. zaterdag 21 mei. Na de officiële opening van het groot muziekfeest in zaal Concordia, trok de ju bilerende harmonie met alle aanwezigen naar de Music-hall, waar om 6 uur een con-, cert zou volgen. Juist op tijd arriveerde de Kon. Har monie Sophia's Vereniging om haar con cert aan te bieden bij de opening. Direct verwelkomde de voorzitter, de heer van Hoorn, in een hartelijke speech, waarin hij zijn dank betuigde voor deze zo direct ge geven spontane bereidverklaring, dit feest te will en openen. Het is een grote eer en van grote plaatselijke betekenis, zo'n con cert te mogen aanvaarden, dat welwillend werd aangeboden met dit jubileum. Directeur Ton Kotter dirigeerde de Kon. Harmonie en bracht de volgende nummers: Mars per Aspera, ad Astra, Urbach en Nell Gwyn (3 dances). E. German, dat bijzonder veel applaus oogstte. Ook de Slavische Dan sen van Dvorak Stalmeijer zijn voor Loon geen onbekenden. Het moderne in Dizzy Fingers en BB CF mars vinden hoe langer hoe meer hun weg op 't heidige muzikale terrein. Kortom een sprankelend concert op 't feest van Concordia - Sophia waardig - heeft de gasten van Concordia waarlijk doen genieten. De demonstratie en rondgang van de Scotjes uit Tilburg brachten velen op de been, want dit was keurig. Het presenteren van deze jeugdband was begeesterend. HET VERLOOP VAN ZONDAG 22 MEI. Om 2 uur had de opening plaats van het Federatief Muziekconcours. De in de Music- hall aanwezige harmonieën werden toege sproken door dhr. Snoyink, voorzitter van het feestcomité, die hen hartelijk welkom heette, 't Was weer 10 15 jaar geleden dat Concordia een federatief concours heeft ge houden. Dit was weer eens een bijzonder concours bij zo'n jubileum. Gisteren is Loon veel lof toegezwaaid, zei spreker, en hij richtte zich hierbij vooral tot de lagere corpsen om naar Loonopzands (Concordia en Sophia) voorbeeld te werken naar de drie grote richtlijnen: ijver, trouw en volharding, om zo op te klimmen op de muzikale lad der. Zo deed 't Concordia in enkele jaren. Na de deelnemers aan het concours veel succes te hebben toegewenst, stelde hij de jury voor, die bestond uit de heren: Sjef van Balkom, J. P. Laro en Mar. v. 't Woud. Als eerste betrad fanfare St. Willibror- dus 't podium, die ondanks haar klein aan tal representanten goed werk in de 3e afd. deed horen; vermeldenswaard is dat hieraan een 4-tal dames meebliezen, waarvan de jongste 11 jaar is, die een hoofdpartij blaast. Het resultaat was: 264 pt. (126-138), le prijs 3e afdeling. No. 2 Fanfare Berg en Dal uit Slenaken (L.), behaalde met 291 punten (147-144) een le prijs, met lof en bevordering naar de le afdeling. Een pracht prestatie. No. 3 Fanfare St. Gerardus te Wester beek: 264 punten (135-129) met een le prijs, 2e afdeling. No. 4 R.K. Harmonie VKC uit Tilburg in de Ere-afdeling. Zij had als verplicht nummer: Valerius Suite, van M. Boekei en als keuze: Ballade, van M. Boekei. 't Resul taat was: 288 punten (149-139) met le prijs. Tot slot Fanrare Philharmonie uit Leen de, met: Sunset Rhapsody, van E. BaH en A. Foster Ouverture van G. Boudijn. Deze werden keurig vertolkt en het resultaat was 297 (156 - 141) met een le prijs. Zij kwam in de hoogste (Superieure) afdeling uit. Nadat door de secretaris van de Bossche Bond de punten waren meegedeeld, sprak de voorzitter, de heer Boerenkamp nog een felicitatie tot Concordia, daar hij gisteren verhinderd was. Hij had veel lof voor de jubilerende harmonie en zoals men in de goed uitgevoerde gids heeft kunnen lezen, is 't successenresultaat de drijfveer geweest voor deze feestviering. Hij kan dus dubbel trots zijn op Concordia's leden en bestuur, ook op geheel Loonopzand en zelfs de ge hele gemeente. Het Brabantse gewest gaat zelfs trots op zo'n cultureel bezit. Spr. be nadrukte nog de keurige verzorging van dit concours, het concoursgebouw (Music-hall), de accoustiek, de veilige weg die bewandeld is geworden door 't in zo'n enorme tent te kunnen doen en hij bracht dank aan de ju ryleden voor het moeizame werk van deze middag. Er is goed gemusiceerd, zei de voorzitter, 't blijkt uit 't behalen van alle maal eerste nrijzen. Volgende zondag (29 mei) wordt het concours voortgezet. DE STERRIT VOOR AUTO'S EN SCOOTERS. Een bijzondere attractie waarvan ook weer iedereen heeft kunnen genieten - al is 't alleen maar door 't zien vertrekken en aankomen der rijders - was de sterrit vanuit en naar Loonopzand. Deze heeft op haar beurt weer veel vreemdelingen naar 't muzikale dorp getrokken. In samenwer king met de Automobielclub Kaatsheuvel, is deze interessante sterrit georganiseerd, waarin veel voetangels en klemmen ver borgen zaten. Elke deelnemer werd in staat gesteld gratis de Music Hall te be zoeken, om zo Concordia's feest mee te vieren. De lengte van de rit was 70 km; de ge middelde snelheid waarin gereden diende te worden was bepaald op 30 km per uur. Vanaf de van Rijckevorselstraat had om 2 uur de start plaats, alwaar ook gcfinished moest worden. Er werd gereden naar 't toevoegsel A van het RAC-Zuid-reglement, met enige vereenvoudigde wijzigingen. De route ging uitsluitend over prima berijd bare wegen, terwijl door limonadefabrie- ken verfrissingen werden aangeboden. De 34 postcontroles werden voor de ene helft verzorgd door personeel van de Au tomobielclub Kaatsheuvel en de andere helft Concordia; alleen in Drunen werden 4 posten vervuld door de Druncnse AM- club; in totaal was hiervoor 60 man nodig. De route werd uitgezet door de heren van de Automobielclub Kaatsheuvel, t.w. Ad. Jansen, Piet Vloemans en Wim Soe- terboek, die de klappen van de zweep kennen. Zoals gezegd werd om 2 uur ge start, met 112 deelnemers, die om 3.18 uur klaar was. Tegen 17.15 arriveerden zij weer in Loon. Behalve de rijders waren er nog pl.m. 350 meerijders. Er is vrij goed op tijd gereden. Het is interessant de route weer te ge ven: Loonopzand, Munitieterrcin, Heibloem, Dongen, 's-Gravenmoer, Waspik-bovcn, Capelsedijk, Waalwijk, Drunen, terug naar Waalwijk, via Loons Hoekje en de bossen naar Loonopzand. Op de rit waren 50 aan duidingen geplaatst. Deze rit geldt niet voor de kampioens indeling der ACK, doch is opgezet ten pleziere van het feest in Loonopzand. In blauw moe6ten de letters worden afgestem-. peld „Concordia-feest", met een dubbele (i i) voor de pechvogels waren 't de let ters „Suffertje". De uitslag van de eerste tien prijswin naars is als volgt, die fraaie prijzen ont vingen, die door Concordia ter beschikking werden gesteld. De hoofdprijs was een radio. Prijs no. 1, startno. 72 B. de Wijs Dru nen 3 strafpunten; 2-52 A. van Helden St. Oedenrode 35; 3-82 T. v. d. Putten Haarlem 49; 4-80 Verschoor Papen- drecht 51; 5-23 Pooters Kaatsheuvel 79; 6-99 Avoird Tilburg 80; 7-3 Musters Kaatsheuvel 81; 8-81 Smcets Maasbracht 84; 9- 109 Dames Hunn en de Wijs Dru nen 8&; 10- 100 van Beek, Capelle 88. RECTIFICATIE. Onder de foto van het bestuur der R.K. Harmonie Concordia in ons vorig nummer stond een onvolledige onderschrift. Wij la ten hier de juiste volgorde volgen: Zittend v.l.n.r.: E. P. S. van Hoorn, voorzitter; A. J. Stokkermans. Staande v.l. n.r.: J. M. Verschuren, secretaris; M. C. v. Loosdrecht, C. F. A. van Loosdrecht, vice- voorzitter); W J. J. Brands, J. A. G. van Loosdrecht, H. W. M. Brands. MAANDAGAVOND Het Gala-feest met 'n bijzonder tintje. Een grootse viering van het 50-jarig be staan van Concordia werd maandagavond gehouden door de ere-donateurs van deze harmonie. Door de leden werd een concert aangeboden dat fenomenaal is uitgevoerd. Van heinde en ver waren zij gekomen om van Concordia's klanken te genieten (Het Oranjeplein en Kloosterstraat was één groot parkeerterrein geworden) en ze zul len hiervan geen spijt hebben gehad. Voor de pauze bracht de harmonie: De entree, mars, Place d'Armes van G. v. Willcocks, waardoor al direct de ernst van het concert te beluisteren viel. Het schitte rende uitgevoerde klassieke stuk „La Forza del Destino" van G. Verdi was prestatie en laat zien, dat Fr. v. Abeelen hier z'n mannetje staat Het moeilijke stuk „Dances Polovtsein- nes" van A. Borodine, kreeg een applaus dat geweldig was. Zulke muziek door een amateuristisch corps is buiten verwachting. We geloven, dat de woorden die dhr. Boe renkamp, voorzitter van de Bossche Bond, gisteren na 't concert uitsprak, bewaarheid zijnHet muzikale programma van de R.K. Federatie is nog niet geëvenaard in Nederland. Dit zegt voldoende over de kwa liteit van een dergelijk programma door een niet-beroepsgezelschap als Concordia.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 9