waaLwijkse en LanqstRAAtse couraiu DRUNEN a VLIJMEN Sprang-Capelle Haarsteeg 'T IS ALTIJD VAN MAAREN AIS 'T BRILLEN BETREFT! DEN BOSCH TILBURG BREDA Sprang Capelle Raamsdonk MAANDAG 5 DECEMBER 1960 83c JAARGANG No. 95 echo van het Zuióen Uitgever iVaalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 50798 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878. BureauxGrotestraat 205. Waalwijk - Tel. 04160 -2621 Abonnement 22 cent per week per kwartaal f 2.85 f 3.10 franco p.p. Advertentieprijs 10 cent per m.m Contract-advertenties speciaal tarief. Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8 - Tel. 04167-2002. Telegram-adres „Echo' M. J. v. Huiten jubilaris. Een harde werker en vooruit strevend directeur. De heer M. J. v. ITulten zal op dinsdag 6 december zijn 40-jarig jubileum vieren bij de Coöpera tieve Eerste Langstraatse Stoom- zuivelfabriek alhier. Vanaf 1942 is de lieer v. Huiten directeur van dit bedrijf. Het zal voor de jubilaris deze dag ongetwijfeld 'n ijzondere dag worden, want de heer v. Drunen is in de Drunense gemeenschap ook een bijzonder mens. Als 16-jarige jongen stapte hij als volontair de fabriek in en wist zich door hard werken op de fabriek en buiten de fabriek door zelfstudie op te werken tot leider van de zuivelfabriek in Drunen, een bedrijf dat hij na de oorlog ook op bijzondere wijze wist te moderniseren. Maar ook buiten de fabriek is de heer v. Huiten een bijzonder mens. Gedreven door een groot sociaal gevoel, is hij de motor van diverse organi saties. Hij treedt in deze functies, meestal van secretaris-penning meester, niet zoveel op de voor grond, maar hij is in de meeste gevallen de harde werker, de spil waarom de vereniging draait. Om enkele punten te noemen hij was jarenlang de man van de parochie-bibliotheek, de man van de woningbouwvereniging, van gezinszorg, van armenzorg en la ter van maatschappelijke zorg en niet te vergeten het Wit-Gele Kruis. Voor al deze zaken is de heer v. Huiten de man die geheel belangeloos zich hiervoor inzet. Het kan dan ook bijna niet an ders of dit jubileum zal, gezien de bijzondere verdiensten, dan ook wel op bijzondere wijze wor den gevierd. St. Nicolaas was weer bij de KAB St. Nicolaas bracht zondagmid dag zijn jaarlijks bezoek aan de KAB. De ontvangst vond plaats \n de Hoge Braken. Het werd voor de kinderen weer een echte gezellige middag, waar de goede man de kinderen van de KAB weer eens extra kwam bedenken. Sociëteit Duin Dorst. De sociëteit Duin Dorst had de ze week haar jaarlijks diner in Hotel Royal. Aan dit diner zaten aan de leden van de sociëteit met hun dames. Het geheel was weer zoals ook andere jaren, goed ver zorgd. De sociëteit bestond dit jaar vier jaar en hoopt het vol gend jaar haar eerste lustrum te vieren. TTVD boekte volle winst. De drie seniorenteams van TTVD hebben dit weekend alle wedstrijden gewonnen. De uitsla gen zijn: Heren 2e kl.: Excelsior-TTVD 0—10 Heren 3e kl.: TTVD-Animo 64 Heren 4c kl. TTVD-Haarsteeg 7-3 JuniorenKAT—TTVD 9—1 Dansles. De dansles die in de Hoge Bra ken wordt gegeven door de be kende dansleraar Wim Voeten, is vrijdagavond j.l. gestart. Nieuwe leden kunnen zich tot en met a.s. vrijdag nog melden. De les is ie dere vrijdagavond om 8.30 uur. Hobbyclubs. 1 Men is enkele weken geleden in Drunen gestart met enkele hobbyclubs. De belangstelling hiervoor blijkt zeer goed te zijn. De hobbyclubs, die gestart zijn onder auspiciën van de r.k. jeugd- centrale, hebben iedere dinsdag avond van 7.30 tot 9.30 uur .club avond in de Hoge Braken. SHJ gaat de grote loterij uitspelen. Drunen's grootste sportvereni ging, de gymnastiek- en athle- tiekvereniging SHJ gaat deze maand de grote loterij, die ter gelegenheid van het 50-jarig be staan was georganiseerd, uitspe len. Dit zal gebeuren op tweede Kerstdag op een nog nader te be palen plaats en tijd. Voordat SHJ de trekking op tweede Kerstdag zal doen plaats vinden, zullen eerst nog een aantal loten moe ten worden verkocht, waarvoor leden en bestuur a.s. zaterdag 'n grote verkoopactie zullen gaan houden. A.s. zaterdag zullen huis aan huis de loten ten verkoop worden aangeboden. Tevens zul len vanaf die datum bij diverse winkeliers deze loten verkrijg baar zijn. Middels raambiljetten zullen deze winkeliers kenbaar zijn. Ten overvloede willen wij deze nog even vermelden, o.a.: Sigarenmag. Wed. Klerks, Drog. A. IJpelaar, sigarenmag. A. van Oers, ijssalon Ravenstiju en wa renhuis J. v. Loon. Mct'deze lote rij. welke geheel ten bate is van SHJ, zijn tal van mooie prijzen te verdienen. De uitslag van de trekking zal, naar men ons me dedeelt, middels deze krant wor den bekend gemaakt. Algemeen wordt aangenomen dat de actie van SHJ bij de bevol king zal inslaan. Het is bekend dat SHJ een groeiende en bloei ende vereniging is, die voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd in Drunen in de loop der paren een enorme bijdrage heeft geleverd. Momenteel is SHJ be zig met de verbouwing van het kymnastieklokaal. een verbou wing die nogal radicaal is en waarvoor de gemeente onlangs 'n belangrijke subsidie gaf. Dat de ze verbouwing zeer urgent was, is onlangs al eens bepleit en dat men er met deze verbouwing al leen niet is zal iedereen duidelijk zijn. SHJ, een bloeiende vereni ging met veel werk voor de jeugd kost ook veel geld en het is daar om dat SHJ de steun van de ge hele bevolking nodig heeft en ook durft vragen. Koopt daarom in de komende weken een lot. Niet alleen hebt u kans op een mooie prijs, maar u steunt te vens een van Drunen's grootste jeugdverenigingen. Winkelactie. De St. Nicolaas winkelactie, dit jaar weer georganiseerd door de Winkeliersvereniging Drunen- Elshout, is weer ten einde en is naar wij vernemen ook dit jaar weer bijzonder geslaagd. De be langstelling van het publiek was ook dit jaar weer groot en de verschillende winkeliers hadden weer eens extra hun best gedaan om hun klanten tevreden te stel- ien. De enveloppen met bonnen kunnen tot dinsdag 6 september nog worden ingeleverd. Sluiting onherroepelijk om 12 uur. De prijswinnaars zullen deze week per post er van in kennis worden gesteld wat voor een prijs men heeft gewonnen. Deze week geen bericht, dan ook geen prijs. Tot welke datum de waardebonnen, waaruit deze prijzen bestaan, zullen kunnen worden besteed, zal nog nader worden bekend ge maakt. DE GOEDE SINT OP BEZOEK. Zaterdag 3 dec. was de goede Sint op bezoek bij de Buurtvereniging Onze Drie kleur. De officiële ontvangst op het plein ging wegens het slechte weer niet door, maar in café Het Centrum van A. Peijnen- borg-Boom, werd de goede Sint met zijn knechts toegesproken door de voorzitter van de Buurtvereniging. Daarna zongen de kin deren welkomstliederen, waarna de heilige Man de kinderen toesprak. Hierna bedeel den de knechts de kinderen op gulle wijze, waarna de kinderen met mooie Sint Nico- laasliederen dank brachten. Ook de voorzit ter dankte de heilige Man voor het bezoek en de gulle gaven geschonken aan de kinde ren van Onze Driekleur. Hierna vertrok de H. Man met zijn knechts om nog meer kin deren blij te maken. De Goede Sint bij de kinderen van KAB en KAV. Zondagmiddag om 2 uur kwam de H. Man in het patronaat voor de kinderen van de KAB en KAV. In de stromende regen arriveerde de H. Man met een auto, want zoals de H. Man vertelde, was zijn paard in de modder blijven steken. De voorzitter van de KAB verwelkomde de Goede Sint en dankte voor de komst naar Vlijmen met zulk een slecht weer. Hierna zongen de kinderen welkomstlie deren, waarna de kinderen rijk bedeeld wer den. Als dank zongen de kinderen enkele liederen, waarvoor de H. Man en zijn knechts dank brachten. De voorzitter dankte de Heilige Man hartelijk en hoopte dat het weer op 5 december gunstiger mocht zijn, als hij al de kinderen moet bedelen. Hier na vertrok de Heilige Man naar het be vrijde paard om zijn reis verder af te leg gen. (Advertentla) Vergelijken U kiest de CO-OP MAANDVERGADERING DE ZWALUW Zaterdag 3 december hield de Postdui venvereniging De Zwaluw haar maandver gadering in café De Braai, A. Klerks. De opkomst was matig, in verband met het zeer slechte weer. De voorzitter sprak een welkomstwoord, waarna presentie volgde; dan de notulen van de jaarvergadering, die prima waren opgesteld en zonder opmer kingen werden goedgekeurd. Dan volgden de ingekomen stukken, waaronder medede ling van de Tilburgse bond voor derby Pont St. Maxcence; hiervoor was weinig belang stelling. Dan opgave ringen van de BCC Den Bosch en omstreken van Noyon, hier voor was meer belangstelling en de voor zitter beval deze derbyvlucht bijzonder aan. Dan waren inschrijfformulieren voor de fondshow verkrijgbaar; hiervoor was grote belangstelling. Dan volgde opgave voor de filmavond in Den Bosch op zaterdag 17 de cember, waar de nieuwste film van de Wit te Molen wordt vertoond; zij die nog mee willen gaan kunnen zich opgeven bij de se cretaris. Daarna volgde verslag van de pen ningmeester van de tentoonstelling van 26 en 27 nov., maar eerst sprak de voorzitter een dankwoord aan het comité van de ten toonstelling voor de opoffering; de tentoon stelling is schitterend geslaagd, dank zij de bijzondere medewerking van de Midden stand. Financieel is de tentoonstelling even eens geslaagd, getuige het overzicht van de penningmeester, dat met een batig saldo sloot, dat in de feestkas wordt gestort. Hierna volgde de rondvraag, waar geen gebruik van werd gemaakt, waarna de voor zitter met een dankwoord sloot. BILJARTEN. De Vlijmense Biljartvereniging NAO 6peelde een thuiswedstrijd tegen OBK, even eens uit Vlijmen. Het werd een spannende wedstrijd, welke OBK verdient met 6-2 won. NAO was wel gehandicapt doordat ze haar beste speler moest missen, maar dit zou nog geen verandering in de stand ge bracht hebben. Uitslag NAO - OBK J de Gouw (90)-Jo v Engelen 170 46 170 R de Laat (90) - M v Eijk (120) 50- 120 H de Gouw (80) - H Mommersteeg (90) 80- 58 W v Vugt (70) - J v Oord (90) 57 - 90 Hoogste serie NAO R de Laat 18; OBK Jo v. Engelen 64 car. (Advertentie) Alleen de CO-OP geeft U DIVIDEND OPENING NIEUWE ULO-SCHOOL OP DE VLIEDBERG. Op zaterdag 10 dcc. zal op de Vliedberg de ÜLO-school officieel worden geopend door Burgemeester Hoefnagel. Deken Rooij- akkers uit Drunen zal de inzegening ver richten. LAST VAN HET WATER. Door de aanhoudende regen is het grond water in bijna geheel Vlijmen zo hoog, dat in de kelders practisch allemaal water staat. KLOOSTER KRIJGT NIEUWE BESTEMMING. Het fraaie klooster alhier, van waaruit de zusters Franciscanessen van de Orde van Veghel meer dan een halve eeuw hun ze genrijk werk voor de Haarsteegse gemeen schap hebben verricht, maar wegens ge brek aan roepingen in augustus j.l. moest worden opgeheven, zal zeer vermoedelijk 'n andere bestemming krijgen. Naar wij ver nemen is het klooster annex schoolgebouw aangekocht door de stichting Godshuizen in Den Bosch, welke instelling ook de psy chiatrische inrichtingen Voorburg te Vught en Reinier van Arkel in Den Bosch beheert. Een officiële bevestiging over deze trans actie was dezer dagen echter niet te ver krijgen, maar toch kan met zekerheid wel worden aangenomen, dat het klooster zal worden bestemd om huisvesting te bieden aan psychiatrische patiënten, voor wie een directe behandeling op Voorburg minder noodzakelijk is geworden en die alleen maar de hoognodige nazorg vereisen. Pastoor Serrarens meende te weten, dat het ver krijgen van de nodige zusters en verpleeg sters nog de grootste moeilijkheid was om dê verzorging van de ca. 40 50 patiënten te doen verzekeren. Daarnaast zullen dan uit Haarsteeg meisjes moeten worden aan gezocht om voor het schoonhouden van het klooster en andere gebouwen te zorgen. Zoals bekend tracht Voorburg door de aankoop van nazorghuizen de doorstroming in de eigen inrichting te bevorderen. Daar toe werden reeds St. Jozefdal in Eindhoven en St. Jozefburg in het bij Eindhoven ge legen Echart aangetrokken. Vanzelfsprekend zal dit bericht door de bevolking met instemming worden ontvan gen, temeer nog nu de wegtrek van Haar steegse inwoners nog steeds doorgaat. Het is echter nog niet te voorspellen wanneer de nieuwe bewoners het klooster zullen betrekken, omdat eerst de inrichting wel een verandering zal moeten ondergaan. JAARVERGADERING JONGVEEFONDS. Onder voorzitterschap van Wouter Pulles hield donderdagavind j.l. de Jongveeverze kering in café J. van Oyen haar jaarverga dering. De voorzitter sprak er na de ope ning zijn vreugde over uit dat de opkomst zo groot was; hij zag daarin het bewijs dat de verzekering in de belangstelling staat bij de leden. Dit is ook redelijk te verklaren, want de hoge prijzen van het vee maken het noodzakelijk om het vee te verzekeren tegen alle mogelijke ziekten en ongevallen zodat men bij noodzakelijke opruiming via de verzekering schadeloos wordt gesteld, zulks om financiële tegenslagen te voorko men. Uit het overzicht van de secretaris- penningmeester bleek dat de kas sloot met een batig saldo en uit het jaarverslag kwam naar voren dat in het afgelopen boekjaar in totaal 18 stuks door de verzekering waren overgenomen, waarvoor f 4055,50 werd uit betaald en voor de levend opgeruimde werd nog f 789. - terug ontvangen. (Advertentie) Alleen de CO-OP geeft U DIVIDEND Het aftredende bestuurslid, tevens voor zitter de heer Wouter Pulles, werd met bij na algemene stemmen herkozen; ook de af tredende schatter, de heer Jan Siegers werd met meerderheid van stemmen herbenoemd. Voor het voor het komende jaar op te rui men vee, dat tclkenjare bij inschrijving wordt verkocht, waren ditmaal- twee in schrijvingsbiljetten binnen gekomen, n.l. van Jac Vugts alhier en de veehandelaar Jac. v. d. Wildenberg uit 's-Bosch; omdat laatst genoemde de hoogste inschrijver bleek te zijn, werd hem de levering gegund voor het jaar 1961. Een voorstel van het bestuur om een door de veearts afgegeven bewijs tot op ruiming nog op dezelfde dag aan de secre taris ter hand te stellen, daar anders niet meer tot uitbetaling zal worden overgegaan, werd aangenomen. Het herverzekeren van het aangesloten vee tegen brand en hemel vuur op dezelfde voorwaarden en bij de zelfde maatschappij, werd eveneens aange nomen en genoot aller goedkeuring. Omdat door de veeartsenijkundige dienst allerlei doeltreffende middelen tegen schurft be schikbaar worden gesteld is het gebruik van de gascel overbodig geworden. Het bestuur stelde daarom voor deze cel te verkopen, VUGHTERSTR. 25 MARKT 32 Nwe GINNEKENSTR. 23 hetwelk ter vergadering geschiedde. Deze week zal het vee dat zich reeds in de stal bevindt, worden geschat; voor het vee dat nog in de weide loopt is als schattingsdag aangewezen donderdag 15 dec. a.s., maar dan tegen betaling van 50 ct. Met een woord van dank aan de aanwe zige leden voor het prettige verloop, sloot de voorzitter de vergadering. BILJARTEN. De met zoveel spanning tegemoet geziene competitiewedstrijd St. Joris - DES, die in de afgelopen week in het café van de be kende cadrespclcr Sjcf Berkelmans te Vught werd gespeeld, is voor de Haarsteegse bil jarters op een nederlaag uitgelopen. Vrou we Fortuna was de thuisclub dit keer goed gunstig gezind met als resultaat dat er voor de Vughtse biljarters een 5-3 overwinning uit de bus kwam. Het begon voor DES ech ter zeer hoopvol, want P. v. d. Loo won z'n partij op overtuigende wijze. A. Treuren daarentegen kon niet aan stoot komen en moest toezien dat zijn tegenstander met de punten ging strijken. Veel pech had Jo van Bokhoven, met knap spel wist hij de 170 car vol te maken, zijn tegenstander die nog 24 car. van de eindstand verwijderd was, had echter nog de nastoot en tot ieders ver bazing wist hij die in één beurt vol te ma ken, zodat het een gelijk spel werd. C. v. d. Loo kon het tegen Sjef Berkel mans niet bolwerken en verloor gedeci deerd. De uitslag was tenslotte als volgt: St. Joris - DES Sj Berkelmans (300) - C v d Loo (300) cadre 300 - 92 A v Abelen (120) - Jo v Bokhoven (170) 120-170 G Verhagen (120)-A Treuren (150T 120-107 W Berkelmans (120)- P v d Loo (135) 96 -135 BEJAARDENCENTRUM. Deze week wordt door de aannemer van het alhier te bouwen bejaardencentrum, de firma Struijcken uit Tilburg, reeds een aan- van gemaakt met dit grote werk. Het be jaardencentrum, bestaande uit een hoofdge bouw en een 26-tal aparte woningen zal verrijzen op een terrein aan de Hendrik Chabothstraat en de Burg. Meijerstraat al hier. UITVOERING A TEMPO. Weer voor een bijna volle zaal gaf de Mandolinevereniging A Tempo j.l. zater dagavond in de zaal van de Chr. Volksbond haar tweede uitvoering. Na een kort wel komstwoord door de heer A. Hoefnagel, opende A Tempo op een van een keurig decor voorzien podium het gevarieerde pro gramma met de Herkenningsmelodie en bracht verder onder leiding van directeur H. Hansen uit Geertruidenberg een 4-tal muzieknummertjes, waarvan vooral De twaalf rovers en Barcelone (met zang) bij zonder in de smaak vielen. Ter afwisseling gaf de jeugdige accordeonist Tonny Hoef nagel enkele nummers, o.a. een potporie walsen van Strausz. Vervolgens werd doo.r een aantal dames en heren van A Tempo de operette van de heer P. Borsten uit Kaatsheuvel, getiteld „Beim Wein am Rhein" in twee delen op gevoerd, met muzikale begeleiding door de fam. Hansen. Op bijzonder aardige wijze werden hierin de vakantiebelevenissen van 'n tweetal Hollandse-jongens in Duitsland te zien gegeven, waarvoor de spelers en speel sters een dankbaar en verdiend applaus mochten oogsten. Er werd hier dan ook keurig spel te zien gegeven, wat vooral in het tweede deel, het voorgestelde wijnfeest, uitkwam. Tot slot gaf A Tempo nog enkele aardige nummertje en ook de accordeonist, die wat meer aandacht van het publiek zeker ver dienden. De heer Hoefnagel dankte allen die me degewerkt hadden aan het welslagen van de uitvoeringen en bood de directeur de heer Hansen, de schrijver van de operette de heer P. Borsten en mevr. Hansen, die de leiding van de muzikale omlijsting had, resp een rokertje en bloemen aan. Een verloting bezorgde vele bezoekers nog een mooi prijsje. GEREF. KERK WEER IN GEBRUIK. Interieur grondig vernieuwd. De Geref. Kerk te Capele heeft donder dagavond haar vernieuwde gebouw p'echfig in gebruik genomen. Vijf maanden geleden begon men aan de restauratie van het in terieur; restauratie is eigenlijk niet het juiste woord, want de kerk is van binnen totaal vernieuwd. Men heeft een nieuwe kansel geplaatst, een nieuw orgel, nieuwe banken. De contrasterende kleuren vormen een harmonisch geheel. Dank zij de grote activiteit van de bouwcommissie en de of fers die de gemeentenaren voor hun kerk hebben willen brengen, dank zij ook de uit stekende samenwerking tussen commissie, adviseurs, orgelbouwer, aannemers en on deraannemers, is men er in vrij korte tijd in geslaagd het 75 jaar oudé kerkgebouw van binnen een moderner aanzien te geven, met behoud van een zekere wijding. Ds. G. T oorenbeek dankte allen die aan de restauratie hadden meegewerkt en atten deerde behalve op de gunst van God op de ijver en toewijding van de bouwcommissie, het meeleven en de offervaardigheid in de gemeente. Ds. Toorenbeck besloot zijn toe spraak met de woorden: „Laten wij als ge meente tonen dat we de genade die God ons gegeven heeft waard zijn". (Advertentie) Alleen de CO-OP geeft U DIVIDEND De voorzitter van de bouwcommissie, de heer Kerst, schetste nog eens de toestand zoals die was vóór de restauratie. „We za ten in nauwe banken, keken tegen een oude preekstoel en grauwe muren aan. Het was er benauwd, ofschoon er toch weer wel sprake was van een zekere intimiteit. Thans vinden wij ons terug in dit vernieuwde in terieur en wij zijn blij dat we dit werk kon den voltooien", aldus de heer Kerst. Het doel van de commissie was geweest dat het gebouw bij alle moderne inrichting een geest zou ademen, die dienstbaar was aan de eredienst. Die eredienst moet de mens met zijn hart beleven, anders is het niet meer dan een formalisme, zei de heer Kerst. Verrast. Burgemeester Van Prooijen zei verrast te zijn door dit vernieuwde interieur. „Wat doet het niet prettig aan", aldus burge meester van Prooijen, „als er een gemeen schap is die offers wil brengen voor een doel, offers die nog sterker spreken als ze gebracht worden voor de eredienst van God. Uw vreugde is ook onze vreugde; wij leven met U mee", zo zei de burgemeester- Ds. W. B. van der Mculen, sprekend als afgevaardigde van de classis Den Bosch en namens de Geref. Kerk van Sprang, roem de eveneens het fraaie interieur. „Zelfs „teenagers" zullen zich nu in dit gebouw op hun gemak voelen", aldus Ds. v. d. Meulen, die het kon waarderen dat de kerkeraad met de tijd meeging zonder echter de oude be lijdenis los te laten. „Wij in Sprang hebben van U een voorbeeld gekregen en wij feli citeren U zonder enige afgunst van- harte met dit schone gebouw". Tenslotte werd nog het woord gevoerd door de heer G. Rozenbrand, als afgevaar digde van de Geref. Kerk van 's-Graven- moer, door de heer Okel namens de Geref. Kerk van Waalwijk en door de aannemer de heer Verhagen. Dank werd nog gebracht aan de fa. van Wijlen voor de prachtige uitvoering van het electriciteitswerk, dhr. Hoekstra voor het schilderwerk en de heer S. de Hoop voor de architectuur. De toespraken werden afgewisseld met samenzang en orgelspel. Daarna hield Ds. Toorenbeek nog een korte overdenking. FILMVERTONING. In het stationskoffiehuis van de heer P. Pruissers alhier, zal a.s. dinsdagmiddag een filmvertoning plaats vinden uitgaande van de Besturenbond van het N.V.V. De aan vang is vastgesteld op 4.30 uur. M.A.C. „MARIJKE". De motor- en automobielclub Marijke hoopt op vrijdagavond wederom een zeer interessante oriënteringsrit te houden. Het zal wederom een avondrit worden. En zij die de vorige ritten hebben medegemaakt zullen thans weer aan start verschijnen. De winnaars staat een keur van prijzen te wach ten. BEZOEK ST. NICOLAAS. St. Nicolaas en zijn knecht brachten j.l. vrijdagmiddag een bezoek aan de openbare kleuterschool Prinses Beatrix. Te ongeveer 1.30 uur arriveerde de Sint met Zwarte Piet aan de school in do Schrevelstraat en onderhield zich gedurende een uur met de kleuters. Alien kregen lekkers en "een mooi cadeautje. Vervolgens gingen Sint en Zwar te Piet naar de openbare school te Capelle. Aldaar werd hij welkom geheten door het hoofd der school, de heer Poldervaart. Sint onderhield zich enige tijd met de ouders der lagere klassen in de z.g. oude school, waarna hij zich begaf naar de nieuwe school. Het laat zich indenken, dat de laag ste klassen met groot enthousiasme de komst van de Sint hadden afgewacht. Sommigen kregen een goedkeurend woord van de Sint, doch er waren er ook enkelen die een ver maning van de Sint in ontvangst hadden te nemen. Eenieder kreeg een fraai cadeau, zodat de ernstig vermanende woorden van de Sint spoedig waren vergeten. Natuurijk strooide zwarte Piet veel lekkers in de klas sen. Advertentla) Vergelijken U kiest de CO-OP STORMSCHADE. De Zuidwester-storm die over ons land woedde, heeft ook ernstige schade toege bracht aan de diverse kassen van onze plaat selijke tuinders. GESLAAGD Voor het te Dongen gehouden examen Godsdienst A. slaagden onze dorpsgenoten: A. Langerwerf, M. v. Dongen en T. van der Made. BENOEMD De heer J. Meijs, werkzaam op het ge- moente-secretarie alhier, is met ingang van 1 febr. benoemd tot commies A te Culem- borg. 2WARE) REGEN EN STORM TEISTERDEN ONS LAND Een ongekend noodweer heeft aan de vooravond van het St. Ni- eolaasfcest ons land geteisterd en op vele plaatsen zeer grote schade aangericht en niet min der dan vier slachtoffers geëist. Het was een rampzalig samen- sjxd van 30 uur regen en storm, waarbij windsnelheden werden gemeten van meer dan 100 km. per uur. Vanuit alle delen van 't land zijn berichten binnengeko men van enorme schade Vier mensen kwamen ten gevolge van het noodweer om het leven Te Den Hulst (Ov.) werd de 22-jari- ge J. Zandink tegen een auto ge drukt en dodelijk gewond. Het zelfde overkwam de 21-jarige A. Kruiswijk uit Zaandam en in Kerkrade kwam de 46-jarige rne- vrouw ph. de Lang-Ossen in do delijke aanraking met een bestel auto. In Vlagtwedde werd het 4- jarig zoontje van de familie Ti- ben door een windvlaag in een sloot geworpen en verdronk. Dank zij het feit dat de storm langs de kust scheerde, is een nieuwe watersnoodramp uitge bleven, maar toch heeft de wind overal elders grote schade aan gericht. In Boxtel bezweek het dak van de pas gereed gekomen Maria Regina-kerk, in Culem- borg werd de bekapping_"an een meubelfabriek afgerukt, in Zaan dam werd het dak van een be jaardencentrum gelicht en in Maastricht stortte de achtergevel van een huis in, waardoor een aangrenzende danszaal gekraakt werd. Overal in het land hebben de duizenden kubieke meters water een enorme overlast bezorgd. Een gal in de dijk van het Braas- semerineer kon gelukkig tijdig worden gedicht. Het wateropper vlak in Friesland is door de he vige regenval verdubbeld. In het Westland zijn vijftien tuinderij en geheel door het water wegge spoeld en in de grote steden 'liep het water de kelders van de hui zen binnen, omdat de rioleringen het niet allemaal konden verwer ken. Zeer groot was de ravage die de regen in Den Helder aan richtte. Hier kon het record aan regenval worden genoteerd. Er werd 88 mm. water afgetapt, een hoeveelheid die sinds mensen heugenis niet is voorgekomen. Maar ook elders in het land werd abnormaal veel regenval geno teerd, waardoor veel schade toe gebracht is aan huizen en land en tuinbouwbedrijven. Het was een wild geraas, zoals we dat aan de vooravond van het St. Nicolaasfeest nog niet hebben beleefd en dat veel mensen duur is komen te staan.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 5