wAAlwijkse en LanqstRAAtse coupant SPORTSPIEGEL gemeenteraad Sprang-Capelle ^keuringen voorlopig plan tot onteigening t.b.v. de woningbouw en verhoging krediet ter verbetering Oudestraat Burgemeester de Raadt van 's-Gravenmoer - 62 jaar - plotseling overleden w. s. c. De nieuwe B.L.O.-schooi Stassar - Waalwijk DEKKERS' R. W. B. Gero Zilduro Sprang N.E.O. VRIJDAG 2 NOVEMBER 1962 84e JAARGANG No.86 De tcho vAn het Zuióen Ökse Stoomdrukkerij Antoon Tieler -fdredacteur: JAN T IEL EN ■Immer 1069687 verschijnt 2 x per week Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8 Abonnement: 3.10 franco p.p. Contract-advertenties: speciaal tarief Advertentieprijs: 10 cent per m.m. per kwartaal 2.85 22 cent per week Onder voorzitterschap van burge er M. van Prooijen, kwam de *,j der gemeente Sprang-Capelle 'donderdagavond in openbare ver dring bijeen. Afwezig wegens ziekte de heer A. a opening en gebed door de ïorzitter, werden de notulen van de openbare vergadering na een ,Kial kleine wijzigingen goedge- pd. ingekomen stukken werden aan komen zoals door B. en W. gead- éeerd. tweetal woningen, n.I. plaatse- gemerkt Hoge Zandschel 5 en •ofdstraat 19, werden op advies de Hoofdingenieur-Directeur van Volkshuisvesting en de Bouwnij- èeid, onbewoonbaar verklaard. OORLOPIGE ONTEIGENING Vervolgens kwam aan de orde het eerstel tot voorlopige goedkeuring a een plan tot onteigening van het weel kad. bekend gemeente Vrij- tfve-Ca'pelle, sectie B nr. 650, in Kiidom toebehorende aan de heer .van Baardwijk,-Raadhuisstraat 49 De voorzitter lichtte het uitvoerige advies nog nader toe en deelde side dat het voorstel slechts een .orlopige goedkeuring van het plan (onteigening betreft, omdat de ge- mte anders in tijdnood komt. Wanneer dit voorstel door de raad mdt goedgekeurd, heeft de betrok- ai eigenaar 6 weken tijd zijn be varen in te dienen. Verschillende raadsleden uitten in rr:te instantie hun bezwaren. De rerdeRaat vraagt of in de onteige- cg ook de boerderij is begrepen, arop de voorzitter antwoordt Veen. De heer de Bie zegt dat het pre ses niets zegt over de bedragen gevraagd of geboden zijn. De heer Minnaard vraagt of ge lieerd is de hele boerderij te ko- a. Zijns inziens is het bedrijf een -pitaal minder waard als bedoelde uad er af gaat. De heer Winkelman vraagt of de erderij in z'n geheel in het uitbrei- agsplan is opgenomen en of de ge- ante dan niet verplicht is het ge- sl te kopen. In zijn tijd is nooit ii onteigeningsprocedure gevoerd, i vraagt welke bedragen geboden t voor de grond waarop de ge- ante beslag wenst te leggen en voor i ongerief en de waardeverminde- 4van de boerderij. 3e heer Dekkers heeft het ver- *d dat in het preadvies wordt ge il dat na afstand van deze grond, 1 een behoorlijke bedrijfsvoering gelijk is. Hij bestrijdt zulks. Of de -eente niet verplicht is de hele eiderij te kopen weet hij niet. Spr. ■willen trachten betrokkene het af niet te ontnemen. Hij heeft al- fd gedacht dat de gehele boerderij -verdwijnen en heeft daarom bij 'behandeling van het uitbreidings- '•taniet tegen gestemd. 3e voorzitter beantwoordde de ahers breedvoerig en merkte o.m. dat hij het bezwaarlijk vond in de Nare vergadering prijzen te noe- - die geboden zijn. 3'gehele boerderij is in het uit- -dingsplan opgenomen, maar dit ^ent niet dat de gemeente nu ver- 's tot aankoop van de hele Nerij over te gaan. 55 Z0U de grondprijs voor de te •wen woningen veel te hoog wor- jj'.Y°Igens de voorzitter wordt het ""W niet te klein wanneer de ge- de bedoelde grond zou krij- heeft van Baardwijk dan min- boerderij en onge- •hij wordt daarvoor schadeloos ld. Spr. staat op het standpunt gemeente de enkeling volle- schadeloos moet stellen, maar het nodig dat de gemeente voor 'colaas speelt. De voorzitter is s VOrig jaar juli aan het pra- J* van Baardwijk, die steeds :?ook een rapport te zullen laten en' maar tot nu toe is hij noott ander voorstel gekomen. eer Minnaard zegt dat v. B. de Cultuur Technische Dienst heeft gevraagd deze zaak uit te rekenen, maar deze heeft zulks tot nu toe niet gedaan. Volgens spr. is de boerderij f 20.000. - minder waard als be doelde grond er af gaat. De heer de Bie vraagt nog of het niet beter is het hele geval stop te zetten. De heer Dekkers keert zich tegen de mening van de voorzitter, dat er een behoorlijke bedrijfsvoering mo gelijk zou blijvenv. Baardwijk komt als boer rondom tussen de burgers te zitten, wat zorgen en narigheid mee zal brengen. Hij zou ook het geheel willen kopen, als het met het bedrag dat v. B. vraagt niet te gek wordt. De voorzitter beantwoordde- de sprekers in tweede instantie en zegt, dat, als v. B. een rapport wil hebben, hij moet zorgen het te krijgen. Er is ook nu nog voldoende gelegenheid voor v. B. om met een voorstel te komen, zodat er nog kan worden ge praat, maar de gemeente kan niet blij ven wachten. De raad gaat hierna in besloten zitting om dit punt van de agenda verder te bespreken. Na heropening van de openbare vergadering wordt het voorstel van B. en W. tot voorlopige onteigening te besluiten, zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. VERBETERING OUDESTRAAT Hierna komt aan de orde punt 6 van de agenda: Verbetering Oude straat. Van Ged. Staten was bericht ont vangen dat 't in de raadsvergadering van 23 febr. j.l. aangenomen besluit tot verbetering van de Oudestraat niet past in het algemene riolerings plan der gemeente, waarom zij in overweging geven het plan zodanig te wijzigen dat de te leggen riolering ook na uitvoering van 't „grote" rio leringsplan, daarin zonder verdere wijziging past. De verbetering van de Oudestraat was aanvankelijk geraamd op een be drag van f 64.500. -welk bedrag thans wordt verhoogd tot f 154.000 en alzo aan de wens van Ged. Staten zal worden voldaan. De raad keurde het voorstel goed. Altijd gaaf huidje POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP De punten 7 en 8 van de agenda, betreffende voorlopige vaststelling exploitatie-kosten openbaar kleuter onderwijs over 1961 en openbaar ge woon lager onderwijs over 1961, worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Punt 9 van de agenda betrof me dewerking ex art. 72 lager onderwijs wet 1920 ten behoeve van de bijzon dere school te Sprang. Het bestuur der Vereniging voor Chr. Volksonderwijs te Sprang ver zocht o.m. medewerking voor de aan schaffing van leermiddelen t.b.v. het vak handenarbeid tot een bedrag van f 5.282.91. De voorzitter deelde mede dat van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Waalwijk nog geen schriftelijk advies was binnengeko men, maar telefonisch had bedoelde inspecteur bezwaren tegen deze me dewerking, omdat slechts 1 leerkracht momenteel bevoegd is bedoeld onder wijs te geven en volgens de wet 50 der leerkrachten bevoegd moet zijn. De voorzitter stelt daarom voor dit punt in zijn geheel voorlopig van de agenda af te voeren, waarmee de raad accoord ging. Het voorstel tot wijziging van de Rangen- en Bezoldigingsverordening 1962 (le wijziging) en het voorstel tot wijziging van de verordening, re gelende de toekenning van een tege moetkoming in studiekosten aan het gemeentepersoneel, werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Bij het voorstel tot wijziging van het raadsbesluit van 22 december '61, strekkende tot verkoop van een per ceel bouwterrein aan de heer A. Dees, dat behelsde de teruggave aan de heer Dees van een bedrag van f 1706.-, omdat bij de opmeting door het ka daster gebleken was dat het perceel ruim 213 m2 kleiner is, dan aanvan kelijk werd aangenomen, merkte de heer de Raat op, dat een dergelijk abuis toch niet behoorde voor te ko men en spr. sprak de hoop uit dat zulks in de toekomst niet meer zou plaats vinden. Wanneer het nu eens andersom geweest was en te weinig gemeten was, vraagt de heer de Raat. Dan zou de heer Dees zeker tot ver betering hebben meegewerkt, zegt de voorzitter. Het voorstel werd z.h.s. aangeno men, nadat de voorzitter had opge merkt dat ten onrechte een groen strook werd meegemeten. Aanbieding gemeentebegroting '63. De voorzitter bood de raad hierna de gemeentebegroting voor 1963 aan, die sluitend is met een post onvoor zien van pl.m. f 19.000.-. lot commissie voor het nazien van de begroting werden benoemd de le den Genuit, van Peer en Winkelman. Wijziging gemeentebegroting. Tot slot werden goedgekeurd de voorgestelde 51e wijziging gemeen tebegroting 1961 (betreffende de in richting van een commandopost B.B. op het gemeentehuis, waartegen Ged. Staten bezwaar maakten ten opzichte van de posten bedden en noodverlich ting, zodat deze post met f 1000. - werd verlaagd); de 28e wijziging be groting 1962 voor de aanschaffing van 6 nieuwe schrijfmachines voor de gemeente-secretaris; de 29e wijziging voor de stichting van de 18 woning wetwoningen van het bouwplan 1962 en de 30e wijziging betreffende het aanvullend crediet groot f 93.400.- ten behoeve van de verbetering van de Oudestraat. gadering. vragen brillen van OPTICIEN - WAALWIJK Vrijdag 26 oktober is in 's-Gra venmoer geheel plotseling overleden de heer G. J. de Raadt, burgemeester van deze gemeente. Burgemeester de Raadt werd op 28 mei 1900 in Bem- mel geboren. Hij begon zijn ambte lijke loopbaan op de secretarie van deze gemeente, in welke hoedanig heid hij - na in verschillende ge meenten te hebben gewerkt - voor het laatst werkzaam was in Sassen- heim. Op 46-jarige leeftijd werd hij benoemd tot burgemeester van 's-Gra venmoer. De heer de Raadt kwam dus vlak na de tweede wereldoorlog als bur gemeester in 's-Gravenmoer te wer ken. Ook hier had de oorlog zijn spo ren van vernieling achtergelaten, zo dat er al direct voor de heer de Raadt bergen werk wachtten. Door de jaren heen toonde de burgemees ter steeds grote belangstelling te heb ben voor de gang van zaken in deze gemeente. Na een periode van wederopbouw en vernieuwing te hebben ingeluid, werd het gemeentehuis gerestaureerd en verscheen er een geheel nieuw wijkegbouw van het Groene Kruis. Op het gebied van de woningbouw was de heer de Raadt zo actief dat hij het presteerde om in vergelijking met andere gemeenten, die evengroot zijn als 's-Gravenmoer, de meeste wonin gen te bouwen. Naast woningbouw besteedde hij enorm veel aandacht aan het onderwijs en de werkgelegen heid. De laatste tijd legde hij bijzonder veel aandacht aan de sanering van de hoek Hoofdstraat - Molendijk - Kerkdijk, met als centrale punt de restauratie van de oude kerk. Het nieuwe uitbreidingsplan, waaraan hij met de voorbereiding bezig was, had wijlen burgemeester de Raadt graag voor het bereiken van zijn pensioen gerechtigde leeftijd voltooid gezien. De begrafenis, die werd bijge woond door talloze inwoners van 's-Gravenmoer en verscheidene col legae burgemeesters, heeft woensdag vanuit het gemeentehuis plaats ge had. BAARDWIJK-W.S.C. De plaatselijke wedstrijd Baard wijk - WSC is ditmaal voor beide partijen van bijzonder belang, daar de uitslag daarvan regelrecht betrek king heeft op de bezetting van één der topposities op de ranglijst. Baardwijk en WSC staan beide n.I. precies gelijk gerangschikt en 't ver schil van hen met de leidende ploegen WVO, VOAB en RKVVU bedraagt slechts één verliespunt. Beide ploegen kunnen derhalve met recht aanspraken maken op de bo venste plaats en voor beide elftallen is de inzet van deze wedstrijd dus even belangrijk. De winnende ploeg blijft mededingen, de ploeg die ver liest raakt voorlopig op het tweede plan. De tot nu toe door Baardwijk en WSC geleverde prestaties geven er blijk van dat beide ploegen aan el kaar gewaagd zijn, en zijn een aan wijzing dat een spannende strijd ge leverd zal worden. Het is te hopen dat deze strijd sportief zal zijn en goed voetbal zal opleveren. Het publiek kan er het hare toe bijdragen dat alles een spor- tief verloop zal hebben en dat ook scheidsrechter J. Peeters geen nare zondagmiddag zal hebben. Het programma voor de andere elftallen van WSC is als volgt WSC 2 - PSV 4. De reserves kun nen laten zien dat het hen menens is dit jaar en op de goede weg voort gaan met een overwinning. Een ge lijk spel zou echter ook geen onver dienstelijk resultaat zijn. Aanvang half drie. Right 'Oh 2 - WSC 3 Het derde elftal zal zich moeten herstellen van de klap, die het j.l. zondag van Ma- desche Boys te incasseren kreeg. 12 uur. WSC 4 - White Boys 2 Het vier de, dat vrij goed voor de dag komt in deze competitie kan er ook nu weer voor zorgen de winst in eigen huis te houden als het speelt zoals verleden zondag. Het eerste elftal is a.s. zondag vrij van competitiewedstrijden. RWB 2 ontvangt op Elzenhoven om 12 uur 't derde elftal van VOAB uit Goirle. Wanneer de reserves op hun tellen passen tegen deze tegenstander, dan Zo stond het er op 1 december 1961 voor. Hoe ver men thans na één jaar is opgeschoten kan men zien op onderstaande foto. Na nauwelijks 1 jaar zwoegen is men tot onderstaand resultaat geko men. Een prachtig schoolgebouw voor de moeilijklerenden en voor de echt gehandicapten. Op de foto zijn duidelijk de twee aparte in gangen te onderscheiden. Een ingang die toegang geeft tot de school voor de echt gehandicapten en een ingang voor de school voor moeilijklerenden. Op de voorgrond kan men duidelijk een cirkelvor mig geheel onderscheiden: de plaats waar strak het overblijflokaal dat tevens zal worden gebruikt voor buitenschoolse activiteiten zal komen te staan. kan de overwinningen-reeks worden voortgezet. J.l. zondag tegen Desk werd er een goede wedstrijd gespeeld, wat uitein delijk een verdiende 6-0 overwin ning opleverde. Zondag wederom voor eigen publiek moet er gewonnen kunnen worden jongens, maar dan ook vanaf het be gin tot het einde voetballen en wer ken en zeker de tegenstander geen moment onderschatten. Om half drie wordt gespeeld de wedstrijd RWB 6 - RWB 5. Zo op het oog zal dit een overwinning wor den voor het vijfde, daar in dit elftal verschillende oudere spelers met de nodige routine uitkomen. Doch het eerlijke enthousiasme van RWB 6 heeft inmiddels ook reeds twee ach tereenvolgende overwinningen opge leverd, dus kan verwacht worden dat de jongens van het zesde wat graag tegen het vijfde hun derde succes wil len behalen, en er dus ook voor zul len werken. Wij zijn benieuwd. Overigens was deze wedstrijd voor zaterdagmiddag vastgesteld, maar door enkele jeugdwedstrijden is deze noodgedwongen verschoven naar zon dag. RWB 4 gaat op visite bij Waspik 4 en zal daar proberen de goede re sultaten van de laatste weken te pro longeren. Overigens zal er dan ook ditmaal weer hard voor gewerkt moe ten worden. Aanvang 12 uur., RWB-ers allemaal prettige wed strijden en succes. RWB-junioren goed vertegenwoor digd bij de film Dikhuiden". AVANTI FESTI ROMANTI Woensdag-avond vond er in de cantine op Elzenhoven een filmavond plaats voor de junioren van RWB. Ditmaal was het eens niet een film over voetbal, maar was Olivier Hardy en Stan Laurel op visite in de film Dikhuiden. Ook de jeugd van Be- 6oijen heeft maar wat veel genoten van de avonturen van „de dunne en de dikke" deze avond. Na deze hoofdfilm sprak voorzit ter Snels een opwekkend woord ten aanzien van de taak van junioren in de vereniging, waarna een limonade- tractatie plaats vond. Tot slot werden nog enige geestige tekenfilmpjes vertoond, die al even zeer op prijs werden gesteld. Toen al dit moois ten einde was, sprak de heer F. van de Gouw, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de jeugdcommissie een dankwoord aan het adres van het bestuur voor de organisatie van deze prettige avond voor de RWB-junioren. ^acAéüruigaAafH.e+L^ WAALWUK - WASPIK KAATSHEUVEL NEO—Good Luck Langstraatse derby zaterdagvoetbal Zaterdagmidag a.s. staat er een belangrijke wedstrijd voor NEO voor de deur. Dan spelen zij n.I. tegen Good Luck uit Raamsdonks- veer. Hoewel de Veerse mannen de eerste wedstrijden helemaal niet in vorm waren kan dit nu toch niet meer gezegd worden, getuige de uitslagen van de laatste wedstrij den. Zaterdag j.l. wisten zij nog 'n gelijk tegen koploper Aalburg te behalen. Good Luck speelt tegen NEO altijd zeer goede wedstrijden en daar kunnen wij zaterdag ook beslist weer van overtuigd zijn. Het is voor de NEO-mannen taak om voor het talrijke publiek dat zaterdag zeker het NEO-terrein zal omringen te laten zien dat er ook tegen zulke tegenstanders de wil is om te winnen. Wanneer er zo gewerkt wordt als tegen Krab- bendijke dan is succes beslist niet uitgesloten. NEO-mannen, doe je best zater dag, en we hopen op een sportieve manier. Aanvang 3.15 uur. Het 2e elftal is vrij. Het 3e elftal speelt een uitwed strijd tegen SSC 2. Een voorspel ling in deze plaatselijke wedstrijd is altijd moeilijk. Wij houden het dan ook maar op een gelijkspel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1962 | | pagina 13