wAAlwijkse en lAnqstRAAtse couraiu Op veelzijdigheid komt 't aan Zaterdag nog steeds belangrijkste verkoopdag Woningen voor ontwikkelingskernen TELEVISIE EN BIOSCOOP De gulle hand van de aarde Natuurzuivere Massastaking treft Amerikaanse haven Pracht handen Onrustige Zenuwen? m-\- Hamea-Gelei VRIJDAG 15 JANUARI 1965 86e JAARGANG No. 4 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Wa-alwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielei Hoofdredacteur JAN TLELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205. Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Abonnement p mnd 1.00 ct. inc.k.) 1.00 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. tveek (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contraetadvertenties: speciaal tariel .ECtïO" Telegram-adres: De krachtige wijze, waarop de Ne derlandse industrie zich na de laatste wereldoorlog van een belangrijke plaats op de internationale markt heeft verzekerd, heeft tot ver over onze landsgrenzen bewondering af gedwongen. Deze opkomst van onze nationale nijverheid dwingt des te meer bewondering af, als we beden ken dat Nederland steeds heeft ge streefd naar een zeer liberale invoer- politiek en dus zijn concurrenten zon der veel belemmeringen op de binnen landse markt toeliet. De industriële groei sedert 1945 is niet tot stand ge komen dank zij een inkrimping van de vrijhandel, maar dank zij eigen kracht en initiatief. De Nederlandse markt staat prak tisch open voor iedereen. Onze indu strie heeft steeds de strijd moeten aanbinden tegen een scherpe concur rentie op alle markten. In de meeste andere industrielanden ligt de toe stand geheel anders. Daar wordt de binnenlandse markt door allerlei maatregelen als hoge invoerrechten en kwantitatieve beperkingen tegen al te grote concurrentie beschermd. De Nederlandse industriële onder nemingen moeten zich dus teweer stellen tegen een krachtige interna tionale concurrentie, zowel op de eigen, binnenlandse markt als op de buitenlandse afzetmarkten. Men drijft geheel op eigen kracht. Dat vergroot de risico's, maar het prikkelt ook tot voortdurende strijdbaarheid. De Ne derlandse industrie is de strijdbaarste industrie ter wereld! Onder de druk der naoorlogse om standigheden heeft de Nederlandse industrie zich vergroot en versterkt. Er is een grotere veelzijdigheid in vergelijking met voor de oorlog, daar naast valt er aan steeds toenemende verfijning van het produktieproces te constateren. NED. INDUSTRIE - OP NIEUWE WEGEN De eenzijdigheid van voor de oor log, toen men zich voornamelijk con centreerde op de veredelingsindustrie, is doorbroken. Men produceerde voor 1940 hoofdzakelijk consumptiegoe deren. Op deze wijze werden onze mogelijkheden op de internationale markt zeer klein en raakte Nederland bij de andere Westeuropese landen achter. Thans, 15 jaar na de wereld oorlog, zien we echter dat de ijzer en metaalindustrieën in ons land krachtig zijn uitgebouwd en dat Ne derland een van de grootste expor teurs van aa"rdolieprodukten is ge worden. Ook de chemische industrie heeft zijn vleugels wijd uitgeslagen. Wel zal Nederland, wil het zijn be langrijke positie op de internationale markt niet verspelen, op technisch ge bied "bij" moeten blijven. De moge lijkheden der kernsplitsing en auto matisering eisen alle aandacht. Nu doet zich het merkwaardig feit voor dat de meeste Nederlandse onderne mers, van hoevele initiatieven zij de laatste jaren ook hebben getuigd, veel innerlijke weerstand hebben te gen de nieuwste vindingen der mo derne techniek. De Nederlander is individualistisch van aard, hij zal altijd op de bres staan voor de waarde der menselijke persoonlijkheid, die voor hem een groot stuk zekerheid vertegenwoor digt. Door de automatisering en an dere ingrijpende techninsche vindin gen voelt de Nederlander zijn zeker heid bedwreigd. DOELBEWUST KWALITEITSSTREVEN Ondanks de 'hoge kosten, die aan automatisering verbonden zijn, ligt de weerstand van de meeste ondernemers meer in het psychologische dan in 't economische vlak. De tijd en de drang der buitenlandse concurrentie zullen op de duur de weerstand van de Ne derlandse ondernemers wel breken. De eerste symptomen hiervan heeft men reeds kunnen bespeuren. Na de oorlog is de Nederlandse industrie zich steeds meer gaan toe leggen op het voortbrengen van steeds hoger gekwalificeerde produkten. De kwaliteit van onze produkten werd beduidend beter. Steeds meer gaat de Nederlandse industrie zich op de produktie van kwaliteitsgoederen toeleggen. Voort durend tracht men de kwaliteit nog te verbeteren. Geheel in de lijn van deze ontwikkeling werd in 1954 de Stich ting Kwaliteitsdienst voor de Indu strie opgericht. Sinds 1959 is het in ons land zelfs mogelijk opgeleid te worden voor "kwaliteitsanalist". Uit een en ander valt af te leiden, dat te onzent de belangstelling voor een modem, efficiënt kwaliteitsbeleid zeer groot is. Maandagnacht om 12 uur plaatse lijke tijd zijn 60.000 Amerikaanse ha venarbeiders in staking gegaan. Deze staking, afgekondigd voor alle ha vens aan de Atlantische Oceaan en de Golf van Mexico, zal volgens ramin gen 25 miljoen dollar per dag kosten. Zondag is er een laatste poging geweest, deze omvangrijke staking te voorkomen door overleg tussen werk gevers en werknemersorganisaties. Dit is echter op niets uitgelopen. Afgelopen vrijdag verwierpen de ha venarbeiders van New York de nieu we collectieve arbeidsovereenkomst. De onderhandelingscommissie van de vakbond van havenarbeiders bleef toch van mening dat zij nooit eerder zulk een goed contract had weten af te dwingen. De havenarbeiders-leden van de vakbond bleken 'n andere me ning te zijn toegedaan, waarna de bond niet anders kon doen dan een staking te gelasten. De regering kan niet ingrijpen; vo rig jaar legden de havenarbeiders een dag het werk neer, waarna de staking toen werd opgeheven, omdat de re gering de z.g. Taft-Hartleywet toe paste, die een „afkoelingsperiode" van 80 dagen voorschrijft. Deze pe riode is nu verstreken en de wet kan niet opnieuw van toepassing ver klaard worden. BUDDEMEYER chemisch reinigen grotestraat 95 waalwijk' Het Centraal Bureau voor de Sta tistiek constateerde kortelings een voortdurende vermindering van het amusementsleven in ons land, onder meer tot uiting komende in een sterke daling van het aantal bioscoopbezoe kers. Die vermindering zou zich sinds 1956 heel duidelijk hebben gemani festeerd maar het C.B.S. verwerpt nochtans de stelling dat de televisie de oorzaak van deze vermindering van tet uitgaansleven zou zijn. Reeds in 1950 liep bijvoorbeeld 't bioscoopbezoek sterk achteruit en toen had nog bijna niemand televisie. Ook op andere terreinen van vrije tijdsbesteding zijn er ontwikkelingen gaande, die volgens het C.B.S. hoe genaamd niets met de televisie te ma ken hebben. In Centraal Economische Berich ten zijn deze conclusies van het C. B. S. echter van kritische kantteke ningen voorzien. Inderdaad is het be- Uit een door het Economisch In stituut voor het Midden- en Kleinbe drijf ingesteld onderzoek blijkt, dat in vrijwel alle branches van de detail handel in voedings- en genotmiddelen op de twee laatste dagen van de week meer dan de helft (51 tot 56 van de totale weekomzet wordt geboekt. De zaterdag is in de periode 1956 - 1964 de belangrijkste verkoopdag voor de detailhandel gebleven, zij het dat deze dag enigszins aan beteke nis heeft ingeboet. Dit kwam in de eerste plaats ten goede aan de vrij dag. Wat de overige dagen betreft wordt opgemerkt, dat in de slagers- en in de viswinkels de maandagomzet zeer laag is. De maandag is trouwens voor de meeste branches de slechtste ver koopdag van de week. Bij de branches in duurzame con sumptiegoederen kan aan de zater dag dooreengenomen een wat minder grote betekenis worden toegekend dan in de voedings- en genotmidde lensector. Alleen in de schoenendetailhandel vormt de zaterdagverkoop meer dan 30 van de weekomzet en wordt op vrijdag en zaterdag meer verkocht dan in de eerste vier dagen van de week. Toch is ook in de sector duurzame gebruiksgoederen de zaterdag de be langrijkste verkoopdag, waarop 1 V2 tot 2 maal zoveel wordt omgezet als op de andere dagen van de week. Uit zonderingen zijn hier de gespeciali seerde boekwinkels en de ijzerwaren- zaken. Hier werden de hoogste om zetten behaald op dinsdag en woens dag. Dat de zaterdag als verkoopdag toch enigszins aan betekenis heeft in geboet, is voor een deel te verklaren door het feit, dat in verschillende plaatsen de vrijdagavond als koop avond belangrijk is geworden. Dat geldt vooral voor de sector duurzame gebruiksvoorwerpen, echter niet voor de bakkers en slagers. zoek aan sportuitvoeringen, beroeps toneel en concerten al vanaf 1950 da lende, maar de bioscopen geven een ander beeld; het bezoek is in 1956 gelijk aan dat in 1950, terwijl vanaf 1956, het begin van de sterke uit breiding van de televisie, een snelle achteruitgang is te zien. Bijzonder veelzeggend zijn ook de cijfers van Engeland. In de delen van Engeland, waarin de televisie in 1950 op gang kwam, daalde het bioscoop bezoek met 7,6 terwijl in de stre ken, die nog geen ontvangst hadden, vrijwel geen daling (0,25 optrad. In west-Duitsland trok de bioscoop in 1955 766.000 bezoekers, in 1963 377.000! In Frankrijk constateert men niets dergelijks. VEERTIEN MAN OPGESLOTEN NA MIJN EXPLOSIE Door een ontploffing van een com pressor zijn in Zuid-Slavië veertien mannen ingesloten in een kolenmijn. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door een brand, die veel rookontwik keling tot gevolg heeft. Er is volgens een woordvoerder van de mijndirec- tie een kleine kans dat de ingeslote- nen het er levend afbrengen. Aanvankelijk zouden achttien man nen bedolven zijn geweest, zo meldt 't persbureau Tanjoeg. Vier hebben zich Mijnhardt's Zenuwtabletten onder het vallende puin uit te weten te werken. De ramp heeft zich voor gedaan in de republiek Servië. Een laag van ongeveer 30 meter dik heeft de mannen bedolven. Over de oorzaak van de ontploffing van de luchtcompressor tast men nog in het duister. De mannen zitten op een diepte van 1500 meter. Na 18 uur graven zijn de redders zes meter ge vorderd. Geen enkel levensteken is vernomen. De mannen zouden een muur van steenkool hebben moeten bouwen om de brand, die verderop in dezelfde schacht woedt van zich af te houden. A frisse King Pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking. OLIE EN AARDGAS NNP - Nederland heeft de aarde de hand toegereikt. En de aarde heeft die met gulle gaven gevuld. Van een aan delfstoffen maar zeer arm gebied is Nederland plotseling omhoog geschoten tot een land met verrassende energiemogelij kheden. Het opent ongekende perspectieven De lesboekjes van aardrijkskunde hebben altijd de brave leerlingen van onze lagere scholen verkondigd, dat ons land naast een povere hoe veelheid steenkool in het zuiden nog wat olie bezit in de velden rond Schoonebeek. Veel kon 't allemaal niet zijn, zo vertelden de leerboe ken, al ging men dan nijver te werk om wat van de aarde in haar schoot verborgen hield naar boven te bren gen. Dit alles is in de laatste tien jaar wel drastisch veranderd. De groot ste klap kwam nog maar kort gele den, nauwelijks anderhalf jaar te rug, toen de ingenieurs van de NAM de Nederlandse Aardolie Maatschap pij, die hier de boringen verricht, berekenden, dat het bij het Gro ningse Slochteren aangeboorde gas- veld zeker elfhonderd miljard ku bieke meter aardgas van een zeer goede kwaliteit bevatten. Hoe in drukwekkend dit getal is, blijkt als het voluit wordt geschreven: Ï.IOO.OOO.OOO.OOO m3. Daar kunnen heel wat oventjes op draaien. Maar niet alleen met het aard gas zijn de laatste jaren verrassende ontwikkelingen op gang gebracht. Ook de olieproductie van Neder land is dankzij verrassende vond sten in het westen van het land op sensationele wijze uitgebreid, in feite zelfs meer dan verdubbeld. Om nog wat cijfers te noemen: het veld Schoonebeek heeft een dag productie van rond 2750 m3 ruwe olie, de velden in het westen, die te vinden zijn in de vierhoek Hoek van Holland, Leiden - Gouda - Dord recht, gaven (in 1961) per dag rond 3400 m3, terwijl het staatsgasbedrijf hier dagelijks ook nog eens dui zend m3 aardgas af kon nemen. In het westen waren in 1961 120 put ten in bedrijf, in het veld Schoone beek 300. De totale productie aan aardolieproducten bedroeg in 1963 ruim twee miljoen ton. Dit was vol doende om ongeveer één vijfde deel van de totale Nederlandse behoefte te dekken. In de komende jaren, wanneer ge leidelijk aan de aardgasvoorraden, die onder het aardoppervlak zijn opgeborgen, worden aangeboord, zal deze verhouding nog wel aan zienlijk veranderen. In het ontwik- kelingsbestel van onze economische samenleving betekent dit een be langrijk voordeel. De noodzakelijke invoer van energiemiddelen zal af nemen, de nationale beurs wordt daardoor wat dikker, hetgeen tot uitdrukking komt in een gunstiger betalingsbalans. Uit de nationale portmonnaie kunnen dan weetf meer centen worden gehaald voor het betalen van andere voor ons land noodzakelijke voorzieningen. De geschiedenis van olie. en aard gasvondsten in Nederland is er een vol verrassingen en onverwachte te genslagen. Zij is ook nog jong. De eerste maal, dat in Nederlandse bo dem een boor verdween, was in 1904 toen de rijksdienst voor opspo ring van delfstoffen een aantal ver kenningen uitvoerde om te zien of ook in ons land een kans aanwezig was om het vloeibare goud, de olie op de aarde te veroveren. In dat jaar werd in Midden-Duitsland, bij het plaatsje Nienhagen, een olieveld gevonden. De geologen, meer wer kend met kansberekeningen en gok jes dan met serieuze wetenschap pelijke onderzoekingen, meenden dat het wel eens heel goed mogelijk kon zijn dat. dan ook in Nederland oflle kon worden gewonnen. Zjj zouden echter nog twintig jaren moeten wachten tot zij tot de ont dekking kwamen dat hun gok niet tevergeefs was geweest. In 1924 werd bij Winterswijk voor het eerst olie aangeboord. De productie van die allereerste boring was overi gens niet om naar huis te schrijven: welgeteld één flinke melkfles vol werd naar boven gebracht. Die fles wordt nog altijd, kompleet met het drabbige vocht dat toen naar boven kwam, op het ministerie van Eco nomische zaken in Den Haag be waard. Al was de boeveelheid dan niet veel bijzonders, één ding was bewe zen: er zat olie in de Nederlandse bodem. De hand van de Nederlan der kon naar de aarde worden ge reikt, in de goede verwachting, dat de aarde wel zo vrindelijk zou zijn die te vullen. 356 INWONERS PER KM- Bevolkingsdichtheid in Nederland Nederland is nog steeds verreweg het dichtstbevolkte land van West- Europa, zo blijkt uit de statistieken van de OESO, de organisatie voor wikkeling. Ons land telt 356 inwo ners per vierkante kilometer, tegen België 305, West-Duitsland 223 en Engeland 221. Nederland had in de periode 1950 - 1962 de grootste bevolkingsaan was van deze landen, nl. 1,3 procyt per jaar, tegen België 0,5, Duisland 1,1, Engeland 0,5 en Japan 1,0. Met de autodichtheid valt het in ons land nogal mee, er rijden in Ne derland 62 auto's per duizend inwo ners tegen 101 in België, 111 in Zwitserland, 117 in Frankrijk, 119 in Duitsland, 126 in Engeland en 140 in Luxemburg. De Nederlandse woningbouw is meer in lijn met die van andere lan den in 1962 kwam in Nederland 6,7 wooneenheden per 1000 inwoners ge reed, tegen 4,9 in België, 6,6 in Frankrijk en 10 in Engeland. Dit was aanzienlijk minder dan de 10,1 in Duitsland x de 10,5 in Zwit serland. Ten behoeve van de economische groei van de ontwikkelingskernen heeft minister Bogaers - overeen komstig een advies van de Staats secretaris van Economische Zaken - aan een aantal provincies extra wo ningen voor dit jaar toegewezen en wel Groningen 288, Friesland 324, Drenthe 228, Overijssel 132, Nrd.- Holland 144, Zeeland 156, Noord- Brabant 168, Limburg 84( tezamen 1524. Deze toewijzing ie sgeschied op basis van 40 woningwetwoningen, 10 premiewoningen en 10 ongesubsidi eerde woningen voor elke primaire ontwikkelingskern en 8 woningwet woningen, 2 premiewoningen en 2 ongesubsidieerde woningen voor elke s'ecundaire kem. De provinciale besturen kunnen bij toewijzing van deze extra woningen aan de in aanmerking komende ge meenten zo nodig in beperkte mate van genoemde basis-verdeling afwij ken, mits het totale aantal per pro vincie ongewijzigd blijft. Bij de woningtoewijzing voor 1965 in oktober j.l. verzocht de minister de provinciale besturen bij de verdeling over de gemeenten van de initieel toe gewezen contingenten geen rekening te houden met de woningen voor de ontwikkelingskernen, die thans extra zijn verstrekt. OLIE-STAKING IN BELGIË Twaalf liter benzine was het maxi mum dat Brusselse automobilisten kregen aan hun benzinepompen. De staking die maandagmorgen is begon nen in de Belgische olieraffinaderijen heeft onmiddelijk gevolgen gekregen. De oliemaatschappijen hadden wel meegedeeld, dat er voor 65 dagen voorraad was in het land, maar auto mobilisten hadden daarin maar wei nig vertrouwen. De staking begon dan ook met een algemene bestorming van de benzinepompen. In de pomp stations zelf pastte men direct een rantsoenering toe. Er staken 5000 man. De oliemaatschappijen zelf bleken ook zuiniger dan hun verklaringen. Zelfs de buitenlandse ambassades die hun benzinevoorraden wilden aan vullen kregen een weigering. De Shell, de Esso en andere 'belangrijke ondernemingen wilden de tanks van de pompstations niet meer onmiddel lijk bijvullen. vragen OPTICIEN WAALWIJK RUSSISCHE LICHTE INDU. STRIE GAAT ZICH OP VERBRUIKER RICHTEN Indertijd is gemeld dat onder het bewind van Chroesjtsjov begonnen was met het, nog op beperkte schaal, toepassen van de theoriën van de Sowjet Russische econoom professor Libermann, die op 9 sept. 1962 voor stellen heeft gedaan voor het meer afstemmen van de produktie der Rus sische lichte industrie op de vraag van de verbruiker. Chroesjtsjovs op volgers hebben nu besloten dit denk beeld verder uit te werken. In een 400-tal bedrijven zullen nieuwe werk wijzen worden toegepast, aldus een mededeling van de ondervoorzitter van de Sowjet Russische economische raad Zotov aan een correspondent van "Tass". Dit besluit is gevallen nadat de proef, die gedurende twee maanden in twee Moskouse textiel- en nimmer ruw of schraal fabrieken is genomen, een geheel po sitief resultaat heeft opgeleverd. De leiders der 400 aangewezen be drijven zullen zich in het vervolg rechtstreeks verstaan met 'hun afne mers, dat zijn de staats winkelbedrij ven, die hun produkten verkopen. Leiders der winkelbedrijven zullen hun bestellingen bij de fabrieken plaatsen aan de hand van de hun ge bleken voorkeur der klanten. De nieuwe regeling geeft de fa brieksdirecteuren grotere verantwoor delijkheid. Zij zullen er in het ver volg niet slechts op toezien dat de kwaliteit der fabrieksgoederen goed is, doch zij zullen, bij het regelen der produktie, ook rekening houden met het winstmotief, dat in de plaats komt van het geldende stelsel, dat uitging van de waarde der vervaar digde artikelen. De fabrieksdirecteuren zullen, op verzoek van de afnemende staatswin- kelbedrijven, hun produktieschema's kunnen wijzigen. Winstderving als gevolg van verminderde vraag zal kunnen worden opgevangen door het onttrekken van gelden aan reserve fondsen, die worden beheerd door de economische streekraden. De fa brieksdirecteuren zullen voortaan ook zelfstandig de sterkte van hun perso neel, de voorraad grondstoffen en de hoeveelheid der te vervaardigen goe deren kunnen bepalen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1