wAAlwijkse en UnqstPAAtse couraiu Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS <^Bogaertó VRIJDAG 5 FEBRUARI 1965 86e JAARGANG No. 10 Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Oit blad verschijnt 2 x per week Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.2Ö p. mnd. (1.00 4- 5ct. inc.k.) j'Wfl p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: „ECHO De K.V.P. in Noord-Brabant is het beu. Zeer binnenkort zal een start schot worden gegeven voor een actie om meer rijkswegen voor Brabant te verwerven. De werkgroepen gaan er zich nu reeds mee bemoeien. We ontlenen aan de documentatie het volgende In 1963 had Nederland in totaal 138.000 auto's; dit is 1 op 60 inwo ners; het aantal personenauto's bedroeg 85.000, dit is 1 op 100 inwo ners. Prognoses in 1953 voorspelden het aantal auto's voor 1970 op ten min ste 600.000 en ten hoogste 800.000. Dit aantal was echter al bereikt in 1960, dus na 7 jaar inplaats van na 17 jaar. In mei 1964 is de één miljoenste auto in het Nederlandse wagenpark opgenomen. Als deze ontwikkeling zich door zet - en de tekenen wijzen erop, dat de toeneming in werkelijkheid nog sterker is zal het aantal auto's in 1970 2,5 x zo groot zijn dan in 1960 en in 1980 ongeveer 4 x zo groot. Dit zijn geen onwaarschijnlijke cij fers, want ze zijn niet groter dan in verscheidene landen in West-Europa nu reeds geconstaeerd worden. De gemiddelde groei van het ver keer in Nederland gedurende de laat ste 10 jaar is ongeveer 8 per jaar. De gemiddelde groei in Noord-Bra bant bedraagt 10 vóór en na de oorlog In de jaren dertig werd de Neder landse wegenbouw voortvarend ter hand genomen. Door de vaststelling van het eerste Rijkswegenplan in 1927 werden wettelijke mogelijkhe den geschapen voor de vernieuwing van het net van landwegen. De uitvoering ervan kwam in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog snel op gang - een vrij sluitend net van meren deels autosnelwegen in de Randstad Holland. - de eerste doorbreking van het isolement van de randprovin- cies door een verkeersweg over de af- sluitlijk die in westelijke rich ting werd doorgetrokken naar Den Helder en in oostelijke richting naar Heerenveen ('n traject van bijna 100 km), een betere verbinding van het Zuiden van Nederland in die zelfde periode met het Wes ten des Lands, doordat een aantal veerponten over de gro te rivieren werden vervangen door bruggen Moerdijk, He- del, Zaltbommel, Keizersveer en Grave. De uitgaven van het Rijk t.b.v. de wegenbouw stegen in die periode van f 7 millioen in 1933 tot f 12 mil- lioen in 1936 en f 30 millioen in 1938. In de periode vóór de 'laatste we reldoorlog werd in Nederland 590 km rijbaanlengte van rijkswegen aange legd. Slechts 12,5 km hiervan ofwel 3,5 kwam in Nrd-Brabant tot stand. Na de oorlog betrok het Rijk in veel gro tere mate ook de zgn. randprovincies in zijn activiteit, althans werd in het noorden des lands het wegennet re soluut met moderne autowegen uitge breid, vooral in Groningen en Fries land. Het net van autobanen in de Rand stad, werd voorts vanuit het Westen doorgetrokken in oostelijke richting (het zgn. Hazenpad naar Arnhem) en de Zuiderzeestraatweg naar Zwolle en in Zuidelijke richting (Dordrecht - Breda en Utrecht - Den Bosch. De weg Utrecht - Breda is thans in aan leg). Van de 956 km aan rijbanen, die in Nederland tussen 1947 en 1962 werden gebouwd kwamen 180 km of wel 18,8 tot stand in Noord-Bra bant. Het is van belang te stellen, dat - helaas - deze verhoogde activiteit in Noord-Brabant volstrekt onvoldoende is geweest om de inmiddels opgelo pen achterstand in te halen, omdat die juist samenviel met de stormach tige industriële ontwikkeling, die de ze provincie vooral na de oorlog te zien heeft gegeven en nog steeds te zien geeft. Het is interessant om een verge lijking te maken tussen het bedrag dat voor investeringen in wegen, bruggen en tunnels op de Rijksbegrotingen van voor de oorlog en thans wordt uitge trokken en zulks dan in verhouding tot het totaal van het Staatsbudget. Dan blijkt, dat budgetair gezien ge durende de laatste drie jaren slechts 38 van hetgeen voor de oorlog voor investeringen aan rijkswegen ter besdhikking werd gesteld, uitgetrok ken en dit terwijl het verkeer verzes voudigd is. Hier is dus een relatie gelegd ten opzichte van het nationaal budget. Kijkt men naar de absolute cijfers en houdt men daarbij rekening met de prijsindex, dan ziet men dat het geld bedrag, dat in het laatste jaar, 1964 dus, op de Rijksbegroting is uitge trokken, overeenkomt met het niveau van J939. Dit laatste omgerekend op prijsbasis 1964. En toen hadden wij ruim 150.000 auto's en nu is de éénmillioenste auto op de Nederlandse wegen gearri veerd. Het heeft er alle schijn van dat de wegenaanleg een sluitpost is in het kader van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het voorstel, om door middel van temporisering van bepaalde grote wa terstaatkundige werken binnen de be groting van Verkeer en Waterstaat meer gelden voor de wegen ter be schikking te krijgen is belangrijk, doch van meer belang is, dat ook bui ten Verkeer en Waterstaat wordt ge keken als men op zoek gaat naar middelen. De wegen zijn zo essentieel en van zo dominerend belang, dat men bij het zoeken naar middelen, welke vrij gemaakt kunnen worden voor in vesteringen in wegen, zich niet moet beperken tot de begroting van Ver keer en Waterstaat, doch dat men hier alle andere begrotingen in moet be trekken en men moet dan daar gaan snoeien, waar het het meest verant woord is. Dit mag geen zaak zijn van de Mi nister van Financiën, doch dit is een zaak voor Kabinet en Parlement. Als hier gesproken is over wegen, dan gold het rijkswegen en men zal wellicht zeggen, maar er worden ook belangrijke bedragen door Provincies en Gemeenten geïnvesteerd. Prof. Bosman becijfert dat de uitgaven van de overheid terzake van wegen en oeververbindingen in 1962 hebben belopen 632 miljoen. Hiervan kwam voor rekening van de Gemeenten 362 miljoen. Het lijkt onjuist deze ge meentelijke uitgaven te kwalificeren als verkeersvoorzieningen. Verreweg het grootste gedeelte van de gemeen telijke uitgaven voor straataanleg moet worden gerekend tot de woon voorzieningen. Tenslotte moge in het kader van wat op het budgetaire vlak is gezegd, niet onvermeld blijven, dat het ver keer aan de Staat de volgende op brengsten oplevert Motorrijtuigenbelasting 245 milj. Bijzonder invoerrecht op benzine 595 milj. Weeldebelasting auto's 185 milj. Invoerrechten 9 milj. 1.034 milj. HUIDIGE SITUATIE IN NOORD-BRABANT Uit een recente studie van de Prov. Planologische Dienst van Noord-Bra bant is gebleken, dat in 1962 slechts 80 km rijkswegen in Nrd.-Brabant of wel 24 een voldoende capaciteit bezat om het verkeer te verwerken. De rest was overbelast, deels in ernstige mate overbelast. Van de pro vinciale wegen bleken in 1962 onge veer 330 km van de 1034 km even eens niet meer tegen hun taak te zijn opgewassen. De zware belasting van het ver- keerswegennet komt niet alleen tot uiting in een lage gemiddelde rijsnel heid van de weggebruikers, maar ook in hoge ongevallencijfers. Noord- Brabant is in Nederland de provin cie met het grootste aantal dodelijke verkeersongevallen. Voor Nederland waren dit er in 1962 in totaal 2.073. In Noord-Brabant 368 ofwel 18 In Noord-Brabant had 1,8 van de ongevallen een dodelijke afloop, welk cijfer landelijk ligt op 1,1 In dit opzicht ligt Brabant dus 64 boven het Rijksgemiddelde en het lijdt geen twijfel, dat de oorzaak van deze ongunstige Brabantse situatie gezocht moet worden in het feit, dat wij een wegenstelsel hebben, dat zwaar over belast is, van onvoldoende kwaliteit en bijgevolg zo bijzonder gevaarlijk. De situatie is het ernstigst op de grote Oost-West traverse de rijksweg T ilburg - Breda - Bergen op Zoom Opvallend is, dat op de eveneens drukke rijksweg nr. 16 (Breda-Moer- dijk) minder ongelukken gebeuren dan op de andere rijkswegen (o.a. de weg Breda-Zundert-Antwerpen). Dit houdt verband met het feit, dat rijksweg 16 een moderne autosnelweg is met veilige kruisingen en geschei den rijbanen. Aangezien het Brabant se wegennet zeer zwaar met verkeer is belast en slechts voor een klein gedeelte uit autowegen en werkelijke autosnelwegen bestaat, ligt hier een der oorzaken voor het ongunstige on- gevalienbeeld, dat de provincie thans biedt. Ofschoon hier in het algemeen over rijkswegen wordt gesproken, mo ge daarnaast niet onvermeld blijven, dat er natuurlijk ook vele problemen en wensen zijn op het gebied van de provinciale wegen en verkeerspleinen. Wij denken bijvoorbeeld aan de traverse 's-Hertogenbosch, beginnend bij het verkeersplein bij Chalet Royal, waar op het ogenblik per etmaal ruim 40.000 auto's en op de spitsuren 4000 auto's overheen geperst moeten worden, waarna dan vervolgens weer een ongelukkig verkeersplein na 1 km de stoplichten bij het zgn. Brug- plein, waarna enkele honderden me ters een wegkruising onmiddellijk ge volgd door de Orthense overweg. Het gevolg hiervan is kilometers lange files met wachtende auto's. De Bos sche traverse kost bijvoorbeeld tussen 5 en 7 uur des avonds normaal ge sproken ongeveer 3 kwartier. Indien niet vóór 1970 werkelijk in grijpende maatregelen worden getrof fen, zal in dat jaar nagenoeg het ge hele rijkswegennet in Nrd.-Brabant (nl. 300 km. van de in totaal 330 km) met verkeer overbelast zijn en 800 km van de 1200 km van het provin ciale wegennet. Deze overbelasting zal nog grotere vertragingen, nog meer ongevallen meebrengen op de Brabantse wegen. Hoe de Oost-West-weg Tilburg - Breda het verkeer in 1970 zal moe ten verwerken is vooralsnog een raad sel. Momenteel passeren over deze weg, die een toelaatbare capaciteit heeft van pl.m. 9000 motorrijtuigen per dag, reeds meer dan 15.000 auto's. De weg van Tilburg naar Breda - Bergen op Zoom is een enkelbanige 3-strookweg met talloze gevaarlijke kruisingen, uitmondingen van parti culiere erven en bebouwingen, waar op bovendien langzaam verkeer is toegelaten, die - om de maat vol te men - door verscheidene bebouw de kommen loopt. Algehele vervanging van deze weg zou reeds jaren een feit moeten zijn geweest. Het tracé voor een derge lijke vervangende weg is technisch gereed. Op de vaststelling van het tracé door de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt zeer gewacht. HOE KON DEZE NOOD SITUATIE ONTSTAAN? 1. Nederland is door de auto overrompeld; men heeft kennelijk de ontwikkeling van het verkeer voort durend onderschat. 2. Meer dan elders in Nederland bestaat er juist in Noord-Brabant een ernstige discrepantie tussen de groei van het economische leven en de ver betering en uitbreiding van het net van hoofd verkeerswegen. In de afgelopen 10 jaar werd 34% van de totale industrialisatie van Ne derland gerealiseerd in Noord-Bra bant. Tegen deze krachtexplosie van het Brabantse industriële bedrijfs leven steekt de activiteit van het Rijk op het gebied van de wegenbouw in Noord-Brabant wel zéér af. De situatie is nu zo geworden, dat alleen een even snel opkomende en even explosieve golf van wegenbouw kan voorkomen, dat het transport systeem van Noord-Brabant in de naaste toekomst op essentiële pun ten zal worden verlamd. De overbelasting van de wegen en dit geldt wederom in het bijzonder voor Noord-Brabant, heeft voor het bedrijfsleven wel zeer bijzonder on aangename financiële consequenties. Dit geldt zowel voor het personenver- voer als voor het goederenvervoer en voor beide categoriën voor het parti culiere zowel als voor het beroepsver voer. De overbelasting van de wegen, waardoor het tempo waarin het ver keer zich afwikkelt aanzienlijk bene den het optimale komt te liggen en de verkeersstagnaties hebben tot gevolg, dat er een bijzonder groot aantal im productieve uren wordt gemaakt en dit geldt dan zowel manuren als ma chineuren (auto-uren). Voor het ver lies aan productieve uren in de sec tor particulier personenvervoer is geen schatting te maken. In Brabant is de situatie wel bij zonder slecht en dientengevolge het vervoer in Brabant veel te duur, het geen de concurrentiepositie van de Brabantse industrie op de export markt in ernstige mate verzwakt. Het rijkswegenplan 1958 heeft in dit opzicht aan Noord-Brabant weinig te bieden. Naast de projectie van 184 km nieuwe wegen voorziet het vooral in het verbeteren van een aantal be staande wegen. Het z.g. 1200 km-plan van de Mi nister van Verkeer en Waterstaat biedt intussen op papier wel betere perspectieven. Dit overigens on officiële - plan, ook wel 15-jaren plan geheten, omvat 1200 km aan te leggen autowegen in Nederland in de periode van 1960 - 1975. Het aandeel van Noord-Brabant daarin is ongeveer 20 d.i. 230 km weglengte of - omgerekend - 460 km rijbaanlengte. De belangrijkste wegen van het 1200 km-plan voor Noord-Brabant zijn a. een geheel nieuwe weg langs de grote Brabantse steden vanaf Ber gen op Zoom naar Tilburg (een nieu b. een nieuwe verkeersweg van Den Haag - Rotterdam langs Ber gen op Zoom (de Zoomweg); c. nieuwe verbinding van Eind hoven naar Arnhem; d. en de reeds in aanleg zijnde E-3 weg van Eindhoven naar Venlo. Al deze wegen maken tevens deel uit van het plan van zg. Europawe gen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Na ties. Ook al biedt het 1200 km-plan be tere en meer mogelijkheden voor N. Brabant dan 't reeds genoemde rijks wegenplan 1958, het voldoet toch niet aan de eisen die het verkeer in deze provincie daaraan stelt. Dat er een Benelux gegroeid is, kan er stellig niet uit worden afgeleid, want geen enkele grote verbinding is naar Bel gië doorgetrokken, noch de Zoom weg, noch Breda - Antwerpen, noch Eindhoven-Antwerpen en Eindhoven - Hasselt. Er zijn slechts 2 bruggen gepro jecteerd over de grote-rivieren-bar- rière aan de noordgrens van de pro vincie, (Volkerak en Ravenstein) hoe wel rekeningen hebben uitgewezen dat het aantal grote bruggen voor 1980 met 4 a 5 zal moeten zijn uit gebreid. bt voor Midden-Brabant zo be langrijke verbinding Tilburg - Gorin- chem, die als wtg no. 62 deel uit maakt van het Rijksivegenplan 1958, komt niet op het 1200 km-plan voor. Aan het 1200 km-plan moesten ver der nog worden toegevoegd een aan tal projecten die Rijkswaterstaat al onderhanden of in voorbereiding heeft. Het totale program van het Rijk voor tussen 1960 en 1975 aan te leggen of te reconstrueren wegen zal naar schatting niet omvatten pl.m. 460 km rijbaanlengie maar waar schijnlijk circa 730 km, ofwel bijna 50 km per jaar. Dit nu komt neer op het 4,5 vouw van het bouwtempo van 1947 - '62 en op meer dan een verdubbeling van 't (reeds verhoogde) bouwtempo in de periode 1957 - '62. Berekeningen als deze wijzen er op dat het 1200 km-plan zeker voor wat NoordBrabant betreft op zich on voldoende is en dat het werkelijke bouwprogram aanzienlijk groter zal zijn en zal moeen zijn. Het zuiden is stiefmoederlijk be deeld. Wij hebben dus eigenlijk nu de situatie In het westen goede we gen met veel verkeer, in het noorden goede wegen met weinig verkeer, in het zuiden slechte wegen en veel ver keer. Voorzichtig wordt gesproken van 'n achterstand. In feite is hier sprake van een acherstelling. Illustratief is een overzicht, dat is opgenomen in het „Interimrapport betreffende het wegverkeer in de provincie Noord- Brabant", dat verleden jaar is ver schenen. Vermoedelijke uitgaven aan land wegen, bruggen en tunnels 1953 - 1963 Ned. abs. in milj. N.-Brab. in v. N. 1953 f 17,4 1954 27,4 1955 34,4 Brillenspecialist Optica Houdt Bogaerts voor ogen 1956 50,0 3,6 7,2 1957 63,9 10,4 (16,3 1958 65,3 11,5 (17,6 1959 67,0 12,3 (18,4 1960 78,5 16,8 (21,4 1961 123,8 24,4 (19,7 1962 123,7 19,1 (15,4 1963 142,6 14,0 9,8 '53-'63 794,0 138,4 (15,1 2,1 (12,07) 1,3 4,74) 4,1 (11,92) In deze tabel zien wij, dat in de jaren 1957 t.m. 1961 in Brabant in het kader van 'het nationale totaal een redelijk bedrag werd besteed. In 1960 en 1961 lagen wij op on geveer 20 van het totaal in Neder land bestede bedrag. In 1962 vallen wij terug tot 15 en in 1963 tot 10 Zo op het eerste gezicht is dit on begrijpelijk voor een provincie, die zich de meest expansieve toont en die centraal ligt ten opzichte van natio nale en internationale verkeersstro men. In Brabant is als minimum-pro gram nodig - Realisatie van het Rijkswegen plan, voorzover niet klaar. - 3 wegen van het 1200 km-plan (1960 - 1975) Korteven - Oirschot; Eindhoven - N.O. Ned.; Zoomweg. - weg Tilburg - Gorkum - Rondweg Den Bosch - Doortrekken verbindingen naar België (met name voor Breda). Kosten 500 miljoen. Dit komt neer op 50 miljoen per jaar, gedurende de komende 10 jaar. Ja. Maar men moet nauurlijk reëel zijn. Een her-oriënatie en aanpak van allure zijn niet op stel en sprong te verwezenlijken. Wel kan onmiddellijk met de nodige voorbereidingen wor den begonnen, uitbouw apparaat dan wel uitbesteding, tracé-vaststelling, tekenwerk. Dit is noodzakelijk en daarmee is nog weinig geld gemoeid. Inussen moet ingaande 1965 het geld beschikbaar worden gesteld voor die projecten, die op korte termijn voor uitvoering vatbaar zijn. Dit zijn eensdeels projekten, die deel uitmaken van het wegenplan en als zodanig te noemen a. Rondweg Den Bosch - 12 km. Kosten 25 miljoen. Voor zuidelijke rondweg d.w.z. tot Rijksweg is tracé vastgesteld. Voor het noordelijke deel was enkele jaren geleden tracé vastgesteld, maar dit is nu weer opnieuw in studie. Zaak is, dat dit tracé op korte termijn defini tief wordt, zodat ook de uitvoering van dit noordelijk deel spoedig ter hand kan worden genomen. b. Deel weg Korteven - Tilburg; namelijk Tilburg - Breda. Voor dit gedeelte, 27 km weg, dat circa 27 miljoen kost, is de situatie ook zodanig, dat tracé kan worden vastgesteld en ook daarvoor is 'On middellijk uitvoering dringende eis. c. Zoomweg. Hier geldt tevens, dat tracé geen moeilijkheden behoeft op te leveren. De uitvoering schijnt op korte termijn te realiseren. Doch daarna is er een aantal ande re projekten die beschouwd kunnen worden als afrondingen van voltooide projekten. Hier liggen de tracé's veel al vast, plannen zijn ingediend, of le veren de tracering en de uitwerking geen problemen op, zodat het daar uitsluitend een kwestie van geld is. Te noemen zijn De E-3 weg van Ommel tot de Limb, grens grens 13 km 15 milj. Omlegging Boxtel in E-9 8,5 km 8 milj. Aansluiting bij Enschot van weg Vught-Tilburg naar Tilb.-Eindh. 6,5 km 6 milj. Oosterh.-Nieuwendijk (Rijksweg 27) 12 km 15 milj. Oml. Heesch 5,5 km 5,5 milj. Verdubbeling Heesch-Grave 13,5 km 12 milj. Verbinding bij *«#vv OUC J/-W"YI\Ajr/\l>Vjr PjO. 1U De tcho van het Zuióen Opgericht 1878 Te weinig wegen in N.-Brabant TOEKOMSTIGE SITUATIE IN NOORD-BRABANT ECONOMISCHE CONSEQUENTIES ONVOLDOENDE we Oost-West-as); ACHTERSTAND OF ACHTERSTELLING Grotestraat 220, Waalwijk siW Telefoon 3560 b.g.g. 4140 BUDDEMEYER chemisch roini&en grotestraat 9b v»ci«Jwijk MINIMUM-PROGRAM IS DIT ALLES TECHNISCH UITVOERBAAR?

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1