waaLwijkse en lAnqstPAAtse couraiu Producentenverenigingen houden ook hun bezwaren Gemeente begroting 1965 Jampe Aardgas stimuleert Nederlandse vestiging van Amerikaanse industrie Werkgelegenheid op hoog peil Gemeenteraad Drunen Vliegtuig tegen berg 85 doden 86e JAARGANG No. 12 Kwaliteit een eerste vereiste Nederlands schip vermist Damesmode Tilburg In Gewest Waalwijk ymmmmm* VRIJDAG 12 FEBRUARI 1965 86e JAARGANG No. 12 De echo van het Zuióen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur: JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Abonnement: p. week (0.24+ 1 ct. inc.k.) 0.2fl p. mnd. (1.00+ Bet. inc.k.) AOfl p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) j 3.10 p. kwrt. p. poet 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres: „ECHO' Eind vorig jaar heeft ir. C. S. Knot- ternerus, voorzitter van het KNLC, op de algemene vergadering in As sen, gezegd, dat producentenorga nisaties, coöperatief of niet, steeds meer nodig zullen zijn. Kort voor Kerst heeft ir. IJ. de Boer, direk- teur van Cebeco, het nog eens on derstreept en met name de vraag besproken of men die organisaties kon onderbrengen bij de coöpera ties al dan niet. Daarop kwamen de berichten, dat de commissie der E.E.G. in Brussel deze verenigingen ziet als een onderdeel van marktor- denende maatregelen en dat zij zelf op subsidies kunnen rekenen uit 't oriëntatie- en waarborgfonds. Ten slotte kwamen uit Frankrijk be richten, dat men daar steeds meer de kant van de producentenkringen op gaat. Wat is hier eigenlijk aan de hand? EEN BONTE VERSCHEIDENHEID Producenten verengingen zijn er altijd geweest, sinds boer en tuin der hun producten zelf niet meer ian de man brachten. Zuivelfa- >rieken en fruit-, groenten- en jloemenveilingen zijn bekende 'oorbeelden. In de laatste tijd ko nen er echter veel meer bij, n.l. /erenigingen van pluimveemesters, calvermesters, varkensmesters, con- racttelers (zaaizaden, peulvruch ten, poot- en consumptieaardappe len) enz. En zelfs denkt men er over voor rundveehouders en telers van al lerlei gewassen óók verenigingen op te richten. Die verenigingen kunnen coöperatief zijn of niet. Maar ze willen in hoofdzaak het zelfde, n.l. afzet en verwerking in de hand houden of althans daarbij wat te zeggen hebben. Houdt men afzet en verwerking geheel in de hand dan zet men de zaak meest al coöperatief op, omdat er risico gedragen wordt. Biedt men alleen maar producten aan en stelt men eisen, dan staat men buiten de co öperatie, zoals ir. De Boer duide lijk maakt. Maar ook dan kan men nog nuttig werk doen, heeft ir. Knotternerus gezegd. Van vele zijden is er nogal verzet gerezen tegen deze bundeling van krachten. Immers de vrije, verwer kende industrie is er bang voor. Eendracht maakt macht en vere nigde producenten kunnen eisen stellen. Daar staat echter tegenover, dat zij ook kunnen komen met gro te, uniforme partijen van constante kwaliteit op vaste tijdstippen. Dat is het belang van de verwerkende industrie en daarom zal deze strijd wel met een sisser aflopen. HET HAASJE In land- en tuinbouw heerst nog al wat onbehagen over het feit, dat zij het zijn die de klappen krijgen als het misgaat, maar slechts een deel van de winst als het goed gaat. Dat is nog waar ook en er zijn er- gelijke voorbeelden van te geven. Als groenten en fruit of aardappe len laag geprijsd zijn, betaalt de consument toch een flinke prijs, dat kan nu eenmaal niet anders; de middenstand moet ook leven. Minder fraai is het, dat de eier- handel ons land tot dusver grote schade heeft berokkend door spe culatie. Die speculatie bestaat daarin, dat men niet koopt als men een dalende prijs verwacht. Bijge volg daalt de prijs dan ook! Bij oplopende prijzen zorgt men tijdig voor goede voorraden. Gevolg: de prijs loopt minder op dan de boer wenst. Maar ook: eieren worden vastgehouden en worden te oud. Dat schaadt de afzet in binnen- en buitenland, bezorgt het product (en ook de boer) een slechte naam en BUDDEMEYER chemisch reinigen grotestraat 95 waajwijk De vrees dat de Nederlandse kunst- vaarder Mauritssingel, die sinds za terdag wordt vermist, in een storm is vergaan, neemt steeds meer toe. Het schip, dat voer onder gezag van de 40-jarige kapitein J. Westenberg, had 10 bemanningsleden aan boord. Alle pogingen om het schip op te sporen, waarbij alle Westeuropese kuststations werden ingeschakeld, zijn nog vergeefs geweest. Bij de rederij P. A. van Es en Co. in Rot terdam is sinds vrijdag geen bericht meer van de Mauritssingel binnen gekomen. De Mauritssingel was met een lading graan onderweg van de Franse haven Bayonne naar Ham burg en mag als verloren worden beschouwd. het verbruik daalt. Zo kan men bij vele producten tal van misstanden aanwijzen. Het is begrijpelijk dat boer en tuinder daar genoeg van krijgen en zelf het roer in handen willen nemen. Zij moeten trouwens wel. Doen zij het niet, dan nemen tal van in dustriële ondernemingen zeM ö,e productie ter had of beheersen de markt zodanig, dat elk produktie- risico op boer en tuinder wordt af gewenteld. HET RISICO Tot zover is de zaak alleen van de kant van boer en tuinder be zien. De medaille heeft echter ook nog een keerzijde. Deze, dat afzet en verwerking veelal berusten op risicodragend kapitaal. Zo'n verwer- Ikende onderneming moet winst maken omdat zij meestal een n.v. is Wil men nu zelf de afzet en ver werking ter hand nemen of beïn vloeden, dan zal men ook het on dernemersrisico moeten aanvaar den. Dat is ook de reden waarom b.v. Cebeco niets voelt voor sa menwerking met producentengroe- pen die alleen maar aanbieden en eisen stellen. Ja maar, redeneren boer en tui nder, mijn eigen afzetorganisatie kan zo dicht mogelijk bij de con sument komen en dus ook zo dicht mogelijk bij de consumentenprijs. Dat zit dus altijd goed. Neen, dat zit niet altijd goed. Wij zullen extreem (en denkbeeldig) voorbeeld geven. Stel, dat alle aard appeltelers van Nederland zich ver enigen in producentenkringen. Een monopolie zal door de regering verbroken worden; concurrentie tussen de kringen moet er dus zijn. Daarmee zijn wij al rond, want wat men ook met de aardappelen doet (afzetten via eigen winkels, patates frites machinaal maken en aanbieden aan kramen, desnoods eigen kramen stichten, uit de markt nemen en verwerken tot derivaten) altijd zal men het risico dragen van marktbederf en instortende prijzen. BEZINNEN Duidelijker: de vele kosten van de werking zullen betaald moeten worden uit de marge tussen telers- prijs en consumentenprijs. Zodra dat niet meer lukt, stort de onder- boer en tuinder er in gestoken heb ben is grotendeels weg. Als het een n.v. is, is daarmee de kous af, maar bij een coöperatie kan men ook nog aansprakelijk zijn voor de schulden die overblijven. Gevolgtrekking: bezint eer gij begint! De stemming in land- en tuin bouw is thans van dien aard, dat de producentenorganisaties stellig zullen worden doorgezet. Tezamen met de komende vaktechnische organisaties die de drie C.L.O.'s bezig zijn op te zetten kan er een hergroepering in land en tuinbouw ontstaan, die van het grootste belang is. Wat ook gaat gebeuren is, dat men eindelijk eens behoorlijke kwaliteitseisen zal gaan stellen. Dat vloeit nolens volens uit het grote aanbod voort. MEER BINDING Bij de eieren is men, ondanks al le gepraat, nooit een stap verder gekomen, behalve dan bij de uit voer. Nu zal men ook voor de afzet in eigen land terdege op de kwali teit moeten gaan letten. Op zich zelf is dat een voordeel, maar de werkelijkheid gebiedt te erkennen, dat nog heel wat agrarische onder nemers zullen moeten leren kwali teitsproducten voort te brengen. Hopelijk zijn ze daartoe bereid, in dien dat loont. Samenvattende kan men zeggen dat de nieuwe organisaties geen he mel op aarde zullen brengen, om dat zij de markt nooit volledig be heersen. Wel kunnen zij er toe bij dragen, dat boer entuinder een wat groter aandeel krijgt in de uitein delijke opbrengst van hun produc ten. Het hangt er maar van af of men kan wil en kan samenwerken. En dat betekent ook: het kiezen en aanvaarden van deskundige leiding. Er zullen hier en daar wel onge lukjes voorkomen, maar men kan nu reeds stellen, dat de zaak door gaat. En vermoedelijk zullen wij ons over 10 of 20 jaar afvragen, hoe het mogelijk geweest is, dat wij het zo lang zonder deze afzetvorm gedaan hebben. Dat het product méér bindt dan de beginselen mag men natuurlijk niet zeggen; maar dat het product tot dusver te wei nig binding gaf, wél. Een DC-6 van de Chileense lucht vaartmaatschappij LAN is tegen 'n bergwand gevlogen, nauwelijks 80 kilometer ten oosten van Santiago. Het toestel stortte neer in 't Andes- gebergte en brandde totaal uit. Al le inzittenden, 78 passagiers en een bemanning van zeven koppen, kwa- neming in elkaar. Het geld dat de I men om het leven. In de vergadering van 29 januari j.l. hebben B. en W. aan de gemeen teraad de begroting over 1965 aan geboden. Deze begroting zal in de eerstvolgende vergadering worden behandeld. In de nota van aanbieding geven B. en W. een algemene financiële beschouwing waarin ondanks dat de begroting voor 1965 sluitend is met een post onvoorzien van f 64559,89 de financiële positie van de ge meente in het algemeen minder bevredigend wordt genoemd. Het voorzieningspeil eist steeds grotere uitgaven en volgens de no ta van aanbieding liggen deze uit gaven niet alleen bij de voorzienin gen op gebied van verkeer en ruim telijke ordening maar evenzeer op gebied van volksgezondheid, sport recreatie en vrijetijdsbesteding. De aangeboden begroting geeft tevens een inzicht in het gemeente lijk beleid voor het komende jaar en zelfs op langere termijn. ALGEMENE FINANCIëLE BESCHOUWINGEN De aangeboden begroting is slui tend met een post voor onvoorziene uitgaven van f 64.559,89 tegen een bedrag van f 88.999,54 het vorige jaar. De gevolgen van de in 1964 plaats gehad hebbende loonexplosie kon den volledig worden opgevangen. De uit de loonexplosie voortvloei ende prijsstijgingen konden slechts ten dele worden opgevangen, zodat de huidige gang van zaken als min der bevredigend moet worden aan gemerkt. De algemene oorzaken zijn als volgt: 1. Op de allereerste plaats moet worden gewezen op de onafwend bare stijging van kostenfactoren, welke worden veroorzaakt door maatregelen van de centrale over heid of daarmede verband houden de regelingen, waarop de gemeen ten generlei invloed kunnen uitoe fenen. 2. De regering heeft als uitgangs punt voor haar beleid de norm aanvaard dat, op lange termijn ge zien, de toeneming der uitgaven de trendmatige stijging van het natio nale inkomen van 4% niet mag overschrijden. 3. De gemeenten kunnen er niet aan ontkomen het voorzieningspeil aan te passen aan zich wijzigende behoeften, waarbij valt te denken aan voorzieningen op het gebied van verkeer, ruimtelijke ordening, volksgezondheid, sport, recreatie, vrijetijdsbesteding, industrialisatie enz. Uiteraard zijn dit lang niet altijd voorzieningen welke een luxe ka rakter hebben, of welke door de stijging van het welvaartspeil wor den ingegeven. De reeds lang in het uitzicht ge stelde wet wegenfinanciering als mede de wet verruiming plaatselijk belastinggebied zullen ook in 1965 nog niet kunnen bijdragen tot ver ruiming der middelen en tot een meer gericht financiael beleid. Thans vindt ten departemente 'n onderzoek plaats naar de structuur der gemeentelijke uitgaven in ver gelijking met de rijksuitgaven. De uitgaven der gemeenten zijn weinig flexibel. Het is bijna onmo gelijk om taken, welke de gemeente ter hand heeft genomen, af te sto ten of om subsidies, welke een maal worden verleend stop te zet ten of te verminderen. De uitgaven voor personeel en investeringen zijn in het geheel niet voor vermindering vatbaar en zul len door uitbreiding der gemeente steeds blijven stijgen. Een algemeen verschijnsel is dan ook, dat vele gemeenten over moe ten gaan tot verhoging der bedrijfs- tarieven en der plaatselijke belas tingen. Het stemt daarom tot enige te vredenheid, dat de financiële positie van onze gemeente niet heeft ge noopt tot het doen van voorstellen tot verhoging van de belastingen voor het jaar 1965. Aangezien nog steeds niet vol doende inzicht kan worden verkre gen in de toekomstige inkomsten stijgingen door het uitblijven van de regeling wegenfinanciering en de wet verruiming van het plaatselijk belasting gebied, kan niet worden bezien of verhoging van belastin- Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Heuvelstraat li Telefoon 26832 KAATSHEUVEL KRIJGT ZIJN DEEL Medio 1964 hebben de Interna- dit jaar 50 tot 100 werknemers te tional Standard Electric Corporation kunnen aantrekken en na verloop en de American Meter Company, beiden gevestigd in de N.S., opge richt de Internationale Gas Appa raten N.V. Deze maatschappij met haar hoofd- en verkoopkantoor te Utrecht, stelt zich ten doel de fa bricage en levering van een uitge breide reeks meet. en regelappara- tuur voor de aardgasvoorziening in Nederland en andere landen van West-Europa. Voor de productie en het in li centie vervaardigen van meet- en regelapparatuur voor aardgas, heeft Internationale Gas Apparaten N.V. in Kaatsheuvel fabrieksruimte ver worven in de ruime fabriekshal van Wennekes Schoenfabrieken N.V. in de Gasthuisstraat. De productie zal daar binnenkort een aanvang nemen. Met o.a. de 128 jaar bestaande American Meter Company, die in de Verenigde Sta ten een leidende positie in de aard gas-sector inneemt, deelt Interna- ionale Gas Apparaten N.V. een bijna 80-jarige ervaring op het ge bied van meet- en regelapparatuur voor aardgas. Bij de Europese activiteiten van de nieuwe Nederlandse vestiging, zijn verder de volgende Amerikaan se industrieën betrokken: Robinson Orificee Fitting Company, gespecia liseerd op het gebied van meetflen- zen; Mueller Company, voor ver scheiden typen gaskranen en appa ratuur voor het boren en aftakken van gasleidingen onder hoge druk en A. B. Chance Company met aard- ankers voor het in de bodem ver ankeren van gasleidingen. Het is de bedoeling dat de International Gas Apparaten N.V. genoemde pro- dukten in licentie gaat vervaardi gen. Mr. A. J. Campbell, directeur van Internationale Gas Apparaten N.V. zette donderdag j.l. in Hotel Eupho- nia in een persconferentie verder 't doel en de werking van de nieuwe vestiging uiteen. Het ligt in de bedoeling, aldus de heer Campbell, om reeds dit jaar met de productie van gasmeters te beginnen, die aan de eisen en voor schriften van Nederland zijn aan gepast. De N.V. hoopt hiervoor nog gen voor volgende jaren noodzake lijk zal worden. FINANCIEEL BELEID VOOR HET JAAR 1965 De U aangeboden begroting ken merkt zich door aanpassing aan 't hogere loon- en prijspeil. Er is ge tracht door een aanzienlijke verho ging der subsidies ook het werk van niet gemeentelijke instellingen, stichtingen en .verenigingen even redig te stimuleren en uit te brei den. Door de hoge rentestand achten wij 1965 geen gunstig jaar voor het doen van kapitaalsuitgaven. Het be leid van ons college is erop gericht de kapitalsuitgaven welke een ur gent karakter hebben veilig te stel len tot een volgend jaar. Het aangaan van geldleningen te gen een hoge rentevoet en een lan ge looptijd beinvloedt immers het uitgavenpeil der gemeente ongun stig over een lange periode. Gedacht wordt daarom om voor rang te geven aan dié kapitaalsuit gaven, welke voor stedebouwkun- dige ontwikkeling noodzakelijk zijn, zoals voor grondaankopen, 't bouw rijp maken van gronden, gelegen in uitbreidingsplannen en ten behoe ve van de woningbouw. Daarnaast zal er naar worden ge streefd om de onderhanden zijnde projecten geheel af te maken. Wel zal het komende jaar ge tracht worden de plannen voor nieuwe werken betreffende de in frastructuur, het onderwijs, de re creatie, de sanering en die voor het opvoeren van het centrale voorzie- ningenpeil, voor te bereiden, opdat wanneer de tijd gunstiger wordt, snel tot uitvoering kon worden overgegaan. van enige tijd dit aantal op te kun nen voeren tot 300. Niet alleen voor Nederland, doch ook voor geheel West-Europa in de productie be doeld. Aan investering denkt de heer Campbell 2 a 3 millioen te gaan be steden. Hij maakt zich allerminst zorgen over het slagen van de on derneming. „Aardgas neemt een on voorstelbaar grote vlucht in de lan den waar het wordt gevonden. Laat men er momenteel mogelijk nog iet wat onwennig tegenover staan, als men eenmaal met het idee ver trouwd is, vindt het in een oog wenk toepassing, waar wij nu nog niet aan kunnen denken. Meer an dere buitenlandse bedrijven denken er over evenals de International Gas Apparaten N.V. Begonnen wordt met de vervaar diging van een serie gasmeters, die uniek is in Europa, o.a. grote meters niet voor huishoudelijk gebruik, doch die berekend zijn op de hoge re druk, waaronder het aardgas wordt getransporteerd. Verder zul len regelapparaten worden gefabri ceerd, die de hoge druk van 't gas in de hoofdleidingen reduceren tot een handteerbaar peil voor huishou delijk en fabriekmatig gebruik. De fabriek in Kaatsheuvel heeft een oppervlakte van 2000 m1, ter wijl nog een ruimte beschikbaar ligt van ook 2000 mï en, die verder begrensd wordt door terreinen, in eigendom van de gemeente. Reeds op de a.s. Voorjaarsbeurs te Utrecht zal de nieuwe gasmeter het eerst worden geëxposeerd. De bezetting van de fabriek is bedoeld met Ne derlandse werkkrachten, zo moge lijk uit Kaatsheuvel en omgeving. Voor de installatie en de opbouw van de productie zal een productie leider van de American Meter Com pany uit de V.S. overkomen, die met zijn nog aan te stellen Neder landse collega zal samenwerken bij de installering en verdere fabrieks- uitrusting. Het ligt in de bedoeling zoveel mogelijk van de Nederlandse industrie te betrekken, wat instal latie en uitrusting betreft. Burgemeester L. v. Erp, mede op de persconferentie aanwezig, sprak zijn vreugde uit met de vestiging van de nieuwe industrie in zijn ge meente, omdat daardoor de eenzij digheid van de industriële structuur van zijn gemeente mede wordt door broken. Hij schetste in verband met deze nieuwe vestiging de grote plannen, die reeds in een vergevor derd stadium zijn, tot uitbreiding van de woongelegenheden in de in dustriële factor van de gemeente onder Kaatsheuvel. Hij wenste de nieuwe vestiging alle succes toe in zijn gemeente. Er is een stijging van de arbeids reserve waarneembaar op landelijk niveau. Niet onrustbarend, maar een verlate reactie op de loonsver hogingen van begin vorig jaar is toch wel merkbaar geweest. De stij ging van de geregistreerde arbeids reserve deed zich niettemin vooral voor in de seizoengevoelige be roepsgroepen. Gezien het gunstige weer in januari kan deze stijging (landelijk 4000 tegenover de vori ge maand en 7000 tegenover jan. 1964) niet uitsluitend aan het sei zoen worden toegewezen. Vooral in de bouwvakken was er verdere ontspanning te constateren. Dat is het gevolg van een bewust beleid van Minister Bogaers om de bouwprijzen niet al te zeer te doen oplopen. Vooral de drie Noordelijke pro vincies, Overijsel en Noord-Brabant kregen meer werkloze bouwvakar beiders. Aldus het maandverslag van het ministerie van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Hoewel in het gewest Waalwijk het aantal werkloze bouwvakkers van 65 in januari 1964 via 99 in de cember tot 131 in januari 1965 op liep, schrijven de woordvoerders van het gewestelijk arbeidsbureau deze stijging voornamelijk toe aan de kwakkel-winter. De aannemers durven niet door te bouwen. Een maal voor vorst gestopt beginnen ze niet gaarne opnieuw, als het niet zeker is, dat de vorst niet meer te rugkomt. De werknemers gaan dan in de W.W. en worden geregistreerd in de arbeidsreserve. Bi] een korte koude winter gaan de bouwvakkers in het vorstverlet en verschijnen niet op de lijst van de geregistreerde arbeidsreserve. Men ontkende niet, dat wellicht enkele kleine aannemers in moei lijkheden zullen geraken door het vergunningsbeleid van het Mini sterie. Er is in het gewest Waalwijk al tijd nog een vraag naar 1189 ar beidskrachten. Dat is een reëel cij fer: enerzijds komen daar inmiddels opgevulde vacatures in voor en an derzijds komen er niet in tot uit drukking de vacatures die nog be staan, maar waarvoor de bedrijven geen aanvraag indienen in de we tenschap, dat er toch niet geholpen kan worden door het arbeidsbureau. Er is een aanbod van 332 werk krachten (213 in jan. '64), waarvan de stijging in hoofdzaak tot de bouwsector kan worden herleid. Een zekere ontspanning valt daarnaast misschien te constateren uit de teruggang in de ontslagaan vragen. Deze zijn in januari 1965 vrijwel tot stilstand gekomen. „La- bour-turn" (verandering van werk kring) komt bijna niet voor. De werknemers voelen als het ware intuïtief, dat een nieuwe betrekking misschien wel een paar gulden meer in het loonzakje kan bren gen, maar niet méér zekèrheid. In de schoen- en lederindustrie zijn nog 552 arbeidsplaatsen be schikbaar, maar men vraagt prac- tisch alleen maar produktieve krachten. De sector van werkmees ters schijnt verzadigd. In de cijfers voor het aanbod van werkkrachten in het Gewest Waal wijk is begrepen een aantal van 83 zg. minder geschikten. Het meren deel hiervan vindt werk in de Ge meentelijke Sociale Werkplaats, waar thans mede door de aanstel ling van mevr. Rombouts een 12- tal meisjes werk hebben gevonden. De G.S.W. werkt voornamelijk op drachten uit ten behoeve van de lichte metaalnijverheid en houtbe- werkende industrie. Gewest Waalwijk jan. '64 jan. '65 Rayon Waalwijk jan. '64 jan. '65 AANBOD Bouwnijverheid 65 131 10 51 Schoen en leder 3 12 3 6 Metaalnij verheid 5 17 3 5 Landbouw 12 10 1 2 Losse arbeiders 12 21 2 Overige beroepen 52 58 35 31 M.G. 64 83 22 43 Totaal 213 332 74 140 VRAAG Bouwnijverheid 129 106 62 31 Schoen en leder 521 552 302 301 Metaalnij verheid 220 223 126 142 Landbouw 165 119 Losse arbeiders 11 17 6 12 Overige beroepen 185 172 122 112 Totaal 1231 1189 618 598

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1