wAAlwijkse en UnqstRAAtse coimnt Invalidensport ontplooit zich snel Ruim 2 miljard meer belastinggelden Jwnpe Het nieuwe omroepbestel (gemeenteraad Heusden Tilburg Concertgebouw in Den Bosch door ont ploffing verwoest Vaststelling gemeente- en bedrijfsbegrotingen 1965 51 OAQVTAAM WAY WSQIU^ IITj.v - Damesmode 2492 2842,7 +14 191 205,7 7 1347 1473 9 116 114,4 1,7% 80 83 4 2046 2856 +40 171 163,7 5 2 2,7 +35 26 26,4 1,5% 213 253 +19 Dader van moorden te Antwerpen gegrepen Diefstal van f 75000 Indonesiër schiet missionaris dood MAANDAC 15 FEBRUARI 1965 De Icho 86c JAARGANG No. 13 .aornlf.A-ioo^^ eiurleqcrhg abuO» :q^^®Lno l' het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tieler Hoofdredacteur JAN TIF.LEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205. Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 0 Tel. 04167 - 2002 Abonnement p. mnd. (1.00+ 6 ct. inc.k.) ƒ1.08 p. kv/rt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 v/eek (0.24+ let. inc.k.) ƒ0.25 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm Contractadvertenties: speciaal tariei Telegram-adres: „ECHO" Vrolijk lachend zat de 24-jarige Ma rion de Groot enkele maanden ge leden tussen de chrysanten, slin gers en Japanse poppen, terwijl kennissen en vrienden met felici taties af en aan kwamen lopen. Dit levenslustige meisje had in de we ken daarvoor een gouden, een zil veren en een bronzen plak in de wacht gesleept tijdens de Olympi sche spelen voor gehandicapten. Er zullen maar weinig invaliden in ons land zijn, die de prestaties van dit meisje zullen evenaren, maar uiteindelijk komt het bij de invalide sport niet aan op de pres- tates. De ontwikkeling van de sport voor invaliden, welke na de oorlog in ons land ook tot ontplooiing kwam, is vooral therapeutisch ge zien van zeer groot belang. De in validensport is in de fysissche the rapie een belangrijke plaats gaan innemen en wordt thans als een deel van de algehele revalidatie be schouwd. ERVARINGEN ZIJN UITSTEKEND Elke zaterdag kan men op de wegen naar de gemeente Leersum talrijke invalidewagens waarne men terwijl ook tientallen auto's gehandicapten naar deze plaats brengen. Op deze dag wordt name lijk in verschillende appartemen ten van het bekende revalidatie centrum „De Hoogstraat", dat in deze gemeente is gevestigd, een sportochtend gehouden voor inva liden uit de wijde omstreken van Leersum. Alle sportbeoefening vindt in groepsverband plaats. Tafeltennissen, basketbal, zitvol- ley, zaalhandbal en vele andere sporten worden op dit ochtendlijke uur door talrijke gehandicapten met zeer verschillende afwijkingen op hartverwarmende wijze bedreven. Onze ervaringen met deze sport activiteiten zijn uitstekend en dra gen in niet onaanzenlijke wijze tot herstel van deze mensen," zo ver telde de geneesheer-directeur van „De Hoogstraat" ons. „Ook bij de behandeling van de patiënten, die in onze inrichting ter behandeling zijn opgenomen,, eemt de sport een belangrijke plaats n. Haar plaats in het geheel der revalidatie is in de loop der jaren ook bij ons steeds belangrijker geworden. In onze in richting wordt niet alleen in groepsverband, maar ook individu eel sport gegeven." GEDEELTELIJK HERSTEL De invalidesport wordt in De Hoogstraat en trouwens overal el ders in Nederland door een gewone sportleraar verzorgd, die zich in de praktijk meer en meer op deze bijzondere tak van sportactiviteit is gaan toeleggen. Een gespecialiseer de opleiding voor deze taak is er namelijk nog niet. Hoe is de invalidesp:ort toch zo snel en plotseling tot ontwikkeling gekomen? Tot voor kort werd een man of vrouw, de door een ver wonding aan de ruggegraat van borst of middel verlamd was be schouwd als een hopeloze en hulpe loze verlamde. De medische wetenschap heeft echter niet stil gezeten. Diepgaande studie, onderzoekingen en proefne mingen wezen uit, dat een verlam ming als bijvoorbeeld die van dwarslaesie, zeker niet zo onover komelijk was, als men oorspronke lijk meende. Met een goede deskun dige behandeling kan enorm veel worden bereikt. In vele gevallen van verlamming door ruggegraats- verwonding of -beschadiging is 'n gedeeltelijk herstel van de functies van de door verlamming aangetas te lichaamsdelen mogelijk. REVALIDATIE Dit herstel van functies, zij het aan gedeeltelijk, is niet te danken aan een eventuele genezing van het zenuwstelsel in de rugwervel kolom. Nee, het is te danken aan een systematische en doelbewuste ontwikkeling van de krachten in bet menselijk lichaam, die anders niet of slechts gedeeltelijk werden benut. Maar ook bij de revalidatie van andere gebreken gaat dit op. Steeds proberen de artsen de patiënten er van te doordringen dat hij met dat deel van het lichaan dat valide is, uitermate veel kan bereiken. „Het gaat er bij deze mensen niet om te treuren over hetgeen men verloren heeft, het gaat er slechts om te woekeren met hetgeen men heeft mogen behouden", zo vertel de een van de bestuursleden van de Algemene Invalidenbond ons. IDEALE SFEER Deze gedachte komt nergens be ter tot uitdrukking dan op het sportterrein. De sportsfeer geeft de invalide niet alleen groter zelfver trouwen, maar bevordert boven dien de kameraadschappelijkheid. Iedere ziekte of blijvende invalidi teit is een slag die de getroffene zelf moet overwinnen. De blijven de beperkingen, ontstaan door het verlies van ledematen of door ver lammingen of zelfs door teruggang van het geestelijk prestatievermo gen door bijvoorbeeld hersenver- wondingen, betekenen ieder voor zich een zware belasting van de geest. Daarom spreekt men bij ge handicapten van een overwinning op het eigen ongeluk. Niet wat de gehandicapte heeft verloren, maar wat hij mocht behouden is het be langrijkste. Daarom kan de invalidesport nieuw zelfvertrouwen geven aan de nog altijd aanwezige levenskracht. Vooral de mentale aspecten zijn doorslaggevend. KRACHTMETING In Nederland zijn in verschillen de plaatsen reeds invalidenbonden opgericht. Het overkoepelend or gaan is de Nederlandse Invalide Sportbond, waarvan het secretari aat gevestigd is Olympialaan 12 in Amsterdam Zuid II. Deze bond be vordert onder andere de wedstrijd sport tussen gehandicapten en dat moet van uitzonderlijk belang wor den geacht Wanneer invaliden alleen maar sport zouden beoefenen bij wijze van oefening, zou de aardigheid er gauw af gaan. Het wedstrijdelement het besef zijn krachten te meten met die van anderen, dat onont beerlijk is voor elke sportbeoefen aar, is voor de gehandicapte mis schien nog van grotere betekenis. Het hoogtepunt wordt gevormd door de eigen Olympische spelen. De ontwikkeling van de invali densport, zoals die zich ook in Ne derland steeds meer ontplooit, en waarover alle zenuwspeciali'sten die met invaliden te maken hebben, zich unaniem zeer enthousiast to nen, dient derhalve krachtig bevor derd te worden, ook in die vele streken van ons land, waar zij nog in haar kinderschoenen staat of nog nauwelijks tot ontplooiing is ge bracht. In ons vorige nummer hebben we reeds medegedeeld dat de fiscus een zeer profijtelijk jaar heeft gehad. In totaal is er vorig jaar voor 13.742 miljoen gulden in het fiscale laadje gevloeid, dat is 2229 miljoen gulden of bijna 20 procent meer dan het jaar daarvoor en 2863 miljoen gulden of ruim 26 procent meer dan in 1962. Vrijwel alle groepen van belastin gen vertonen een stijging. De ont vangsten aan loonbelasting sprin gen het meest in het oog. Niet min der da veertig procent meer is er aan deze belasting ontvangen. In totaal hebben de werkende Neder landers 2856 miljoen gulden afge dragen tegen 2046 miljoen gulden in het voorgaande jaar. Deze be langrijke toeneming is geheel te danken aan de fikse loonsverhogin gen van het afgelopen jaar. Dat de Nederlander meer geld in het handje heeft gehad blijkt ook uit het bedrag dat aan omzetbelas ting met 20 procent is toegenomen, en de invoerrechten met 36 procent zijn gestegen. Vorig jaar kwam het aantal per sonenauto's in Nederland boven de 1 miljoen stuks uit, een aantal dat niet was verwacht. De enorme toe neming van het wagenpark komt duidelijk tot uiting in het bijzonde re recht dat op benzine wordt ge heven. De 665 miljoen gulden die dit recht de fiscus opleverde ligt bijna 30 procent boven het bedrag dat over 1963 in de staatskas vloei de. Aan kohierbelastingen (belasting die via een aanslagbiljet wordt ge heven) is 4719 miljoen gulden ont vangen tegen 4226 miljoen gulden in 1963. Aan niet kohierbelastingen (loonbelasting) enz.) is in tot. 9023 (7287) miljoen gulden binnengeko men. Dat is een stijging van 24 pro cent, maar toch is het bedrag bijna een half procent beneden de hoog gestemde raming gebleven die de minister in zijn miljoenennota had geschreven. Dat is onder meer het gevolg van sterk beneden de ra ming gebleven ontvangsten op ta baksaccijns. Het flink uitgebreide wagenpark komt ook tot uiting in de gestegen ontvangst van motorrijtuigenbelas ting, die met 19 procent toenam van 213 tot 253 miljoen gulden. De verschillende acties om met roken te stoppen omdat het schadelijk voor de gezondheid is, hebben, als de cijfers van de fiscus worden be keken succes gehad. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. DRANK Inkomstenbel. 2492 2842,7 +14 J0 25 procent - die ook remmend op de kooplust heeft gewerkt - is er slechts 0,4 procent meer aan ta bakaccijns ontvangen. Daarentegen is er een toenemend gebruik van wijn en gedistilleerd en bier merk baar. Aan bieraccijns is bijvoorbeeld 16 procent meer ontvangen. De verschillende belastingen le verden in 1963 en 1964 (in miljoe nen guldens) de volgende bedragen op. Inkomstbel. Verm. bel. Venn. bel. Grondbel. Pers. bel. Loonbel. Dividendbel. Loterij bel. Comm. bel. Wegenbel. Invoerrecht. Benzinerecht Accijns wijn Accijns gedist. Accijns bier Accijns suiker Accijns tabak Omzetbel. Zegelrecht Reg. recht Succesierecht 666 881 514 665 18 19 211 220 61 70 32 29 6 4,9% 15 96 97,6 1,6% 565 567,4 0,4% 2196 2642,6 +20 73 89,6 +23 215 231,3 8 213 235,6 +11 Totaal 11513 13741,7 +19,3% BUDDEMEYER chemisch reinigen g ro testraat 95 v/aa.'wijk Donderdagavond om kwart over zeven is in de bioscoop het Concert gebouw aan de Jan Heinsstraat in Den Bosch een ontploffing ontstaan, als gevolg waarvan de voorgevel grotendeels is vernield en de zij gevel aan de Van Tuldenstraat en het dak zwaar beschadigd zijn. Het ongeluk gebeurde een uur voor het begin van de voorstelling. Het ziet er naar uit dat het gebouw onher stelbaar is. Ook van verscheidene huizen in de omgeving zijn ramen gesneuveld. Persoonlijke ongeluk ken hebben zich niet voorgedaan, aldus de autoriteiten. Het concertgebouw dat in 1884 is gesticht ten behoeve van de Bos sche Liedertafel en dat vele jaren de zetel is geweest van het Konink lijk 's Hertogenbosch Mannenkoor, is in enkele seconden in een ruïne veranderd. De oorzaak schijnt te moeten worden gezocht in een ont ploffing van ontsnapt lichtgas. Om wonende werden opgeschrikt door een daverende knal gevolgd door het dreunend neerkomen van de voorgevel. In de tegenover het ge bouw uitkomende Orthenstraat zijn verschillende spiegelruiten van winkels in scherven gevallen. De ministerraad heeft vrijdag de ontwerpnota van minister Bot be sproken over een „open radio- en televisiebestel" met reclame. Het ontwerp zal voor 1 maart bij de Tweede Kamer worden aangebo den. In grote trekken stelt de mi nister voor: Een lage „drempel" voor nieuwe zendgegadigden. Het betekent dat kandidaatomroepen al bij een be trekkelijk geringe aanhang een deel van de zendtijd kunnen krijgen. Alle radio- en tv-netten worden geopend. Nieuwelingen zijn dus niet aangewezen op alleen het 2e tv-net of het toekomstige fm-net. Reclame kan worden uitgezonden op alle radio- en televisiezenders. Voor omroeporganisaties zal een getalscriterium gelden, waarbij een duidelijk controleerbaar lidmaat schap van aanhangers vereist is. Daartoe zal een jaarlijks minimum contributie worden vastgesteld. Voor organisaties met een gericht culturele of sociale doelstelling en met voldoende representatief ge wicht blijft toewijzing van zendtijd mogelijk zonder toepassing van het getalscriterium. Aan de NTS en de NRU zullen meer taken worden toebedeeld, waarbij ook wordt gediacht aan een algemene programaraad. De technische outillage voor de produc tie van programma's zal zoveel mo gelijk voor alle zendgemachtigden in NTS en NRU gecentraliseerd blijven. Zowel bij de tv als op het derde FM-net komt een „algemeen programma" met een nationaal ka rakter. Er zal een scheiding komen tus sen netten met een specifiek licht programma en met meer ernstige programma's. In de nieuwe zend tijd is gelegenheid voor het brengen van lichte uitzendingen. De experimentele opzet voor een open bestel, die minister Bot tij dens het REM-debat in de Eerste Kamer in grote lijnen schetste voor het derde FM-net, dat in juli ge reed komt, is grotendeels vervan gen door de veelomvattende plan nen voor het gehele radio- en tv- bestel. Voor het nieuwe net denkt de bewindsman aan 30 procent voor de bestaande omroepen en 70 Knaap van 19 jaar Naar in Antwerpse politiekringen wordt vernomen, is de dader van de twee lustmoorden, die de afgelo pen weken op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen zijn ge pleegd, een 19-jarige knaap. Hij zou donderdagmiddag reeds hebben bekend de 27 -jarige mevr. L. Verhoeven om het leven te heb ben gebracht en de moordenaar te zijn van de 21-jarige verpleegster Christine Herremans. De lijken van beide vrouwen, die door wurging werden omgebracht, werden dicht bij elkaar in het struikgewas langs de Schelde gevonden. De dader, Michel B., woont tegen over de plaats waar hij zijn slacht offers achterliet. Hij heeft ook be kend de mislukte aanslag te hebben gepleegd op een moeder van vier kinderen. Aan deze zaak werd vo rig jaar geen ruchtbaarheid ge geven. De jongeman werd twee weken geleden aangehouden wegens auto diefstal. Bij hem werd een aanste ker gevonden die aan één van zijn slachtoffers had toebehoord. B. staat sinds 1960 onder toezicht van de kinderrechter. Brandkastkrakers hebben don derdagnacht in het Eindhovense fi liaal van Slavenburgs Bank N.V. aan de Dommelstraat een bedrag van ongeveer f 75000 buitgemaakt. Een brandkast hebben de inbre kers opengebrand. In die kast lag de sleutel van een andere brand kast, waarvan de inhoud bij de buit uit de eerste brandkast werd gevoegd. De Eindhovense recherche die gisteren de hele dag doende is geweest in het bankgebouw, kon gisteravond slechts een ding mede delen: de daders moeten zeer goed van de situatie op de hoogte zijn ge weest. De Nederlandse missionaris J. Smit van de orde der Kruisheren is volgens het officiële persbureau Antara op 28 januari te Agats in Wes-Iran (Nieuw Guinea) doodge schoten door het hoofd van het plaatselijk bestuur, W. Simbay. Volgens de administrateur voor West-Iran in Djakarta, brigadege neraal Soetjipto, werd de missiona ris gedood, „omdat hij de republiek beledigde". Pater Smit was 34 jaar. Hij werd in 1957 priester gewijd en werkte sinds 1959 in Nieuw-Guinea. Dit jaar zou hij met vakantie naar Ne derland komen. procent van de zendtijd voor een „algemeen programma". Het toepassen van het getalscri terium behelst dat organisaties met een klein aantal leden weinig en organisaties met een groot aantal leden veel zendtijd krijgen. Voor de exploitatie van de reclame wordt een simpel systeem aanbevolen waarbij exclusiefe commerciële rechten voor de pers worden afge wezen. Minister Bot gaat er van uit dat de pers niet op enigerlei wijze betrokken moet zijn bij de exploitatieresultaten. De inkom sten van de reclame zullen groten deels bij de kijk- en luistergelden worden gevoegd, hetgeen dringend nodig is wegens de aanzienlijke uit breiding van de zendtijd. Dezer dagen heeft een bijzondere commissie uit de Tweede Kamer 'n delegatie van de Nederlandse dag bladpers ontvangen, waarbij de wens van de NDP ter sprake is ge komen om betrokken te worden bij de exploitatie van de televisiere clame. In tussentijdse nota van de Pacificatiecommissie, die de rege ring zal adviseren over de zittng van het tweede net, bleek een meerderheidsopvatting te bestaan voor het betrekken van de pers bij de exploitatie van de reclame. Een vraagstuk apart voor minis ter Bot was op welke wijze de re clameboodschappen rond de pro gramma's moeten worden ingepast. Naar verluidt 'zou minister Bot, zich op dat punt laten adviseren door een deskundig college. Het systeem van een aparte productie maatschappij van programma's zo als de kandidaat-omroep OTS voor staat, zou in de gedachtengang van minister Bot weinig kans maken, omdat de technische outillage ge centraliseerd moet blijven in de NTS stijl. De raad der gemeente Heusden kwam maandag 8 februari jl. vol tallig in openbare vergadering bij een. Daar het de eerste vergadering was in 1965, sprak de voorzitter, burgemeester A. v. Delft, 'n nieuw jaarsrede. De heer v. Ooyen sprak hierop namens de raad een dankwoord. Bij de ingekomen stukken waren diverse goedkeuringen van Ged. Staten op reeds eerder genomen raadsbesluiten, o.a. de verkoop van enkele woningwetwoningen. Van de sportvereniging Heusden was een verzoek binnengekomen om een garant-verklaring voor de op te nemen gelden voor 't bouwen van een clublokaal. De raad ging accoord met deze garantie onder le hypotheek, mits ook andere verenigingen dit gebouw zouden kunnen gebruiken voor ver gaderingen en bijeenkomsten. De gemeentelijke dienst Sociale Zaken werd door de raad als tak van dienst aangewezen, bedoeld in art. 252 der Gemeentewet en werd er een verordening op het beheer vastgesteld. Besloten werd enkele nieuwe ruil verkavelingswegen van straatnamen te voorzien. De door de Heemkun- de-kring Onzenoort hierover ver strekte adviezen werden groten deels aangehouden. Op verzoek van het raadslid, de heer de Kort, bleef de Watersteeg zijn benaming be houden. Vaststelling gemeente- en bedrijfs begrotingen 1965. Door de commissie van onderzoek was reeds vooraf een schriftelijk rapport aan de leden van de raad toegezonden, alsook de beantwoor ding van B. en W. hierop was reeds schriftelijk aan de raad medege deeld. Vertoonde de gemeentebe groting aanvankelijk een tekort van ruim 86.000.,mede door 't werk van de commissie, in samenwerking met het college van B. en W., kon de begroting, zij het dan met enkele grote offers, sluitend worden ge maakt. De voorzitter dankte de commissie voor het vele werk dat zij heeft verricht om tot dit resultaat te ko men. Hierna volgde een zeer uitgebrei de discussie over diverse punten, zowel uit het rapport van de com missie als van de beantwoording hierop door B. en W. De heer De Vroome zei o.m. dat hij het rapport van de commissie een zeer mooi rapport vond, maar dat hij er geen beleidslijn in heeft kunnen waarnemen. Het beantwoor- dingsrapport van B. en W., dat, vol gens spreker, met duur geld betaald was, vond hij van mindere kwaliteit; ook daarin had spr. geen beleidslijn kunnen constateren. Verder vond hij het een zeer vreemde zaak dat er plotseling 86.000.zoek zijn, zonder dat iemand daar van te vo ren iets van wist; dan komt er een commissie in zijn vrije avonduren bijeen en deze brengt de zaak weer rond. De voorzitter zeide, dat er eerst een begroting moet worden opge maakt, vooraleer men een nadelig saldo kan constateren. Zo'n nadelig saldo kan weggewerkt worden, zo als thans ook is gebeurd, door di verse posten, hoe node ook, te laten vervallen of te halveren en tevens door belastingverhogingen, in dit geval verhoging van de straat- en rioolbelasting, elk met 25%. De heer De Vroome stelde voor om 3 ha. grond in Oudheusden af te stoten, daar voor het perceel rondom het oude kasteeltje diverse gegadigden waren, die er goed geld voor wilden betalen. Op een vraag van de heer Jonker of de heer De Vroome namen wilde noemen van de gegadigden, zei laatstgenoemde dat o.a. de heer Zwolsman hier interesse in had, waarop wethouder De Winter vroeg of de heer De Vroome als makelaar was opgetreden. De heer Jonker vroeg of Zwols man de weg naar B. en W. niet ken de. Nadat nog lang en breed over di verse punten was gediscussieerd, werden de gemeente-en bedrijfsbe grotingen 1965 vastgesteld. De heer De Vroome wenst te zien opgeno men dat hij had tegengestemd. De heer Verschuur bracht hierna zijn dank uit aan de commissie van onderzoek. Om te komen tot een centraal antennesysteem in Oudheusden voor de 60 in aanbouw zijnde woningen, zou een krediet moeten worden uit getrokken, groot 14.900. Gezien de bezwaren welke uit de raad naar voren werden gebracht, ook al omdat elke huurder, ongeacht hij een t.v.-toestel bezit of niet, toch 50 a 60 ct. per week méér huur zou moeten betalen, werd dit punt aangehouden, om eerst nog eens in andere gemeenten te informeren hoe zij met dit systeem werken. Besloten werd tot wijziging van de gemeentebegroting en de begro ting Woningbedrijf 1965 in verband met verbetering van de Molenstraat en de aanleg van rioleringen voor de 60 in aanbouw zijnde woningen te Oudheusden. Rondvraag. Wethouder v. d. Pol vroeg om schorsing van de openbare vergade ring, om over een persoonlijke zaak van gedachten te wisselen. Nadat de openbare vergadering weer was heropend, kreeg wethou der De Winter het woord; deze ver klaarde dat hij in Het Brabants Dagblad een artikel had laten op nemen, waaruit sommigen iets meenden te moeten halen dat kwet send zou zijn geweest voor de heer De Vroome. Als dat zo was, was dat niet zijn opzet geweest, aldus spr., doch enkel om de voorzitter te re habiliteren, die in een opgenomen artikel in Het Brabants Dagblad zo lelijk was weggezet. Degene die dat artikel in genoemd blad heeft ge plaatst, noemde hij een slechte ver slaggever, die de feiten verdraait. Nadat nog enkele punten door de raad naar voren waren gebracht, werd de vergadering gesloten. NIEUWE BURGEMEESTER De heer W. Thomassen, burge meester van Enschede en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA is bij Koninklijk Besluit met ingang van 16 april benoemd tot burgemeester van Rotterdam. De heer J. J. A. Berger uit Zuid- horn, directeur van het Gemeentelijk Administratiekantoor in Amsterdam en specialist voor sociale verzekerin gen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA is met ingang met dezelfde datum benoemd tot burgemeeser van Groningen. VIJF DODEN BIJ BOTSING MET BUSJE. Vrijdagmorgen heeft te Rotterdam een ernstige botsing plaats gehad us- sen een lijnbus van de RET en een Volkswagenbusje, waarin 8 personen, werknemers van Van Leers' vaten- fabriek waren gezeten. Vier inzitten den zijn daarbij gedood. Vijf mensen werden min of meer ernstig gewond. De bus reed op de Max Havelaar- weg. De chauffeur van het Volkswa genbusje verleende geen voorrang aan de RET-bus, met het gevolg dat de bus het kleine busje in de flank greep en in de berm links van de weg druk te. Beide voertuigen kwamen pas in de berm tot stilstand. Later is nog een persoon overleden. - Bij een autoJbotsing bij Ros malen zijn twee personen om het le ven gekomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1