wAAlwijkse en LAnqstRAAtse cour Ant Brabants wegennet Geringe spaarkansen RECORDHOOGTE BEREIKT voor kleine ondernemers lekker... die zachte echte Virginia Lekker... die zachte echte Virginia Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS! <^Bogaertó mmm Leider... die zachte echte Virginia OÓK MET FILTER OOK MET FILTER Jarige Prinses Succesvol jaar voor Vauxhall OOK MET FILTER VRIJDAG 19 FEBRUARI 1965 86e JAARGANG No. 14 West-Duitsland Egypte en Brillenspecialist Optica Grotestraat 220, Waalwijk Houdt Bogaerts voor ogen Telefoon 3560 b.g.g. 4140 Man wurgt zijn vrouw Soberdere kerken in bisdom Den Bosch Ontvoerde baby dood gevonden De echo van het Zuióen Uitgever Wa-alwijksche Stoomdrukker jj Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week «Abonnement p. mnd. (1.00+ Oct. inc.k.) IM p. kwrt. (3.00 10 ct inc.k.) 1M week (0.24 1 ct inc.k.) t p. kwrt. p. post f 3.30 bij girobetodiM (b(j incasso p. postkwit. 30 ct. extzmT Advertentieprijs: 11 cent per ssok Contractadvertenties: speciaal tariel Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdensstraat 8 Tel. 04167 - 2002 Telegram-adres: Zoals wij in ons vorige nummer reeds in het kort hebben meege deeld, is j.l. zaterdag te Eindhoven een belangrijke vergadering ge houden, waarin naast twee inlei ders verschillende personen het woord voerden over de achterstel ling van Brabant inzake het wegen net. Het resultaat is geweest het permanent comité „Brabantse we gen", waarin alle politieke partij en zijn vertegenwoorigd. Dit comi té zal, als minister Van Aartsen doof blijft voor telegrammen, mo- ties en besprekingen andere mid delen gaan toepassen, zoals een gro te perscampagne, een Brabants- pe. tionement-rally naar Den Haag, borden langs de weg enz. enz. Een telegram werd al vast naar de minister gezonden en gisteren zijn al een paar leden op audiëntie geweest. Op het ogenblik dat we dit schrijven weten we de resulta ten van dit onderhoud nog niet. Het lijks ons toch wel van be lang hier nog het een en ander mee te delen wat de twee inleiders over dit onderwerp hadden te zeg gen. Met cijfers en feiten hebben de aangezochte inleiders mr. B. J. van Spaendonck jr. (Tilburg) en mr. dr. N.H.L. v. den Heuvel (Den Bosch) de bekende situatie nog eens ge analyseerd: Van 1939 toen de mo torisering van het wegverkeer in Nederland voelbaar begon te wor den tot 1947 kreeg Brabant 4 pet. van alle nieuwe wegen die toen in Nederland tot stad kwamen. Voor de rest stamde het gehele Brabant se wegennet drie jaar na de twee de wereldoorlog nog uit de tijd van anderhalve eeuw terug. Van 1947 tot 1960 werd in Brabant 18,8 pet. van de Nederlandse nieuwe wegen uit die periode aangelegd. Over de periode van na de tweede wereld oorlog tot nu toe werd in Brabant slechts 65 pet. van de officiële plan ning over de rijkswegen uitgevoerd, terwijl over het geheel genomen ditzelfde cijfer 115 pet. bedroeg. Van alle autosnelwegen in ons land ligt 30 pet. in Zuid Holland; 23 pet. in Gelderland en llpct. in Brabant. Aan deze onaanvardbare achter stelling wordt door de nu bekend geworden plannen van het rijkswe- genfonds niets veranderd. In Gro ningen, waar 4 pet van de Nederl. bevolking woont en 3,7 pet. van de Nederlandse Industrie gevestigd is komt tot 1970 maar liefst 7 pet. van de nieuwe wegen. In Gelderland: 11 pet. van de bevolking, 13,4 pet. van de industrie komt 16,5 pet. van de wegenbouw. En in Brabant: 13,5 pet. van de bevolking, 34 pet. van de industrie komt 16 pet. van de wegenbouw. Daartegenover staat de ontwik keling van het verkeer, welke in Brabant nog stormachtiger is dan in de rest van Nederland: Het aan tal personenauto's in Brabant zal in 1970 niet minder dan 260.C'OO bedra gen, een stijging van 165 pet. te genover het landelijk gemiddelde van 130 pet. Industriële cijfers wijzen op het een en ander aspect: In tien jaar tijds (van 1950 tot 1960) steeg de industriële productie in Brabant met 155 pet. tegenover het lande lijk gemiddelde van 132 pet. Wat dit (bijvoorbeeld) voor het goede renvervoer wil zeggen, blijkt uit de cijfers van de laatste 5 jaar uit dezelfde periode. Het binnenlandse interlokale beroepsgoederenvervoer steeg toen van 60 miljoen ton tot 105 miljoen ton. Het vervoer over de weg is momenteel ongeveer het tienvoudige van dat per spoor. In dezelfde periode dat het aantal vrachtauto's in Nederland verdub belde verdrievoudigde dit in Bra bant. Mr. van den Heuvel wees op een droef Brabants record: met 368 ver keersdoden (17,7 pet.) staat Brab. bovenaan. Mr. Van Spaendonk at tendeerde op de extra verzwaring welke dit onveilige Brabantse we gennet binnenkort krijgt als op 1 juni '67 de douane unie het grens- passerende goederenvervoer gaat beinvloeden. Nu al verdubbelde dit vervoer sinds 1959. Hij sloot zich aan bij het stand punt van de Belgische minister voor verkeer, de heer Bertrand, die erop gewezen had, dat het Bene- lux-middengebied nog duidelijk de sporen draagt een aanhangsel te zijn van de centrale kernen in Ne derland en België. Voor kat Neder land betrof, wees de heer Van Spaendonck er op, dat men komen de uit de randstad Holland in Bre da het einde van de dubbelbanige autoweg bereikt, hetzelfde ten noor den van Keizersveer en ook in Den Bosch. Verder naar het zuiden treft men nog wat stukjes autoweg, die er als het ware „toevallig" liggen. Hij zowel als mr. Van den Heu vel benadrukten ook het belang dat de randstad Holland en de rest van Nederland bij het beëindigen van de achterstelling van Brabant heb ben, wil men daar zijn rol in Euro pees verband als havenstad en aanvoerplaats blijven spelen. Om al die redenen vergt het we genprobleem in Brabant een reso lute aanpak, moesten er maatrege len van allure genomen worden. West-Duitsland zal zijn economi sche hulp aan Egypte stopzetten en zijn politieke verhoudingen met Cairo herzien als Nasser toch Ul- bricht ontvangt. Dit ultimatum maakte staatssecretaris von Hase maandagmiddag bekend, kort voor dat Bonn bericht kreeg, dat het Is raëlische kabinet het Duitse aanbod otc vervanging van de wapenhulp door andere steun van de hand had gewezen. Maar veel succes zullen de Duit sers wel niet hebben. mensen met een bescheiden of mid deninkomen moeilijk begaanbaar. Uit hoofde van hun individualistische in stelling komen zij niet zo gemakkelijk tot een samengaan met anderen. Sa- De ontwikkeling van het economi sche leven heeft er toe geleid dat de structuur daarvan zich sneller wijzigt dan voorheen. Dit betekent in feite dat het tempo van de economische slijtage enorm is toegenomen. Be drijfsmiddelen, die men bij aanschaf vele jaren dacht te gebruiken, blijken plotseling verouderd bijvoorbeeld door de plotseling veranderde kos- tenverhouding tussen machinekosten en die van de menselijke arbeid of anderszins. Ook de alom op te merken schaal vergroting van bedrijven werkt in de richting van snelle afschrijving van bedrijfsmiddelen en zelfs van hele be drijven. De schaalvergroting van de consumptie heeft er toe geleid, dat 't grootbedrijf en het grootkapitaal veel meer belangstelling door de produktie niet alleen, maar ook voor de distri butie, 'heeft gekregen. Het klein- en middenbedrijf, dat toch al meer dan eens economisch in het defensief wordt gedrongen, heeft het daardoor extra moeilijk gekregen met name in 'het vlak van de financie ring van de onderneming. DE FINANCIERING Komen kleinere ondernemers tot de slotsom dat hun zaken op grotere schaal moeten worden gedreven, dan zijn daarvoor min of meer omvangrij ke financieringen nodig. In de mees te gevallen zijn daarvoor de middelen niet aanwezig. Zij moeten financieren uit eigen middelen of door middel van kredieten. Beide wegen zijn voor vele zaken- men zaken doen houdt in het schep pen van economische en juridische verhoudingen en op dit terrein is men meestal niet thuis. Een groot bedrijf geeft een emissie uit op de open kapitaalmarkt of heeft een achtergrond waarop het een aan tal leningen kan bouwen. Het heeft de middelen tot uitgebreid markton derzoek en kan daarom met meer ze kerheid de uitkomst van een bepaalde financiële politiek berekenen. STEUN IN DE RUG Als kleine zakenlieden kredieten opnemen, doen zijn het aarzelend om dat hun traditionele instelling er op gericht is alleen met eigen vermogen te werken. Veel van dit soort onder nemers zal zijn instelling ten deze uit noodzaak moeten wijzigen en daar voor zijn een goede voorlichting en een beter inzicht in het bedrijf nood zakelijk. Die instelling groeit niet van vandaag op morgen. In de tussentijd wordt de achterstand groter en wordt het nog moeilijker om uit de nesten te geraken. Wij zouden kunnen opmerken dat in deze sector toch de mogelijkheid bestaat, gebruik te maken van een aantal garantiekredieten, waarbij de staat uiteindelijk steun in de rug biedt. Nog onlangs zijn dit soort kre dietmogelijkheden aanzienlijk ver ruimd. Nochtans vermogen zij niet de moeilijkheden van velen te overbrug gen. Wij wijzen dan op 'het onvol doende spaarvermogen van de kleine en middeninkomens. VERPLICHTING Voor zover die spaarmogelijkheden aanwezig zijn, worden zij afgeroomd door het z.g. gedwongen sparen gro tendeels voor de oude dag. Dit sparen is verplicht ingevolge de uitgebreide sociale verzekering ook voor zelf standigen waaraan tot f 12.000,- 'n achtste van het inkomen moet wor den opgeofferd. Wil men daarnaast nog belasting vrij sparen, dan wordt dit ook naar de sociale sector gedrongen omdat er voor lijfrentepremies nog f 5000, - BTJDDE MEYER chemisch reinigen groteritraat 05 waalwijk per jaar sinds 1 januari 1965, belas tingvrij mag worden besteed. Van dit geld behoeft de ondernemer eerst in de toekomst belasting te betalen, n.l. wanneer hij het gaat besteden. Wil hij besparen om investeringen te doen, dan wil de fiscus daarover direct zijn deel hebben. Uit de geweldige kapitaalvorming bij de levensverzekeringmaatschappij- enblijkt hoezeer hier de investering in de risicodragende sector wordt bena deeld ten bate van de invesering in de sociale sfeer. HOGERE RENTE Temidden van deze ontwikkeling is de rentevoet verhoogd, waarmee het beroep op krediet wordt afgezwakt en is de investeringsaftrek afgeschaft. Die investeringsaftrek betekende voor de kleine luyden althans nog een be perkte uitweg om belastingvrij inves teringen te doen. Het bezwaar is dat zij discriminerend werkte. Kapitaalintensieve ondernemers genoten een voordeel boven degenen die met veel arbeidskracht werkten: Bovendien kunnen ondernemers er van profiteren en particulieren niet. Men vergeet echter dat investeringen voor ondernemers het brood des le vens in hun produktieve periode vor men en dat particulieren er buiten kunnen. Bij de thans bestaande gang van zaken wordt de particuliere sfeer be voordeeld boven die van het onderne men. Zou het niet meer gelijke kan sen scheppen wanneer belastingplich tigen een keuze mochten doen om tot f 500, - te investeren, hetzij in de risicodragende sector, hetzij in de particuliere (lijfrente) sfeer? VERREKENING Ook hier zou de fiscale afrekening later kunnen plaats vinden, nl. op 't moment dat de ondernemer de risico dragende sector verlaat. Toegegeven moet worden dat de controle daarop op technische moeoilijkheden stuit, maar onoverkomelijk zijn die toch niet. Wil men voorkomen dat met name de genieters van hoge inkomens van een zodanige regeling profiteren en stellen dat deze groep de aftrek niet nodig heeft, dan zou de keuzemoge lijkheid kunnen gelden tot een be paald inkomen. Willen wij er toe ko men om voor klein en middenbedrijf gelijke kansen te scheppen, ook in de financiering, als voor het grootbe drijf dan moeten er op dit terrein mo gelijkheden liggen. De positie van de economisch zwakkere ondernemers vraagt er om, de eis tot behoud van gezonde zaken wijst in die richting en de bezitsvor ming aan de voet van het economisch leven is er mee gediend. De finan ciële problematiek, die daaraan ver bonden is, verdient alle aandacht. MELDT ZICH DAARNA BIJ DE POLITIE In de nacht van zondag op maan dag heeft de 32-jarige A. J. chauf feur bij de gemeentelijke sociale werkplaats zijn eveneens 32-jarige echtgenote in de woning in de Aal- keetstraat te Rotterdam, door wur ging om het leven gebracht. De man heeft zich na de misdrijf, dat tussen 4 uur en half 5 moet zijn gebeurd, in overspannen toestand bij het posthuis van de politie in Overschie gemeld. De chauffeur, die al verscheidene malen in een inrichting voor geestelijk gestoor den werd verpleegd en pas sinds een jaar weer bij zijn vrouw woonde, is vermoedelijk tot zijn daad gekomen door huwelijksmoei lijkheden. Op verdenking van dood slag is hij op het bureau Ooster- vantstraat in verzekerde bewaring gesteld. Prinses Christine, die gisteren haar achttiende verjaardag vierde. Foto Max Koot) De verkopen van Vauxhall perso nenwagens en Bedford bedrijfsvoer tuigen bereikten in 1964 een record hoogte van 342.782 eenheden, verge leken met het vorige record dat in 1963 werd bereikt een toename van 38 De export van personenwagens steeg met 53 waardoor het ronde getal van 100.000 voor 't eerst in de geschiedenis van de maatschappij werd overschreden, terwijl de verko pen van personenwagens in het Ver enigd Koninkrijk zelf toenamen met 38 tot een totaal van 133.755 stuks. De verkopen van bedrijfsvoertui gen stegen met 27 tot 106.646 stuks, het hoogste jaarcijfer dat ooit werd behaald. Nog een ander record werd in de cember bereikt, toen 16.158 perso- De bisschop van Den Bosch, Mgr. W. Bekkers, heeft beslist dat de kerkenbouw in zijn bisdom moet worden aangepakt volgens geheel nieuwe richtlijnen, die de totale kosten van een nieuwe kerk zonder de bouwgrond tot ongeveer twee derde van thans zullen terugbren gen. Alleen de zes bouwprojecten, waarvan de bestekken reeds zijn goedgekeurd, kunnen worden uitge voerd. Alle andere bouwplannen die reeds in voorbereiding zijn (36) zullen aan de nieuwe richtlijnen moeten voldoen. In de praktijk be tekent dit dat die plannen geheel opnieuw moeten worden opgezet. nenwagens, bestelwagens en vracht wagens geëxporteerd werden, het hoogste cijfer dat ooit door deze Britse fabriek in één enkele maand werd bereikt. De export naar de EEG-landen steeg met 46 terwijl de versdie pingen naar de rest van Europa 33 hoger lagen dan in het voorafgaande jaar. Gedurende het gehele jaar was er in het bijzonder een belangrijke toe name in het aantal personenwagens dat naar Canada werd geëxporteerd, waar in 1963 het totaal beperkt bleef tot 4500 stuks tengevolge van 10 extra importbelasting en andere nega tieve factoren. Maar in 1964 steeg de verkoop maar liefst tot 19.215 stuks. De grootste enkelvoudige export markt voor Vauxhall was Zuid-Afri- ka, waar de verkoop met 48 steeg tot 23.189 eenheden. Op de trap van een huis in Ville- franche sur Saone is het lijkje ge vonden van Frank Pech, het jon getje dat, drie dagen oud, dinsdag is ontvoerd uit een plaatselijke kraamkliniek.Het lijkje moet kort voordat men het vond op de trap zijn neergelegd. Het kind was toen vermoedelijk al drie dagen dood. Het jongetje moet uit de kliniek zijn ontvoerd in de enkele minuten dat er geen toezicht was. Men ver denkt een vrouw in een bontjas, die men heeft zien vertrekken met een kind op de arm. Er is name lijk op dat uur officieel geen moe der met een kind uit de kliniek ont slagen. BUSJE SLINGERT FIETSER ONDER AUTO. rf De 56-jarige H. A. Neggers uit Veghel is dinsdagmorgen vroeg in zijn woonplaats door twee auto's aan gereden; hij werd op slag gedood. Het slachtoffer fietste naar zijn werk en wilde oversteken naar een fietspad. Een Volkswagenbusje met Ambonezen uit het kamp Lunette te Vught, bestuurd door de heer E. T., schepte de fietser en slingerde hem naar de andere helft van de rijbaan, waar hij door een personenauto werd overreden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1