waaLwijIcsc en LAnqstRAAtse couRAnt Waalwijkse raad niet unaniem voor verhoging slachthuisrechten en keurlonen Gp te richten muziekschool krijgt f 15.000 subsidie Te royaal geweest? Jampe Certina STASSAR Brood maandag duurder Uitkering A.O.W, en A.W.W. „HAMERSTUKKEN" GEMEENTERAADS VERGADERING Liebrechts verovert wereldrecord Volk van 15 miljoen in 15 jaar tijd Vrijspraak van gifmoord Damesmode Tilburg MAANDAG 1 MAART 1965 -^1^^ 86e JAARGANG No. 17 De rcho v^n het Zuióen Uitgever Waalwijksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878 Jl^ureaux'Grote8traat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Ecurdenastraat 8 Tel. 04167 - 2002 Abonnement: p.week (0.24+ let. inc.k.) /0.2fl p.mnd. (1.00+ ct. inc.k.) J\.0ö p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) j 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contactadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres: „ECHO OOK AANKOOP HANGBAANWEEGSCHAAL ONTMOETTE TEGENSTAND De discussies van de raadsleden der gemeente Waalwijk, die donderdagavond in de openbare vergadering werden gevoerd, lagen bijna uitsluitend in het vlak van het gemeentelijk slachthuis. Aanleiding daartoe waren het voorstel van B. en W. tot verhoging van de slachthuisrechten en keurlonen met 20 a 25% en het voorstel tot aankoop van een nieuwe hangbaanweegschaal. Weer bleek, dat de raad niet erg gelukkig is met zijn slachthuis. Er gingen zelfs stemmen op om het maar af te laten keuren. Vergeleken bij de tarieven van andere slachthuizen, zouden die van Waalwijk wel bijzonder hoog zijn. Begrijpelijk ook, omdat de productiviteit te klein is. De kosten moeten over be trekkelijk weinig kilogrammen worden verdeeld. De slachthuisrechten worden nu met 3 cent per kg. verhoogd tot 14, 15 en 15 cent voor resp. runderen, varkens en kalveren. ELDERS BEDUIDEND LAGERE TARIEVEN De heer van Engelen voerde als eerste het woord naar aanleiding van het voorstel. Hij wilde er zich niet in verdiepen, hoe het nadelig begrotingssaldo was ontstaan, maar hij vond de voorgestelde verhoging toch wel al te hoog. Hij vreesde doorberekening door de slagers, waardoor de lasten weer voor re kening van de consument zouden komen. Hij uitte nogmaals zijn be zwaren tegen wat hij noemde „een verhoging van tarieven hier en daar". Hij vroeg het college van B. en W. nog eens met aandrang te bewerken, dat de algemene be schouwingen over de begroting eer der gehouden kunnen worden. „Als het jaar al half om is, gaan we het beleid bepalen." En wat die tarieven betreft, in plaatsen als Roosendaal, Tilburg, Eindhoven, Veghel e.a. zijn ze be duidend lager dan de thans nog geldende tarieven. De heer Smits trachtte aan te tonen, dat de ka daverophaaldienst en de vleesver voerdienst onrendabel zijn, reden waarom ze dienen te worden op geheven. Hij wilde ook graag weten waarom de gelden vermeld zijn, die het slachthuis zal moeten krijgen voor de diensten die het laborato rium aan derden verleent. Hij was de overtuiging toegedaan, dat de Waalwijkse slagers elders zullen gaan slachten, hetgeen tot gevolg zal hebben, dat het Waalwijkse slachthuis zal moeten worden op geheven. De oplossing zag hij in het drukken van de kosten en in het van de hand doen van de kadaver wagen en vleesvervoerwagen. De voorzitter wees er op, dat de begroting ook van deze dienst slui tend moet zijn Dat de tarieven el ders lager liggen, achtte wethouder Van den Hoven heel wel mogelijk. De top van ons slachthuis "drukt zwaar op de betrekkelijk weinig slachtingen. Maar het slachthuis is er ten dienste van de slagers, die nu geen grote investeringen behoe ven te doen voor de aanleg van en Prisma horloges Stationsstraat 88, Waalwijk slachtplaatsen bij hun bedrijven. Bovendien is er de volksgezondheid mee gediend. En wat die kadaver- dienst betreft, die werkt in de be groting niet door, want dat is een kringdienst. Hij vond het reëel, dat degenen, die gebruik maken van het slachthuis, vergoeding wordt gevraagd voor dit gebruik. De vrees dat de slagers naar elders zouden gaan, vond hij niet gerechtvaar digd. Hij betwijfelde het dat de slagers gelukkig zouden zijn, wan neer de vleesvervoersdienst zou worden opgeheven. ONSYMPATHIEKE INSTELLING De heer Meijs noemde het slacht huis een van onze meest onsympa thieke instellingen die we hebben. Hij vond het onjuist, dat de slagers van buiten Waalwijk hetzelfde be talen als de Waalwijkse slagers, om dat de buitendienst meer kost: er moeten grote afstanden voor wor den afgelegd, en het kost boven dien meer tijd. De heer Kemperman verklaarde, dat hij zich wel het voorstel van B en W kon verenigen. De heer Van Mosselveld vroeg of het niet mo gelijk was het slachthuis te laten afkeuren. Ook de heer Van Seters kon niet erg gelukkig zijn met het slachthuis. Hij was overigens wel van mening, dat de hoge vleesprij- zij niet het gevolg waren van de slachthuistarieven. Hij deed de sug gestie, eens met de slagers te over leggen. Dat zou niet juist zijn, zei wethouder Van den Hoven. Het slachthuis een gemeentelijke dienst en de raad moet zelf beslissingen dienaangande nemen. He slachthuis laten afkeuren zou niet zo eenvoudig zij, zei hij. Wet houder Van den Hoven achtte het niet onwaarschijnlijk, dat het in de toekomst in streekverband nog eens een belangrijke rol gaat spelen. Als het een particulier bedrijf was geweest, zou het allang failliet zijn geweest, meende de heer Van Se ters. De heer Smits bleef de toe komst van het slachthuis maar som ber inzien en daarom stemde hij met de heren van Engelen, Meijs en Van Loon tegen het voorstel van B en W. Het werd aangenomen met 12 tegen 4 stemmen. HANGBAANWEEGSCHAAL De op het slachthuis aanwezige hangbaanweegschaal is door de dienst van het IJkwezen afgekeurd. Er moet dus een nieuwe komen. Kosten van een zelfregistrerende weeginrichting: f 8195.-. De heer Smits vond het een kost bare geschiedenis, voor de ca. 20 ton vlees, die er wekelijks in het slachthuis omgaan. Hij stelde voor de oude schaal te laten reviseren, hetgeen slechts f 2000.- zou kosten. Wethouder van den Hoven maak te hem duidelijk, dat revisie niet het gewenste resultaat zou opleve ren, omdat het apparaat nog niet zolang geleden gereviseerd was. De heer Dercksen had berekend, dat de nieuwe schaal de tarieven weer met ca. 1/4 cent zouden verhogen. Hij was in oude notulen gedoken, en haa daar gelezen, dat in 1961 het raadslid Van den Hoven zich had uitgesproken tegen het toen aan de orde zijnde voorstel tot aanschaf van een nieuwe hangbaanweeg schaal. De heer Dercksen wilde graag weten, waarom Wethouder Van den Hoven nu wel tot de aan schaf wilde overgaan. Het antwoord viel de wethouder niet moeilijk: omdat de oude is afgekeurd. De heer Derksen pleitte voor de aan schaf van een minder kostbaar ap paraat. Ook de heer Van Seters vond de investering nogal hoog. De heer Van Mosselveld, die, net als de heer Smits eens was gaan kijken in het slachthuis, uitte zijn waar dering over de wijze, waarop het slachthuis en zijn inventaris worden onderhouden. Het voorstel kwam in stemming. Het werd met 12 tegen 4 stemmen aangenomen. Tegen stemden de he ren Van Eijl, Dercksen, Van Enge len en Smits. Het brood wordt in drie fase duur der: maandag a.s. wordt brood in de winkel 1 cent duurder. Voor een aan huis bezorgd brood mag dan nog een cent excra worden ge vraagd, samen dus twee cent. Per 1 juli wordt het brood, zowel in de winkel als aan huis, weer één cent duurder. Op 1 januari 1966 tenslot te mag alleen voor bezorgd brood weer één cent per brood worden gevraagd. De uitkeringen krachtens de AOW en AWW, zoals ze deze maand zijn betaald en zoals ze in maart (inclusief achterstand)) en- april zullen zijn, volgen hieronder: AOW (p.mnd) Oud mrt april Gehuwden 303,50 332,— 313,— Ongehuwden 212,50 232,219, AWW (p. mnd.) Weduwen m kinderen 303,50 332,313, Weduwen zonder kind. Wezen tot 10 jaar Wezen van 10 tot 16 j. Wezen van 16 tot 27 j. (bruto maandbedragen) INTERIMWET INVALIDITEIT Klasse a: 413,50 (oud 406,50) Klasse b: 351,(oud 330,50) Klasse c: 270.— (oud 254,50) KINDERBIJSLAG (Kwartaaluitkeringen le kind 83,46 (oud 79,56) 2e en 3e kind 91,26 (oud 86,58) 4e en 5e kind 124,02 (oud 118,56) 6e en volgende 138,84 (oud 132,60) 212.50 232,— 219, 67,74,50 69,50 101.— 111.50 104.50 131,50 143,50 135,50 In ons blad van vorige week maandag besteedden wij uitvoerig aandaclit aan het voorstel van burge meester en wethouders tot het beschikbaar stellen van een subsidie van 15.000,voor de stichting en in standhouding van een Waalwijkse muziekschool. Van particuliere zijde zijn tot de stichting van een muziekschool initiatieven ontwikkeld, waarover B. en W. zeer verheugd zijn. In het initiatiefcomité hebben zitting mevr. A. M. Timmermans-van der Hoff, Dr. A. L. de Vetten, de heer L. J. Vercammen, Dr. F. E. M. Vercauteren, Drs. C. Blokland en de heer A. van Loon. Het ligt in de bedoeling dat medio april de eerste lessen worden gegeven. Men wil starten met een aan tal van 40 klokuren per week. Van de provincie Noord- Brabant kan een belangrijke subsidie worden verwacht, van het rijk eerst, wanneer tenminste 100 klokuren per week les wordt gegeven. Het wordt een volksmuziekschool, hetgeen wil zeg gen, dat iedere ingezetene van de gemeente de lessen zal kunnen volgen. WELKE RECHTSVORM De heer Van Eijl verklaarde blij te zijn met het initiatief en met het voorstel van B en W. Hij had in het voorstel van B en W niet ge lezen, "welke organisatievorm men voornemens was te kiezen, die van een zuiver particuliere instelling, van een zuiver gemeentelijke school of een particuliere stichting met 'n vertegenwoordiging van het ge meentebestuur. Hij wilde graag weten, welk standpunt B en W om trent innemen. De heer Brouwer informeerde, naar het lesgeld en naar het genre muziek dat zal worden onderwezen. Ook de heer Dercksen wilde graag weten, welke rechtsvorm B en W voor ogen stond. Het voorstel kreeg ook de instemming van de heer Van Steters. De voorzitter verklaarde, dat het op dit ogenblik niet evident was welke rechtsvorm de school zou krijgen. Het doel van het voorstel was uitsluitend een uitspraak te krijgen met betrekking tot de toe te kennen subsidie. Tijdens een volgende vergadering zal de raad een voorstel te behandelen krijgen dat betrekking zal hebben op de structuur van de school. Hij ver klaarde, dat de gedachten van B. en W. wel uitgingen naar een zui ver gemeentelijke instelling. Hij zou graag zien dat particulier initia- tfef zich ontplooide, om te voorko men, dat de stichting meteen zou verzanden in een zekere ambtelijk heid. De aard van het onderwijs zal afhangen van de interesse, de beschikbare docenten, de lokalen enz. Het lesgeld zal geen beletsel zijn voor wie dan ook. De jaarlijkse kosten zijn begroot op ca. f 21.000.-. Zonder hoofdelijke stemming ging ,de raad accoord met het voorstel tot toekennen van f 15.000.- subsi die. UIT DE Tijdens internationale schaats wedstrijden in het Bisletstadion te Oslo heeft de 25-jarige Rudi Lie brechts met een fabelachtige tijd van 4 min. 26.8 sec. op de 3000 me ter het wereldrecord verbeterd. On ze landgenoot maakte deze nieuwe wereldtijd in zijn rit tegen de Ca nadees Paul Enock. Liebrechts bleef 0,5 sec. beneden het oude re cord, dat de Rus Ants A.ntson vo rig jaar met een tijd van 4 minu ten 27,3 op dezelfde baan vestigde. Daarvoor was het 300G' meterrecord ook in Nederlands bezit, namelijk aan Anton Huiskes, die thans als coach van de schaatsploeg in het Bisletstadion aanweizg was. De Nederlandse bevolking zal in de komende vijftien jaar tijd met drie miljoen toenenmen. In 1980 zullen er dan, volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Bu reau van de Statistiek, vijftien-en- een-kwart miljoen Nederlanders zijn. Het merendeel van de voorstellen van B en W aan de rad werden van B en W aan de raad werden op- of aanmerking en zonder hoof delijke stemming aangenomen. Een uitzondering daarop vormden het voorstel tot ruil van grond, gelegen ten oosten van de Mr. van Cooth- straat, met Mej. G. A. Vrinten. Voor de aanleg van de Margrietstraat zal de gemeente dienen te beschik ken over een stukje grond van 78 centiaren. Na langdurige onderhan delingen is tenslotte overeenstem ming bereikt over een ruil van dit grondstrookje tegen een stukje grond, groot ongeveer 102 m2. Als gevolg van deze ruil zal een garage moeten worden gesloopt. In onder ling overleg is de door de gemeen te te betalen toegift bepaald op f 10.000.-. Hierbij dient men te be denken, zeggen B en W in hun des betreffend prae-advies, dat betrok kene volledig moet worden schade loos gesteld wegens het gmis van de garage. De heer Van Loon vond dat bedrag nogal hoog, de heer Van Mosselveld evenzo. Het pand stijgt in waarde, meende deze. Wethou der Van Heeswijk verklaarde dat hij de toegift aanvankelijk ook nog al hoog vond, maar later was hij toch tot andere gedachten gekomen. Het pand daalt in waarde, volgens deskundigen. De benoeming van de Commissie tot wering van schoolverzuim, waarin weer zitting zullen hebben de heren M. C. M. van der Heijden, J. van Gammeren, C. H. Didden, C. J. van Roy, C. W. Wachtels van den Berg en J. A. Thijssen, kon ui teraard geen hamerstuk zijn, maar de overige waren het wel. We zul len hieronder memoreren. De woningen Laageinde 110 en 112 zijn onbewoonbaar verklaard. Voor het totaalbedrag van 15.150 gulden zullen worden aangeschaft: een dieselrnotormaaimachine met 'n maaicapaciteit van 1 a 1% ha per uur; een combinatiemaaimachine, die achter een tractor moet worden voorbewogen, en een cirkelmaaier met benzinemotor. Voor f 25.000 zullen 165 geysers worden aangeschaft, ook geschikt voor aardgas. De Nassauschool mag nieuwe leer- en hulpmiddelen aanschaffen voor een bedrag van f 1167,14, de St. Petrusscholen mogen voor een bedrag van f 1799,50 12 electrische raamventilatoren laten aanleggen, De St. Bernadetteschool kan voor f 1853,15 nieuwe leer- en hulpmid delen aanschaffen, de St. Theresia- school voor f 567,- 90 blokfluiten. Zonder stemming werd een com missie ter voorbereiding van straat- naamgevinge bestaande uit de he ren J. J. M. van Heeswijk, P. Brou wer, M. H. J. van Eijl en F. Kem perman en de chef van de afdeling algemene zaken van het gemeente secretarie herbenoemd. De raad besloot voorts tot vesti ging van het opstalrecht op een stukje grond aan de stichting Open bare Leeszaal en Bibliotheek. B en W werd gemachtigd tot het voeren van een rechtsgeding inzake onteigening van grond ten behoeve van de aanleg van het industrieter rein „Zanddonk". Van de Staat der Nederlanden koopt de gemeente 'n stukje ondergrond van de Hoog- eindse Rondweg. Voor de aanleg van het industrie terrein Zanddonk zal de gemeente grond kopen van J. de Bie en van J. Kuijsten; grond, gelegen ten oosten van de Haven, van mevr. A. L. van Heesbeen-K] ij n; grond, be grepen in 't uitbreidingsplan Groe- newoud, van de erven C. J. van Heesbeen; grond, gelegen ten zui den van het Richtpad, van W. A. C. Kien te Voorburg en van de ge meente Sprang-Capelle. Verkocht zal worden: een stukje grond, gelegen ten noorden van de Grotestraat aan A. C. M. van den Heuvel; grond, gelegen aan de west zijde van de Thorbeckelaan, aan C J. A Appels; de woning Dr. Mol- lerlaan 5 aan A. J. Polderman. Verder zal nog worden aangekocht een stukje grond, gelegen ten oos ten van de haven, van A. J. Mus ters; het pand Oosteind 30 te Sprang-Capelle van Je erven M. Rijkers te Sprang ten dienste van 'n behoorlijke aansluiting van het in dustrieterrein Zanddonk op de we gen voor interlokaal verkeer; en onroerend goed ten westen van de Kloosterweg van de erven A N. v. Wel. Allerwege klagen de gemeenten over hun financiële situatie. Ten aanzien van de normale uitgaven heeft men langzamerhand de tering naar de nering weten te zetten, het geen echter wel inhoudt, dat het noodzakelijk verzorgingspeil in de meeste gemeenten slechts nauwe lijks wordt gehaald. Vooral de ver- keers- en de recreatievoorzieningen kunnen slechts zeer mondjesmaat worden uitgevoerd en veel blijft hierbij te wensen over. Wat de uitvoering van grotere objecten betreft, waarvoor grote kapitaalsinvesteringen nodig zijn, is er een noodtoestand ontstaan. De regering heeft het nodig geacht 'n leningsplafond in te stellen. De ge meentebesturen mogen dus niet meer kapitaal lenen dan de regering voor die gemeente heeft vastgesteld. Dat heeft reeds tot een gezamenlijk protest geleid van vele burgemees ters en gemeenteraadsleden, waar immers kapitale werken in uitvoe ring zijn waarvan de voortgang door het regeringsbesluit wordt geremd. Dat brengt natuurlijk grote moei lijkheden teweeg, het veroorzaakt meer last en er worden meer be langen door geschaad dan alleen de gemeentelijke. Rotterdam wil er zelfs toe over gaan gemeentelijke eigendommen te verkopen, om daardoor toch nog iets meer in de kapitaalsbehoeften te voorzien. Maar deze uitverkoop zal de gemeente uiteindelijk toch weer op hogere lasten komen te staan, waardoor dan de gewone dienst misschien weer uit haar evenwicht wordt getrokken. Men denkt daar blijkbaar: komt tijd, komt raad. Nu krijgt de regering natuurlijk de schuld van de overlast, die ver oorzaakt wordt door de instelling van het leningsplafond. Maar de re gering heeft te waken voor de ge zondheid van de algehele economi sche toestand en is wel genoodzaakt de rem aan te zetten wanneer er blijkt veel meer te worden uitge geven dan er wordt verdiend. En Nederland heeft in 1964 ongeveer een miljard gulden meer uitgege ven dan door ons volk in dat jaar is verdiend, althans is overgehou den. Wij zijn in 1964, vooral door de loonexplosie, nogal royaal geweest. Willen we de inflatoire tendens, d.w.z. de ontwaarding van onze gul den, niet nog sterker zien toene men, dan dient er met de investe ringen zeer bedachtzaam te werk worden gegaan. Er wordt wel opgemerkt: waarom dan een belastingverhoging? Als we de belastingen niet verlagen, komt er toch meer geld binnen. Maar dat geld moeten we juist besparen. Of de burger dat zal doen is een twee de, maar als de regering het ont vangt, zou het ook worden uitge geven! De kamerleden zitten im mers vol met wensen, die men graag uitgevoerd zou zien. Bij een ruimere inkomst zou de aandrang tot het doen van deze uitgave ze ker niet te weerhouden zijn en Het gerechtshof van Leeuwarden heeft de weduwe Antje G. J. uit Veenoord vrijgesproken van moord op haar echtgenoot wegens gebrek aan bewijs. Verleden week had de procureur-generaal ook vrijspraak geëist. In de eerste aanleg werd Antje G. J. door de rechtbank in Assen veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf, nadat de officier van justitie levenslang had geëist. Antje G. J. is donderdag op vrije voeten gesteld. 15 BEJAARDEN VERBRAND. Vijftien bejaarden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag bij een he vige brand in Brussel omgekomen. Zes werden gewond, evenals vier brandweerlieden. De brand woedde in een tot tehuis voor hulpbehoevende ouden van dagen ingericht gebouw in een dicht bevolkte wijk van Brussel. De brand werd om 1 uur 's nachts ontdekt. Nauwelijks een uur daama stortte het gebouw in. daaruit ontstaat dus geen bezuini ging. Ook het rijk moet zich in zijn kapitalsuitgaven beperken en wor stelt in zekere zin met dezelfde problemen als die waarvoor de ge meenten komen te staan. Er zit niets anders op dan enige tijd piano aan te doen met de kapi- taalsverslindende werken. In elk gezin dient men nu eenmaal de te ring naar de nering te zetten en kan men niet doorgaan met grote bedragen uit te geven als er niet in hetzelfde jaar minstens evenveel wordt verdiend. De gemiddelde zeventien procent loonsverhoging in 1964 heeft onze economische situatie sterker beïn vloed dan de optimisten het wilden doen voorkomen. We zijn er ook individueel niet zo heel veel mee opgeschoten en voor .wat de alge mene voorzieningen betreft dra-, gen we er nu de lasten van. We zullen dit jaar weer wat moeten bij spijkeren om de balans in even wicht te brengen. We kunnen wel aan het eisen blijven, maar de lasten er van blij ven niet uit. Het gaat er om de gro te lijnen in het oog te houden en die wil men soms maar al te gemak kelijk opofferen aan de kleine, in dividuele belangen van het ogen blik, omdat die naar getalssterkte zo welsprekend zijn. BUDDEMEYER chemisch reinigen g rotieo tradt 95 waaldijk SCHELDE-RIJN-KANAAL Het in 1963 in Den Haag onder tekende Belgisch - Nederlandse ver drag voor de verbetering van de ver binding tussen de Schelde en de Rijn, is thans door de parlementen van bei de landen goedgekeurd. Als laatste aanvaardde de Belgi sche senaat dinsdagmiddag het wets ontwerp tot goedkeuring van het ver drag met 106 tegen 18 stemmen en 15 enthoudingen. Het werd reeds vorig jaar met grote meerderheid door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen. ACCOORD IN E.E.G. De ministers van Landbouw van de zes landen van de Europese Economi sche Gemeenschap hebben dinsdag nacht een „uitgesteld akkoord" be reikt over de mogelijkheid van extra heffingen op de invoer van groenten cn fruit van landen buiten de E.E.G. Na een vergadering, die tot woens dagochtend 5 uur duurde, werd voorts een overeenkomst bereikt over de hoogte van de minimum- en maxi mumprijzen voor rundvlees, melk en zuivelprodukten in de „zes". ONGEDEERD NA VAL VAN TIEN METER De 12-jarige Jan Toornstra uit Utrecht heeft een val van tien me ter van een dak in de Bouwstraat overleefd. De knaap merkte niets nadeligs, stond na de val op en wandelde - alsof er niets was ge beurd - naar kennissen in de buurt. Deze mensen vonden het toch raadzaam de G G en G D te waar schuwen om de waaghals eens on der de medische loep te nemen. - Drs. Roemers, voorzitter van 't N.V.V. heeft medegedeeld, dat hij in 1966 als zodanig zal aftreden. - Bonn heeft alle steun aan Egyp te stopgezet. - Aan 't Noordzeekanaal komt 'n olie-raffinaderij die 53 miljoen gaat kosten. - De detailhandel krijgt eveneens een vijfdaagse werkweek. De zater dagmiddag-verkoop blijft bij deze re gering echter behouden. IïcuvcJffraat 14 Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1