wAAlwijkse en UnqstRAAtse couRant Siogaertó 1 Jampe Vondeling vroeg om nederlaag Domper op feestend Maastricht Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS DE KABINETSCRISIS Schmelzer informateur Een belachelijk vonnis Brillenspecialist Optica Houdt Bogaerts voor ogen Lawine sleurde bus in ravijn: 14 doden Damesmode Tilburg Verloofd paar dood gereden bij Nijmegen Accoord CAO's in Grafisch bedrijf Bezoek Johnson aan Moskou Indonesische ambas sadeur in Nederland aangekomen „Steun aan Frans streven gevaarlijk" De toestand van de Nederlandse economie VRIJDAG 5 MAART 1965 86e JAARGANG No. 18 De ïcho vAn het Zuióen Uitgever Waal wij ksche Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2 x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160 - 2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenastraat 8 Tel. 04167 - 2002 Abonnement: p. week (0.24 1 ct. inc.k.) f 0.20 p. mnd. (1.00 5 ct. inc.k.) 00 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs: 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres: „ECHO: STRIJD OP VELE FRONTEN Het is geen toeval dat de Viet- kong de laatste tijd stelselmatig Amerikaanse Eenheden als doelwit gebruiken. Niet alleen voor gebruik onder de Aziatische massa's is dit propa gandistisch goed bruikbaar, maar het maakt bovendien voor Kosygin de zaak nog eens extra moeilijk. Hij kan zich onmogelijk permiteren niet in de felste woorden van zijn afkeuring blijkt te geven, of hij laadt direct de schijn op zich met de Amerikanen onder een hoedje te spelen. Noordvietnams leider Ho Tsji Minh heeft dit geraffineerd uitge dacht: hij dwong de Sowjet-unie zich achter hem te scharen, zonder dat dit direct nodig maakt dat hij van zijn kant de concessie doet waartoe Kosygin hem wenst over te halen: op de aanstaande wereld conferentie der communistische par tijen Moskou te steunen tegen Pe king. De Amerikanen hebben van hun kant de oorlog naar het noorden verplaatst in de overtuiging dat de Vietkong een verlengstuk is van Noord-Vietnam, dat er dan maar rekening gehouden moet worden dat het thuis de rekening krijgt voor de streken die het bij zijn bu ren uithaalt. De fictie van de bur geroorlog in Zuid-Vietnam is hier mee overboord gezet en het con flict heeft er een grotere schaal door gekregen: dat van een strijd inderdaad tussen twee landen, waarbij de VS de partij van het ene kiezen. Hun les aan Kosygin daarbij is dat de USSR een zeer zware last op zich laadt als ze voor Noord- Vietnam de rol wil spelen die de VS nu voor Zuid-Vietnam heeft op zich genomen en dat hij het risico loopt dat dan de Amerikanen en Russen op elkaar gaan schieten, met andere woorden dat dan twee grote kernmachten met elkaar in gewa pend conflict komen, een allesbe halve aantrekkelijke gedachte voor de Russen, voor de Amerikanen en voor de rest van de wereld. TAALSTRIJD IN INDIA Niet ver daar vandaan. In India is een taalstrijd als in België ont staan. Deze veroorzaakte de groot ste crisis die India sinds het onaf hankelijk werd heeft gekend. Er is een streven - niet onbegrij pelijk - om een vreemde taal, het Engels van de kolonisatoren, de eerste plaats te ontnemen in dit oude cultuurland. De regering acht het logisch dat de meest gesproken der vele Indische talen, het Hindi, de officiële taal wordt, al zal het Engels nog in vele jaren niet ont beerd kunnen worden in het onder ling contact. Dit heeft enorme wrevel opge wekt vooral in het zuiden, waar mensen zichzelf Verbrandden en bij relletjes vele slachtoffers vielen. Mevrouw Indira Gandi, de dochter Een jury van vier mannen en vier vrouwen heeft Erich Rajako- witsj, een van Eichmanns naaste medewerkers, met zes tegen twee stemmen schuldig bevonden aan „handelingen en nalatigheden, die de levens van 83 Nederlandse Jo den in gevaar hebben gebracht." Rajakowitsj, die in Nederland de leiding heeft gehad van de Duitse actie tegen de Joden, werd tot 2% jaar gevangenisstraf veroordeeld met aftrek van voorarest. Dit laat ste betekent, dat Rajakowitsj in 't najaar weer vrij man zal zijn. Zo wel de verdediger als de openbare aanklager heeft beroep tegen het vonnis aangetekend. van wijlen premier Nehroe, heeft als minister van voorlichting in Ma dras al gepoogd om de opgewonden Tamil-sprekenden te bedaren om te herinneren aan de belofte van haar vader dat Tamil zeker niet 'n taal was die uitgeroeid zou moeten worden en bovendien dat het En gels zo lang in gebruik zou blijven als de Indiërs maar wensten. STRIJD OM GIBRALTAR Kleine treiterpartijtjes aan de grens tussen Spanje en Gibraltar zijn een nieuv/e fase in de al meer dan twee en een halve eeuw duren de pogingen van Madrid om de apenrots terug te krijgen. Al gaat het onder het mom van bestijding van de smokkel en zijn de acties in schijn gekeerd tegen geknoei met verblijfsvergunningen, Franco's doel is duidelijk. Hij is vooral boos omdat Londen zich geen zier aantrekt van een aanbe veling der VN om met Madrid te onderhandelen over de toekomst van Gibraltar. En het probleem is voor Franco dat daarmee de kous ook inderdaad af is. Er zijn nu een paar honderd in Gibraltar werkende Britten ver jaagd uit hun huizen net op Spaans gebied, maar er zijn veel meer Spanjaarden die in de kroonkolonie een betere boterham verdienen dan ze in eigen land kunnen. Franco kan zelfs de Britten niet ai te kwaad make, want als ze uit wraak in de invoer stopzetten, is hij de beste klant kwijt die hij in de wereld heeft voor zijn export. BONN CAPITULEERT Tot grote schrik en ontsteltenis van de Israëliërs heeft de West- duitse regering de wapenleveran ties gestaakt na een doorzichtige verklaring van Nasser, dat Egypte overwoog de Oostduitse volksrepu- bliek te gaan erkennen. Het is uiteraard de Arabische naties een doorn in het oog dat la dingen wapens naar Israël gestuurd worden. Dat geldt overigens in veel grotere mate de VS en Engeland, zelfs ook Frankrijk, maar dat is door gebruik al min of meer een normale zaak geworden. Het ge beurde ook open en bloot. En tus sen landen die normale diploma tieke relaties met elkaar onderhou den. Bonn heeft die betrekking niet en hield de wapenlevering ook angstvallig geheim, juist omdat het de Arabische landen niet op de te nen wilde trappen. In een poging om met ieder goede vrienden te blijven is Bonn akelig tussen ka en schip gevallen. Daar komt dan nog bij dat de Bondsrepubliek zo gemakkelijk te treiteren is door haar Hallstein- doctrine dat erkenning van Oost- Duitsland beantwoordt met het ver breken van de betrekkingen met wie dan ook. Alle voorwaarden voor chantage werden zo in Bonn zelf geschapen en Nasser heeft daar het volle gebruik van gemaakt. BLIJVEN VERVOLGEN Bonn heeft overigens meer om over te tobben.Zo af en toe raakt een hooggeplaatste ambtenaar van de Duitse Bondrepubliek in op spraak. Ei'win Schüle, de chef van het bureau voor opsporing van na zi-misdadigers, is nu door de Oost duitsers aan de kaak gesteld als destijds een fervent nazi. Maar wie is er eigenlijk in Hitiers tijd terwil- le van zijn baantje of studie géén lid geweest van de NSDAP? De integriteit van de man achtte men zo groot dat hij op zijn post wel degelijk benoemd kon worden. En inderdaad heeft hij zeven jaar lang niet stil gezeten. Dat een aan tal processen tegen SS-beulen en stafleden van concentratiekampen Grotestraat 220, Waalwijk Telefoon 3560 b.g.g. 4140 kon worden gevoerd, is mede aan Schüles bureau te danken. Zeven* jaar lang ook hoorde men geen be paalde opmerkingen van Oostduitse zijde. Die komen kennelijk nu uit de archieven als bijdrage in de campagne rondom de verjarings termijn voor oorlogsmisdaden. Volgens de bestaande wet zou na deze zomer, wanneer twintig jaar verstreken zijn, geen oorlogsmisda digers meer voor de rechter ge daagd kunnen worden. Daar is niet ieder het mee eens: deze misdaden tegen de mensheid, massamoorden van ongekende omvang, moet men niet over één kam scheren met ge wone misdrijven - zegt men- maar vervolgen wanneer het maar kan. In het kamp der tegenstanders van verlengingstermijn vindt men behalve de met schuldgevoelens be laden Duitsers ook wel overleven den van Bergen-Belsen, Mauthau sen, Sobibor, Auschwitz en al die andere concentratiekampen. Zij me nen dat men niet tot het einde der dagen door kan gaan met deze ver volgingen, al was het alleen maar omdat men niet in het verleden kan blijven leven. Daar komt dan nog het zeer practische argument bij, dat na meer dan twintig jaar het vinden van betrouwbare getui genissen - zelfs van gebeurtenissen waarvan men zal aannemen dat men ze zijn leven niet vergeet - zeer moeilijk wordt. Het is een moeilijk pi'obleem, juist omdat zowel voor als tegen de verlenging van de verjaringster mijn zoveel argumenten bestaan die men serieus moet nemen. Het Duitse parlement zal er het laatste woord over moeten spreken. Een werkelijk niet benijdenswaardige taak, want welke beslissing het ook neemt, het zal altijd volgens velen de verkeerde zijn. Een bus met 40 Zweedse studen ten s ongeveer 65 kilometer ten zuidoosten van Salzburg in een 50 meter diepe ravijn gesleurd. Tot dusverre hebben reddingsploegen het stoffelijk overschot van 14 slachtoffers geborgen. De overige 26 inzittenden zijn met ernstige ver wondingen in een ziekenhuis opge nomen. De bus was met twee andere bus sen op weg naar het wintersport centrum Obertauern. Vlakbij Rad- stadt werd een van de bussen on der een lawine bedolven. De weg door het woest Radstadter-Tauer- gebergte is in januari enige tijd we gens lawine-gevaar afgesloten. Hier vonden ook enkele maanden gele den drie van de 12 Nederlandse studenten, die op deze weg door 'n lawine werden overvallen de dood. Heuvelstraat 14 - Telefoon 26S82 Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. Juist toen dinsdagmorgen tot z'n arrestatie zou worden overgegaan heeft een 31-jarige kapper uit Beek- Ubbergen zich vrijwillig gemeld bij de rijkspolitie in zijn woonplaats. De kapper had in de nacht van zon dag op maandag op de rijksweg Nijmegen-Ubbergen drie rechts van de weg rijdende fietsers van achte ren aangereden. De 30-jarige heer O. Vroege uit Ooy bij Nijmegen en zijn 31-jarige verloofde mej. W. Gerrits uit Nijmegen werden op slag gedood; de 37-jarige mej. J. Gerrits, een zuster van de verloofde van de heer Vroege, liep een her senschudding, een shock, hoofdlet sel en beenwonden op. De kabinetscrisis, vrijdag uitge broken vanwege gebrek aan eens gezindheid binnen het regerings team van mr. Marijnen, heeft maan dag een parlementair vervolg ge kregen. De socialistische oppositie had de kamervoorzitter, mr. Frans-Jozef v. Thiel verzocht, de Tweede Kamer bijeen te roepen. Daar leek -het er maandagmid dag even op, dat de heer Vondeling een succes voor de oppositie zou binnenhalen. Hij verrastte kennelijk de „rege ringspartijen" met een voorstel pre mier Marijnen aanwezig te doen zijn bij de beraadslagingen. Dat voorstel werd aangenomen, waarbij met name de fractievoor zitter van de KVP drs. Schmelzer, de restrictie maakte, dat niets be tekende in verband met het afleg gen van een verklaring van de mi nister-president. Premier Marijnen liet de kamer voorzitter weten wel bij de beraad slagingen aanwezig te zullen zijn, maar deelde tevens mee, dat hij geen enkele verklaring zou kunnen afleggen. Wat de heer Vondeling ook pro beerde, de premier volhardde in zijn stilzwijgen. Begrijpelijk, zo zei de heer Schmelzer, want hoewel ook hij betreurde dat de medeling omtrent de ontstane crisis wat al te sum mier was geweest, op het moment dat de Kamer beraadslaagde kon de Minister President niet meer spre ken namens het kabinet. Staatsrechtelijk had de heer Von deling, die werd gesteund door de kleinere partijen, geen been om op te staan. Zijn voorstel om de premier uit te nodigen alsnog een verklaring af te leggen werd dan ook door de Kamer verworpen. Zwijgend als een sfynx versloeg mr. Marijnen aldus de oppositielei der en zijn aanhang, waarvan de communist Bakker de lachers op zijn hand wist te krijgen. Een weinig fraaie vertoning was het, dat de Kamer de koningin ver zocht de beraadslagingen met de fractievoorzitters op te schorten. Koningin Juliana heeft daarin toe gestemd, maar de meeste waarne mers zijn van mening, dat de Ka mer daarin te ver gegaan is. In onze parlementaire democra tie is de positie van de Kroon uiter mate belangrijk juist bij de kabi netsformaties. Dat daar de Kamer nog aan trachtte te tornen is velen een raadsel. DRS SCHMELZER PROBEERT TE LIJMEN. De adviezen, die de Koningin heeft gekregen, hebben waarschijn lijk gewezen in de richting van een herstel van de samenwerking in het kabinet Marijnen. Zij heeft drs. Schmelzer nl. verzocht: „Een on derzoek in te stellen naar de moge lijkheden om te geraken tot een De 42-jarige postbode Willem R. heeft zich zondag tegen midder nacht bij de Maastrichtse recherche gemeld met de mededeling, dat hij enkele uren tevoren zijn 5 jaar ou dere echtgenote, Elisabeth R.-S., met een broodmes had neergesto ken. Het slachtoffer was op slag dood. Volgens de bekentenis was de postbode samen met zijn vrouw zondagmiddag naar de carnavals optocht in Maastricht gaan kijken. Daarna bezocht het echtpaar nog enkele café's. Tegen zes uur verlo ren de echtgenoten elkaar uit het oog. Toen de man omstreeks tien uur thuis kwam merkte hij, dat hij geen sleutel bij zich had. Hij bleef enige tijd wachten, maar toen zijn vrouw niet kwam opdagen besloot hij via een stukgeslagen ruitje zijn woning binnen te gaan. Kort daar na kwam ook mevr. R. thuis. Bu ren hebben gehoord, dat er ruzie ontstond tussen de echtlieden over de vraag waarom de vrouw zo laat thuis kwam en met wie ze uit was geweest. De ruzie zette zich binnen voort waarbij de postbode zijn vrouw met een mes heeft gestoken. Ofschoon de man gedronken had staat nog niet vast of hij dronken was. De kinderen van het echtpaar - een vijftien jarige jongen on een 16-jarig meisje - waren tijdens de vechtpartij niet thuis. Zij werden door de politie opgevangen en bij buren ondergebracht. Op een andere plaats in Maas tricht werd een vechtpartij even eens beslecht met een steekpartij. Dat gebeurde op de binnenplaats van een café in het holst van de nacht. De Maastrichtenaar J. R. - een 20-jarige Slager - kreeg daa,r door nog onbekende oorzaak ruzie met een zekere K., van wie verder alle gegevens ontbreken. De slager bracht K. met een broodmes een diepe steek in de hartstreek toe. Hij verklaarde later zelf, dat hij zich door K. bedreigd had gevoeld. K. werd levensgevaarlijk gewond in een ziekenhuis te Maastricht opge nomen. Een derde vechtpartij in Lim burgs hoofdstad ontstond zaterdag-1 avond in een café tussen de 27-ja- rige arbeider N.S. en zijn stadge noot B. C.. C. sloeg een bierglas kapot en ging S. met de scherven te lijf. Deze slaagde erin zijn bela ger af te weren, maar raakte niet temin ernstig gewond. Mogelijk zal hij zijn linkerhand zelfs moeten missen. spoedige oplossing" van het in het kabinet-Marijnen gerezen geschil punt. De heer Schmelzer staat echter voor een niet gemakkelijke opgave. Binnen het kabinet nemen de an ti-revolutionairen een extreem standpunt in. Zij staan erop, dat be houdens invoering van reclame in de televisie, geen verandering komt in het systeem der zuilen. Het andere uiterste is de liberale opvatting, die de nieuwe gegadig den voor zendtijd wil bevoordelen boven de bestaande omroepen. De houding van de Christelijke- Historische ministers is wat moei lijker te achterhalen. De hr Schol ten zou - naar verluidt - meer in de liberale richting denken. De KVP-ministers nemen hetzelf de standpunt in als de Kamerfrac tie. Zij willen reclame - los van het programma - en gelijke rechten voor de bestaande omroeporganisa ties en de nieuwe. Een alleszins re delijke eis. Daarbij komt nog het verlangen om de nieuwe gegadigden - uit zui nigheidsoverwegingen - ook te ver plichten zich bij de NTS en NRU aan te sluiten. Ook redelijk. Maar ook daartegen verzetten zich de li beralen, die klaarblijkelijk electo rale winst zien in een zo star mo gelijk vasthouden aan hun eigen eisen. Mr. Geertsema droomt al van vervroegde verkiezingen. Niet onbegrijpelijk, maar de li berale .fractievoorzitter zou zich wel eens kunnen vergissen in het vermogen van de Nederlandse kie zer to oordelen. De dooz-snee-kiezer weet verdraaid goed, dat radio en t.v. weliswaar belangrijk zijn, maar dat er vele problemen opgelost moeten worden, die daar ver bo venuit stijgen. Niet voor niets komen er uit het land tal van geluiden, dat deze zaak geen crisis waard is. Volgens mededeling van het cen traal bureau voor de grafische be drijven is in de onderhandelingsde legatie over de drie grafische CAO's (voor de technische werknemers, de chefs en het administratief per soneel) volledig overeenstemming bereikt. De werkelijke lonen en salaris sen, met inbegrip van de huurcom- pensaties, worden per 1 februari 1965 met vijf procent verhoogd, waar tegenover de twee procent van de algemene loonmaatregel van het begin van dit jaar komt te vervallen. In de opgestelde nieuwe loontabellen zijn de huurcompen- saties verwerkt. De indeling in ge meenteklassen is afgeschaft en de gelijke beloning voor vrouwen is volledig gerealiseerd. Studiecommissies zullen worden ingesteld met betrekking tot de vraag of en op welke wijze er scha deloosstelling kan worden gegeven aan werknemers, die ontslagen worden tengevolge van liquidatie en fusie. De CAO's zullen een looptijd hebben van een jaar. Een maand geleden is de Russi sche ambassadeur Dobrynin bij pre sident Johnson geweest om hem 'n uitnodiging over te brengen voor een bezoek aan Moskou. De Ameri kaanse president heeft toen inder daad gezegd, dat een dergelijk be zoek hem wel interesseerde. „Dit is zo gebleven tot op de dag van heden en de president gelooft niet, dat de gebeurtenissen in Vietnam een hindernis kunnen zijn voor een dergelijk bezoek", zo heeft pers chef Reedy van het Witte Huis meegedeeld. De eerste Indonesische ambassa deur in Nederland, dr. Soedjarwo Tjondonegoro, is gistermorgen met zijn echtgenote op Schiphol in Ne derland aangekomen. Hij werd ver welkomd door de Indonesische zaakgelastigde in ons land, dr. Mo- hamed Sharif, mr. D. van Thiel Cooveld namens de demissionaire Nederlandse regering en door een honderdtal leden van de vereniging van Indonesiërs in Nederland. En kele tientallen kinderen zwaaiden vanaf de ballustrade met rood-witte vlaggetjes en de volwassen Indo nesiërs droegen spandoeken met leuzen als: „Wendt U tegen het im perialisme en het kolonialisme". Een groep vooz-aanstande Neder landers, onder wie de oud-premiers De Quay en Drees heeft in een open brief aan minister Luns haar bezorgdheid uitgesproken over de ontwikkeling rond de Europese eenwording. Achtendertig promi nenten dringen er bij de bewinds man op aan, dat de regering zich niet onder etiket van een Europese Unie laat meeslepen in een richting die aan de Europese integratie en aan de samenhang van de Atlanti sche gemeenschap onherstelbare schade zou toebrengen. De ondertekenaars van de brief menen, dat het in de komende maanden zal gaan om een belang rijke en wellicht definitieve keuze. De doelstellingen van het Neder landse buitenlandse beleid zijn in gevaar. Het Atlantische bondge nootschap wordt ondermijnd en be dreigd. De briefschrijvers kritiseren het Frans streven, om Europa op militair gebied en tei^ aanzien van de buitenlandse politiek te organi seren. Nederland zal zich nog meer moeten inspannen om de dreiging van een inflatie van zich af te wenden. De overheid kan dit het beste doen via haar begrotingspo- litiek en door het afremmen van de vraag in de bouwsector. De bouwsector is in Nederland de „centrale besmettingshaard" voor inflatie-kwalen. Dit harde onver bloemde oordeel spreekt het mone taire comité van de Euromarkt uit zijn zevende jaarverslag, dat het de ministerraad van de EEG heeft aangeboden. Het rapport is tot stand gekomen onder leiding van een Nederlander: jonkheer mr. E. van Lennep, thesaurier generaal bij het ministerie van Financiën. Het EEG-comité meent dat de lo nen dit jaar in Nederland gemid deld 7 procent zullen stijgen, maar minder snel dan in 1964. Al met al wordt op een vooruitgang van het reële bruto nationale product met 3,5 procent gerekend. Deze cijfers illustreren al ongeveer hoe de pro blemen liggen. Een verscherping van de geld- en kredietpolitiek om de moeilijkheden op te lossen is niet zonder meer mogelijk, zo rea liseerden de opstellers van het rap port zich. Het verslag waarschuwt dat wan neer de huidige spanningen in de Nederlandse economie aanhouden, dat dit de concurrentiepositie en daardoor ook de expansie van de Nederlandse exportindustrie kan schaden. Daarom zal voorzetting van de remmende politiek of zelfs verscherping ervan de aangewezen weg zijn ter handhaving van het binnenlandse en buitenlandse even wicht.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1