w/AALwi]kse en lAnqstQAAtse couPAnt K Brief uit Australië Grote vraag naar - levensverzekering in 1964 s De kabinetscrisis van Mierio DAMP© Laat Uw bril zBoaaertó Ontheffing mogelijk verkouden Bedrag aan nieuwe verzekeringen overschreed 10 miljard gulden Dambreuk vaagde heel dorp weg 1600 miljard m3 aardgas Zomerdijk bezweken aluminium jaloezieën De Vocht's interieurverzorging SCOTCH TWIST WORSTED by NEILL Scotland REGENJASSEN Brandkast gekraakt Herderlijk schrijven Brillenspecialist Optica Grotestraat 220, Waalwijk Houdt Bogaerts voor ogen b.g.g. 4140 Telefoon 3560 VRIJDAG 2 APRIL 1965 85e JAARGANG No. 26 De tcho vau het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100-f 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Telegram-adres „ECHO' Arbeidsverbod voor 14-jarigen Dank zij de initiatieven van het toenmalig kamerlid Samuel van Houten werd in 1874 in het Staats blad een wet opgenomen, welke zich richtte tegen overmatige ar beid en verwaarlozing van kinde ren. In 1919 werd deze zogenaam de arbeidswet van kracht, die be paalde dat een kind beneden de 14 jaar of nog leerplichtig geen arbeid mocht verrichten. Hierin kwam verandering bij de wijzingswet van 6 augustus 1954, toen een arbeids verbod voor 14-jarige meisjes werd ingevoerd, met de mogelijkheid van ontheffing in individuele ge vallen. In januari 1964 is een voor waardelijk arbeidsverbod voor 14- jarige jongens in de arbeidswet op genomen, en 1 april 1965 zal dit voorwaardelijk verbod definitief in werking treden. PER 1 APRIL OOK VOOR JONGENS In 1954 werd in de arbeidswet 'n wijziging opgenomen, welke bepaal de dat 14-jarige meisjes niet in loondienst mochten werken. Wel mocht een meisje van deze leeftijd huishoudelijke werkzaamheden ver richten ten behoeven van een gezin. De term „huishoudelijke werk zaamheden" gaf hier en daar nog wel eens aanleiding tot verwarring. Sommige ouders meenden bijvoor beeld, dat hun dochter wel in het ziekenhuis of een kindertehuis dus danige werkzaamheden zou mogen verrichten. Dit is echter niet het ge val. De wet bepaalde wel degelijk, dat de huishoudelijke werkzaam heden alleen ten behoeve van het gezin verricht mocht worden. Nu bij de wetswijziging van 22 januari een voorwaardelijk arbeids verbod voor 14-jarige jongens in de arbeidswet is opgenomen, welk verbod thans inwerking zal treden, is het verrichten van arbeid voor alle jongens en meisjes jonger dan 15 jaar nu verboden. ONTHEFFING VOOR MEISJES Toch is er verschil. In bepaalde gevallen kan het districtshoofd van de arbeidsinspectie aan een 14-ja- rig meisje ontheffing van het ar beidsverbod verlenen. In de prak tijk moet dan aan drie voorwaar den worden voldaan: voorafgaand medisch onderzoek, een beperkte dagelijkse en wekelijkse werktijd en het volgen van algemeen en op het beroep gericht onderwijs. Bovendien zal dan worden onder zocht, of de belangen van het meisje met tewerkstelling werkelijk wor den gediend. Er zal in dat geval een onderzoek worden ingesteld naar de gezinsomstandigheden en arbeidsmilieu van het meisje. Daarbij zal er vooral op worden gelet, of de betrokken onderne ming wel speciale zorg aan jeug dige arbeidskrachten besteed. Dit preventieve toezicht heeft er toe Heel in de verte hoorde ik een onheilspellend gedonder. Instinc tief begon ik een heuvel op te ren nen. Minuten lang liep ik zo hard mogelijk. Toen ik uitgeput neerviel en omkeek, zag ik een reusachtige golf van water, gesteente en mod der de huizen van mijn dorp ver pletteren." Zo beschreef Carlos Minchel, een van de weinig overlevenden, de van de weinige overlevenden, de zetting van mijnwerkers op 100 kilometer van Santiago in Chili. Een zware aardbeving, die bijna anderhalve minuut aanhield, had de breuk in de dam van een water reservoir veroorzaakt. De 400 in woners van de nederzetting aan de voet van de dam werden bedolven onder een laag van modder en rots gesteente van meer dan twee me ter hoogte. De aardbeving, die in de loop van de dag nog werd gevolgd door een dertigtal krachtige schokken, heeft vooral in het centrum van Chili grote schade aangericht. Vol gens officieuze schattingen bedraagt het aantal doden al ruim 1500. Vele dorpen werden geheel of gedeelte lijk verwoest. Zelfs in Santiago, de hoofdstad van Chili, waar de mees te gebouwen en huizen degelijk zijn geconstrueerd, vielen muren om en stortten flatgebouwen in. Bij een officiële controle van de hoeveelheid aardgas in Slochteren is de Geologische Dienst eveneens tot de conclusie gekomen dat 1100 miljard kubieke meter definitief voorhanden is. De specialisten van de dienst noemen daarbij nog eens 475 miljard kubieke meter „waar- kubieke meter „als vermoedelijke rest. geleid dat verschillende onderne mingen al geen 14-jarige meisjes meer proberen te werven. Voor de ontheffingsmogelijkheid wordt echter toch nog wel eens gebruik gemaakt, vooral in winkel bedrijven waar aspirant-verkoop sters als leerlingen van huishoud scholen stages lopen. Ook in de con- fectie-industrie met een erkende vakopleiding werken wel eens 14- jarige meisjes, maar eerlijk gezegd zijn wij daar niet gelukkig mee. Deze jonge kinderen steken daar in soms meer op dan gezien hun leef tijd verantwoord is. EN VOOR JONGENS Voor 14-jarige jongens is het ar beidsverbod dus evenmin absoluut, ook niet wanneer de wetswijziging van januari 1964 dezer dagen kracht van wet krijgt. Het bijzondere is alleen hier, dat voor jongens geen ontheffing, behoeft te worden aan gevraagd, aangezien de voorwaar den gelden, die in de wet zijn op genomen. Een niet leerplichtige 14-jarige jongen mag arbeid verrichten wan neer hij: 1. in het bezit is van een genees kundige verklaring, waaruit blijkt dat aan het verrichten van arbeid voor hem geen nadelen zijn ver bonden. 2. niet langer dan 32 uur per week werkt.. 3. op tenminste één geheel of twee halve werkdagen per week gedu rende in totaal tenminste 8 uur algemeen en op het beroep gericht onderwijs volgt of deelneemt aan opleidings- of vormingscursussen. De arbeidsinspectie oefent re- pressentatief toezicht uit. Blijkt, dat de betrokken werkgever boven genoemde voorwaarden niet heeft nageleefd, dan heeft hij zich schul dig gemaakt aan een strafbaar feit en kan deswege door de rechter worden veroordeeld. BIJZONDERE GEVALLEN Maar - zullen sommige ouders zich afvragen - wanneer ik een zoon van 14 heb, die niet naar een opleidingsschool kan om de sim pele reden dat er in de naaste om trek niet zo'n instelling is, wat dan? In zo'n geval kan de jongen, mits er geen medische bezwaren zijn, toch 32 uren per week bij een baas werken, zonder dat hij een oplei ding behoeft te volgen. Dit echter alleen, wanneer het districtshoofd van de arbeidsinspectie hem in dit opzicht ontheffing heeft verleend. Het voorwaardelijk arbeidsver bod voor 14-jarige jongens, zoals dat nu kracht van wet zal krijgen, zal er zeker toe leiden, dat nog meer van deze jongens aan ihet volledig dagonderwijs zullen blij ven deelnemen, ook al zijn zij niet meer leerplichtig. Op het ogenblik volgt nog ongeveer 87% van alle 14-jarige jongens dagonderwijs. Dat percentage zal straks misschien nog groter worden. En daar zijn wij niet rouwig om. In een paar uur tijds heeft de snel wassende IJsel bij Giesbeek (gemeente Angerlo) een gat van zeker dertig meter in de Zomer dijk geslagen waardoor het achter liggende gebied van rond 350 hec tare onder water is komen te staan. Twee boerderijen zijn via een lan ge omweg te bereiken, twee andere boerderijen in het ondergelopen ge bied zijn helemaal geïsoleerd. De families Vontaine en Wij kamp moe ten gebruikmaken van een roeiboot willen zij het dorp Giesbeek berei ken. Na de terugkeer van H.M. de ko ningin gaf mr. Cals maandagavond 'n persconferentie. De opmerking, dat hij voor Pasen gereed hoopt te zijn, liet ;hij voorafgaan, dat hij zichzelf 25 procent kans gaf. Hij was, zei hij, „bepaald niet pessi mistisch," maar vond de pers te optimistisch. Hierbij moet worden aangetekend, dat het optimisme van de heer Cals toch wel aanzienlijk gestegen is. Hij onthulde dat hij, voordat hij formateur werd, in de fractie had gezegd dat een eerste formateur helemaal geen kans heeft en dat hij zich, vorige week na van de fracties een verklaring te hebben gekregen, slechts tien pro cent kans had. Oud-minister mej. Klompé, lid van de Tweede Kamer voor de KVP zei gisteravond voor de televisie: „Als het er in zit, zal Cals het er uit halen." Bij de controversiële zaken, die behandeld moeten worden, beho ren ook: de aantallen woningen die gebouwd moeten worden, hoeveel daarvan woningwet-woningen mo- weren 's zomers de warmte en 's winters de kou talloze decoratieve kleurencombinaties Vraag ons de gratis brochure of een demonstratie Waalwijk gen zijn; het afstoten van staats- gronden, vermogenswinstbelasting, het beheer over de bodemschatten, enzovoorts. Aan het slot moet be keken worden waar het geld van daan moet en kan komen. Het is de bedoeling van formateur Cals om als over de tegenstellingen over de hoofdpunten een akkoord is be reikt, een „ontwerp-regeringspro- gram in hoofdlijnen" op te stellen, waarin nog andere zaken worden aangesneden, die niet moeilijk lig gen. ZETELVERDELING Daarna hoopt mr Cals de zetel verdeling, de kwestie van het aan tal departementen, de afbakening van taken tussen de departementen, de positie van de minister-president en van de vice-minister-president of vice-minister-presidenten aan de orde te stellen. Tot nu toe is er maar één vice-premier. Toen mr Cals het meervoud gebruikte, voeg de hij er meteen aan toe: „Oh, nu heb ik weer te veel gezegd." Kleren maken da man Mannen kopen bij Origineel scotch Import costuums. terlenki irévira diolen EXCLUSIEVE HERENKLEDING WAALWIJK Grotestraat 192 Tel. 2507 Grotestraat 270 Tel. 2291 De belangstelling voor het ne men van maatregelen ter verkrij ging van financiële zekerheid is in 1964 zeer groot geweest. Dit blijkt uit het totale verzekerde bedrag BUDDEMEYER chemisch reinigen grote<»traat 9 5 waalwijk i li i alalia Inbrekers hebben in het afge lopen weekend in het pas geopende filiaal van C. en A. in het winkel centrum. In de Boogaard te Rijs wijk een brandkast gekraakt. De buit zou ongeveer 100.000 gulden kunnen zijn. Er zijn nog geen verdachten ge arresteerd. Er kan verband worden gelegd tussen een serie kraken in diverse plaatsen, waarbij een bende betrokken zou zijn die met een aantal ploegen werkt. De brand kast was nieuw, maar niet van het nieuwste type. De krakers hebben de met beton gevulde wanden met snijbranders opengesneden. Ze heb ben daar waarschijnlijk een hele nacht over gedaan. De Rijswijkse politie neemt aan, dat de kraak in de nacht van zaterdag op zondag is gezet. De krakers kwamen aan de achterzijde van het nieuwe gebouw door het inslaan van een ruit bin nen. De snij-apparatuur werd ver moedelijk uit de omgeving gesto len. van ide verleden jaar afgesloten levensverzekeringen, dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek voorlopig berekend is op 10,4 mil jard gulden. In 1963 was dit 8,2 miljard gulden zodat er een stijging van bijna 27% heeft plaats gehad. In de sector kapitaalverzekerin gen, d.w.z. verzekeringen die een uitkering-ineens garanderen, kwam voor een bedrag van 4,8 miljard guld. aan nieuwe verzekeringen tot stand, bij de verzekeringen van pe riodieke uitkeringen (renteverzeke ringen) was dit 5,2 miljard gulden en bij de kleine verzekeringen (volksverzekeringen) 380 miljoen gulden. Tot deze aanzienlijke uitbreiding van de levensverzekering heeft de in het begin van 1964 doorgevoerde loonsverhogingen bijgedragen, zo merkt de Voorlichtingscommissie uit het Levensverzekeringbedrijf bij deze cijfers op. Deze heeft ge leid tot aanpassing van de bij het levensverzekeringbedrij f onderge brachte pensioenregelingen, terwijl de stijging van de inkomens ook opend ten aanzien van de premiebe taling voor levensverzekeringpolis sen. Een bij de nieuwe wet op de inkomenbelasting aangekondigde wijziging betreffende de fiscale be handeling van na 1 juli 1964 tot stand gekomen kapitaalverzekerin gen met lijfrenteclausule heeft voorts het sluiten van nieuwe ver zekeringen vóór die datum in ster ke mate bevorderd. Geschat wordt dat de Nederland se bevolking zich aan het eind van 1964 voor een bedrag van f 59 mil jard in de vorm van polissen van levensverzekering verzekerd had. De opkomst van de „boete-vie ringen" mag niet met zich mee brengen dat wij de privé-biecht gaan verwaarlozen aldus de bisschoppen van Nederland in hun Herderlijk schrijven dat zondag in alle kerken is voorgelezen. Na de betekenis van de „boete viering" te hebben omschreven als „een oefening waar christenen geza menlijk in gebed en zang hun zon digheid voor elkaar en voor God uitspreken" waar de priester hun voorgaat in een bezinning op het leven ien barmhartigheid afroept over allen die van goede wil zijn en waarbij de belijdenis en de ab solutie van de privé-biecht ontbre ken" spreken de bisschoppen de wens uit dat de gemeenschappelij ke viering een leerschool vormt tot een dieper beleefde persoonlijke zelfuitspraak ten overstaan van de priester, als vertegenwoordiger van God en de gemeenschap der men sen. „Vooral in de vasten, voorbe reidingstijd op Pasen behoren wij ons te bezinnen op de vraag of wij Norlane, 21 maart 1965 ZONDAG IN AUSTRALIË Het is zondag 21 maart, het is warm en ik slenter in de richting van mijn stamcafé, dat toch geslo ten is, want het is immers zondag. Maar je weet maar nooit. Net voordat ik mijn slenter aan vang, merkte mijn vrouw op: „Weet je nog, dat je vandaag de Echo zou schrijven?" Ik weet het. „Weet je ook nog, dat je vroeger in maanden niets van je liet horen?" Ook dat is waar, al geef ik het niet graag toe. Het is te warm om binnen te blij ven, de krant kan nog wel even wachten en dus ga ik slenteren. Behalve wat kinderen, ben ik waarschijnlijk de enigste die loopt. Auto's stuiven langst, de meeste hebben een trailer achter hangen en je ziet ze denken: „Kijk, die vent loopt daar zó maar." Twee straten verder ontmoet ik een Bossenaar, mijn vriend Willem. Zeven maanden geleden namen we dat dacht ik, voor goed afscheid, waarbij hij me jaloers nakeek. Nu schudt hij me de hand als een lot genoot en dan komt hongerig de vraag: Hoe was 't dan toch wel in Holland?" Het heimwee ligt in zijn ogen te zwemmen, dus doe je beter maar aan het sacrament van de biecht 'n reële plaats in ons leven hebben toegekend," aldus de bisschoppen. „Een goed verzorgde regelmatige biecht zal heilzaam zijn voor ieder mens die streeft naar groei in christelijk leven die geestelijke be geleiding zoekt en verlangend uit ziet naar een indringende verkon diging van barmhartigheid en ver geving over zijn leven. Voorts wij zen wij U erop dat in de Kerk van oudsher de verplichting bestaat om zware zonden uitdrukkelijk te be lijden in de biecht. Het is goed dat ieder zichzelf onderzoekt om te zien of hij werkelijk verplichtingen ont duikt." niet te enthousiast te doen, hoe moeilijk het ook valt. „Nou, Willem, 't was er maar koud, veel mist en regen, gladde wegen, veel beroerde dagen, maar 't was wél gezellig." „En Willem, ga ik verder" heb je wel eens gemerkt dat de Engel sen niet eens een woord hebben voor „gezellig". Voor Carnaval bv zouden ze geen andere naam heb ben dan „social meeting" of „we had a good time". Dan komt Willem los. „Carnaval en Australië?" Hij maakt 'n obscuur geluid met de mond, waar Australië het mee doen kan. „Wat kun je verwachten in 'n land waar het zo stomvervelend is. In plaats van op zondag te gaan voetballen, een partijtje biljarten en een biertje drinken, kun je hier je rommel op zondag naar de tip brengen. Kijk maar." Het is waar, in een boel trailers ligt een hoop vuil of „tip". Naast de vader zitten bijna altijd een stel kinderen die dit uitje wel aardig vinden. De oogjes glinsteren als waren ze op weg naar de speeltuin. De gemeente Norlane haalt wel vuil op, 1 x per week. Ieder gezin en vooral de tuin, produceert zo'n hoop vuil, dat de emmer na twee dagen al zwaar overbloemd staat te prijken. Om er vanaf te komen, moet je het vuil verbranden, en dat mag niet in de zomer, of wegbren gen. Samen zijn Willem en ik opgelo pen tot aan de tip en als lotsverbon- denen bleven we heerlijk kankeren op de genoegens van Australië. Op de tip was het een drukte als bij Holland-België. Rijen auto's stonden te wachten. Net als in een bioscoop loopt er een vent rond die je aangeeft waar je je rubbish kwijt kunt. Willem wist er alles van en wees me een paar Italianen aan, die met een lege trailer waren ge komen. Een afgedankte oude kachel was hun eerste buit en later ver trokken ze met een afgeladen trai ler. De tipbaas vloekte deze kerels stijf en als 't een klein Italiaantje is zet hij hem achterna. „Bloody Dago" is dan nog zijn fraaiste vloek. „Dat zie je toch niet in Den Bosch, wel?" kwam Willem weer. Heftig heb ik dat ontkend, al weet ik er niets van. „Maar je moet rekenen, Willem, in Brabant zijn op zondag wel an dere tenten open. Hier in Australië is de tip de enigste gelegenheid die open is en waar wat drukte is." Inmiddels hadden we gezelschap gekregen van een echte Australiër, die wist dat ik net terug was. „Of 't niet koud was in Holland?" Mac wacht niet eens op antwoord en stelt vast, dat ik zeker wel reik halzend had verlangd naar Austra lië. Eerlijk, zo drukte hij het uit: „for sure, you were yearning to wards Australia.' „Willem schiet in de lach en vraagt: „Mac, wat doe jij nou zo'n hele zondag?" Het was midden in de roos. Mac is nogal busy, ook nog wat trailers weg te brengen, in de na middag wat slapen, omdat het zo gezellig is en 's avonds T.V. wat- chen. Goed, jullie hebben een andere manier om de zondag door te bren gen, maar 't was wél mooi weer en ik wist weer wat te schrijven. Van Loon.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1