waalwijkse en UnqstPAAtse coupant De ramingen voor 1965 van het Centraal Planbureau Missiehuis „St. Antonius" te Kaatsheuvel bestaat 50 jaar Waalwijkse KVP doet niet mee aan Raadsverkiezingen Jampe Een brief uit Australië Lokker... die zachte echte Virginia Lekker... die zachte echte Virginia Lekker... die zachte echte Virginia FILTER Damesmode OOK MET FILTER OOK MET FILTER Theo SBegers door Belgen onderscheiden Tilburg Koffiemelk wordt 3 a 5 ct. duurder Rijense drukker voor officier geleid MAANDAG 5 APRIL 1965 85e JAARGANG No. 27 ojc nu. 64 De tcho van het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen HoofdredacteurJAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100+ 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 2002 Telegram-adres „ECHO" De verwachtingen die het Cen traal Planbureau thans heeft over de nationale economische ontwik keling dit jaar wijken op een groot aantal punten af van de ramingen die het vorig jaar september bij de uit het (in samenvatting) gepubli ceerde economisch plan 1965. Het centraal Plan blijft een be gin van ontspanning verwachten op de arbeidsmarkt, maar denkt nu dat de arbeidsreserve gemiddeld toch niet verder zal stijgen dan tot 35 a 40.000 man (tegen 30.000 in 1964). Vorig jaar september ver wachtte het planbureau voor dit jaar een werkloosheid van 45.000 man. Het rapport wijst er evenwel op, dat geringe afwijkingen van de schattingen juist deze „belangrijke uitkomst" op losse schroeven kun nen zetten. Andere ramingen voor dit jaar zijn: De loonsom per werknemer zal, als iedereen zich aan het loonak- koord houdt, met gemiddeld 9 pro cent stijgen. Daarbij is rekening ge houden met een stijging van de contractlonen met 5 procent met incidentele loonsveranderingen van gemiddeld 3 procent en met een overloop uit het voorgaande jaar. De productie die in 1964 met 7,5 procent is gestegen zal dit jaar met 4,5 procent toenemen. Dit is meer dan in september 1964 werd ver wacht (2,5 procent). De prijzen voor particuliere con sumptie zullen na de stijging van het afgelopen jaar met 6,5 procent verder oplopen met 4,5 procent. De uitvoer van goederen zal per centueel aanmerkelijk minder stij gen dan het afgelopen jaar Toen steeg de nationale export met 12,5 procent. Dit jaar blijft de stijging beperkt tot 8 procent. Deze nieuwe verwachting is aanmerkelijk pessi- De heer Th. A. Siegers uit Haar steeg, die eind november vorig jaar met gevaar voor eigen leven de snelle bevrijding van drieentachtig Europeanen in Kongo mogelijk maakte, is benoemd tot ridder in de Kroonorde van België. Het rid derkruis werd hem donderdagavond opgespeld door de Belgische am bassadeur, baron F. H. van der Straten Waillet, tijdens een ont vangst in de ambtswoning van de ambassadeur. „U heeft niet gehandeld in een vlaag van heldhaftigheid", zei de Belgische ambassadeur, „maar U heeft welbewust risico genomen bij de uitvoering van geruime tijd te voren gemaakte plannen. Uw land genoten zijn terecht trots op u, de Belgen zijn u dankbaar." De ontvangst werd bijgewoond door verscheidene Belgen, die in de spannende dagen van november met de heer Siegers in Paulus ver bleven, de heer Ketel, directeur Afrika en Midden-Oosten van het ministerie van buitenlandse zaken, burgemeester L. Schweitzer van Vlijmen, de geboorteplaats van de heer Siegers en zijn huidige woon plaats, en de echtgenote en beide kinderen van de dappere Neder lander. mistischer dan de 12 procent die het planbureau stelde. De invoerstijging zal veel minder fel toenemen namelijk slechts 5 procent vorig jaar. De betalingsbalans zal ook dit jaar een tekort aanwijzen, maar dit tekort zal tot ongeveer 100 miljoen gulden beperkt blijven. Bovendien zal evenals vorig jaar dit tekort gemakkelijk opgevangen worden door de invoer van kapitaal. De spaarzin van particulieren, be drijven en overheid blijft hoog. Circa 19,5 procent van het natio naal inkomen zal dit jaar worden bespaard. Belangrijke elementen voor het particulieren verbruik van dit jaar zijn naast loonontwikkeling ook de verhoging van de aow- en aww-uit- keringen waarmee 700 miljoen gul den is gemoeid (waarvan 150 mil joen uit de schatkist) en de belas tingverlaging die op jaarbasis 550 miljoen gulden vergt. De koop kracht van de particuliere huishou ding stijgt alles te zamen met 10 procent, maar daarvan gaat de helft verloren aan prijsstijgingen en be lastingen, zodat het verbruik naar hoeveelheid dit jaar met 5 procent kan stijgen. Dat is intussen veel meer dan het Centraal Planbureau in september van het vorig jaar voor waarschijnlijk hield. Toen werd de stijging geraamd op amper 1,5 procent. De particuliere bedrijven zullen dit jaar slechts 2 procent meer in vesteren dan vorig jaar, maar de overheidsbedrijven, die in dit op zicht in 1964 reeds grote activiteit aan de dag legde, zullen 12 procent meer investeren, vooral in electri- citeitscentrales en aardgasleidingen. In de woningbouw wordt 12 procent meer geïnvesteerd. De overheid zelf zal evenals het bedrijfsleven dit jaar minder geld investeren dan in 1964. De geringe investeringen houden nauw verband met de zeer hoge voorraadvorming van vorig jaar. Op deze voorraden zal dit jaar waar schijnlijk worden ingeteerd. Ook de scheeps- en vliegtuigenbouw zal afnemen. Al met al zal de produc tiecapaciteit sterker toenemen dan de binnenlandse vraag. Het stij gingspercentage van de invoer zal weliswaar wat lager liggen dan vo rig jaar, maar ze zal naar verwach ting zeker weer groter zijn dan vo rig jaar. De buitenlandse vraag naar Ne derlandse producten zal voorname lijk komen van West-Duitsland en in geringe mate van de overige Europese landen. Over de concur- rentie-positie van Nederland laat het planbureau zich uitermate voor zichtig uit. Het constateert, dat in de periode 1958-'64 de loonkosten per eenheid product in Nederland met 33 procent zijn gestegen tegen 17 procent gemiddeld in Engeland en de Verenigde Staten. Op de EEG-markt is het nadelige ver schil vermoedelijk grotendeels ge compenseerd door de verlaging van invoerrechten. „Waarschijnlijk ligt het absolute Nederlandse loonpeil in de industrie in 1964 nog beneden dat van West-Duitsland wellicht ook beneden dat in andere EEG- landen". De ontspanning die het planbu reau op de arbeidsmarkt dit jaar verwacht moet voornamelijk komen uit het niet geheel en al benutten van de beschikbare productie-capa citeit. De marge tussen deze pro ductie- en capaciteitsstijging van een half procent is echter zo klein dat kleine afwijkingen al direct grote gevolgen kunnen hebben op spanning van de arbeidsmarkt. Het plan somt een aantal onzekere punten op, die haar verwachtingen ondersteboven kunnen gooien. Zo kan de loonstijging groter zijn dan wordt geraamd. Verbruik en prij zen zullen als gevolg daarvan meer stijgen dan thans wordt aangeno men, de investeringen worden er door aangetast en de betalingsba lans wordt ongunstiger. Voorts kunnen de goederenuit- voer tegenvallen. Dat vermindert niet alleen de exportopbrengst, maar het zal ook de binnenlandse bestedingen verminderen. Tenslot te kan de praktijk de schattingen van de arbeidsproductie in het on gelijk stellen. Zou de stijging van de arbeidsproductiviteit groter zijn dan verwacht, dan zal „het herstel van het interne zowel als het ex terne evenwicht hier ten zeerste door worden bevorderd Hoewel de KVP-jaarvergadering, die donderdagavond in De Twee Ko lommen te Waalwijk werd gehouden, het belangrijkste punt van de al dan niet deelname aan de raadsverkiezingen te behandelen had waren slechts zestien van de 721 leden aanwezig. Deze zestien leden besloten met 8 tegen 7 stemmen en één onthouding geen KVP-lijst aan de raadsverkiezing te laten deelnemen. Aan deze stemming waren uitvoerige dicussies voorafgegaan. Voorzitter P. van Engelen kon namens de grootst mogelijke meer derheid van het dagelijks bestuur mededelen, dat dit van oordeel was, dat beter geen KVP-lijst kon uitkomen. Dit, omdat het wel zeker was dat een belangrijke groepering dan toch met een eigen lijst uit zou komen. Voor de KVP zou dat repercussies kunnen hebben bij de Sta ten- en Kamerverkiezingen. De heer Van Laack noemde naast dit nadeel het voordeel, dat het voor Waalwijk in streekverband beter zou zijn een KVP-lijst uit te laten komen. De heer De Kort, bij gevallen door de heren Smolders en Pullens, was van oordeel, dat een plaats als Waalwijk zich niet de Jdeinzielige dorpspolitiek kon veroorloven van een versnippering. De heer Pullens was van mening, dat het bij de komende raadsver kiezingen niet beperkt zou blijven tot twee katholieke groeperingen. De heren Van Hees wijk, Duy ve laar, Nijholt en Van Mosselveld spraken zich uit vóór de gedachte gang van de voorzitter. De heer Van Mosselveld sprak daarbij de hoop uit, dat de verkie zingscampagne waardig zou wor den gevoerd. De stemming had tenslotte boven vermeld resultaat. In verband met een opmerking van de heer Pullens, dat te weinig leden aanwezig waren om een zo belangrijk besluit te nemen, zei de heer Van Hees wijk jnog, dat hij bijzonder verheugd was over het feit, dat geen van de mensen, die een uitgesproken mening hadden, extra-aanhang naar de vergadering Heuvelstraat 14 - Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. had meegebracht. Dat was voor spreker een symptoom van een ge zonde benadering van het vraag stuk. Voorzitter Van Engelen dankte voor de zeer openhartige en pretti ge discussie rondom deze precaire zaak. KASSALDO STEEG Het jaarverslag van de secreta ris, de heer J. A. M. Kees, werd ongewijzigd vastgesteld. Het vorige verenigingsjaar heeft de afdeling weinig activiteiten ontplooid, maar het lopende jaar vertoont een ver heugende ontwikkeling. Penningmeester Duyvelaar kon mededelen, dat het saldo met 130 van 797.-. De afdeling Waalwijk gulden is gegroeid tot een bedrag had in het boekjaar 1963/64 721 le den. De woordvoerder van de kas- commissie, de heer Nijholt, stelde voor de penningmeester te déchar- geren. Dit voorstel werd door de vergadering aangenomen. Er werd een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit de heren Nijholt, Van Oudheusden, en Pullens. Tenslotte werd op voorstel van de voorzitter besloten om op 18 mei een politieke bijeenkomst te beleg gen, waarbij met een van de KVP- worden gewisseld over de politieke situatie van dat moment De prijsverhoging voor koffie melk is na een gesprek, dat fabri kanten van dit product gistermid dag op het ministerie van Econo mische zaken hebben gehad, thans definitief vastgesteld. Zij zal af hankelijk van de soort 3, 4 of 5 cent per liter bedragen en gaat maandag in. De bewoners van het missiehuis „St. Antonius" hebben in intieme kring gefeest, omdat hun congere- gatie, de Missionarissen van de H. Familie, zich op 1 april 50 jaar ge leden te Kaatsheuvel in dit gebouw vestigden. Deze onderlinge viering van dit gouden jubileum zal echter op zaterdag 1 mei door een officiële worden gevolgd, terwijl vooral de Kaatsheuvelse bevolking niet af zij- dig zal blijven, wanneer de volgen de dag op zondag 2 mei Dr. A. Pfaff, sinds augustus van het vorig jaar rector van het missiehuis, ge legenheid zal geven om te felicite ren. De paters en de Kaatsheuvelse gemeenschap zijn in deze afgelopen 50 jaar als het ware met elkander vergroeid, omdat de eersten immers steeds intens meeleven met en be langstelling tonen voor alles wat zich ter plaatse afspeelt. De stichting van de congregatie der Missionarissen van de H. Fami lie in Nederland dateert van 1895, in welk jaar de eerste leden, teza men een internationaal gezelschap vormend, zich in een oude voorma lige kazerne te rave vestigden. Het bestuur van de Nederlandse Pro vincie der congregatie is momen teel hierin nog steeds gehuisvest. Toen de gemeenschap in Grave zich steeds meer uitbreidde, besloot het bestuur voor een Nederlandse afde ling een nieuwe huisvesting te bou wen, en dit in Kaatsheuvel te rea liseren. In augustus 1914 kwam dit nieuwe klooster gereed, maar wonderlijk genoeg waren het niet de paters die de eerste bewoners waren. Toen in de eerste dagen van augustus '14 de Duitse troepen de Belgische neu- traliteittraliteit met voeten traden, zochten vele van onze zuiderburen binnen onze grenzen een veilig on derkomen, omdat Nederland zich uit de oorlogsverwikkelingen had weten te houden. Daar vooral in die eerste maanden de oorlog zich gVsKING-'S in België afspeelde, moesten vele Belgen van hun tijdelijk verblijf in Brabant een verlengstuk maken. Ook Kaatsheuvel kreeg een deel van de vluchtelingenstroom te ver werken, die niet geheel bij particu lieren kon worden ondergebracht. Een prachtige oplossing bood hier het pas gereed gekomen missiehuis, dat voorlopig dus eerste dienst ging doen als opvangcentrum voor de uitgeweken Belgen. Pas op 1 april 1915 was het zover dat rector J. W. J. van Dinteren en zijn zeven medebroeders, alsme de 43 studenten hun intrek konden nemen. De uiterst linkse vleugel herinnert nog aan deze dagen, want de rest van het huidige ge bouwencomplex is hieraan in de loop der jaren toegevoegd. Ook de in 1940 uitgebroken we reldoorlog zou het missiehuis niet onberoerd en met rust laten. Al spoedig nadat de Duitsers ons land hadden overspoel, vielen hun bege rige ogen op het ruime gebouw, dat een uitstekende gelegenheid bood om hun troepen te bergen. De be volking van het klein seminarie kreeg opdracht haar biezen te pak ken en zodoende belandden de 4 laagste klassen in het tehuis te Oudenbosch en kregen de 2 hoog ste klassen onderdak in Tilburg. Totdat de strijd aan het Russische front hen opeiste hebben de bezet ters in het missiehuis gehuisd, en hoe! Onbeschrijfelijk was de ravage in het eens zo goed verzorgde inte rieur die het Herrenvolk achterliet. Nauwelijks was de schade gedeel telijk hersteld of nieuwe candidaat- bewoners dienden zich aan in de vorm van een aantal evacué's. Ouden van dagen, afkomstig van de Zuidhollandse eilanden, kregen er een nieuw onderdak. Nimmer zul len deze oude stakkers hebben kun nen denken op welk een diep tra gische wijze aan dit verblijf een abrupt einde zou worden gemaakt. Toen op zaterdag 26 januari 1945 's middags om half drie een V 1 via Kaatsheuvel op weg was met bestemming Antwerpen, keerde het projectiel ter hoogte van de water toren plotseling om en boorde zich in de tuin op enkele meters voor de rechtervleugel van het missie huis, een spoor van dood en ver woesting achterlatend. Van de slachtoffers die onder het puin van daan werden gehaald bleken 19 dood, terwijl 9 anderen later in de noodziekenhuizen aan hun verwon dingen bezweken. De gehele vleu gel werd bij deze inslag verwoest, terwijl ook de rest van het gebouw sporen van dit geweld toonde. De wonden werden hersteld en het klooster heeft in de volgende 20 ja ren ook nog enige verbouwingen ondergaan. Tot augustus van het vorig jaar bleef het klein seminarie in het missiehuis gehuisvest, dat daarna in verband met de vernieuwing in de priesteropleiding bestemd werd tot groot seminarie, hetwelk tot dan toe in Oudenbosch was gevestigd. De jongens van het klein seminarie werden overgeplaatst naar „De Steffenberg" te Vught, waar samen met de paters van Stein een erkend gymnasium in gebruik werd geno men. De eerste 6 afgestudeerden van het groot seminarie hebben in- tusens op 7 februari van dit jaar in het missiehuis St. Antonius te Kaatsheuvel hun priesterwijding ontvangen. De bevolking van het missiehuis bestaat momenteel uit ongeveer 80 personen, nl. 20 paters, 30 broeders en circa 30 seminaristen, die voor een deel tot de zgn. late roepingen behoren. In het kader van de algehele ver nieuwing wordt door de missiona rissen van de H. Familie ook een belangrijk steentje bijgedragen. Zij pemen wat dat betreft in Nederland zelfs een unieke positie in, want sa men met de paters capucijnen en de paters S.V.D. uit Teteringen wordt aan de Leergangen in Til burg een theologische cursus gege ven. Het propaganda-apparaat van de missionarissen van de H. Familie is ook in Kaatsheuvel ondergebracht, waar onder meer het blad „De Bode van de H. Familie" wordt uitgege ven. Verder is er bovendien een eigen boerderij, bakkerij en een timmerwerkplaats. In deze laatste wordt nagenoeg al het werk voor de gehele Nederlandse Provincie van de congregatie gedaan. Norlane, 28-3-65 Van een emigrant verwacht ie dereen vreemde ervaringen te ho ren. In 't land van emigratie kijkt niemand er van op en - weer te rug in Holland ben je eigenlijk vergeten wat voor rare dingen je toch wel deed. Kom je ermee voor de dag, dan vinden ze je een beetje geschift. Ik schreef al eens: hier is alles anders, zelfs de knop van de deur. Deze morgen kwam er een man bij me, zo todderig gekleed, dat ik me afvroeg of we niet ergens een be hoorlijke ouwe broek voor hem hadden liggen. Het was een onder wijzer van Norlane High School, die bomen kwam bestellen. In Drunen zaten we enkele maan den geleden met een hele club bij een in een gezellig café. Ik her inner me niet meer of het koud was of warm, maar de „jonge" was gul. „Wat ik zoal had uitgespookt in Australië?" Om ook mijn goeie kant te laten zien, vertelde ik van mijn ervarin gen als ziekenverpleger. Mijn loop baan in 't hospitaal was maar kort en de ontslagreden: er bleef geen gordijn heel, als ik aan 't stofzui geren was. Een charmante jongedame uit het gezelschap in Drunen was diep te leur gesteld, dat ik maar zó kort mijn roeping had gevolgd. Zij zag er wel wat in. Plechtig moest ik beloven haar op de hoogte te hou den van mijn verdere ervaringen, wat ik dus evengoed langs deze weg kan doen. Vorige week liep ik hier, met de ziel onder de arm en besloot dan ook in te gaan op een advertentie, waarin een tractor-fabrikant van naam ongeschoolde arbeiders op riep. Natuurlijk heb ik wel school gehad, maar dat telt niet in zo'n fabriek. Of ik bereid was in de nachtploeg te werken Dat gaf 25% meer loon. Ik kan toch maar moeilijk in bed komen - eruit trouwens ook niet best - zo besloot ik die 25% mee te pikken. De personeels-chef fleurde hele maal op na mijn jawoord. Naam en adres moest hij weten, ook de leeftijd, maar daarmee heb ik 6 jaar gesmokkeld. Hij keek wel wantrouwig naar mijn grijzende haren, maar overigens zag ik er betrouwbaar uit en mocht dan ook om 12 uur 's nachts beginnen. Thuis kwamen ze wel onder de indruk van mijn: ik ga tractors ma ken. 't Klinkt ook wel wat stoerder en mannelijker dan: ik maak lever worst. Schoenmaken kan ik ook nog. Tegen middernacht werd ik in- geklokt en begon mijn werk als on geschoolde. Binnen in de fabriek leek het wel een hel. Donker, heet en zo vol als in de portemonee van de directeur. Pikzwarte kerels draafde rond en allen hadden de zelfde uitrusting, een bril en hand schoenen. Een stel duivels zaten elkaar na met tangen, waarmee ze den. Het lawaai was erg en de voor man schreeuwde zijn longen uit z'n lijf om me duidelijk te maken dat ik moeren aan moest draaien. Hij deed er eentje voor en het leek niet eens zo moeilijk. Ik werd ver ondersteld er 80 per uur te doen. Kwam ik hoger, dan kwam er méér geld. Op de vraag of er ook wat af ging, als ik er minder deed, haalde de man zijn schouders op en zei iets, dat de zetters toch niet over zouden overnemen. Stel je voor dat ik er maar 40 per uur deed. Werd ik dan vastge houden tot die 8 x 80 klaar waren? Er moet in die fabriek natuurlijk ergens een vent rondlopen, die kans ziet er 80 aan te draaien, maar bij - I-I navraag wist niemand waar hij uit hing. Na 1 uur had ik er 35 klaar, maar die zaten ook wel zo vast, dat die tractor wel een paar dubbeltjes meer waard was. Bofte die farmer straks effe. Mijn rechterhand begon moe te worden en ik ging over op de linker. Meestal kwam de moer er helemaal niet op, of een bijna- vastgedraaide kwam er weer af. Na 4 uur kregen we 20 minuten voor lunch. Als een blok viel ik neer op de cantine-stoel, te moe om te eten. Mijn productiekaart wees 154. Iemand kwam naast me zitten, ik keek op de voorman. Betekende dat ontslag? O wonder, hij was nog content ook, de meeste nieuwelin gen deden er maar 100 in 4 uur. Dat van die 80 per uur moet vol gens mij maar lariekoek zijn. Waar schijnlijk stond ik helemaal aan de top. Maar dan toch niet voor lang. Aan mijn andere kant zat 'n Span jaard, Fernandez, die al 6 maanden aan tractoren prutste. Hij sprak weinig Engels en ik nog minder Spaans, dus de conversatie vlotte wel. Fernandez kwam uit Malaga, had daar een beste baan gehad, maar na een meningsverschil met Generaal Franco was hij gaan emi greren. Was dat bij mij ook zo? Och, je kunt wel kankeren op Hol land, maar met Minister Marijnen heb ik geen centje last gehad. Inmiddels was de lunch-tijd over en we gingen weer aan de band. Weet je wat 't aardige is van „shift" werken? Als je de fabriek verlaat om 8 uur in de morgen, zie je de dagploeg mismoedig naar binnen sjokken. Zij gaan van die rot-moe- ren aandraaien en wij gaan lekker naar huis, in 't bad, ontbijten, siga retje en dan een uur of 7 slapen. En dat lukt best na dat ongeschoold werken. Maar die aandeelhouders komen nooit aan d'r trek, vrees ik. Van Loon. De Rijense drukker die dinsdag avond getracht heeft de Tilburgse televisiehandelaar, H. Schouten, met bijlslagen om het leven te bren gen, is vanochtend voor de officier van justitie in Breda, mr. G. Tem- minck, geleid. Hem zal poging tot moord, subs, zware mishandeling, ten laste worden gelegd. Het is gebleken dat de Tilburger op de avond van de aanslag een getekende kwitantie van f 1025 en een groot bedrag aan geld bij zich had. De kwitantie was met bloed besmeurd, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden, dat het de Rij- enaar te doen is geweest om dit betalingsbewijs in handen te krij gen zonder het door hem gekochte tv-toestel te betalen. De bromfiets die R. defect had achtergelaten bij het vliegveld in Gilze-Rijen, was de avond tevoren in Tilburg ge stolen. R. is al eerder wegens op lichting en inbraak met de politie in aanraking geweest.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1