waalwijkse en UnqstQAAtse coimnt DE KU - KLUX - KLAN Or. G.M.J. Veldkamp 12 ^2 jaar bewindsman f. Küblet ANTOON VERHULST Jampe Automatisering van de giro cijfers President Johnson verklaart de oorlog aan VcRBETER DE WERELD met moord en mishandeling TRICOTPAKJES JURKEN en VESTEN Aardbeving in Griekenland MODEHUIS WILHELMINASTRAAT17-19 WAALWIJK TEL. 2791 Damesmode Tilburg KVP-jongeren eisen terugkeer mr. Luns T.V.-serie inspireert tot moord VRIJDAG 9 APRIL 1965 85e JAARGANG No. 28 De tcho vAn het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief In de Zuidelijke staten van Nrd- Amerika dreigt een nieuwe burger oorlog in guerilla-vorm. Want voor de maatregelen ter gelijkberech ting van blanken en kleurlingen in de V.S. hebben tal van negerhaters hun toevlucht gezocht tot illegale activiteiten. Alleen lopende men sen met gekleurde huid lopen ern stig gevaar onverwachts de schuld te krijgen van een ernstig vergrijp (dat misschien niet eens heeft plaats gehad) of een futiliteit. Groepjes negers worden door „knokploegen" bedreigd en waar dat lukt geslagen, zodat grote vechtpartijen ontstaan waarvan la ter de negers de schuld krijgen, om dat vele blanken tegen hen getui gen. Verenigings- en kerkgebou wen van kleurlingen worden in brand gestoken of opgeblazen, ver gaderingen verstoord, hun leiders en ook blanke tegenstanders met de dood bedreigd. Het is in hoofdzaak de Ku-Klux- Klan die deze guerilla organiseert. Na jaren van stilte rondom deze beweging, die voordien uitsluitend 's nachts opereerde, doch nu haar leden ook tot activiteit op klaar lichte dag heeft aangespoord, is er een openlijke oorlog uitgebroken tussen dit geheim genootschap en de regering in Washington. De sluipmoord op en blanke me- destandster van de gekleurde be volking die opkwam voor haar bur gerrechten tijdens de vorige week gehouden protestmars naar Selma in de staat Alabama (die door pre sident Johnson onder zijn persoon lijke hoede was genomen en door troepen onder federaal bevel moest worden beschemd} vormde de drup pel die de emmer deed overlopen. De regering heeft maatregelen aan gekondigd tegen de misdadige aan stichters en terroristen, voor het merendeel verenigd in de Klu- Klux-Klan. En het genootschap heeft al geantwoord: met reeksen nieuwe aanslagen in fel verzet te gen negers en al degenen die met hen sympathiseren. KWART MILJOEN LEDEN IN HET ZUIDEN De Klu-Klux-Klan is niet dood. In weerwil van eerdere maatrege len, die Washington tegen deze ge vaarlijke organisatie heeft geno men, waardoor haar activiteit aan merkelijk minder is geworden, leeft de Klan ondergronds voort en steekt zij bij elke gunstige gelegen heid de kop op. Dan vlammen in de zuidelijke staten van Noord- Amerika in de stilte van de nacht de brandende houten kruisen op ten teken dat grote scharen geheimzin nige figuren, gehuld in lange, witte gewaden en een wit masker voor en met een witte puntmuts op het hoofd, hun geheimzinnige nachte lijke bijeenkomsten houden. Steeds worden nieuwe plannen gemaakt en drieste besluiten geno men, die leiden tot mishandeling en moord, als middelen tot berei king van het grote doel: de handha ving van het blanke ras in Ameri ka en de strijd tegen het opdringen van negers, Joden, katholieken en vreemdelingen. Volgens de leden om hun medemensen tot een zede lij ker of godsdienstiger leven te dwingen. Officieel noemt de organisatie zich „mystieke vereniging voor so ciale en vaderlandslievende gerech tigheid en welvaart", maar achter deze schoonklinkende naam schuilt een luguber wezen. DE KLAN Aan het einde van de Ameri- faanse burgeroorlog, omstreeks 1867, toen de noordelijke staten in de strijd voor de vrijheid van de negerslaven de overwinning hadden behaald, verzamelde de zuidelijke generaal Nathan B. Forest de reac tie, bestaande uit voorstaanders van de slavernij, om zich heen en sticht te de Klu-Klux-Klan. Hoe men aan die woorden is gekomen, staat niet geheel vast, doch men vermoedt, dat de naam ontstaan is uit de woorden kuklos (Grieks woord voor kring) en clan (het Engelse bond). De beweging ontstond in Noord-Carolina en verbreidde zich zeer snel over alle zuidelijke sta ten. Zij voerde verwoesting en moord in haar schild. De leden heb ben zich door dure eden verplicht tot geheimhouding. De misdaden trokken reeds in 1870 de aandacht van de regering en in maart 1871 moest de gouver neur van Zuid-Carolina militaire hulp inroepen om het optreden van de Klan tegen te gaan, hetgeen tot een ware veldslag leidde. Om streeks 1875 verliep de organisatie enigszins en hoorde men weinig van haar totdat ze in al haar furi euze beestachtigheid in 1915 her leefde. Deze bloeiperiode duurde tot ongeveer 1924, waarna er weer een sluimertoestand intrad, waarin de activiteit beperkt bleef tot dis criminatie, propaganda tegen de kleurlingen en dergelijke. De ne gers hadden het recht niet daarte gen te protesteren. Ze durfden er zelf ook weinig tegen te beginnen. Alle sheriffs en rechters waren blank. Na Wereldoorlog II nam Samuel Green, een arts het heft in handen en vooral in Georgië brak de ter reur weer los. In minder dan geen tijd stegen in Noord- en Zuid-Caro- lina en in Californië, Mississippi en Georgië de vlammen hoog op en leefde de bevolking in angst voor de geheimzinnige witte figuren, die op de meest onverwachte momenten ingrepen. AFSCHRIKWEKKENDE VOORBEELDEN De slachtoffers werden 's nachts uit hun bed gehaald, geblindoekt naar eenzame plekjes gebracht en onder gebed en het zingen van lie deren hevig afgeranseld. Waren het negers, Joden of andere personen die door de Klan niet als mensen werden beschouwd, dan werden ze op beestachtige wijze afgemaakt. Een respectabele dame van zes tig jaar werd uit haar bed gehaald en zwaar mishandeld, aangezien ze zich zogenaamd aan „naaktdansen" zou hebben schuldig gemaakt. Een man werd met een zweep tot bloe dens toe gegeseld, omdat hij een keer te diep in het glaasje had ge keken. Anderen werden gemarteld, om dat ze te weinig naar de kerk gin gen. Om een dergelijke futiliteit werd een jongeman achter op het koffer van een auto gebonden en met een drijfriem afgeranseld. Zijn zuster, die moest toekijken, werd later bewusteloos geslagen. Een ne gerin, die een kind verwachtte, werd aan een paal vastgebonden en na mishandeling werd haar het haar afgesneden totdat er slechts een klein kruis op het hoofd ach terbleef. Natuurlijk werd dit de overheid te erg. Hele streken zuchtten onder NIEUWE GASBEL GEVONDEN on^iiiMpH inwillig'- i«*i Bezit Nederland, naast de aard gasvoorraad in Groningen rondom Slochteren, een nog grotere gasbel, meer westelijk? Deskundigen van een Franse boormaatschappij, die in Friesland op twee plaatsen en in de Wieringermeer op één plaats aardgas hebben gevonden, willen ons dat doen geloven. Zij vermoe den, dat zich een reusachtige „gas- spons" uitstrekt onder het gebied vanaf Leeuwarden via de afsluit dijk naar Slootdorp in de Noord hollandse Wieringermeer. Het zijn slechts optimistische veronderstel lingen; er zullen veel meer borin gen verricht moeten worden aleer men zekerheid krijgt. VEGADERING CHR. HIST. UNIE De Kamerkring 's Hertogenbosch van de Chr. Hist. Unie kwam j.l. zaterdag in vergadering bijeen. Het Tweede Kamerlid W. Scholten gaf een uitvoerige uiteenzetting over de kabinetscrisis en kabinetsforma tie. Uit de discussie bleek, dat de vergadering instemde met de hou ding door de fractie-voorzitter mr. Beernink ingenomen, terwijl de vergadering van oordeel was, dat mr. Beernink geen andere houding had kunnen aannemen, dan hij ge daan heeft. Een hevige aardbeving in Grie kenland heeft tenminste 17 doden geëist. Meer dan 60 Grieken werden gewond, duizenden werden dakloos en de materiële schade is aanzien lijk. Premier Papandreou heeft voor het getroffen gebied de noodtoe stand afgekondigd en speciale maat regelen laten nemen tot leniging van de nood. Drie provincies wer den getroffen, Arkadhia, Ilia en Messalina in de Peloponnesus. Het zwaartst werd de Megalopoulis in de provincie Arkadhia getroffen. ECHTPAAR DOOR KOLENDAMP OMGEKOMEN Een verstopte schoorsteen heeft de dood bteekend voor de 68-jarige N. Borsboom en zijn 66-jarige vrouw N. M. Borsboom-Schutten te Vlaardingen. Buren die onraad vermoedden omdat de gordijnen van de woning gistermorgen dicht bleven, drongen het huis binnen en vonden in de woonkamer de lij ken van het echtpaar. Een arts stel de als doodsoorzaak koolmonoxyde- vergiftiging vast. de terreur van de KKK, terwijl de ze organisatie zich ook op politiek terrein begon te bewegen. OOK VREDERECHTERS Niemand minder dan de beroem de FBI-leider J. Edgar Hoover greep met zijn mannen in Plotse ling verschenen de mannen van de federale politie overal in de zuide lijke staten en in minder dan geen tijd werden honderden klanleden gearresteerd. Na het ziften van de arrestanten hield men al spoedig een groep lei ders over, waaronder zich bevon den „de grote draak",, Thomas Ha milton (44 jaar), voorts Bell Hu- richs, de klanchef in Florida en zijn collega Klein van het hoofdkwar- tier in Atlanta. Onder de leiders bevonden zich vooraanstaande lie den zoals vrederechters, politie commissarissen, een burgemeester en bankiers en dergelijke, doch ook gewone lieden als een groenteman, een boer enzovoorts. Hamilton, „De grote draak", lei der van de KKK, in het burgerle ven groentehandelaar, werd tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl enkele andere leiders ook vrijheidsstraffen werden toebe deeld. Vooral nu de negers de federale regering aan hun zijde weten in hun geweldloze strijd tegen discri minatie, zijn de fanatieke negerha- ttrs in het geweer gekomen om met alle macht de gelijkstelling te voor komen. Het lijkt ondoenlijk de Klan te vernietigen, ook al verbiedt men iedere activiteit, want volgens me dedelingen van de politie telt zij in de zuidelijke staten ongeveer een kwart miljoen leden, een niet te onderschatten gevaar. Maar presi dent Johnson is vast besloten er een eind aan te maken. Het zal dus hard tegen hard gaan dit jaar. Telegram-adres „ECHO" Op donderdag 8 april, heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. G. M. J. Veld kamp, kunnen terugzien op een 12y2-jarige onafgebroken loopbaan als bewindsman. Tijdens de be windsperiode van het tweede kabi net Drees deed hij op 8 oktober '52 zijn intrede als staatscretaris van Economische Zaken, welk ministe rie toen werd beheerd door prof. dr Zijlstra. Na ook tijdens het kabinet- Drees en het kabinet-Beel dit staatssecretariaat te hebben be kleed verwisselde hij de bewindspe riode van premier prof. dr. J. E. de Quay deze functie voor die van mi nister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, welk ambt hij op 17 juni 1961 aanvaardde als opvol ger van mr. dr. Ch. J. M. A. van Rooy. Als staatsecretaris van Economi sche Zaken gaf dr. Veldkamp een belangrijke stoot tot een verdere activering van een economisch in tegratiebeleid, met name de inpas sing van het middenstandsbeleid in het algemene sociaal-economisch beleid en de diverse onderdelen daarvan. In dit verband wordt herinnerd aan de door hem voorbereide midden standnota, die in 1954 aan de volks vertegenwoordiging werd aangebo den, aan de in hetzelfde jaar tot stand gekomen vestigingswet be drijven en aan het instellen van de rij ksmiddenstandsvoorlichtings- dienst. Voorts heeft de staatssecre- NIEUWE GOKPOGINGEN Weer begint in hotel de Leeuw in Zevenaar de behendigheidsroulette Jupiter met drie speeltafels voor het publiek te draaien. Na Saturne is Jupiter het tweede spel-om-geld in Nederland. taris Veldkamp het initiatief geno men tot het in het leven roepen - in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven - van het algemeen waarborgfonds voor de midden stand en van het c.o.m. (centraal orgaan voor bevordering voor de bouw van middenstandsbedrijfspan den). De ambtsperiode van minister Veldkamp bij het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft zich gekenmerkt door een om vangrijke wetgevende arbeid op de terreinen welke zijn ministerie be strijkt. Tot stand kwamen o.m. de nieuwe drank- en horecawet, de wet op de geneesmiddelenvoorzie ning en het bestrijdingsmiddelen- besluit, de verplichtstelling van be drijfsgeneeskundige diensten en uit breiding van staatstoezicht op de volksgezondheid. Daarnaast bereikten tijdens de bewindsperiode van dr. Veldkamp talrijke wetsontwerpen de Tweede Kamer zowel betreffende onderwer pen van sociale aard, als in de sec tor van de volksgezondheid. Tot de belangrijkste hiervan behoren, naast de inmiddels van kracht ge worden invoering van een „sociaal minimum" in aow en aww het ont werp van wet op de arbeidsonge schiktheidsverzekering, waarover thans de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer in voorbe reiding is, de ontwerpen tot wijzi ging van de werkloosheidswet en de wet werkloosheidsvoorziening (beide van augustus 1964), de wijzi ging van de krankzinnigenwet ('63) en het ontwerp noodwet arbeids voorziening. Ook kwamen tot stand de ontwerpen tot aanvulling van de wet op de bedrijfsorganisatie en op het beschikbaar stellen van arbeids krachten (het zg. „koppelbazen- Grote collectie i IJcuvcJffraot 14 Telefoon 26SS2 Exclusieve collecties BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, STOFKNOPEN maken enz. wetje"), alsmede betreffende de ziekenfondsverzekering bejaarden. Tijdens de ambtsperiode van mi nister Veldkamp werden o.m. de raad inzake de luchtverontreiniging en de raad van beroepskeuzevoor lichting ingesteld, alsmede de com missie huisartsen en adviescommis sie drinkwatervoorziening, de ad viescommissie beroepenvoorlichting het college van bijstand en advies voor bedrijfsgeneeskunde en van de werkgroepen beroepsovergang agra rische gezins-arbeidskrachten en hulpverlening bij verkeersongeval len. TEXTIELFABRIEK IN TILBURG STAAKT PRODUCTIE Op voorstel van directie en com missarissen van de n.v. Wollen- stoffenfabriek Frans Mutsaerts en Zonen, heeft de algemene vergade ring van aandeelhouders besloten de productie te beëindigen. Met de daarvoor in aanmerking komende instanties zal overleg worden gepleegd over het afvloei en van het ongeveer 175 man tel lende personeel. AL 2,5 MILJOEN IN VASTENACTIE In de meeste parochiekerken is zondag de tweede inzameling ge houden voor de bisschoppelijke vastenactie. Een eerste globale schatting heeft aangetoond dat de ze zondag f 1.242.000 heeft opge bracht, een stijging, vergeleken bij veertien dagen geleden toen f 1.100.800 werd opgehaald. Boven dien zijn in deze periode de parti culiere bijdragen gestegen van f 50.000 tot f 161.800. De totale stand is thans ruim f 2,5 miljoen; vergeleken bij vorig jaar een stij ging van ruim 1,5 miljoen. Blijft deze stijgende lijn zo doorgaan, dan zal de laatste ronde, op Pasen, een opbrengst te zien kunnen geven, die gelijk is aan beide vorige samen, 1,5 miljoen gulden. De begroting van de aanvragen voor dit jaar is gesteld op 12 miljoen gulden. „De automatisering van de giro dienst bracht een stijging van de arbeidsproductiviteit van 50 pro cent in een periode van ongeveer drie jaar met zich mee. Er zijn el ders geen gevallen bekend, waar in zo'n korte tijd zulke omvangrij ke resultaten met de invoering van computers zijn bereikt. Ook niet in de V.S. Dat Europa toch in het al gemeen meer dan vijf jaar met de automatisering voor is," aldus de heer H. Reinoud, hoofddirecteur van de PTT tijdens een donderdag middag in Den Haag gehouden persconferentie. Het aantal computers, dat thans bij de postcheque- en girodienst in gebruik is bedraagt 16. Volgend jaar zullen er waarschijnlijk 20 in gebruik zijn. Hiermee wordt een van de grootste computerscentra in Europa gevormd. Het betreft thans uitsluitend middelgrote computers van het type IBM 1401. De netto geldelijke besparing als gevolg van de automatisering be draagt in eerste aanleg 10 miljoen gulden. Momenteel werken bij de giro 4500 employe's. Dit aantal zal dit jaar nog met 300 verminderen. Bij handhaving van het oude sy steem, waarbij geen gebruik van ponskaarten en computers werd gemaakt zouden ongeveer 6500 em ploye's nodig zijn geweest. Ver wacht wordt dat over ongeveer ze ven a tien jaar de automatisering zover zal zijn geperfectioneerd, dat 'n tweemaal zo intensief girover- keer met behulp van rond 3000- em ploye's zal kunnen worden afgewik keld. Het wordt mogelijk geacht, dat over 10-15 jaar stortingsautoma ten het publiek 24 uur per etmaal ten dienste zullen staan. Ook denkt men tegen die tijd de moge lijkheid van telefonische giro-ver schrijvingen voor de daarvoor ge- interesseerden te openen. Daarvoor zal dan gebruik gemaakt worden van druktoetsapparatuur. Thans komen per dag 1 miljoen ponskaarten op de girokantoren in Den Haag en Arnhem binnen. De ze kaarten worden geponst op 800 ponsmachines door een evengroot aantal ponsmesjes. Daarna worden ze door rond 50 sorteermachines ge sorteerd. Met de confetti van 25 miljoen ponsgaatjes zou men dage lijks 100 bruiloften kunnen voor zien. De Centrale jongerengroep van de KVP heeft tijdens een vergade ring te Utrecht een lang telegram gezonden aan de Tweede-Kamer fractie van de KVP, waarin zij een beroep op de fractie doet met klem te blijven aandringen op de hand having van minister Luns „op het hem zo vertrouwde ministerie van Buitenlandse Zaken." De KVP-jongeren zeggen in het telegram dat zij ten zeerste veront rust zijn over geruchten dat minis ter Luns niet zou terugkeren in een nieuw kabinet. De huidige gun stige positie van Nederland in de wereld is volgens de jongerengroep in belangrijke mate te danken aan het beleid van minister Luns. Ten slotte zou het, volgens hen, voor vele kiezers en KVP-leden 'n onverteerbare zaak zijn als minister Luns, de man die bij de verkiezin gen in 1963 zo veel voorkeurstem men kreeg, op dit moment gepas seerd zou worden. „Een Belphegor-misdaad" zo wordt in Duinkerken de moord ge noemd op een man, die dinsdag morgen gestenigd werd aangetrof fen in een buiten bedrijf zijnde fa briek. Vlak naast het lijk lag de plunje waarin ook de held van een recent televisiefeuilleton gekleed ging. Het lijk is nog niet geïdentifi ceerd. Het lag onder stro, dat men kennelijk in brand had trachten te steken. In de buurt vond men ook nog enkele paren schoenen. Wat de zaak nog raadselachtiger maakt is, dat enkele bewoners van Duinker ken de laatste dagen anonieme brie ven, ondertekend met „Belphegor" hebben ontvangen waarin ze met de dood worden bedreigd. 27 DODEN BIJ TREINRAMP Bij een botsing tussen een passa gier- en een goederentrein in Bra zilië zijn minstens 27 mensen om het leven gekomen en werden 40 personen gewond. De ramp werd veroorzaakt door een defect aan 'n lichtsein. Zes wagons van de passa- gierstrein ontspoorden. De meeste doden bevonden zich in de eerste twee wagons. DODE EN DRIE GEWONDEN BIJ BOTSING Bij een frontale botsing tussen 2 personenauto's op de Schipholwer onder Diemen is dinsdagmorgen de 44-jarige legerpredikant ds. K. de Hoop uit Amersfoort om het leven gekomen. De bestuurder van de an dere auto de 35-jarige bouwkundig I ambtenaar P. J. Schaap uit Haar lem, diens passjgiere mevr. van Duin en een 3-jarig iknd werden zwaar gewond naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam vervoerd. De legerpredikant reed in de richting van Schiphol. De Haarlem se automobilist zou in een onover zichtelijke bocht een andere auto gepasseerd zijn. Bij deze inhaalma noeuvre botste de auto tegen de te gemoetkomende DAF van de leger predikant.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1