w/AALwijkse en UnqstR«\atse couRant Waalwijkse Rode Kruis bestaat 50 jaar Stroop de mouwen op om een leven te redden GROTE VERDIENSTEN IN OORLOGSTIJD PROGRAMMA voor zaterdag 8 mei Hoera, daar is de postbode.... Goede reis, ook voorde zieken in Nederland Bloedtransfusiedienst nu het voornaamste werk t VRIJDAG 16 APRIL 1965 85e JAARGANG No. 29 De tcho vAn het Zuióert Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100-f 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Waalwijk zal 8 mei geconfronteerd worden met één van de belang rijkste taken van het kolonne-werk van het Rode Kruis: het optreden bij rampen. Dan zal de „Oefening Burgemeester Moonen" worden ge houden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Rode Kruis te Waalwijk. Aan de oefening is de naam verbonden van Burgemeester Moonen, omdat deze in de loop van de dertiger jaren zo'n belangrijk aandeel had in de re-aktivering van de afdeling. In de dagen, dat de kolonne het meeste werk moest verzetten (op het einde van de oorlog 1940-'45) heeft Burgemeester Moonen het leven verloren door een brute represaille-maatregel van de Duitse bezetters. Die laatste oorlogs maanden zijn de trieste hoogtepunten geweest voor het werk van de Rode Kruiskolonne, toen de leden vaak met gevaar voor eigen leven hun menslievende werkzaamheden hebben verricht. AANVANG EERSTE WERELDOORLOG In het begin van de Eerste We reldoorlog werd in Waalwijk op initiatief van de toenmalige Burge meester De Surmondt de Bas Smee- le een Rode Kruis Groep in het le ven geroepen. Dit vooral met het oog op de hulpverlening aan de Belgieche vluchtelingen, die toen Nederland binnenstroomden en Waalwijk niet onberoerd lieten. Honderden werden gehuisvest in de scholen der eerw. zusters, in de pas gebouwde vakschool en overal waar ruimte was. Prins Hendrik kwam in die dagen persoonlijk de hier genomen maat regelen inspecteren en gaf zijn gro te tevredenheid te kennen, 't Bestuur was in die dagen samen gesteld als volgt: dr. H. Langemeij- er, voorzitter, A. Schaap, A. W. A. Jansen, P. J. Mombers, G. Verkade en J. Tielen. Het kolonne-werk, dat het verle nen van eerste hulp en het vervoer van zieken en gewonden inhoudt, kreeg pas vaste vorm in 1934. Die kolonne werkte zeer aktief. Aanvankelijk onder dr. Akkermans, later onder leiding van dokter Kol- ster. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was de kolonne dan ook helemaal gereed om in geval van nood op te treden. Het was bij het uitbreken van de oorlog niet nodig. Gedurende de oorlog verliep het kolonne-werk een beetje, niet in het minst, omdat in „Den Haag" een NSB-er tot voorzitter van het hoofdbestuur was benoemd. DOLLE DINSDAG Toen echter op het eind van de oorlog het front dichterbij kwam, vond men het niet langer verant woord toe te blijven zien. De inmid dels in Waalwijk praktiserende dok ter Lenglet nam de instruktielessen op zich en in korte tijd was de ko lonne weer paraat. Dokter Kolster leidde niet minder dan 50 helpsters op. Het was nodig, zo bleek later. De eerste konfrontatie met het oorlogsgeweld was na de beruchte Dolle Dinsdag. Toen werden Bur gemeester Moonen en Joop Hoff- mans door de S.S.-ers terechtge steld. De derde, Vincent Hoff- mans, wist zich zwaar gewond naar de Winterdijk te slepen. Zus ters van het ziekenhuis, Deken Heezemans en leden van de Rode Kruis Kolonne brachten hem naar het ziekenhuis en later naar Den Bosch. Dokter Lenglet, over wie burgemeester Moonen de S.S.-ers gepoogd had te wijzen op het zin loze van hun daad, om deze jonge dokter, die hier pas in functie was ook voor het vuurpeloton te plaat sen, ontsnapte ternauwernood aan de kogel. GEVAARVOLLE TOCHTEN In de daaropvolgende maanden fungeerd,e de kolonne hoofdzakelijk als ziekentransport. Er werden in totaal 500 transporten verricht bin nen Waalwijk. Een 35 transporten naar Den Bosch en Tilburg zijn in de annalen van het Waalwijkse Ro de Kruis geboekt als de meest ge vaarvolle. Vaak onder beschieting moesten die transporten (per fiets en te voet) plaatsvinden. In Waalwijk zelf vreesde men, dat bij een eventuele ramp het St. Nicolaasziekenhuis te klein zou zijn. Daarom werd het KJC-gebouw in de Stationsstraat aanvankelijk tot noodziekenhuis ingericht. Later werd dat verplaatst naar de Huis houdschool, waar het noodzieken huis een kapaciteit kreeg van 80 bedden. Vooral eind oktober 1944 bewees de kolonne zijn paraatheid, toen bij de beschietingen vele gewonden ge holpen moesten worden. Vaak wa ren behalve de inmiddels Engel se patrouilles alleen maar Rode Kruis mensen op straat. Bij de be schietingen van Drunen moesten de Waalwijkse helpers machteloos toe zien. Er waren geen verbindingen. Tragisch was het nieuws uit Dru nen, dat de eerste kolonne-komman- dant, dokter Akkermans, in Dru nen bij zijn terugkeer van een pa tient naar huis door een granaat werd gedood. Tegen Kerstmis werd de situatie allengs normaal. Die Kerstnacht le verde toch nog bange uren op, om dat de Engelse troepen de Lang straat hadden verlaten om ingezet te worden in de Ardennen. Dank zij Jan de Rooij uit Sprang, die de Duitse troepenbewegingen aan de overkant van de Maas meldde, kwa men zij nog juist op tijd terug om de Langstraat voor een ramp te be sparen. KRUIS VAN VERDIENSTE Drie V-l's in Waalwijk en één in Kaatsheuvel zorgden in de maanden januari en februari 1945 nog voor heel wat tragiek. Talrijk waren de slachtoffers, doden en gewonden. Het Rode Kruis was weer paraat. Zoals het ook paraat was bij andere hulpverleningen op het einde van de oorlog. Er liepen kinderen op mijnen, er moesten stoffelijke over schotten van soldaten worden ge borgen, er werd voedsel verdeeld. Voor al de aktiviteiten van de kolonne in deze zo gevaarvolle oor logsomstandigheden werd de ko lonne in zijn totaliteit onderschei den met de hoogste onderscheiding het KRUIS VAN VERDIENSTE. Belangrijk werk verrichtte in de periode rond en na de bevrijding de informatiedienst o.lv. de heer C. Witlox. Deze dienst verleende zijn bemiddeling in meer dan 12.000 ge vallen. C. Witlox is steeds één ge bleven met het Rode Kruis. Binnen de afdeling zorgde hij voor goed kontakt tussen bestuur Bloedtransfusie. Een woord, dat bij deze tijd hoort. Het is modern, al is het feit op zich reeds eeuwen oud. In historische geschriften kan men bijvoorbeeld vinden hoeveel waarde men toen reeds hechtte aan het bloed. Uit de zeventiende eeuw is bekend dat men al transfusies toepaste, met dien verstande, dat men het bloed van een dier liet overvloeien in de aderen van en mens. Men hield er in die tijd wel heel wonderlijke theorieën op na: zo „verplaatste" men het bloed van een lam, het rustige dier, op een onrustige zieke in de veronderstel ling dat iets van de kalmte van de „donor" op deze zou overgaan. Ui teraard ging het mis met de trans fusies van dier op mens; fatale ge volgen bleven niet uit, met als ge volg een verbod zowel van kerke lijke als van de burgelij ke autori teiten. De geschiedenis ging verder. In 1824 had de Engelsman Bludell enig succes; in 1865 paste Simon Tho mas de eerste transfusie in ons land toe. Complicaties en storingen bij de patiënten brachten de medi ci evenwel tot het besef, dat er maar niet lukraak te werk kon wor den gegaan met het bedienen van bloedtransfusies. In 1875 ontdekte Landois iets dat later zou worden de basis, waarop het huidige systeem van de bloed- Bloed en zijn derivaten transfusie rust, n.l. dat niet alle bloed zich met elkaar laat mengen, In 1901 completeerde dr. Karl Land- steiner deze theorie door de ont dekking van de bloedgroepen. Men kon verder aan het werk gaan. Nu is het een algemeen bekend feit, dat men het menselijk bloed kan onderverdelen in vier hoofd groepen: A, B. AB en O, terwijl men tevens rekening dient te hou den met de in 1940 - eveneens door Landsteiner - ontdekte Rhesus-fac- tor. Het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Roode Kruis behoort tot een van de meest geperfectio neerde in Europa, waar het mo dernste is bestudeerd en wordt toe gepast. Ons land telt thans 106 bloed transfusiediensten, die ressorteren onder het Nederlandse Roode Kruis en waarvan aan het hoofd een me disch leider staat. In de meeste ge vallen is zo'n plaatselijk centrum ondergebracht in ziekenhuis of in het gebouw van de gemeentelijke geneeskundige dienst. Een ieder die in de nabijheid hiervan woont kan - na een strenge keuring - donor (bloedgever) wor den. Zijn bloed wordt veelal direct of zo spoedig mogelijk na afname gebruikt. Het Nederlandse Roode Kruis kent nog andere donors, namelijk zij, die hun bloed afstaan voor plas ma-bereiding. Deze donors wonen niet in de onmiddellijke omgeving van een medisch centrum, maar ko men een of tweemaal per jaar naar de zgn. donor-avonden, waar een team van het Centraal Laborato rium van de Bloedtransfusiedienst, van het Nederlandsche Roode Kruis uit Amsterdam de ongeveer 500cc liter) afneemt. Dit bloed wordt in genoemd laboratorium volgens een bepaald procédé tot plasma verwerkt. Dit is zo even in het kort de bloedtransfusiedienst. Deze dienst kan - begrijpelijk - alleen maar zijn werk doen dank zij de donors, de stille werkers van het soms late uur, die anoniem en vrijwillig een deel van hun eigen bloed afstaan om een ander te redden. Wanneer men daar zijn gedachten over laat gaan, zal men ongetwijfeld respect en bewondering hebben voor dit „keurkorps" van de Nederlandse bevolking. Het behoeft eigenlijk geen ver melding dat nieuwe donors altijd van harte welkom zijn. Daarom: stroop uw mouwen op om een le ven te redden. en kolonne. Hij heeft er zeer veel voor gedaan. Grote verdiensten voor de afdeling hebben ook de heren v. Herpen en v. d. Pluijm gehad. Tijdens de watersnoodramp in 1953 was de kolonne voor het laatst aktief in werkelijke rampen. De ko lonne opereerde o.m. in Raams- donksveer, terwijl in Waalwijk on geveer 100 vluchtelingen werden ondergebracht. 1500 LEDEN De Waalwijkse afdeling van het Nederlandse Roode Kruis, die dit jaar jubileert, omvat ook de plaat sen Sprang-Capelle, Waspik en Drunen. De afdeling teit 1500 leden. In Sprang-Capelle wordt momen teel een Jeugd Rode Kruis opge richt. Tot de voornaamste activiteiten van de afdeling behoren de bloed transfusiedienst, het welfarewerk, de lektuuraktie en uiteraard het kolonnewerk. Er zijn ongeveer 500 donors, waarvan 130, die 5 tot 20 keer bloed gaven en die tijdens 'n bijeen komst ten gemeentehuize op 8 mei de Landsteinerpenning zullen ont vangen. Het kolonnewerk is echter het be langrijkste werk: de inzet in geval van rampen. De tegenwoordige ko lonne is 20 man sterk en staat on der leiding van dokter de Blois en de heer Schilders. De zeer actieve afdeling heeft 't volgende bestuur: De viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling Waalwijk van het Nederlandse Rode Kruis, valt op zaterdag 8 mei. In de voormiddag wordt in de raadszaal van het gemeentehuis een bijeenkomst gehouden, waarbij het gemeentebestuur van Waalwijk 't bestuur van de jubilerende afdeling zal ontvangen. Voor deze bijeen komst zijn bovendien uitgenodigd het hoofdbestuur en het districts- bestuur van het Nederlandse Rode Kruis. 130 van de 500 donors zul len tijdens deze bijeenkomst de Landsteinerpenning ontvangen, omdat zij 5 of 20 keer bloed hebben afgestaan voor de bloedtransfusiedienst. In de middag zal de grootscheepse „Oefening Burgemeester Moonen" worden gehouden. Op het uur "U" (omstreeks twee uur) zullen op een viertal plaatsen rampen geschieden: op de plaats waar vroeger de „Baardwijkse brug" lag, in de omgeving van Schoenfabriek Schuwer, in de Noordstraat en bij de Nederlands Hervormde Kerk in Sprang. Op die plaatsen zullen de Brabantse kolonnes van het Rode Kruis in aktie komen om de „slachtoffers" te verzorgen. Deze worden vervolgens vervoerd naar het noodziekenhuis, dat door de Utrechtse Rode Kruis kolonne onder leiding van dokter Herschel wordt ingericht op het Vredesplein. Daar worden de slachtoffers verder behandeld. Om half negen 's avonds zal in „De Gecroonde Leersse" aan de leden en vroegere leden van de kolonne een gezellige avond worden aange boden. Gedurende de hele zaterdag (van 10 uur v.m. tot 6 uur n.m.) zullen op de Markt in Waalwijk goederen van het Welfare-werk worden ver kocht. ere-voorzitter: Burg. J. L. P. M. Teijssen voorzitter: H. G. M. Peters secretaresse: mevr. J. Engels-Swüs- te penningmeester: J. Bergman leden: mevr. H. van Loon-Schoen- makers, mevr. A. Timmermans-v. d. Hoff; mevr. M. de Beer-Lind- quist;; mevr. T. Roelofs-Heyer- mans-van Hoorn; mej. A. Brox (Waspik) J. Bonis, P. Lenglet, H. Langemeij- er, D. J. van Oss. In spanning wachten op de postbode Er wordt de laatste jaren - en dat weten wij allemaal - enorm veel gelezen: kranten, tijdschriften, boe ken, pockets, noem maar op? Hoe gaat dat: even op het station vóór de trein vertrekt een pocketje of een geïllustreerd blad kopen. Een- dagsvlinders onder de lectuur. Een kent immers de oplossing. Wat ge- een detective ook niet, want men weekblad leest men niet twee keer, beurt er met die lectuur na lezing Het Nederlandse Roode Kruis weet daar wel raad mee! Heel goed zelfs. Niet voor niets kent men als één van de vele taken de inzame ling van boeken en tijdschriften door het Lectuurdepot, gevestigd aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Dat depot verzamelt al le mogelijke lectuur om die, na sortering, door te zenden aan zie ken, bejaarden en invaliden. Ziekzijn staat bij velen, helaas, nog gelijk aan „uitgeschakeld" zijn. Het niet meer meetellen. Lezen is, naast radio en t.v., de enige moge lijkheid om aan een gesprek méé te kunnen doen. Lezen kost echter veel geld, en daarover beschikken de meeste zieken en bejaarden niet. De enorme behoefte aan lectuur di vooral na de Tweede Wereldoor log zo is toegenomen, heeft het Ne derlandse Roode Kruis aangegre pen als taak. Een fijne taak als men bedenkt, dat nu vele duizenden we kelijks hun pakje lectuur thuis krij gen. Al die lectuur, die geregis treerd staat in de archieven van het lectuurbureau, komt van mensen, die beseffen dat ook anderen van hun koop en keus kunnen genieten. Het zijn die mensen, die regelma tig de bekende lectuurhuisjes op zoeken - die een beetje aan brieven bussen doen denken - om er hun boeken en tijdschriften in te de poneren. De plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis zorgen dan voor distributie naar het depot in Den Haag. Elke dag vinden van daar tientallen paketten boeken en rol len tijdschriften hun weg naar de zieken, die vaak al in spanning op de komst van de postbode liggen te wachten. Het aardige ook van deze Roode Kruis-taak is, dat ie dereen, van jong tot oud, er aan kan meehelpen. Via het Lectuurdepot van het Ne derlandse Roode Kruis komen dan de boeken en tijdschriften terecht bij anderen, die er erg blij mee zijn. Een dag kan immers zo lang duren als je die op bed moet door brengen Als in juli de schooldeuren wor den gesloten achter een joelende jongelingenschaar hebben vele ou ders de koffers al gepakt om weg te gaan. Op vakantie. Een jaar is er hard gewerkt, nu kan men enkele weken op verhaal komen om nieu we krachten op te doen. Voor bijna een ieder is „op vakantiegaan" een vanzelfsprekendheid geworden. De treinen en de touring-cars hebben het in juli en augustus erg druk; dat is fijn voor al die vakantiegan gers en het is hun van harte ge gund. Goede reis naar de Veluwe, naar Brabant, Frankrijk of Italië Goede reis ook, gedurende 29 we ken per jaar, voor zeventig chro nisch zieken per jaar. Ja, goede reis want het Nederlandse Roode Kruis zorgt voor hun vakantie. Heel lang was het voor chronisch patiënten onmogelijk om er oók eens een weekje uit te kunnen gaan. En het waren dikwijls niet eens de financiën die dat belem merden. Het was het feit dat men aan bed was gekluisterd. Het Nederlandse Roode Kruis heeft al die moeilijkheden onder vangen door boottochten te organi seren voor chronisch bedlegerigen. Boottochten aan boord van de zich bij uitstek voor dit doel lenende „J. Henry Dunant", het witte hos pitaalschip van het Rode Kruis in Nederland. Elke week komen vrijwillige helpers en helpsters, een arts en verpleegsters aan boord; zij staan een week van hun eigen vakantie af om anderen een vakantie te gun nen. Met elkaar bezorgen zij de chronisch zieken - en dat zijn er heel wat in Nederland - een onver getelijke tijd. Het kost allemaal veel geld; maar deze zorg heeft het Rode Kruis op de achtergrond kunnen schuiven omdat men steeds op de Nederlandse bevolking heeft kun nen rekenen, die steeds weer „een duit in het zakje deed" bij de jaar lijkse inzamelingscampagne. Dat is fijn, want men kan er van verze kerd zijn, dat het Rode Kruis blijft varen, door heel Nederland. Wanneer U overtuigd bent van het nut van de werkzaamheden van het Rode Kruis, kunt U dit werk steunen door Uw lidmaatschap of Uw donatie. In de maand mei houdt de jubilerende afdeling haar jaarlijkse dona- teursaktie. Geef daaraan gul voor het jaar 1965. Wilt U lid worden, geeft U dan onderstaande strook mee aan de kollektanten. Dat is dan voor het jaar 1966. De kontributie bedraagt maximaal 1.per jaar. NAAM ADRES PLAATS geeft zich hiermede op als lid van het NEDERLANDSE RODE KRUIS voor het jaar 1966.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1