wAAlwijkse en UncsTPAAtse couRAnt ABRAHAM LINCOLN RODE KRUIS KORPS Gediplomeerd hulpvaardig K 100 JAAR GELEDEN VERMOORD Nieuw regiement van orde voor de Tweede Kamer Lekker... die zachte echte Virginia Lekker...die zachte echte Virginia Lekker...die zachte echte Virginia Ik kan 't niet, Voor jongeren OOK MET FILTER Raadsels rondom aanslag zijn nog nooii opgelost Korte berichten A. P. de Louw VRIJDAG 23 APRIL 1965 86e JAARGANG No. 30 Lcho va n het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 P- kwrt. P- post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" 14 april 1865 De gehele dag zijn in het Ford's Theater te Was hington al voorbereidingen getrof fen voor het bezoek, dat president Abraham Lincoln op deze avond van Goede Vrijdag aan de schouw burg zal brengen. De loge van de hoge gast is gedrapeerd met vlag gen, speciale schommelstoelen zijn geplaatst en men heeft geboend en geschrobt. Om circa half negen arri veerde de president in gezelschap van majoor Rathbone en diens verloofde Clara Harris. Anderhalf uur later sluipt de to neelspeler John Wilkes Booth de loge binnen en maakt met één en kele kogel een einde aan het leven van een van Amerika's grootste staatslieden. De moordenaar schreeuwt: „sic semper tyrannis" (zo vergaat het tirannen), spring het podium op en rent langs de onthutste acteurs en toneelknechten de zaal uit. VRIJHEIDSSTRIJDER DUPE VAN COMPLOT 9 April 1865 eindigde de Ameri kaanse burgeroorlog, toen de zuide lijke generaal Lee zich na de slag bij Appomattox zich met zijn troe pen overgaf aan de noordelijke ge neraal Grant. Een week later werd president Lincoln vermoord. Deze energieke, in 1869 in de staat Kentucky geboren staatsman was in 1861 tot president gekozen en in 1864 voor een tweede termijn herkozen. De zuidelijke staten er kenden hem echter niet. Een jaar na zijn herkiezing was de oorlog in het voordeel der noordelijke staten geëindigd, maar dat betekende niet het einde van de haat tussen noord' en ,zuid'. De zuidelijken hebben hun nederlaag nooit kunnen ver kroppen en zelfs vandaag aan de dag is die wrevel nog niet hele maal verdwenen. De inwoners der zuidelijke staten zijn anders en zien de inwoners van de andere staten als burgers die eigenlijk op een la ger niveau staan. Als er na zoveel jaren nog sporen zijn overgebleven van deze mentaliteit, kan men zich voorstellen dat in 1865 de schei dingslijn nog veel scherper was en president Lincoln in de zuidelijke staten de meest gehate man was. tocht tegen Black-Hawk. Nadien opende hij een galanteriewinkel te Nieuw-Salem en ging ondertussen rechten studeren. In 1836 vestigde hij zich als straf pleiter in Springfield en verwierf zich weldra grote roem. In 1847 werd hij afgevaardigde van de re publikeinen bij het Congres, waar hij zich door vrijzinnige beginselen onderscheidde. Hij ontpopte zich als een fel tegenstander van de sla vernij en hij werd in mei 1860 door de republikeinen van het gehele land tot kandidaat voor het presi dentschap benoemd en het volgend jaar door alle vrije staten, uitge zonderd New-Jersey, gekozen. Een maand na zijn redevoering als president begon de bloedige Amerikaanse burgeroorlog, waarin Lincoln de vlagvoerder van het vrije noorden werd. Nadat hij de afschaffing van de slavernij had af gekondigd, ging hij in die richting voort en voerde oorlog in de geest der vrijheid. Hij zou het met een tragische dood moeten bekopen. PERSOONLIJKHEID Deze president bleek een man met een uitgesproken persoonlijk heid. In hem verbond zich een ge voelig karakter met grote beschei denheid en ongemene welwillend heid, en hij paarde daaraan 'n oor spronkelijke geestigheid, een scherp verstand en een gezond oordeel. Nooit liet hij zich meeslepen door een ogenblikkelijke geestdrift en zich verleiden tot het nemen van uiterste maatregelen. Zo gaf hij di rect na het einde van de burger oorlog te kennen dat tegen gevan gen genomen zuidelijke militairen lankmoedig moest worden opgetre den. Deze man heeft ondertussen in zijn privé-leven met grote moei lijkheden te kampen gehad. Met name in zijn liefdesleven was hij niet gelukkig. Na enkele gebroken verlovingen huwde hij op 33-jarige leeftijd met de bazige Mary Todd. Op de dag van het huwelijk ver stopte Lincoln zich in het gebouw maar hij moest er toch aan geloven, van de wetgevende vergadering, SINISTER COMPLOT De moord op Lincoln, die destijds in de Ver. Staten evenveel storm verwekte als een kleine eeuw later de moordaanslag op president Ken nedy, was de onbesuisde daad van TEGEN SLAVERNIJ Abraham Lincoln, wiens grootva der in 1784 door Indianen werd ver moord, stamt uit een oud Kwa.- kers-geslacht, dat jaren in de Far West als pionier der beschaving 'n harde strijd voerde. Zijn jeugdige dagen sleet Abraham als bootsman, houthakker en bouwknecht. Bij het uitbreken van de indianenoorlog organiseerde hij een compagnie vrijwilligers en diende als kapitein gedurende de, kortstondige veld- PRINSES BEATRIX LEGT EERSTE STEEN IN BRUGGE Prinses Beatrix zal op zaterdag 5 juni de eerste steen leggen voor het nieuwe Europa-college in Brugge. Daarna zal de prinses de lunch ge bruiken in het studententehuis in de St. Jacobstraat. Het Europa-college is een speciale instelling voor hoger onderwijs. Het is in 1950 opgericht door de cultu rele afdeling van de Europese bewe ging en staat onder leiding van de Nederlandse hoogleraar dr. H. Brug- mans. Het is de eerste maal dat een lid van het Nederlandse koninklijk huis het oud-Vlaamse Brugge met een be zoek vereert, sinds het uiteenvallen van het Verenigde Nederlands-Bel gische Koninkrijk, dat van 1815 tot 1830 heeft bestaan. SOEKARNO OP WEG NAAR DE VRIENDSCHAP MET NEDERLAND In 'het Boeng Karno-stadion in Djakarta heeft de Indonesische pre sident Soekarno tweemaal een rede afgestoken; beide keren bracht hij ,,het Nederlandse imperialisme, dat de Indonesiërs jarenlang het licht in de ogen niet heeft gegund", ter spra ke. De eerste rede sprak hij uit voor een gehoor van ongeveer 3500 perso nen, de tweede rede werd beluisterd door een menigte van naar schatting meer dan 100.000 man. Beide massabijeenkomsten hadden betrekking op de viering van het feit, dat tien jaar geleden de eerste Afri kaans-Aziatische conferentie in Ban doeng gehouden merd. In Djakarta zijn op het ogenblik voor deze viering afgevaardigden uit 37 landen aanwe zig. Zij vertegenwoordigen, aldus ver telde Soekarno in zijn rede, 2.300 miljoen van de 3.300 miljoen mensen, die de wereld bevolken. Hij zei ook „niet de Verenigde Naties, doch Indonesië zelf heeft in dertijd het Nederlands - Indonesisch geschil over West-Nieuw-Guinea tot oplossing gebracht. Wij hebben keur troepen en eenheden van onze vloot en luchtmacht naar dit gebied gezon den, zonder eerst aan de Verenigde Naties te vragen of dit wel mocht". (Luid applaus van de Aziatische en Afrikaanse afgevaardigden). In een klaarblijkelijke toespeling op de voor de oorlog in het toenmalige Nederlandse-Indië bestaande volks raad, 'n vertegenwoordigend lichaam, dat de gouverneur-generaal en diens medewerkers van advies diende, zei Soekarno „De Nederlandse kolonia listen hebben indertijd een aantal zo genaamde nieuwe regelingen inge voerd, doch dat heeft hun nederlaag niet voorkomen". Hij liet ook doorschemeren dat van een volksstemming op West-Irian niets zou komen. confederatie der Zuidelijke staten, een fanatiek aanhanger van de Het was ook een misdaad, zó ver bijsterend en adembenemend, dat de beste geschiedenis van Sherlock Holmes er bij in het niet valt. Nu, honderd jaar na de tragedie, wijzen alle feiten er op, dat de moordenaar Booth eigenlijk maar een ondergeschikte rol speelde in een van de meest sinistere complot ten aller tijden. Hoe was het moge lijk dat een vreemdeling zomaar de presidentiële loge kon binnendrin gen John Parker, een onbetrouwbare dronkaard, moest de loge bewaken. Maar 's middags voor de toneeluit voering had Lincoln aan zijn secre taris Edwin Stanton nog gevraagd of hij zolang over diens adjudant majoor Eckert, mocht beschikken. Stanton, een radicale republikein die een sterke aversie jegens Lin coln koesterde, zei echter dat Eck ert die avond druk bezet was. Maar alles wat de adjudant die avond deed, was een brief schrijven en vroeg naar bed gaan MYSTERIE Generaal Grant, die een goede kans zou maken Lincoln op te vol- gen, handelde al even verdacht. Zou hij naar de schouwburg gegaan zijn, dan had hij enkele betrouwbare ad judanten meegenomen en zou het leven van Lincoln zeker niet in ge vaar zijn gekomen. Maar 's middags liet Grant, tegen alle regels der etikette in, zijn president weten dat hij nit zou kunnen komen. Ook de opsporing van de gevluchte moordenaar verliep zeer merkwaar dig. Het departement van oorlog, waar Stanton de lakens uitdeelde, hield de verspreiding van het sig nalement vijf uur tegen en verbood de Washingtonse bladen de naam en persoonsbeschrijving te publice ren Booth was onderwijl naar het cavalerie onder bevel van kolonel zuiden gevlucht, waar een regiment Baker op 22 april een schuur om singelde, waar de moordenaar zich verborgen hield. Volgens de offici ële lezing'zou hij daar door de sol daat Corbett zijn neergeschoten, maar de cavaleristen die bij het drama aanwezig waren, beweerden later dat Booth zichzelf dood had geschoten. Later circuleerde er hardnekkige geruchten, als zou Booth toch kans hebben gezien te ontsnappen. Een geesteszieke zwerver verklaarde zelfs kort voor zijn dood dat hij Booth was De affaire-Booth zal wel nooit geheel ontward kunnen worden, ondanks de dikke boeken pro en contra de ontsnapping van de moordenaar, die nu al jaren door het Amerikaanse publiek worden verslonden. Vele uren serieus vrijwillig werken Als de Vierdaagse wordt gelopen, als het de derde dinsdag is in sep- témber, als Holland tegen België speelt ook dan is het Rode Kruis Korps paraat. Paraat als helper, als „gediplomeerd" helper. Een grote witte vlag met 'n rood KTN;< kruis duidt de plaats aan, waar blaren worden doorgeprikt, waar flauwgevallen kijkers worden bij gebracht en waar wonden worden verbonden. In hun groene unifor men kwijten de helpers en help sters van plaatselijke colonne Van het Rode Kruis zich van hun taak. Een neventaak uiteraard, want zij deden óók dienst tijdens de oor log, tijdens de ramp van 1953, toen de repatrianten uit Indonesië kwa men... altijd kan op belangeloze hulp van enkele duizenden vrijwil ligers worden gerekend. Dag en nacht. Helpers en helpsters,allen vrij willigers, die er voor geleerd en geoefend hebben, voldoen dan aan hun „mens-zijn". Zij zijn er van overtuigd dat zij niet alleen op deze wereld rondlopen en dat er velen zijn, die op elk terrein hulp nodig hebben. Zij hebben zich aangemeld als lid van de plaatselijke Rode Kruis Korpscolonne, zij hebben hun EHBO-diploma behaald. De dames gingen daarna verder in elementai re ziekenverzorging en ziektenleer, de heren in ziekentransport. En steeds als een beroep op hen wordt gedaan, staan zij, gediplomeerd hulpvaardig, gereed om te helpen. Het zijn niet de mensen met een zee aan vrije tijd, of de huisvrou wen zonder kinderen alleen, die zich aanmelden. Velen van de co lonneleden hebben een volledige dagtaak op kantoor, in de fabriek of in het gezin. Zij dwingen res pect af om hun paraat-zijn, maar dat respect wijzen zij onmiddellijk van de hand, „het is onze plicht", zeggen ze. Het is begrijpelijk dat een kops van zoveel duizend vrijwillige hel pers en helpsters over een grote voorraad materiaal moet beschik ken. Dat materiaal is er, verspreid over het gehele land. En het bestaat uit allerhande materialen; uit zgn. noodhospitalen, dus bedden met toebehoren, uit brancards, verban den, instrumenten, tentenkampen, alarminstallaties, enz. Overal treft men de zgn. rampendepots aan, ter wijl Den Haag het centrale maga zijn is gevestigd, dicht bij spoorlijn en water, zodat men in staat is in korte tijd het benodigde materiaal over te brengen naar die plaats, waar dat noodzakelijk is. Het werk van het Rode Kruis Korps valt bepaald niet onder „vrijetijdsbesteding". Het korps wordt gevormd door geoefende mannen en vrouwen, die de gestelde taak serieus opnemen én aankunnen. Altijd, en onder al le omstandigheden Het voorlezen in de Tweede Kamer van een rede zal niet meer worden toegestaan, behalve in speciale ge vallen, wanneer het om een zeer tech nische zaak gaat of wanneer, bijvoor beeld namens een fractie, een ver klaring moet worden afgelegd, die erg nauw luistert. In dat geval moet de toestemming van de voorzitter wor den gevraagd. De Kamerleden zullen wel aan tekeningen mogen gebruiken. is geen reden om niet naar Hollandia te gaan. Als u zelf maar wilt, wordt 't u geleerd door bedreven mensen. Stap óók over op Hollandia. Ook mogen zij korte stukken citeren. De ministers kunnen, als zij dat willen, hun redevoeringen wel blijven voorlezen, want over hun manier van spreken heeft de Kamer geen zeggen schap. Als voornaamste argument voor het voorlees-verbod voert de des betreffende commissie aan, dat bij het oplezen van redevoeringen van een echte gedachtenwisseling nauwelijks sprake is. De langdurige en vervelende op somming van binnengekomen stuk ken aan het begin van de vergadering wordt afgeschaft, omdat die nutteloos was en omdat tijdens het voorlezen de Kamervergadering altijd zeer romme lig werd. De voorzitter krijgt boven dien de bevoegdheid om stukken, die niet ondertekend, onbegrijpelijk of be ledigend zijn, terzijde te leggen. Kamercommissies zullen in het openbaar ambtenaren, deskundigen en gewone burgers kunnen gaan ver horen, die iets bijzonders over een voorstel van het kabinet of over het beleid te zeggen kunnen hebben. De ambtenaren zullen voor deze verho ren via hun minister worden uitgeno digd, zodat een bewindsman, die vreest, dat een ambtenaar tegen hem wordt uitgespeeld, zelf bij het ver hoor aanwezig kan zijn. Er komt een algemene begrotings commissie (bijgenaamd ABC), waar in fractie-voorzitters, financiële des kundigen en commissie-voorzitters zitting zullen hebben. De bedoeling is dat de ABC een oordeel uitspreekt over alle voorstellen, die bij de be handeling van de begrotingen naar voren komen en die geld kosten, voordat er over die voorstellen wordt gestemd. Zo hoopt men te voorko men, dat voorstellen, die toevallig het eerst binnen komen, de meeste kans maken te worden aangenomen. De ABC maakt een lijstje van alle wensen, weegt die dan af tegen de financiële mogelijkheden en adviseert dan welke wensen voorrang behoren te hebben. Korte verklaringen (over hoe men zal stemmen en waarom) mogen niet langer dan twee minuten duren. In- terupties moeten van geringe omvang zijn, mogen niet uitdijen tot kleine redevoeringen. De Kamercommissie voor de Werk wijze der Kamer heeft een geheel nieuw Reglement van Orde gemaakt. Alles wat verouderd was werd ge schrapt. Men achtte een ingrijpende wijziging nodig, omdat het werk van de Kamer zelf stagneerde. =V§RI.ve:S§ï= PRINS BERNHARD TERUG UIT AMERIKA, ONTKENT VERLO VINGSGERUCHTEN OVER PRINSES BEATRIX. Z.K.H. de prins heeft zondagoch tend tijdens een persconferentie op Schiphol ontkend dat er sprake is vau een spoedige verloving van prinses Beatrix. Prins Bemhard, die zojuist was teruggekeerd uit de Verenigde Staten, antwoordde op een vraag of de geruchten in buitenlandse kranten over een aanstaande verloving juist waren „Het is de eerste keer dat ik van deze geruchten hoor. Voor mij is het volkomen nieuw". Lachend voegde de prins daar aan toe "Ik hoor dergelijke dingen altijd het eerst van de pers. Het vorige jaar gingen er geruchten over een verlo ving van prinses Beatrix met de Duit se prins Von Hessen. Mijn gezin en ik hebben ons daar erg over geamu seerd". Zoals bekend heeft de prins in de Verenigde Staten een bezoek gebracht aan president Johnson in het Witte Huis. Voorts aanvaardde de prins aan de universiteit van Michigan een eredoctoraat in de rechtswetenschap pen en onthulde hij in het Amerikaan se plaatsje Holland een Zaanse mo len. „Het krijgen van een eredocto raat was een bijzonder indrukwekken de gebeurtenis, maar wat mij tijdens mijn bezoek nog het meest getroffen heeft is de ontdekking dat zo enorm veel mensen daar aan Nederland ge hecht zijn". VERWARMINGS- EN INSTALLATIEBUREAU Laageinde 50 WAALWIJK Telefoon 04160 - 2434 PRINSES CHRISTINA GAAT WAARSCHIJNLIJK NAAR BUITENLAND Als prinses Christina deze zomer slaagt voor het eindexamen van de HAVO-school (Hoger Algemeen Vormend Onderwijs) in Amersfoort, zal zijn waarschijnlijk haar studie voortzettten met een talenopleiding in het buitenland. Van officiële zijde wordt bevestigd dat deze mogelijk heid in overweging is. snijdt bij Hollandia het mes aan twee kanten. Een aan trekkelijk basisloon en boven dien een premiesysteem, waar zelfs volwassenen erg mee in genomen zijn. Een gesprek op de personeelsafdeling kan het begin zijn van een grote ver betering. IN ÉÉN BEDRIJF DRIE BRAND KASTEN GEKRAAKT. Drie deskundig opengebrande brandkasten vond de portier van de Haagse broodfabriek Lensvelt Nicola dinsdagmorgen in het kantoor van de maatschappij. Bijna tachtigduizend gulden had in twee kasten gezeten, de derde was door de krakers voor niets opengescheurd. De politie meent dat de kasten in de nacht van Pasen moe ten zijn opengebroken door enkele geroutineerde krakers, die de toestand goed kenden. Tot dinsdagmorgen bleef de kraak onopgemerkt, hoewel een bedrijfscontroleur af en toe een ronde maakte door de fabriek.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1