waal wij kse en lanqstRaatse couRant De balans van een oorlog Jampe STASSAR denken. Dader Tilburgse moord gearresteerd Brief uit Australië Na twintig jaren spreken de cijfers van de Tweede Wereldoorlog ons nog in hoge mate aan. ió „goud" waard Belg wurgt moeder van 2 kinderen Damesmode Tilburg -Q.lke <~~YYloeder daarom voor Moederdag-geschenken aan Stationsstraat 88, Waalwijk gouden ringen, armbanden, munten, colliers, horloges V* A. P. de Louw X ■Bi/ /n Als je een nieuw costuum zoekt, dan wil je een grote collectie zien. Die heb ik gevonden bij Kalter. Engelse, Hollandse,- Franse stijlmooie streepjes, aparte ruiten. En wat zo prettig is: die mensen "zien", wat je staat. De adviseur toonde me een costuum - en ik "herkende" het meteen. "Dat is het", dacht ik. "Wat kost het", vroeg ik. "Dat zal U meevallen", zei hij. En hij had gelijk ook! Ook u vindt bij Kalter precies watu zoekt, voor een prijs, die u meevalt. GEKLEDE COSTUUMS Met of zonder vest. Eén-rij. Twee of drie-knoopssluitfng van 135.- tot 259.- SPORTIEVE LICHTGEWICHTEN Uiterst soepel. Kreukherstellendvan 119.- tot 159.- Deze costuums zijn o.a. verkrijgbaar in gladde- of licht gefouieerde kamgarens en mattingweefsels. Dessins: naast de klassieke dessins vooral moderne, niet te strakke strepen en ruiten (krijt- en haar-strepen). Heren- en Jongenskleding Heuvelstraat 24 Tilburg VRIJDAG 7 MEI 1965 86e JAARGANG No. 34 De ïcho van het Zuióen Uitgever Waal wij kse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 -f 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" (i) In elk bedrijf, hetzij groot, hetzij klein, wordt jaarlijks de balans op gemaakt. Er wordt dan nagegaan hoeveel er is gekocht en verkocht. Hoe groot de onkosten zijn geweest, en tenslotte komt er dan een getal te voorschijn, dat aangeeft of er winst is gemaakt. of verlies is geleden De cijfers maken het wel en wee uit van al het doen en laten van de zakenman in het afgelopen jaar. Die cijferkolommen van een ba lans zijn voor de lezers zo op het oog vrij „droge kost". Maar toch zijn zij veelzeggend. Zij vertellen van inspanningen, van activiteiten, van slapte en van tegenslag. Deze cijfers leven. Zij geven onbarmhar tig en onomwonden weer, wat er is „omgegaan" in de zaak. Kan er een balans van een oorlog worden opgemaakt? Is er sprake van „verlies of winst"? Of is een oorlog alleen maar verlies Natuurlijk kan een oorlog in cij fers worden uitgedrukt. Maar meer dan bij welke andere optelsom zul len hier de getallen spreken: over leed en ontbering, over vernietiging en dood Voor ons mensen, die dit jaar herdenken hoe de Tweede Wereldoorlog twintig jaren gele den eindigde, zullen de cijfers nog steeds zeer „welsprekend" zijn. DE BESTEDINGEN Zoals in elk bedrijf speelt in een oorlog het geld een zeer belangrijke rol. „Wie het meeste geld heeft, wint de oorlog". „In de oorlog kijkt men op geen cent." „De oorlog heeft hem kapitalen opgeleverd". „Door de oorlog ben ik straatarm geworden" Deze vaak gehoorde zinnen geven wel het bewijs van de hiervoor genoemde stelling. Men is ook geneigd om te veronderstel len, dat de regeringen, die oorlog voeren, allleen geld uitgeven voor bewapening en vernietiging. Met cijfers kan echter worden aange toond, dat dit niet altijd het geval is. De Amerikanen bijvoorbeeld hadden alleen al voor verzorging van hun troepen over zee 1537 schepen in de vaart. Hiermede werd meer dan 100 miljoen ton aan goederen vervoerd voor 7V2 miljoen soldaten. Maar de Amerikaanse soldaten werden dan ook prima ge voed. Het zgn. „C"-rantsoen bestond uit: tien soorten vlees, verder bo nen, groenten, spaghetti, ham, ei eren, rijst, kip. afwisseling ge noeg dus. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Duitse leger, wa ren de Amerikaanse en Britse sol daten tot het einde van de oorlog zeer goed gekleed en bestand tegen elk weertype en klimaat. Elke sol daat, hetzij in Italië, hetzij vech tend op een zeer afgelegen Atol, kreeg met Kerstmis zijn kalkoen.. Ontwikkeling en ontspanning wa ren in handen van de „Welfare service". Deze dienst verzond per maand niet minder dan 4 miljoen boeken in alle richtingen. Soldaten kranten en -tijdschriften werden in miljoenenoplagen uitgegeven. Mo biele radiostations brachten troe pen te velde populaire programma's Eén miljoen soldaten volgden cur sussen. Duizenden kilometers film band werden door projectors van geïmproviseerde bioscopen afge draaid Ook de geneeskundige verzorging was prima geregeld. De Amerikaan se hospitaaltroepen telden bijvoor beeld 45.00& artsen, hetzelfde aan tal verpleegsters en anderhalf mil joen soldaten. Tengevolge van ziek ten onder de Amerikaanse soldaten stierf slechts. 0,6 procent. Moder ne bestrijdingsmiddelen, zoals het beroemde D.D.T en geneesmidde len, zoals bloedplasma en penicil line redden velen van de dood. BUDDEMEYER chemisch reinigen grotejtraat 95 waalwijV NIEUWE TELEFOONTOESTELLEN Onze sombere zwarte telefoons gaan voorgoed verdwijnen. De PTT begint volgend jaar met de invoe ring van nieuwe, wat vrolijker ge tinte (lichtgrijze) toestellen, die bovendien veel sterker zijn dan de nu gebruikte. Het nieuwe apparaat krijgt een doorzichtige kiesschijf. Andere nieuwigheden, die het ge bruik wat plezieriger moeten ma ken zijn: een handvat, waarmee het toestel gemakkelijk is te verplaat sen, en een regelknop voor de ge luidsterkte van de bel. Het geluid van dit onderdeel kan van een oor- dovend gerinkel op eigen verlangen worden omgetoverd in een zacht gezoem. BOVENMENSELIJKE PRESTATIES Uit de in het vorige artikel ge noemde getallen, zou men misschien een verkeerd beeld van de oorlog krijgen.. Er staat echter veel tegenover. Er is van de soldaat veel geëist en niet alleen van de soldaat, maar ook van de burger, van de man en van de vrouw. Om aan deze eisen te voldoen, moest men niet alleen moed bezitten, maar meer nog de wil om door te zetten. Deze wil ontbrak niet bij het En gelse volk, dat onder de bezielende leiding van Winston Churchill bo venmenselijke prestaties leverde. De eerste maanden na Duinker ken was Engeland de enige werke lijke tegenstander van de As-mo- gendheid. Iedere man en iedere vrouw was hard nodig om - juist in die dagen - de strijd vol te hou- datden. Men kan met recht zeggen, dat geheel Engeland was gemobili seerd. Natuurlijk de dienstplich tigen, maar ook de geleerden de boeren. de arbeiders.de mannen de vrouwen En er werd gewerkt. De geleer den zorgden voor nieuwe wapens: radar, asdic (voor peiling van on derzeeboten), benzinepijpleiding on der de Noordzee, kunstmatige ha vens, magnetische mijnen.... De arbeider maakten vliegtuigen, zeer snelle, zoals de Spitfires en, in het laatste oorlogsjaar, de straal vliegtuigen, de Gloster-Meteors In 1944 werkten 16 miljoen man nen en vrouwen in de oorlogsindu strie. In het leger dienden 4% mil joen soldaten, waaronder bijvoor beeld bij de RAF alleen al 182.000 vrouwen. Vrouwen werkten ook op het land, van alle Engelse vrou wen tussen 18 en 40 jaar werkte 90% bij de boer. Hoewel er een werkweek was van 54 uren, braken geen stakingen uit. In de oorlog was er arbeids- vrede in Engeland. In mei 1945 bezat de RAF 92.000 vliegtuigen. Ook de dominions en de koloniën deden geducht mee. Om een enkel voor ons land interessant voorbeeld te nemen: Canada. Dit land had 700- duizend man onder de wapenen en bij verschillende Canadese le geronderdelen waren 25.000 vrou wen ingedeeld. Het totale aantal Britse divisies te velde bedroeg op 1 januari 1945: 51. Het is overbodig om te zeggen, dat gedurende de gehele oorlog de Britse Navy op vrijwel alle wereld zeeën zeer actief was. Zo bracht de Engelse marine niet minder dan 603 vijandelijke onderzeeërs tot zinken. „EARLY BIRD" GAF BEELDEN FEILLOOS DOOR Maandagavond om 6 uur hebben ruim 300 miljoen kijkers over de gehele wereld een nieuwe stap in de ontwikkeling van de televisie kunnen aanschouwen. De eerste beelden via de Amerikaanse sate- liet „Early Bird" werden in 'n uur durende uitzending over de gehele wereld uitgestraald. De NTS was verbonden met het Europese Scha kelcentrum in Brussel. Uiteraard moest in dit uur zoveel mogelijk worden getoond wat de mogelijkheden van Early bird zijn. Het resultaat zal door miljoenen in Nederland met stijgende bewon dering zijn aanschouwd. Het ene moment waren de kijkers getuige van directe beelden uit Canada, 't volgende van een stierengevecht in Barcelona en het daaropvolgende van een stierengevecht in Barce lona en het daaropvolgende van de van de strijd in India. Flitsen uit bijna alle Europese landen - Neder land was niet vertegenwoordigd - en vanuit verscheidene staten in Amerika, toonde men de verbluf fende werking van de satelliet. Met deze nieuwe stap zal het mogelijk zijn op ieder gewenst moment een verbinding tussen Amerika, Europa en Azië tot stand te brengen. In Overpelt (Belgisch Limburg) is de 26-jarige mevrouw Lucienne Langenakker-Neylaars in de nacht van vrijdag op zaterdag gewurgd. In verband met deze moord heeft de politie de ongehuwde J. H. (26) uit Overpelt gearresteerd. Hij heeft inmiddels een bekentenis afgelegd. De vrouw - moeder van twee kin deren - was vrijdagavond naar een buurtcafé gegaan, waar ze H. ont moette. De jongeman zou haar hebben voorgesteld een eindje te gaan wandelen. Toen zij tijdens de wandeling niet gediend bleek van zijn toenaderingen greep hij haar beet en wurgde haar. Na de moord gooide hij het lijk in het Maas- Seldekanaal, waar het zaterdagmor gen door een hengelaar werd ge vonden. De politie kon de dader al enkele uren na de aangifte in zijn woning in Overpelt arresteren. Ge tuigenissen van cafébezoekers, die de vrouw en H. 's avonds samen hadden zien weggaan, hadden de politie op een duidelijk spoor gezet. De vorige week is België over spoeld door een golf van moorden. Eerst werd een 11-jarig meisje, dat op de Kermis in Brussel oliebollen HAKKENDE JUWELENDIEVEN Dit zei de heer J. Hoekstra, ad junctdirecteur van de juweliers zaak van de NV Siebel aan de Coolsingel in Rotterdam, nadat in brekers in de nacht van zondag op maandag - dit is het tijdstip waar van de politie bij het onderzoek uit gaat, maar het kan ook best eerder gebeurd zijn - een bezoek aan de zaak hebben gebracht. De inbrekers zijn op een bijzon dere geraffineerde wijze binnen gekomen en verdwenen op hun ge mak met een groot deel van de in ging halen voor haar vader en moe der, de volgende dag levenloos aan getroffen. Een dag later vond men in de Schelde het lijkje van een 20 maanden oud jongetje, dat door de afgewezen minnaar van zijn moeder bleek te zijn vermoord. In het begin van de week voorts een 83-jarige weduwe in Luik om het leven gebracht. Ten slotte trof 'n jonge Zuidslavische arbeider in Luik vrijdag na nachtdienst zijn vrouw dood aan. Zij was gewurgd door een Italiaan, die zijn daad be dreven had in een vlaag van woe de omdat de vrouw hem als min naar had afgewezen. ventaris. In de muur, die de juwe lierszaak scheidt van het thans leegstaande café-restaurant Beurs - hierin wordt binnenkort een kle dingmagazijn gevestigd - hakten de inbrekers een gat, waardoor ze de winkel binnendrongen. De collectie verdwenen sierraden bestaat hoofd zakelijk uit colliers bezet met bril janten, ringen met briljanten, ver lovingsringen en horloges. De po litie kon maandag nog geen mede delingen doen over de toedracht van de inbraak of over de richting waarin zij de daders zoekt. De inbraak werd maandagmorgen om 9 uur - vóór het tijdstip waarop opengesteld - ontdekt door een 26- jarig personeelslid. „Toen ik bin nenkwam zag ik hoe er huis gehou den was. De kasten waren openge broken en de tableaus lagen over de grond. De ringen en andere sier raden waren verdwenen". Hij zag ook het gat van ongeveer een halve vierkante meter waardoor de in brekers binnenkwamen. Exclusieve collecties Heuvelstraat H Telefoon 26SS2 BLOUSES VESTEN ROKKEN SHAWLS PANTALONS Atelier voor PLISSEREN, BORDUREN, Dezelfde Jan de W. die op 31 maart 1952 de 19-jarige Liesje van Breda uit Biest Houtakker 's mor gens langs het kanaal vermoordde, heeft woensdag ook de overval op Rietje de Kok-Van der Ven (23) gepleegd. Zaterdagavond is hij door de Til burgse rechercheurs in Delft gear resteerd. Evenals in 1952 in het motief van Jan de W. „roof" ge weest. Evenals in 1952 wist hij bij zijn arrestatie „van niets". Het eerste spoor in de richting van de oud-Tilburger Jan de W. waren onduidelijk gestamelde woorden van het slachtoffer, dat af en toe uit haar toestand van be wusteloosheid scheen te ontwaken. De nauwlettend luisterende fami lieleden en rechercheurs meenden twéé namen te horen, waarvan één die van „De W." leek te zijn. Vlak voor Koninginnedag stootte de politie op de naam en de ver blijfplaats van de moordenaar van Liesje van Breda. Hij was destijds lot 12 jaar gevangenisstraf en onder toezichtstelling veroordeeld. Verle den jaar was hij weer vrij geko men, maar later weer teruggestuurd naar een inrichting omdat hij zich houden. niet aan de voorwaarden had ge- Uit het onderzoek bij buurtbewo ners en familie bleek dat ,Oom Jan' in elk geval op de bewuste woens dag van de overval met zijn blauwe bromfiets in Tilburg was gezien. Het nadere onderzoek in Delft wees uit dat Jan de W. weer met proefverlof uit de inrichting was ontslagen en twee dagen absent was geweest. Oorspronkelijk heette het, dat hij op zijn werk was geble ven, maar al spoedig kon dit ont zenuwd worden. Ook bleek hij bij Rietje in huis is geweest en na de aanslag naar de bioscoop. Hij zit nu in Tilburg in arrest. Maandagmiddag heeft J. de W. bekend, Rietje de Kok-Van der Ven vorige week woensdag in haar wo ning aan de Veemarktstraat te Til burg, te hebben overvallen en mis handeld. De buit van de overval was f 175.-. Hij was, zo verklaarde hij, naar Rietje gegaan, omdat hij naar de broers van haar, waarmee hij vroeger, toen hij in Tilburg woonde bevriend was, wilde informeren. Op het moment, dat het slachtoffer haar portemonnee voor de dag haal de, om de rekening aan de gasman te betalen, rees bij hem de gedach te haar te bestelen. Hij zag dat in de portemonnee een flink geldbe drag zat. VERWARMINGS- EN INSTALLATIEBUREAU Laageinde 50 WAALWIJK Telefoon 04160 - 2434 STOFKNOPEN maken enz. Geelong (Australië) KRIJGEN WE EEN SPAANSE SCHOONZOON Onlangs ontpopte een zekere He lena zich in een hier verschijnend Nederlands blad als een verwoed voorstandster voor het gebruik vém de Nederlandse taal thuis. Grappig dat je daarvoor naar Australië moet komen om zo iemand te treffen. In Holland staat het als je je dagelijk se gesprekken doorspekt met Engel se, Franse en ook weer Duitse woorden. Zo min mogelijks Neder lands, lijkt het wel. Hier is de bevolking een hutspot. Zeker 10 a 12000 Nederlanders, evenveel Duitsers, veel Italianen en verder Polen, Russen, Litauers, Fin nen, Letten en de laatste jaren ook Spanjaarden. De ruzie die we eeuwen geleden, 80 jaar lang, met Philips de Twee de hadden, zijn we al lang verge ten, dus wat is er op tegen als mijn dochter straks met een Spaanse vrijer komt aanzetten. Sinterklaas is ook van Spaanse bloede en wat wordt die niet feestelijk ingehaald. Een van mijn dochters heeft een Alfonso leren kennen en zal hem zondag na de kerk meèbrengen op de koffie. We zijn dus verwittigd en heb ben ons geprepareerd. Er is nog 'n Spaans woordenboek, een kleiner boekje „Spaans op reis" en Tony, onze oudste, is er geweest en weet er nog wel wat van. Het „Spaans op reis" heeft het meest onze aandacht. Achteraf doe je er ook niet zoveel mee, je ziet wel mooie zinnen als bv. „no me gusta coger insolaciones, se puede alquilar un toldo para desnudarse", wat dan wil zegeen „ik hou er niet van een zonnesteek op te lopen, kunnen wij niet een tentje huren om ons uit te kleden?" Voor zwemmen is het hier inmid dels te koud geworden, dus moet dit zinnetje hoe zoet klinkend ook nog maar een maand of zes wach ten, maar dan is de verkering mis schien weer af ook. Het jonge stel komt binnen en even later hebben we het „nice day to day" en „how do you like Aus tralia" al achter de rug en moeten we tot zaken komen. Alfonso snapt dat zeker ook, want hij zit me met zijn gitzwarte ban dietenogen broedend aan te kijken. Hij is ook nerveus, want op zijn bovenlip zitten kleine zweetdrup peltjes. „And what are you doing for the crust?" Daar heb je het gedonder al, hij snapt er niks van en Tony grijpt naar het woordenboek. Waarmee verdien je je boterham, je Rebanada de pan con mantequi- la? Ja, eerlijk, wat zegt u daarvan? Dat is de vertaling voor boterham. Wel lastig voor die Spaanse snot apen als ze van school thuis komen en moeten roepen: Moederrrr krijg ik een rebanada de pan con mantequila? De honger is al lang over, vóórdat je dat eruit hebt. Alfonso lacht breeduit. O, in Espana was hij „vendedor ambulante" en zijn vader was An- drejoro. Mijn vrouw kijkt verheer lijkt, denkt dat het iets als burge meester is, tot Tony haar in 't boek wijst dat straatkoopman en vodden- boer is, wat Alfonso's papieren aan merkelijk doet dalen. Tony bladert verder in het boek cn merkt op dat Alfonso's vader in Madrid wel rond zal lopen met een „cantidad de tabaco que se masca" achter de kiezen. Dat klinkt als een dure stift-tand, maar is een simpele tabakspruim. Wat zijn je perspectiva, Alfonso, ga ik verder met mijn inquisitie. Die lui zijn daar wel aan gewoon. Por el momento is hij ajustador (bankwerker) bij de Harvester-fa- briek en in zijn vrije tijd is hij cam- balachero in „automovil de segunda mano". Da's toch niet gek, zegt mijn vrouw, vertederd door dat prachti ge „cambalchero". Weet zij veel dat het scharrelaar in oude auto's is. Alfonso kan van zijn loon geen cabriola's maken, maar in sano y salvo (gezond en wel) en zou blij zijn als hij de amante kon worden van mijn dochter. Ik wuif dat nog 1 maar even weg. Niet te hard van stapel, Alfonso, vertaalt Tony voor hem. „Tesoro Mio" zegt hij tegen mijn dochter, die ervan met de ogen staat te draaien. Nou, geef toe, het klinkt stukken beter dan dat Australische: Hi love. Mijn vrouw is helemaal van de kaart. Laat ze toch, zegt ze, het lijkt me toch wel een goeie, nette jon gen. Hoe ze dat kan zien, is mij weer een raadsel. Alfonso en Tesoro Mio gaan weg, in de tweedehands car. Hasta la vis ta zegt hij nog, heel vriendelijk. Divertios roepen wij hem achter na. Wij hebben wel wat Spaans ge leerd. Van Loon DEBAT IN DE TWEEDE KAMER Vier van de vijf grdote fracties in de Tweede Kamer de K.V.P., P. v. d. A., A.R. en C.H.U. zijn het kabi- net-Cals woensdag zeer welwillend tegemoet getreden. Alleen de V.V.D. oenstateerde, dat er sprake was van een forse ombuiging van het beleid in socialistische richting. De fractieleiders van de KVP, P. v. d. A en A.R. prezen de grote lijnen van het program, waarmee mr. Cals in zee gaat. Zelfs CHU-fractieleider Beernink, kwam tot de erkenning, dat het nieuwe kabinet met goede plannen en frisse ideeën bezield is, ook al kon hij het niet volledig met gejuich be groeten. GEZOCHT 1 /A \jjrj] GEVONDEN BIJ KALTER

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1