X wAAlwijkse en lAncstQAAtse couPAnt Experiment in Sprang-Capelse zwembad <~ÏBoc}aertó 1 Woningnood duurt voort Laat Uw bril van tijd tot tijd eens bijstellen HET KOST U NIETS Blijkens Jaarverslag gemeente Waalwijk Bekleding van aluminiumstrips EUROPE MÊÊÊÊm DRIE VERVALSERS GEGREPEN Brillenspecialist Optica Grotestraat 220, Waalwijk Houdt Bogaorts voor ogen Telefoon 3560 b.g.g. 4140 VRIJDAG 28 MEI 1965 tcho 86e JAARGANG No. 40 van het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 —Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100-f- 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 -f 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Woningvoorraad bijna verdubbeld De gemeente Waalwijk heeft een mannen-overschot. Op het einde van het jaar 1964 waren er in Waalwijk 10.209 mannen en 10.032 vrouwen. In feite bestaat deze situatie al bijna 20 jaar. Alleen in 1945 waren de vrouwen in de meerderheid. Deze en vele andere gegevens kan men vinden in het jaarverslag, dat de gemeente Waalwijk het licht heeft doen zien. Het jaarverslag, door Burgemeester Teijssen beloofd bij de Alge mene Beschouwingen, opent met demografische gegevens. Daaruit blijkt dat de bevolkingsaanwas van Waalwijk een heel stuk boven het nationale gemiddelde ligt. Groeide de bevolking van Nederland in de jaren 1945 tot 1964 van 100 tot 130%, de Waalwijkse bevolking kwam in die periode opi 159%. Het geboorte-overschot in 1964 bedroeg 379 zielen, het vestigings overschot 176. Op 31 december 1963 telde Waalwijk 4 mannen en 7 vrouwen in de leeftijd van 90 tot 94 jaar. De zg. bevolkingspyramide had toen een zeer gezonde opbouw, zij het dat de groep 15-19 jarigen daarbij een beetje uit de toon viel, evenals de groep 40-44 jarigen. In 1964 stierven er twee personen, die ouder waren dan 90 en 63 tussen de 70 en de 90 jaar. Op iedere 1000 inwoners waren er bijna acht huwelijken. 82,8% van de Waahvijkers is Rooms-Katholiek, 12,9% Nederlands Herv., i,bueretormeerd. under overige kerkelijke gezindten kon eveneens 1,6% van de bevolking worden gerangschikt, terwijl het cijfer voor onkerkelijken met 1,1% bijzonder laag te noemen valt. 4726 WONINGEN: 1100 WONINGZOEKENDEN Waalwijk heeft sinds de Tweede Wereldoorlog in een stormachtig tempo woningen gebouwd. In 1945 bedroeg de woningvoorraad nog 2453, in 1964 was dit gegroeid tot 4726. Dat betekent dus bijna een verdubbeling, ondanks het feit, dat er 236 woningen werden afgebro ken. Onder die afbraken vallen krotopruiming en amoveringen ten behoeve van de stedebouwkundige uitbreidingen. Op het einde van 1964 waren er bovendien niet minder dan 512 wo ningen in aanbouw. De gemiddelde WAALWIJK 17-20 JUNI '65 woningbezetting liep van 4,316 in 196o terug tot 4,149 in 1964. Ondanks de geweldige bouwactiviteiten in de gemeente, steeg het aantal inge schreven woningzoekenden tot 1101. Dit is het hoogste cijfer sinds de Tweede Wereldoorlog. Niet minder dan 229 Waalwijkers, die nog niet getrouwd zijn wachten op een huis, terwijl 135 jongelui van buiten Waalwijk dolgraag een woning in Waalwijk zouden willen betrekken om te kunnen trouwen. Zij worden daarbij beconcurreerd door 360 Waalwijkse gezinnen, die een grotere of betere woning wen sen, terwijl er bovendien nog 99 gezinnen die samenwonen met an deren een huis willen en de ge meente de bewoners van 24 onbe woonbaar verklaarde woningen moet helpen aan woonruimte. Buiten Waalwijk zijn er nog eens 224 gezinnen die zich graag in Waal wijk zouden willen vestigen. Al met al moet er nog heel wat gedaan worden om de woningnood effectief te bestrijden. 292.000 ZWEMBAD-BEZOEKERS De omzet van het gemeentelijk slachthuis liep in 1964 terug. In '63 werden nog 6214 dieren geslacht, in het daaropvolgende jaar 5509. Ook in geldswaarde liep de omzet terug: van bijna f 51.000.- tot f 47.500.-. Ook de vleeskeuringsdienst had minder te doen: 16.166 keuringen in 1963 en 14.634 keuringen in '64. Het gemeentelijk zwembad werd in 1964 door een ongekend hoog aantal z wemlief hebbers bezocht: 292.381. Die zorgden voor een op brengst van bijna f 60.000.-. Niette min boekte het zwembad een ver lies van f 23.740.-. Het aantal bezoekers van het bad huis liep in de jaren sinds de ope ning regelmatig terug. In 1952 wer den er nog 53.117 baden genomen, in 1964 nog maar 25.261. De omzet ten van de gemeente Gas-Licht- en Waterbedrijven lopen in de astro nomische cijfers. Zo werd er voor 4.222.931 m3 gas ingekocht en ge produceerd, 914.359 m3 water op gepompt en 15.471.190 kWh electri- cileit ingekocht. RUIM 11000 VERKEERS OVERTREDINGEN De Waalwijkse markt „boert" goed. Gemiddeld 122 kramen per marktdag brachten f 8.303.- in het laatje van de gemeente. De staangelden van de kermis brachten in 1963 f 28.000.- op. Waalwijk heeft aan sportvelden en recreatiegebied een totale op pervlakte van 38 ha. Dit zo belang rijke onderdeel van het gemeente lijk beleid kostte in 1964 ongeveer 160.000 gulden. De brandweer moest in 1964 in totaal 26 keer uitrukken. Twee keer was dat voor loos alarm. De gemeentepolitie maakte 125 processen verbalen op wegens mis drijven en 1172 wegens overtre dingen. Hiervan waren er resp. 15 en 1100 wegens verkeersdelicten. Het aantal verkeersongevallen bereikte in 1964 het trieste record van 340. 254 hiervan waren uitslui tend met materiële schade. Vijf on gevallen waren er met dodelijke afloop, 30 met ernstig letsel en 51 met licht letsel. 305 MAN PERSONEEL Eind 1964 had de gemeente 305 personeelsleden in dienst. Deze ge noten een gezamenlijk salaris van ruim twee miljoen gulden. De werkgelegenheid in Waalwijk is zeer goed. Het werkloosheidscij fer voor Nederland was in 1964 G',9 voor Noor-Brabant 1, en voor Waal wijk 0,5. Het actieve industrialisatiebeleid van de gemeente is daar mede de bet aan. Er werden in de jaren '60 t/m 1964 ruim 26 ha industrieter rein uitgegeven door de gemeente. In Waalwijk was in augustus '63 één auto op iedere 14 inwoners. Dat was precies hezelfde cijfer als voor het gehele land. Het was ech ter meer dan in Noord-Brabant, waar één auto op iedere 16 inwo ners reed. Van de 2354 ha die de gemeente groot is, is 578 ha eigendom van de gemeente. De gemeente heeft bo vendien nog 31 ha in eigendom bui ten de eigen grenzen. STREEKCENTRUM VOOR ONDERWIJS Waalwijk heeft een erkende naam als onderwijscentrum voor de streek. Dat blijkt ook in het jaar verslag van de gemeente. In 1964 telde Waalwijk 8 kleu terscholen met 899 kleuters, waar voor 26 kleuterleidsters werkzaam waren. Op 14 lagere scholen waren er 2655 leerlingen, op drie ulo's 586. Op de twee scholen voor bui tengewoon Lager Onderwijs zaten 185 leerlingen, waarvan 34 uit Waalwijk en 151 uit omliggende plaatsen. De Lagere Technische School telde in totaal 739 leerlingen, waar van er maar een kleine 100 uit Waalwijk kwamen. De avondschool van de LTS had ook nog eens 251 leerlingen (77 uit de eigen plaats). Het voorbereidend hoger en mid delbaar onderwijs rechtvaardigt evenals de LTS het predicaat „streekcentrum". Het dr. Moller- college en het Willem van Oranje college hadden op het einde van het vorige jaar resp. 587 en 327 leer lingen. Van deze 914 leerlingen kwamen er 366 van buiten Waal wijk. Opvallend is het feit, dat uit het pxotestantse volksdeel, dat minder dan 20% van de bevolking van Waalwijk omvat 246 kinderen v.h.m.o. volgen, terwijl uit het vier keer zo grote katholieke volksdeel slechts 302 kinderen v.h.m.o. bezoe ken. De leerlingenbezetting van de Het Waalwijkse zwembad: in 1964 292.000 bezoekers Middelbare Vakschool voor de Le der. en Schoenindustrie bewoog zich in 1964 weer in opgaande lijn. Nt het dieptepunt van 1963, toen er slechts 45 leerlingen waren, is thans een aantal van 53 bereikt. Dat komt neer op hetzelfde niveau als 1961/62. Hier is Waalwijk zelf met 14 leer lingen vertegenwoordigd, terwijl de andere schoen- en ledercentra 39 leerlingen leverden. „PROEF" We hebben slechts een greep ge daan uit het zeer lijvige jaarver slag van de gemeente Waalwijk, dat een ambtelijk verslag is. Het betekent al een hele vooruitgang omdat 'de geïnteresseerden zich/' tenminste een beeld kunnen vor men van de gemeentelijke aktivi- teiten. Het wachten is nu nog op een „vertaling" voor de burgers, die zo nauw bij het doen en laten van de gemeentelijke overheid zijn betrok ken. Een verslag als dit zou aan waar de winnen, wanneer het beknopt samengevat zou kunnen worden en verluchtigd was met beeldstati stieken. Niettemin is datgene wat burge meester Teijssen in zijn „Ten gelei de" een „proeve" noemt, zeer ge slaagd. Het gemeentebestuur van Sprang-Capelle heeft niet lang geaarzeld, toen de N.V. Lucas Pesie aanbood de aanvankelijk voorziene plastic bekleding van het zwembad te vervangen door gebitumineerd alumi nium. Zeker niet toen Lucas Pesie het nieuwe materiaal garandeerde en bleek dat het niet duurder zou zijn dan plastic. Wel steviger. Het nieuwe materiaal - gevlochten aluminiumstrips - wordt eerst gebitumineerd en daarna met een speciale verfsoort be handeld. Het gemeentebestuur van Sprang-Capelle heeft de beslissing mede laten afhangen van het oordeel van T.N.O.. Ook het T.N.O. was van mening, dat het nieuwe materiaal sterker was dan de plastic-be kleding. De bekende zwembadbouwers van Lucas Pesie betrekken de alumi niumstrips van de N.V. Lips uit Drunen, die de strips o.m. vervaar digd voor de schoeiïng van dijken. FRIMEUR VERLOREN EN EEN GEWONNEN Het gemeentebestuur van Sprang- Capelle verloor een primeur, nl. die van een geprefabriceerd open lucht zwembad, maar won er een voor terug, nl. het gebruik van dit nieuwe materiaal. Burgemeester van Prooijen is er van overtuigd, dat straks als 't bad gereed is heel wat gemeentebestu ren zullen komen kijken naar het nieuwe bad. Streekcentrum voor onderwijs Het bad blijft nl. financieel haal baar voor kleinere gemeenten. Als deze tenminste het voorbeeld van Sprang-Capelle navolgen.. Deze gemeente heeft nl. een be drag van f 100.000,- gereserveerd voor het bad, zodat de totale inves tering van f 235.000.- met dat be drag verminderd wordt bij de ex ploitatie opzet. Dat zal de jaarlijkse tekorten aanzienlijk dekken. Het zwembad zal straks één com plex vormen met het dorpshuis en een speelterrein. Het parkeer terrein en de fietsenstalling worden voor beide projecten gebruikt. Het is voor de gemeentelijke dienst een waar passen en meten om de beloofde openingsdatum van 1 juli te bereiken. Als het weer een beetje mee wil werken zal dat wel lukken ook. Medio maart is men begonnen met de bouwkundige opstallen. De ze zijn nu - op de afwerking na - gereed. Het is een bijzonder fraai geheel geworden. Er komen twee keer acht wisselkabines (voor da mes en heren), terwijl er boven dien twee collectieve kleedlokalen komen voor jongens en meisjes. Het geheel wordt gedomineerd door de kassa bij de entree, terwijl er bovendien een kantoortje voor de badmeester is gebouwd. Ook de waterzuiveringsinstala- tie is reeds gereed. Momenteel is men druk bezig met het bekleden van de azobee-houten wanden van het bad met alumini um. Gelijktijdig wordt het terrein op hoogte gebracht. Op de zonne weiden komt het gras al knap op. VEEL BELANGSTELLING Van de zijde van de bevolking is er veel belangstelling voor de bouw van het zwembad. Dit geeft bur gemeester Van Prooijen de zeker heid, dat het bad zeker in een grote behoefte voorziet. De wateroppervlakte van het bad is 800 vierkante meter, terwijl er bovendien een kleuterbad wordt aangelegd van 30 vierkante meter. Dat zijn de officiële normen voor een gemeente van 10.000 zielen. Er kan dus ook wel enige belangstel ling van buiten de gemeente wor den verwerkt. Het middel-diep en diepe bad zijn zo geconstrueerd, dat er een 25-me- ter baan is voor eventuele wedstrij den. De gemeente is vooral gelukkig met het feit, dat voortaan het schoolzwemmen in het eigen bad kan plaatsvinden. Nu men niet meer naar Waalwijk moet gaan, kan het schoolzwemmen ook tot andere klassen dan de zesde klas sen worden uitgebreid. Al met al kan men het gemeen tebestuur van Sprang-Capelle al leen maar gelukwensen met de voortvarendheid, waarmede het zwembad is gerealiseerd. NIEUWE BADMEESTER Nadat de aanvankelijk benoemde badmeester zich had teruggetrok ken heeft het college van B. en W. de heer J. H. van den Meerendonk uil Almelo tot badmeester benoemd. Het voordeel van deze benoeming is, dat mevrouw van den Meeren donk ook over de vereiste diploma's beschikt, zodat zij op drukke da gen haar man kan assisteren. VERKIEZINGEN IN BELGIë België is begonnen aan „een lan ge en uiterst moeilijke regerings crisis," zoals de aftredende katho lieke premier Theo Lefèvre ver klaarde. Somber en bezorgd heeft het kabinet-Lefèvre zijn ontslag aangeboden aan koning Boudewijn. De koning is het overleg met de po litieke leiders al begonnen, maar men verwacht voorlopig nog geen aanduiding van een formateur of informateur. De nederlaag van de rooms-rode regeringscoalitie is immers nog groter gebleken, dan men zelfs in de verkiezingsnacht had durven vermoeden. Terwijl men toen de Christelijke Volks Partij als groot ste verliezer beschouwde, bleek gis teren de einduitslag voor de socia listen nóg ongunstiger te zijn. Het verlies van beide partijen heeft een onmiddellijke weerslag. De ingrij pende grondwetswijziging, die de hoofdinzet was van de verkiezingen, is nu in gevaar gekomen. PRINSES MARGRIET HAD ONGELUK Prinses Margriet is maandagmid dag rond twee uur in haar rode au to (MG) bij Bodegraven in een flauwe bocht van de oprit naar de rijksweg Den Haag-Utrecht geslipt en door het olifantsdraad in de berm gekanteld. De prinses had schaafwonden en lichte kneuzingen aan haar linkerarm, die later wer den verzorgd in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Wegens een verwonding aan haar linkerschou der bleef de prinses vannacht nog in het ziekenhuis. Zij is nu naar huis teruggekeerd. Terstond na het ongeluk passeer de toevallig een militaire ambulan ce de plaats waar de omgeslagen auto lag. De prinses en adjudant Plaatje van de paleisrecherge, die naast de de prinses in de MG had gezeten, werden met de militaire wagen naar Utrecht gebracht. In het ziekenhuis waren de chirurgen nogal lang bezig met de gekwetste arm van de prinses. Er was fijn grind in de huid gedrongen, dat moest worden verwijderd om in fectie te voorkomen. Adjudant Plaatje mankeerde he lemaal niets. De MG was zwaar be schadigd. De chauffeur van de ta kelauto uit Reeuwijk zei erover: „De auto zag er in elk geval zo uit, dat de prinses in deze MG nooit meer zal rijden." Na een maandenlang durend om vangrijk onderzoek en wekenlang schaduwen van verdachten heeft de postale recherche maandag de man gegrepen, die door vervalsing van spaarbankboekjes de Rijkspost spaarbank voor 78.000 gulden heeft benadeeld. Het is de 26-jarige los- arbeider K. B., in wiens woning aan de Oude Zijds Voorburgwal te Amsterdam perfect nagemaakte stempels en 43 spaarbankboekjes zijn gevonden. Ook twee medeplich tigen van B., de 22-jarige journa list H. K. en de 23-jarige student P. L., die ook in Amsterdam wo nen, zijn gearresteerd. Het onder zoek, onder leiding van de inspec teur der Rijksrecherche W. van der Born, wordt voortgezet. In december werd bij de admini stratie van de Rijkspostspaarbank ontdekt, dat bij bijna alle PTT-kan- toren in Amsterdam en Den Haag op 27 november van vorig jaar in totaal 78 valse boekjes waren aangeboden en dat onbekenden op een zeer geraffineerde manier 78- duizend gulden hadden „geïncas seerd".

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1