wAAlwi]kse en UnqstRAAtse couRAnt Eclatant succes Jachthoorncorps voor ,Cornu Copiae' Brabants Charitatief Veteranen-tournooi voor doof-blinde kinderen VLIJMEN Meisjesploeg „Kunst en Kracht" uit Baardwijk ongeslagen kampioen Landbouwhuishoudschool «Anne Frank» te Drunen ingezegend Provinciaal nieuws Eerste prijs met hoogste aantal punten Promotie naar ere-afdeling Ook de jongensploeg won weer COUPE D'EUROPE Amersfoort Nü al meer dan 300 OOO l enthousiaste l VW-rijders in Nederland! W. B. J. v. Mossel Vrijfo.-Capelle Capelle DINSDAG 8 JUNI 1965 86e JAARGANG No. 43 De tcho van het Zuióen Uitgever Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen Hoofdredacteur JAN TIELEN Gironummer 1069687 Dit blad verschijnt 2x per week Opgericht 1878 Bureaux: Grotestraat 205, Waalwijk Tel. 04160-2621 Kaatsheuvel: Dr. van Beurdenstraat 8, tel. 04167 - 2002 Abonnement p. week (0.24 -f 1 ct. inc.k.) 0.25 p. mnd. (100 4- 5 ct. inc.k.) 1.05 p. kwrt. (3.00 10 ct. inc.k.) 3.10 p. kwrt. p. post 3.35 bij girobetaling (bij incasso p. postkwit. 30 ct. extra) Advertentieprijs 11 cent per mm. Contractadvertenties: speciaal tarief Telegram-adres „ECHO" Een zondag uitstekende prestatie leverde (le Pinksterdag) het Waal wijkse Jachthoorncorps Cornu Co piae, dat op het door de Federatie van Diocesane Muziekbonden in Ne derland georganiseerde Drumband concours te Liessel bij Helmond in de afdeling Uitmuntendheid met het hoogste aantal punten de eerste prijs wist te behalen en daardoor promo veerde naar de Ere-afdeling. Zowel voor het stilstaande num mer "Dancing Cyncop's" als voor het marcherend nummer "Waalwijks Glo rie", beide gecomponeerd door de instructeur van "Cornu Copiae" de heer Gerrits, behaalde het kranige, 43 man sterke Jachthoorncorps, voor elk onderdeel van de beoordeling door de jury, niet minder dan 9 punten, een aantal van 36 punten. Bovendien verwierf de tamboer-maitre van het corps, de heer Theo Burmanje, met 3x8 punten, eveneens een eerste prijs. Een schitterende prestatie. Het was dan ook niet te verwon deren, dat het kranige corps in het Gemeenschapshuis te Baardwijk een hartelijke en spontane ontvangst ten deel viel. Nauwelijks hier aangekomen, was het burgemeester J. Teijssen, die ver gezeld van wethouder J. v. Heeswijk het gelauwerde corps namens het ge meentebestuur gelukwensen kwam aanbieden voor het behalen van de eerste prijs, waaraan tevens de pro motie naar de ere-afdeling verbon den was. ,,Dat U weer een nieuwe trofee mee huiswaarts hebt gevoerd", aldus de Burgemeester, is andermaal het bewijs, dat gij over een betekenend corps beschikt. Door deze prestatie is voor "Cornu Copiae" de weg ge opend naar het wereld-muziekcon cours in Kerkrade, en het gemeente bestuur is er trots op, dat het corps in Waalwijk is gevestigd en dat het kleur en fleur geeft aan de Waal wijkse gemeenschap en de naam van Waalwijk uitdraagt. Het gemeentebestuur heeft in het verleden meermalen bewezen dat het uw materiele belangen mede behar tigde en ik geef u de verzekering dat dit ook in de toekomst zal blijken. Met de oprechte wens dat voor Cornu Copiae ook in de toekomst nog veel successen zullen zijn weggelegd, be sloot burgemeester Teijssen zijn hul digingstoespraak. De heer J. de Kort, die met de heer A. Tielen namens Waalwijks Belang aanwezig was, zei het een groot genoegen te doen, het corps, dat bij evenementen steeds klaar staat voor muzikale begeleiding en opluis tering te zorgen, te complimenteren met het behalen van de eerste prijs in de afdeling Uitmuntendheid en met de daaraan verbonden promotie. Reeds eerder op de dag had Waal wijks Belang voor bloemen gezorgd, doch de heer de Kort wilde zijn ge lukwensen thans onderstrepen door de aanbieding van een enveloppe met inhoud, namens W.B. en tevens de beste wensen voor de toekomst. Tijdens de huldigingsbijeenkomst merkten we o.m. op de heren F. C. Smolders en van Loon namens de Harmonie St. Crispijn, waarbij de heer Smolders gelukwensen aanbood. Ook een deputatie van de Harmonie St. Jan kwam gelukwensen aanbieden, terwijl de jeugddrumband "Ons Ge noegen" een klinkende serenade bracht. Daarnaast waren er nog vele bloemstukken als evenzovele bewij zen van de warme sympathie die Cornu Copiae in brede kring geniet. De voorzitter van "Cornu Copiae" de heer Theo Burmanje, releveerde in zijn dankwoord de gang van zaken in Liessel, waar het corps op. verzoek bereid was gevonden een slotshow te presenteren, die buitengewoon veel succes oogstte. Het deed de heer Burmanje veel genoegen, dat Cornu Copiae voor de eerste maal uitkwam in de afdeling Uitmuntendheid en meteen promo veerde naar de Ere-afdeling. Het ge meentebestuur bracht hij hartelijk dank voor de steeds ondervonden steun en prees de prettige samenwer king met Waalwijks Belang. Cornu Copiae hoopt dan ook als tegenpres tatie in september a.s. in Waalwijk een Drumbandconcours te organise ren, dat gratis aan de Waalwijkse be volking zal worden aangeboden. Tenslotte sprak de heer Burmanje de hoop uit dat met aller medewerking de nieuwe uniformen nog vóór het wereldconcours in Kerkrade zullen kunnen worden aangeschaft. Hij dankte allen voor de belangstelling. Na de officiële plechtigheid bleven de leden van het korps met hunne da mes de verdere avond in feestelijke stemming bijeen. Al met al is le Pinksterdag 1965 voor het Jachthoorncorps Cornu Co piae een succesvolle dag geworden en we zijn er zeker van dat bestuur en leden alles in het werk zullen stellen om ook op het Wereld-concours te Kerkrade de naam van Waalwijk hoog te houden. WAALWIJK 17-20 JUNI '65 Nog slechts enkele dagen zijn we verwijderd van het Brabants Charita tief Veteranen Voetbaltournooi, dat de Veteranen-Vereniging van W.S.C. ten bate van de doof-blinde kinderen le St. Michielsgestel organiseert en we kunnen thans reeds gerust vaststellen, dat de intensieve werkzaamheden van het actie-comité prachtige resultaten hebben opgeleverd. Velen, zeer velen, hebben de actie voor dit sympathieke doel gesteund. De loten zijn praktisch allemaal uitverkocht, zodat ook dit onderdeel een groot succes mag worden ge noemd. Ook uit het groot aantal donatie's die op de bank binnenkwamen, blijkt, dat het doel van deze actie bij velen weerklank heeft gevonden. Dit neemt echter niet weg, dat verdere giften nog gaarne worden ingewacht bij de Am-Ro Bank, Grotestraat 294 te Waalwijk t.n.v. het actie-comité, re kening 2305. Ook de opbrengst van pl.m. f 1500 van de voetbalwedstrijd RKC - Rest van Waalwijk was een stap in de goe de richting. Het programmaboekje, op keurige wijze verzorgd door de drukkerij van het instituut voor Doven te St. Mi chielsgestel beslaat 28 pagina's en De laatste wedstrijd van „kunst en kracht" in de jeugdcompetitie van de Ned. Gymn. Bond vond j.l. donderdag plaats in de gymzaal van „Prins Hendrik" in Vught. Aangezien ook deze Vughtse ver eniging kampioensaspii-aties koes terde werd deze ontmoeting met grote spanning tegemoet gezien. Jammer genoeg kwam „Prins Hendrik", vanwege een strafmaat regel, niet met haar sterkste meis jesploeg voor de dag en zo werd het een enigzins eenzijdige wed strijd, waarbij de turnsters op alle nummers verre de baas waren. Het werd de grootste overwinning in deze competitie. De meisjes van Kunst en Kracht' wier optreden vaak een bewonde rend applaus van de tegenpartij af dwong, behaalde 319,2 punten te gen die van „Prins Hendrik" slechts 267,4, een meerderheid dus van maar liefst 51,8 punten. Dit betekende dat de meisjes van „Kunst en Kracht*' ongeslagen kampioen werden in deze afdeling waarin 8 verenigingen uit Den Bosch, Vught, Drunen, Kaatsheuvel en Waalwijk deelnamen. Direct na de wedstrijd werden de kranige turnsters van ,K. en Kr.' door de voorzitter met bloemen ge huldigd. De vreugde werd nog verhoogd doordat ook de jongensploeg het in Vught tot een overwinning wisten te brengen, zij het ook na een ui terst spannende strijd waarbij men tot het laatst in onzekerheid ver keerde hoe de "uitslag zou zijn. De jongens behaalden totaal 356,5 ptn. tegen die van Prins Hendrik 353,5. Een zeer krappe overwinning dus, maar toch weer een fraaie presta tie van de jongensploeg die daar mee alle wedstrijden op één na heeft gewonnen en nog redelijke kans op het kampioenschap heeft. Het kampioenschap van de meis jes en de overwinning van de jon gens wérd op dezelfde avond ten huize van de leider, de heer A. v. d. Wiel, met een feestelijk en ge zellig samenzijn gevierd. geeft een juiste indruk over indeling etc. van het tournooi. Door de plaat sing van een advertentie in dit boekje verleenden velen hunne gewaardeerde medewerking, Zaterdag a.s. om 14.00 uur be ginnen de wedstrijden op het WSC- terrein. Om 6 uur worden de finales ge speeld. Door de Vereniging Waalwijks Be lang is 's avonds een concert aange boden, door de Harmonie van Van Haren, met een mars door Waalwijk en besloten met een taptoe. Over de actie worden in het thea ter Musis Sacrum al enige tijd bios- coopplaatejs vertoond, terwijl op zaterdag 12 juni (tournooidag) in 't morgenprogramma van de KRO "Dzjinn" een rechtstreekse uitzending zal plaats vinden vanuit Waalwijk, over het tournooi en de diverse ac- tie's. Des avonds wordt in de Gecroonde Leersse bij de heer J. de Nijs, een Ve- teranenbal georganiseerd. Op deze balavond zullen de behaalde tour- nooiprijzen worden uitgereikt en te vens de prijzen van de loterij. De voorzitter van het actie-comité zal dan aan de directeur van het Doven- Instituut, Mgr. Drs. van Overbeek, het batig saldo overhandigen, hetgeen de verwachtingen zeer zeker zal over treffen. Al met al hebben de WSC- veteranen, met aan het hoofd het ijverige actie-comité, buitengewoon goed werk geleverd. De doof-blinde kinderen van St. Michielsgestel zullen hen daar zeer, zeer dankbaar voor zijn. De schoonste beloning die zij zich kunnen wensen. FRIENDSHIP MAAKTE NOODLANDING Een Fokker Friendship van de de Zwitserse chartermaatschappij Bal Air heeft maandagavond kort na 9 u. met 44 passagiers aan boord een ge laagde noodlanding gemaakt op Schiphol. Het neuswiel van het toe stel kwam niet naar buiten en de pi loot wist de machine op de vier wie len van het hoofdlandingsgestel per fect in de met een 5 cm dikke schuim laag bespoten baan 06-24 neer te zet ten. Een 8-tal brandweerwagens, die al een uur voor de landing op de baan aanwezig waren, behoefden slechts uitvoorzorg de Friendship nat te spui ten. Via brandweerladders kwamen de passagiers en de vierkoppige beman ning veilig uit het vliegtuig. Er werd niemand gewond. Mgr. L. Rooij akkers vicaris-gen. van het bisdom Den Bosch, heeft donderdagmiddag de gloednieuwe R.K. Landbouwhuishoudschool, die de naam Anne Frank kreeg, inge zegend. Mgr. Rooij akkers toonde zich verheugd over deze nieuwe school, die het einde betekent van een periode van armoede en impro visatie. Het is eigenlijk onbegrijpe lijk, dat de slechte omstandigheden in het verleden geen nadelige in vloed hebben gehad op het werk van het - merendeels jeugdige - on derwijzerskorps. Hij was bijzonder in zijn schik met de door de leerlingen zelf ge kozen naam Anne Frank. De school probeert hen immers tot dezelfde volwassenheid te brengen als dit Joodse meisje in korte tijd in het Achterhuis bereikte. De directeur-secretaris van de NCB ir. Van Schendel, gaf een overzicht van het wel en wee van het landbouwhuiskoudschoolonder- wijs in Drunen, vóór de nieuwe school gereed kwam. In februari 1953 werd besloten een huishoudschool in Drunen te stichten, de koninklijke goedkeu ring kwam in 1954, waarna men in 1955 in een noodgebouw van start is gegaan. Ir. Van Schendel weer erop, dat de school in een behoefte voorziet. Telkenjare werden nieuwe cursussen ingelast. Momenteel zijn er 150 leerlingen op de dagcursus en 150 leerlingen volgen de avond cursussen. In schrille tegenstelling met deze - voorspoedige - gang van zaken, stond de huisvesting, volgens ir. Van Schendel. Pas tien jaar na de oprichting was er een nieuw gebouw. VOORTREFFELIJKE OUTILLAGE De inspectrice van het Nijvers heidsonderwijs, mej. Koenraadts wenste het docenten-korps en de NCB geluk met het nieuwe gebouw, dat zeer geschikt kan worden ge noemd voor het geven van huis- houdonderwijs. Ook de leerlingen mogen zich gelukkig prijzen les te ontvangen in een dergelijke outil lage. De vorming, die de meisjes aan de huishoudschool krijgen, is uitermate belangrijk voor later. Een goede sfeer is dus eveneens zeer voornaam. Namens het gemeentebestuur sprak burgemeester H. Stieger een gelukwens tot de NCB en de do centen. Hij hield gelijktijdig een pleidooi om de Raad van Toezicht meer te laten doen voor de school, die overigens wel goed marcheert. De burgemeester wilde de Raad van Toezicht meer laten zijn dan een decor. Mevrouw Ploegmakers-van Dru nen feliciteerde ouders, leerlingen en leerkrachten vooral voor de meer dan voortreffelijke huisves ting. Zij sprak namens de R.K. Boerinnenbond. De heer P. Kluyt- mans, die het woord voerde namens de Boerenbond van het diocees Den Bosch, wees op de noodzaak van goed onderwijs nu meer en meer kinderen uit het boerengezin niet meer op het bedrijf blijft. Onder de talrijke genodigden, die de plechtigheid bijwoonden, was ook Ds. J. van 't Kruis uit Waal wijk, die namens het protestants- christelijke deel van de bevolking zijn gelukwensen uitsprak. De geestelijke adviseur van de NCB, rector A. Merkx, maakte eveneens van de gelegenheid gebruik het schoolbestuur geluk te wensen. Mej. L. Verhoeven, hoofd van de school, sprak een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe schoolgebouw. Zij dankte ook voor de complimenterende woorden aan het adres van haar en haar collegae, die hun beste krachten zullen blijven geven voor dc school. De leerlingen van de huishoud school zorgden zelf voor een muzi kale omlijsting van de de openings plechtigheid, waarbij de heer Fr. Wilmont voor de begeleiding zorg de. WIJDINGEN BISDOM DEN BOSCH. Mgr. W. M. Bekkers zal zaterdag 12 juni in de kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch de vol gende wijdingen toedienen Subdiaconaat aan Chr. A. W. J. van Beurden; A. A. Bosch; J. J. M. van Gestel; Th. J. L. M. van Gruns- ven; R. B. van Hellenberg Hubar; F. C. M. van Hirtum; C. W. M. van Iersel; R. H. P. Joosten; H. J. M. H. KorffH. P. J. M. Simons; Th. G. Swinkels; C. J. N. M. Vermelis; K. M. H. M. van Veijfeijkcn; J. G. M. Vollenberg; A. W. L. van Vugt en C. H. M. Zandbergen, allen van het bisdom 's-Hertogenbosch. H. Priesterwijding aan M. G. P. Bardoel; A. M. G. Geraerdts; M. H. Goijaerts; P. W. van Heeswijk; J. N. W. van Hoof; A. N. C. Hoogers; M. A. C. Hurkmans; J. B. M. Jansen; H. J. Maas en J. A. J. Schepers, al len van het bisdom 's-Hertogenbosch. (Tijd) - Aan de R.K. Leergangen te Til burg zal een cursus worden verbonden voor Apothekers-assistenten. - De ex-directeur van de Schouw burg te Tilburg, W. B., zal op 22 juni voor de rechtbang te Breda moe ten verschijnen, verdacht van ver duistering en oplichting. MAANDVERGADERING DE ZWALUW Zaterdag hield de P.V. de Zwaluw haar maandvergadering in café Ant. Klerks. De opkomst was bevredigend toen de wrn.- voorzitter de aanwezigen verwelkomde. Me' algemene stemmen werd een nieuw lid aangenomen. Hierna werden de kampioen schappen jonge duiven vastgesteld: 5 duif- en 5 hokkampioenschappen, ook voor de junioren, 4 Belgische vluchten, 3 kampioen schappen jonge duiven fond, 3 vluchten van af Orleans, 3 duifkampioenschappen mits tweemaal prijs behaald. Navluchten weder om als verleden jaar, 3 duifkampioenschap pen. Zaterdag 12 juni wedvlucht Orleans, le prijs prachtige wisselbeker.. Bij de rond vraag werd meer medewerking gevraagd bij het inkorven van jonge duiven. DAMKAMPIOENSCHAPPEN In café de Witte werd de 5e ronde ge speeld om 't damkampioenschap van Groot Vlijmen. Th. v. Overdijk, kampioen van vo rig jaar D. van Krugten 0 2, Peijnenburg - van Wijk 0-2, van Beijnen-v. d. Griendt 0-2, Fitters-v. d. Lee 0-2, L. v. Over- lijk - Brok 2-0, Peijnenburg - Fitters 2-0, v. Krugten - v. d. Griendt 0-2; J. v. d. Lee - v. Overdijk 1-1. SPORT- EN SPELDIPLOMA. Donderdagavond werd een begin gemaakt achter het jeugdgebouw De Vrijhoeven, voor het sport- en speldiploma voor jongens en meisjes van 11 tot 13 jaar. Het diploma zal bestaan uit drie onderdelen en voor het be halen van ieder onderdeel moeten een aan tal opdrachten met goed gevolg worden ver vuld. Deze bestaan o.a. uit het kennen van een aantal spelen, een wandeling maken van 3 km in drie kwartier, over een tussen bo men gespannen touwbrug lopen en voorts zwem- en handenarbeidopdrachten. WIELRENNEN Maandag 2e Pinksterdag namen enkele renners uit Vlijmen deel aan de ronde van Haaren en met succes. P. Deenen werd 7e, Libregts 8e en H. van Vught 9e, bij de 2, 8; H Oosterwaal 3; J Beekmans 4; R v Esdonk 5; M Libregts 6, 15, 30; J v En gelen 7, 35; A Dekker 9; Gebr de Vaan 10, 28; J Oosterwaal 11, 24; J de Vaan 12; L Parijs 13; H v Beijnen 14, 21; J v d Dun- gen 16, 38; H Pelders 17; H v d Heijden 18; J Dekker 19; Fr v Bokhoven 20; Sj v d Wiel 22, 31, 34; M Laros 23; M v Hees wijk 25; H v d Wiel 26; Th Stupers 27; H Maas 28; P v Bers 32, 36; M Nicols 33; J v d Hout 37. Uitslag Pont St. Max.: P v Bers 1, 2; Gebr. de Vaan 3; H v Beijnen 4, 19, 20; A Dekkers 5; K Kivit 6; C vd Wiel 7; M Libregts 8, 15 M v Dal 9, 10; J Merkx 11, 17; Th v Bokhoven 12; Th Stupers 13; J vd Dunger. 14; H Maas 16; A Dekkers 18. Uitslag vanuit Monlins: L Meesters 1, 3, 6; M Nicols 2; R v Esdonk 4; M Libregts 5. amateurs; bij de nieuwelingen werd W. Ni cols 7e. ORGELCONCERT TE VLIEDBERG Zaterdagavond is in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid te Vliedberg het nieuwe :>rgel ingezegend door pastoor J. J. H. Kamp. Het orgel, dat hangend beves tigd is op het priesterkoor en frontaal naar het middenschip is gericht, heeft in het pe daal en manuaal 9 registers. Het ligt in de bedoeling om het t.z.t. met een tweede ma nuaal uit te breiden. Na de inzegening is het orgel ingespeeld door L. J. de Bonth, priester en docent aan het Tilburgse conservatorium. Met begelei ding van het versterkt gemengd door, het kinderkoor en de Volkszang liet hij enkele solo-werken voor orgel horen, o.m. „Joseph est bien marié" met vier variaties van Cl. Balbastre; "Partita" van D. Zipoli; "Fuga" van G. Frescobaldi; "Choral no. 1" van Caesar Franck en tot slot de kerksonate van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen, de „Sonate di Chiesa". DE REISDUIF. Zondag hield de Postduivenvereniging de Reisduif een wedvlucht vanuit Orleans, af stand 283 km. Uitslag als volgt: Jos Kuijs 1,3; J v d Heuvel 2, 5; R Berkelmans 4; H Berkelmans 6; S v d Ven 7; H Boom 8; B Vermeulen 9, 10; W v Ravensteijn 11. Wedvlucht vanuit Creil Fr.: A v d Heu vel 1; J v d Heuvel 2; J Kivits 3, 19, 22; H Berkelmans 4, 9; W v Ravensteijn 5, 8; P v Dal 6, 21, 25; W Broeren 7; P Ver meulen 10, 26; H Boom 11; P Diepstraten 12, 32; S v d Ven 13, 18; Th v Overdijk 14, 31; Th v Esdonk 15; J Kuijs VB 16, 24; B Vermeulen 17; B v Esdonk 20, 28; Kolen Kuis 23; R Berkelmans 24; J Wil- hard 27; Gvd Wiel 29; B Herman 30. DE ZWALUW Zondag hield de P.V. de Zwaluw een wedvlucht vanuit Tergnier Fr., afstand 265 km, los 9.30 uur, le duif 13.25.17, laatste prijswinnende duif 15.02.03; de voorlopige uitslag is als volgt: Gvd Hout 1; K Kivit Automobielbedrijf Grotestraat 38;> Waalwijk Tel. (05160)-3678 P.V. NOOIT GEDACHT. Concours St. Denis, afstand 360 km, ge lost 6.30 uur, le duif 12.08, laatste 12,47 uur, in concours 328 duiven; uitslag: P Blom 1; D v Os 2, 16, 28; C v Tilborg 3, 5, 30, 75; J IJpelaar 4, 9, 64; A v Gooi 6, 27, 39; 61, 66, 82; H Hendriks 7, 15, 19; Alb v Zeist 10, 14, 36, 72; A v d. Schans 11, 25, 37, 70, 73, 80; M Netten 8, 46, 74, 77; A Vos 12, 49, 68; A Heiblom 13; M Mesch 17, 60, 78; A M de Jong 18, 29, 48, 79; A Tactor 20, 44; J v Zeist 21, 31, 42, 43, 81; Jac Ophorst 22, 23, 41, 53; G Molen graaf 24; E Braspenning 26; G Rozenbrand 32, 33, 34, 47, 52, 57; D v d Schans 35; F Tactor 38, 55, 63, 70; A Snaphaan 45, 67; H Vos 50, 56, 71; A Nieuwenhuizen 51; A v Campen 54; A Spuijbroek 58. 65, 69; P de Meter 59; A Spierings 62; M Blok 76. A.s. donderdog inmanden voor Orleans tussen 7 en 9 uur. S.S.C. J.l. zaterdag hield de v.v.S.S.C. een goed geslaagd jeugd tournooi, ingedeeld in twee poules, n.I. A en B. De wedstrijden die ge leid werden door de scheidsrechters Dal- inaijer en Schapendonk hadden een goed en vlot verloop; om 7 uur was de laatste match achter de rug. De uitslagen waren SSC - HNC 2-0; Waspik - NEO 2 - 1 ONI-HNC 2 2-0; RKC-Waspik 0-0 ONI-SSC 1-0; NEO-RKC 0-2; om de 5e en 6e prijs NEO HNC 4-0; om de 3e en 4e prijs Waspik - SSC 1-1, SSC won door strafschoppen. Daama volgde de finale tussen ONI - RKC, die wel spanning, maar geen beslissing bracht; tenslotte won ONI door het nemen van penalty's. - Het le elftal speelde in Raamsdonks- veer tegen Good Luck; na een 2-0 voor sprong eindigde deze ontmoeting met een 2-2 stand. SSC 2 won met 1 - 0 in St. Annaland. DE LUCHTVAART. Dc P.V. De Luchtvaart hield in samen werking met de P.V. de Reisduif uit Was pik een wedvlucht vanuit Noyon, afstand 270 km. Ingckorfd waren 164 duiven. De

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 1